DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
2013-09-25

Dávám ti Svůj Pokoj, květino (...) pokračuj v upevňování Mé Církve tím, že přivádíš pastýře dohromady! Všichni Mí pastýři Mě těší a oslavují, když je vidím společně shromážděné, jak nalézají jednotu, ale působí Mi hořkost ti, kdo nemají ochotu v srdci.

- Pane, oslavili Tvé Svaté Jméno.

Skutečně Mne oslavili a jejich chvály dosáhly k Mým Uším.

Vassulo, víš, co znamená: 'když žíznili a volali k tobě, byla jim dána voda ze strmé skály, a tak utišili žízeň z tvrdého kamene?' Znamená to, že Já jsem byl a stále jsem strážcem jejich duše navzdory pustině, která je obklopuje, působená žhoucími větry odpadlictví. Dal jsem jim vodu v této pustině. Držel jsem je a dále je budu držet blízko Mého Srdce, daleko od hada této zničující pouště. Utiším všechny, kdo žízní, po jednotě a budu je naplňovat, když budou prokazovat svou pokoru a ochotu sklánět se v lásce. Tudíž, Vassulo, dělejte všichni, co můžete, abyste žili Opravdový Život ve Mně.

Buď se všemi v míru, horlivě pro Mne pracuj a zbytečně se nestrachuj. Ano, zbytečně! Neboť to, co se vám zdá jako těžké pronásledování, jsou pro Mne maličkosti. Tak se raduj a buď šťastná. Milost, která ti byla dána se liší od daru, který jsem ti dal. Rozumíš Mi, Mé dítě? A pamatuj si, Bůh nikdy nebere Své dary zpět ani neodvolává Svou volbu [Ř 11,29] ...  žehnám tvému úsilí. Žehnám tvým spolupracovníkům, které jsem k tobě přivedl, aby ti pomohli. Mnohé s jejich hříchů byly smazány. Nezapomeň, jak odplácím těm, kdo konají Mou Vůli s láskou a obětavostí.

Každý, kdo slouží Mně, svému Bohu, bude prospívat … dovol Mi znovu připomenout každému, že Mým Tělem je Církev. Jedna Církev. Všichni jste byli pokřtěni v Jednom Duchu, který vám byl dán za nápoj. A vy všichni, kdo jste se shromáždili, ačkoliv jste z různých částí Mého Těla, vy všichni Je naplňujete, protože všichni patříte k jednomu Tělu. Ať je vám jasné, že jakkoliv Satan vytrubuje nahlas své rouhání po celá léta, nyní vás drží rozdělené ze strachu, že by se části Mého Těla smířily, spojily dohromady a sjednotily. 

Ze všech sil se snaží vás všechny udržet rozdělené a Mou Církev slabou až na samou hranici nenávratné zkázy. Mám moc sjednotit Svou Církev a uzdravit Ji. Mám skutečně moc vzkřísit mrtvé. Já Sám jsem vstal z mrtvých, ale potřebuji vaši vůli a souhlas, abych to udělal. Potřebuji vaši spolupráci a potřebuji vás ochotné se sklonit s opravdovou pokorou a láskou. Zanechte hříchu vašeho rozdělení ...

Jsou tací, kteří vůbec neznají ani Mne, ani hloubku Mého Milosrdenství. Těmto říkám: ve vaší strnulosti a temnotě se vám v srdci hromadí tíseň a vaše světlo dohasíná ve stínu noci. Dejte si pozor, aby nezhaslo úplně!

Jednou jsem řekl, že světlo Izraele se stane ohněm, a že Já, jeho Svatý, plamenem sžírajícím a spalujícím křoví v jediném dni. [Iz 10,17]  Dnes ti říkám, snášel jsem po mnoho let zpustošení způsobené vaším rozdělení, neboť mnoho Mých pastýřů se přestalo starat o své stádo. Rozehnali je. Nic Mi není skryto. Mnozí Mi přestali naslouchat. Dříve jsem je slyšíval říkat: 'Mluv, Mistře.' Dnes říkají: 'Kdo je jako já?' Jejich sobecké naduté chování svědčí proti nim. Oh, jak Mí opravdoví pastýři trpí pro jejich sobectví a tvrdost srdce! 'Máte tvrdé srdce a oděv nasáklý krví, ztratili jste svůj lesk. Stojíte přede Mnou bez bázně, napadajíce Mé Milosrdenství a všechny Mé dary, které jsou dány pro vaši tak politováníhodnou dobu! Pozvedněte své oči, abyste viděli, kdo je Ten, kdo rozdává Své dary lidem. Vy všichni, kdo odmítáte Mé dary dané skrze Mé Milosrdenství, jste odpadli, a z toho důvodu jsem se rozhodl sestoupit a pomazat vaše města skrze ty, které jsem pomazal, a kteří přichází k vám všem, aby rozšiřovali Mé Slovo, jako v minulosti, tak jako rosa vás Mé Slovo ještě jednou občerství a ještě jednou vyraší spása. Má Láska se stane ohněm spalujícím trní a křoví na Mé Cestě.'

Budu pokračovat v rozšiřování Mého Poselství Opravdového Života v Bohu, neboť na tobě spočinul Můj Duch Milosti, malá bojovnice. Vzpmínáš, jak jsem ti na začátku předpověděl, že se Mé Poselství rozšíří a rozmnoží jako cedrový les? Budu pokračovat v odhalování Mé Slávy.

Nadále budu vylévat Svá Požehnání na ty, kdo ti pomáhají. Též je ponesu na Svých křídlech, a oni též zakusí Mou Sladkost. Připomeň všem, aby byli v jednotě mezi sebou navzájem, aby tak byli v jednotě se Mnou.  Ať se tvé zájmy týkají pouze Mého Domu a Já se pak postarám o tvůj dům. Žij ve Mně a modli se bez přestání. Toto jim řekni, že jim vzkazuji.

Pochop, že ačkoliv se cítíš, jako bys byla zanechána na opuštěném ostrově, tak se nemusíš bát. Má Přítomnost tě stále ozařuje. Já, Pán, jsem byl a navždy ti budu nablízku. Láska tě miluje! ic

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

V čase pronásledování
Ježíš vysvětluje Apokalypsu 6,12-17

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Svěřuji ti Své duchovní
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message