DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Nejsvětější Srdce je vaším nebem

28. listopadu 1996

(11. výročí Opravdového života v Bohu)

Požehnána buď má Skála,
Požehnaný buď můj Spasitel,
Požehnáno buď Jeho Nejsvětější Srdce,
to Srdce, které odhaluje
svou Lásku celému lidstvu,
To Srdce, které je cennější
než nejdražší zlato,
protože bohatství,1
které obsahuje,
je nad med sladší;

Požehnáno budiž Jeho Nejsvětější Srdce,
ono Srdce, které mě pozvedlo
a zformovalo,
ó, Pane, přijď a ukaž
lidstvu Své divy,
přijď a rozprostři před námi
Svou podivuhodnou dobrotu!

nikdy tě nezklamu; dal jsem ti Své Nejsvětější Srdce, aby se stalo sluncem tvé duše, rozkoší tvého srdce a radostí tvého života;

toužil jsem tě oživit a slyšet tě… hýčkej Mě svou láskou; tvá žízeň po Mně je uklidňujícím balzámem pro Mé zraněné Srdce… pojď, dovol Mi, abych skrze tebe vyléval ducha dobroty a modlitby, abych tak světu ve Své láskyplné dobrotě připomenul Své divy a moc Svého Milosrdenství;

Mé Srdce plane láskou k celému lidstvu, a čím více lidé budou pokračovat v četbě Mě, tím více posvěcujících milostí na ně budu vylévat, abych je vtáhl hlouběji do plamenů Svého Srdce; - Já jsem nekonečně bohatý v milosti a chci je přitáhnout do tohoto2 Srdce, toho Srdce, které se těší, že je s lidskými syny a dcerami;

v Mém Nejsvětějším Srdci je bohatství i čest, trvalá dobra a věrnost; Mé Bohatství způsobí, že půjdete cestou ctnosti; šťastné jsou oči, které chápou, co vidí v Mém Srdci, a získávají to; ten získá život a milost Mého Otce, a My budeme po jeho boku, budeme jeho potěšením den co den a budeme na něho i na jeho celý dům vylévat jedno požehnání za druhým; Mé Nejsvětější Srdce je jako uklidňující vůně; je jako slunce, které září ve vaší temnotě; Mé Nejsvětější Srdce je nad med sladší a Já zvu každá ústa, aby okusila Mou sladkost; Mé Srdce je jako záhon plný nádherných růží; Mé Nejsvětější Srdce je plné vlídnosti; ano, je jako studnice života;

obraťte oči k Mému Nejsvětějšímu Srdci a Jeho záře promění tmu vaší noci v plnost dne; uchopte Mé Nejsvětější Srdce a obejměte Je; Jeho blízkost vám vsadí na hlavu korunu posvěcující milosti, která uvede vaše kroky na cestu věrnosti, takže přijmete i to, že k Mé cti prolejete svou krev; Nepřekonatelná svatost Mého Nejsvětějšího Srdce může být vaším štítem, když je zlo oslavováno zlem;

Mé Nejsvětější Srdce je jako strom obsypaný plody s bohatým listovím, pod jehož větvemi můžete najít útočiště; oheň z Mého Srdce je moc, která vám dává světlo do duše; ani nejjasnější hvězdy nemohou nikdy prosvětlit děsivou noc vaší duše tak jako oheň, který vychází z nitra Mého Srdce; ano, plamen Mého Nejsvětějšího Srdce je tisíckrát oslnivější než slunce, než všechna souhvězdí vesmíru dohromady;

u Mě je božská láska, božské milosrdenství, božské ovoce, božské světlo, božská sladkost, božské prameny, božské bohatství, kterými obohacuji ty, kdo ke Mně přicházejí, a naplňuji jejich pokladnice Svou čistotou; ve Své úpěnlivé snaze zachránit Svůj lid před smrtí jsem řekl: „přijdu k nim se Svým Srdcem na Dlani a otevřu Své Srdce jako přehradu a zaplavím je Svými božskými Poklady; přijdu na ně jako obrovský oceán, abych je posílil;“

k čemu můžete přirovnat Mé Srdce, toto Srdce, které položilo Základy Mé Svatyně? k proužku kadidla v letním dnu? ke zvuku harfy? k nějakému šperku z křišťálově průzračného diamantu? nic se nedá srovnat s nepřekonatelnou svatostí Mého Nejsvětějšího Srdce, protože v Mém Srdci jsou posvěcující milosti, protože je jedinečné ve Své nádheře, rozmanité Svými milostmi a ctnostmi, jemné, laskavé a plné soucitu i pro ty nejubožejší mezi vámi;

Moje Srdce je aktivní, neboť Já jsem Slovo a Slovo Boží je něco živého a aktivního; Mé Srdce je neporazitelné ve Své Slávě; je dobrotivé a plné slitování, když potřebujete pomoc; Mé Srdce je trůn milosti, proto mějte důvěru v Moji dobrotu; mám soucit s vaší nevědomostí; neztrácejte odvahu; buďte si jisti, že v Mém Nejsvětějším Srdci máte pevné místo;

Já jsem Boží Slovo a z Mých Úst vychází ostrý meč; Já jsem zde a Mé Srdce se ujme všech věcí, které nejsou správné, a napraví je Mým mečem; Mé Nejsvětější Srdce není složité; Já nejsem složitý Bůh, neboť jsem jako lampa, která svítí zevnitř i zvenku, jsem naprosto průzračný, a proto nemůžete být nikdy uvedeni v omyl; budu vás stále ujišťovat, že nakonec bude svatost odměněna;

Mé Nejsvětější Srdce je tak jasné a čisté, je Světlem světa; Mé Nejsvětější Srdce je božské a neodolatelné, neboť obsahuje veškeré bohatství vaší spásy; ten, kdo toto Srdce přijme vlídně, uzná Nás s úctou, věrností a s poctou jako třikrát Svaté, toho Já ve Svém božství povedu do věčného života;

Mé Nejsvětější Srdce se chvěje láskou k lidstvu, protože miluje člověka; jestliže ke Mně přijdeš jako dítě, vložím Své Nejsvětější Srdce do dlaně tvé ruky, a až uvidíš Mé Poklady, které učenými výroky odhalují Má tajemství a Mé divy, zmocní se tě svatá bázeň ke Mně, neboť si uvědomíš, že Já jsem trojjediný Bůh, ale Jeden v jednotě podstaty, který ti je dražší než všechna bohatství světa a než tvůj vlastní život;

ach, Vassulo… u Mě lze nalézt milosrdenství, avšak mnoho Mých dětí toto milosrdné Srdce opouští a pohrdá jím; i když jsi, stvoření, vyhnancem na zemi, otevři oči, abys kontemplovalo Mé Nejsvětější Srdce; otevři své oči a své srdce pro divy vepsané do Mého Srdce; nebudu před tebou skrývat Své nedocenitelné Poklady; i když jsi vyhnancem, otevřu ti brány Svého Srdce, a když tvé oči budou ve tvé bídě kontemplovat vznešenost Mého Srdce, tvou duši ovládne neustálá touha po Mých pravidlech a Má rozhodnutí se stanou tvým potěšením a tvými rádci;

pak Mě ochotně požádáš, abys mohlo být obětí Oběti, křížem Ukřižovaného, a budeš hlásat Má rozhodnutí světu, aniž by ses bálo, že upadneš v nemilost; budeš si pamatovat, kdo tě nalezl, vyhnance ve vyhnanství; pak ukážeš na Mé Nejsvětější Srdce a řekneš Mi: „Mistře, tam zůstanu navždy; to je domov, který jsem si vyvolila;“

věrnost je podstatou Mého Slova, jsem proslulý Svou věrností a pravdivostí; v Mém Srdci není žádný klam; Mé Nejsvětější Srdce je vaším nebem, naplněným spravedlivými předpisy; šťastný je člověk, který objeví stálost Mého Nejsvětějšího Srdce, která převyšuje cenu perel; nic, po čem byste mohli toužit, se mu nevyrovná; Moji synové a dcery, nic se nevyrovná Mému Nejsvětějšímu Srdci, neboť Já jsem Alfa a Omega; a cesty Mého Nejsvětějšího Srdce jsou rozkošnými cestami, které vedou k důvěrnosti, po které tolik toužíme;3

k čemu lze přirovnat Mé Nejsvětější Srdce? k Prameni, který zúrodňuje zahradu? ano, jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně! ať přijde a pije; Mé Srdce je studnicí živé vody; pojďte a ponořte se do těchto potoků,4 které vytékají z Mého Nejsvětějšího Srdce; Mé Nejsvětější Srdce je vaším ručitelem a Stromem Života pro ty, kdo Ho budou vlastnit; nedovolte, aby vás vaše nohy sváděly ke smrti; poznejte, že Mé něžné Nejsvětější Srdce je slavné a vznešené, spolehlivé, věrné a pravdivé; je zakotveno ve stálosti, která přesahuje nebesa; pozvedá ubohé z prachu5 a z jejich bídy, Vassulo, aby je vložilo do Svých hlubin, do hlubin Nekonečného Milosrdenství; ať je Mé Nejsvětější Srdce Kořenem, který vás vyživuje, a vy jste sáli, naroubováni na Mě, Mou bohatou mízu, která vám poskytuje život, život věčný; zůstaňte tedy naroubováni na Mě, abyste se stali částí Mě, a váš život bude ušetřen;

Vassulo, opět jsem přišel, abych oživil úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci, šťastni jsou ti, kteří praktikují tuto úctu; svět je mrtvý pro lásku, protože se od Nás6 vzdálil, a když opustil Pramen Moudrosti, zemřel ve své vyprahlosti; proto jsem přišel k tobě se Svým Srdcem na Dlani, abys cítila tlukot Mého Srdce; nebuď překvapená, nečetla jsi, že z Jahvova Domu vytryskne Pramen?7 a tato živá voda8 se z Mého Srdce vyleje jako vodopád…

ano, abyste všichni získali svobodu, tuto svobodu, kterou lze nalézt jedině v Mém Duchu, přišel jsem k tobě, ne pro tvé zásluhy, protože jsi žádné neměla, vybral jsem tě nejen pro tvou ubohost a nicotnost, jak to říkáš lidem, ale též pro tvou bezvýznamnost a naprostou neznalost všeho, co se týká Mého Nejsvětějšího Srdce, ano!9 a Mé Církve též; pohroužena do hříchu místo do ctnosti jako obraz své společnosti a vzdálena Mým Vlastním rysům jsi byla úděsná i v očích Mých Andělů; a přesto jsem přišel k tobě, nepatrné stvořeníčko, abych ukázal světu Moc Mého Nejsvětějšího Srdce a Mé Nekonečné Milosrdenství; přišel jsem ve tvé neznalosti a svěřil jsem ti úkol, který daleko přesahuje tvé možnosti; dal jsem ti poznat Své Nejsvětější Srdce a budu Ho dále dávat poznávat v tomto studeném světě, který je prosáklý krví svých vlastních zločinů;

nechám tento Pramen10 z Mého Nejsvětějšího Srdce pronikat do tohoto chladného světa, aby dával život všude, kudy poteče, a vyplní se Můj Příslib, neboť Můj Svatý Duch, Dárce Života, ovládne tuto zvrácenou společnost a změní ji v lid spravedlivý a pak svatost a spravedlnost bude jejich chotěm;

Vassulo, v minulosti jsem dal Svému milovanému učedníku Janovi letmo zahlédnout Poklady Mého Srdce, což ho, v hrůze onoho dne, vedlo celou cestu až k Mému Kříži, a později jsem pozval Gertrudu k úctě k Mému Nejsvětějšímu Srdci a ukázal jí hodnotu Pokladů, které se v Něm ukrývají; z jejích očí proudily slzy radosti, když spatřila tyto božské Poklady; toužil jsem odhalit tobě a době, ve které žiješ, Bohatství tohoto tajemství, které bylo skryto po dlouhé věky; uctívej tedy Mé Nejsvětější Srdce a buď nevinná, buď solí země a světlem tak, že budeš zářit ve světě jako jasná hvězda, protože mu11  poskytneš Slovo Života;

padni nyní na kolena a chval Mě! vidíš, jak mocné jsou Mé divy? vidíš, jak nesmírné jsou Mé obdivuhodné zázraky? ať tě Mé jho netlačí a břemeno netíží a nebude v tobě ani stopa po únavě… jdi cestou, kterou jsem pro tebe vyznačil, a řekni Mému lidu, že nikdo nemůže přežít pouze se svým rozumem a že Já se nikdy nezjevuji těm, kdo tvrdí, že mají znalosti jen věcí pozemských, protože to není skutečné poznání, které pochází od Boha; skutečné poznání znamená poznat Nás v Naší Trojjediné Svatosti a žít v důvěrném spojení s Námi; nemám žádné oblíbence, dej tedy poznat úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci všem lidem;12

buď jedno v Nás; milujeme tě, drahé dítě; přijmi Naše požehnání;

(Později:)

ano! toto13 ti bylo dáno k jedenáctému výročí Mého spásného Poselství; i nadále budu naplňovat tvá ústa a sytit tě Svým Slovem; i nadále se ti z Mého Srdce dostane hojnost posvěcujících milostí, abys splnila své poslání; a jak jsem již řekl jiným apoštolům Mého Nejsvětějšího Srdce, tak říkám i tobě: „miluj toto Srdce, které je tak málo milováno; obnov úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci a řekni jim,14 že všichni, kdo konají tuto pobožnost, obdrží posvěcující milost nejen pro sebe, ale také pro celý svůj dům;“

a ty, Má milovaná, buď jedno se Mnou; ic


1 „Bohatství“ znamená „Slovo Boží“.
2 Ukázal na Své Srdce.
3 Nejsvětější Trojice.
4 Ježíš mluví o Svém Duchu.
5 Ježíš tím naráží na mě a na způsob, jakým mě pozvedl a udělil mi místo ve Svém Srdci.
6 Nejsvětější Trojice.
8 Svatý Duch.
9 „… a Jeho Církve“, pomyslela jsem si.
10 Ježíš mluví o Svém Svatém Duchu.
11 Světu.
12 Ježíš má na mysli nejen katolíky, ale i všechny ostatní.
13 Viz poselství výše.
14 Lidem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message