DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

31. ledna 1987

31. 1. 1987

Ježíši?

Já Jsem. Jsem zde. Já, Ježíš Kristus, jsem tvůj Učitel, tvůj Ženich a tvůj Bůh. Vassulo, pozorně Mě poslouchej:

Můj Otec si vybral tebe, abys byla Jeho posel. Já jsem k tobě přišel do tvé nicoty, zjevil jsem ti Své Srdce a požehnal jsem ti. Ve Své svrchovanosti tě Můj Otec svěřil Svému služebníku Danielovi,1 aby získal tvoji pozornost. V tomto období, kdy tě Daniel pevně držel, aby tě přivedl k Nám, 2 jsi byla napadána. Ďábel, který věděl o Mých Plánech, se pokoušel vzít ti odvahu.

Zpočátku jsi Mne vůbec nemilovala. Já jsem ti však byl celou dobu nablízku a říkal jsem ti, že tě miluji. Ale ty jsi ke Mně byla chladná a lhostejná. Moje Srdce, zarmoucené předčasným reptáním, bylo plné bolesti a trápení. Jak je možné, že Naše vlastní dítě tolik kleslo a pokřivilo Náš Obraz do takové míry? Kam zmizela krása našeho díla? A jak jsi hned viděla, museli3 jsme na tebe uvalit nesmírný trest za tvoji vzpouru.4 Hřešila jsi, ale byla jsi stále Naše. Pak, uprostřed tvých muk jsem uslyšel tvůj nářek. Začínala jsi chápat, že Já, tvůj Pán, bych mohl být tvoje Záchrana. Aby ses ke Mně obrátila a spolehla se na Mě, musel jsem ti nařídit, abys přestala psát. Ano, zabouchl jsem dveře do nebe. Odhodil jsem tě Svým dechem spravedlnosti. Odhodil jsem tě, takže ses opravdově kála.

Chtěl jsem, abys Mě potřebovala. Chtěl jsem, abys Mě milovala. Dal jsem ti pocítit dotek smrti, ale jak si vzpomínáš, ty ses Mi odevzdala. Potom jsem ti poslal zpět Svého anděla Daniela, aby uzdravil tvoje rány, které byly součástí tvé zkoušky. Daniel měl za úkol přivést tě zpět k Nám. Byl jsem to Já, kdo tě volal. S láskou a něžností jsem o tebe pečoval, abych ti vrátil zdraví. Okouzlil jsem tě Svojí krásou, uzdravil jsem tě, abys byla plodným stromem. Seslal jsem ti poznání a rozlišování a diktoval jsem ti Svá poselství.

Vám všem zjevuji Svoji Tvář. Moudrost otevírá své zdroje nejen spravedlivým, ale i nespravedlivým. Všechny vás miluji a tak ti říkám: vyrůstej v Mém Duchu, vyrůstej jako cedr a doširoka rozpínej své větve. Pozvedl jsem tě, abys byla Můj posel, abys Mi přivedla nazpět všechny ty, kteří vedou zkažené a pošetilé životy. Na Svých křídlech tě ponesu pod Mou klenbou. Ponesu tě z výšek do hloubekpodél moří a zahalíme zemi jako závojem. Pokryješ celou zemi Mým poselstvím.

Vassulo, zkus pochopit, co je psáno. Já jsem tvoje Síla, tak se tedy neboj. Všechna zjevení, která ti dávám, vyjdou najevo. Já jsem tvoje opora a miluji tě. Přijmi Moje učení, vedu tě, abys byla Můj následovník. Já vydávám pokyny. Moudrost miluje život a své činy sdílí s prostými. Dám ti tuto stále plynoucí Řeku v hojnosti. Potom tě pošlu ke všemu lidstvu jako kapku ranní rosy, která padá na zem. Daruji tě lidem jako Svůj dar, abych je uschopnil více Mi porozumět, protože to je Má Vůle.

Ach dcero, jak toužím po tomto dni!


1 Můj strážný anděl.
2 Nejsvětější Trojice.
3 Nejsvětější Trojice.
4 Dovolil Satanovi, aby na mě útočil.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Jsem tvůj Učitel
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Skrývat Můj Hlas je smrtelný hřích
Má Slova formují Mé služebníky

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message