DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Nejsvětější Srdce je tvým nebem

28. listopadu 1996

(11. výročí zahájení 'Opravdového Života v Bohu'.)

Požehnána buď má Skála,
Požehnaný buď můj Spasitel,
Požehnáno buď Jeho Nejsvětější Srdce,
to Srdce, které ukazuje Svou Lásku celému lidstvu!
To Srdce, které je žádoucnější nad nejdražší zlato,
protože bohatství1 které obsahuje, je nad med sladší.

Požehnáno budiž Jeho Nejsvětější Srdce!
To Srdce, které mne pozvedlo a ztvárnilo.
Ó, Pane, přijď a ukaž lidstvu Své divy,
přijď a ukaž Svou obdivuhodnou dobrotu!

Nikdy tě nezklamu. Moje Nejsvětější Srdce ti bylo dáno, aby se stalo sluncem tvé duše, rozkoší tvého srdce a radostí tvého života.

Toužil jsem tě oživit a slyšet tě .... hýčkej Mne svou láskou. Tvá žízeň po Mně je uklidňujícím balzámem pro Mé zraněné Srdce .... pojď, dovol Mi, abych skrze tebe vyléval ducha dobroty a modlitby, abych tak světu připomínal Své divy a moc Mého Milosrdenství v Mé láskyplné dobrotě.

Mé Srdce plane láskou k celému lidstvu, a čím více lidé budou pokračovat v četbě Mne, tím více posvěcujících milostí na ně budu vylévat, abych je vtáhl hlouběji do plamenů Mého Srdce. - Jsem nekonečně bohatý na milost a chci je přitáhnout do tohoto2 Srdce které se těší, že je s lidskými syny a dcerami.

V Mém Nejsvětějším Srdci je bohatství i čest, trvalá dobra a věrnost. Moje Bohatství způsobí, že půjdete cestou ctnosti. Šťastné jsou oči, které vidí, co vidí v Mém Srdci, a získávají to. Ten získá život a milost Mého Otce, a My budeme po jeho boku, budeme jeho potěšením den co den a budeme na něho i na jeho celý dům vylévat jedno požehnání za druhým. Mé Nejsvětější Srdce je jako uklidňující vůně. Je jako slunce, které září v temnotách. Mé Nejsvětější Srdce je nad med sladší a Já zvu každá ústa, aby okusila Mou sladkost. Mé Srdce je jako záhon plný nádherných růží. Mé Nejsvětější Srdce je plné laskavosti. Ano, je jako studnice života.

Obraťte oči k Mému Nejsvětějšímu Srdci a Jeho záře promění tmu vaší noci v plnost dne. Uchopte Mé Nejsvětější Srdce a obejměte Je. Jeho blízkost vám vsadí na hlavu korunu posvěcující milosti, která uvede vaše kroky až na cestu věrnosti, dokonce přijmete, že k Mé cti prolijete svou krev. Vaším štítem může být Nepřekonatelná svatost Mého Nejsvětějšího Srdce, když zlo je oslavováno zlem.

Mé Nejsvětější Srdce je jako strom plný ovoce s bohatým listovím, pod jehož větvemi můžete najít útočiště. Oheň z Mého Srdce je moc, která vám dává světlo do duše. Ani nejjasnější hvězdy nemohou nikdy prosvětlit děsivou noc vaší duše tak jako oheň, který vychází z nitra Mého Srdce. Ano, plamen z Mého Srdce je tisíckrát oslnivější než slunce, než všechna souhvězdí vesmíru dohromady.

U Mne je božská láska, božské milosrdenství, božské ovoce, božské světlo, božská sladkost, božské prameny, božské bohatství, kterým obohacuji ty, kdo ke Mně přicházejí, a naplňuji jejich pokladnice Mou čistotou. Ve Své úzkosti o záchranu Mého lidu před smrtí jsem řekl: "Přijdu k nim se Svým Srdcem na Dlani, otevřu Srdce jako přehradu a zaplavím je Svými božskými Poklady. Přijdu na ně jako obrovský oceán, abych je posílil."

K čemu můžete přirovnat Mé Srdce, toto Srdce, které položilo Základy Mé Svatyně? K proužku kadidla v letním dnu? Ke zvuku harfy? K nějakému šperku z křišťálově jasného diamantu? S ničím se nedá srovnávat ta nepřekonatelná svatost Mého Nejsvětějšího Srdce, neboť uvnitř Mého Srdce jsou posvěcující milosti. Je jedinečné ve Své nádheře, mnohotvárné na milosti a ctnosti, jemné, mírné a plné soucitu i pro toho nejubožejšího mezi vámi.

Moje Srdce je aktivní, neboť Já jsem Slovo a Slovo Boží je něco živého a aktivního. Mé Srdce je nezranitelné ve Své Slávě. Je blahosklonné a plné milosrdenství, když potřebujete pomoc. Mé Srdce je trůn milosti, proto důvěřujte Mé blahosklonnosti. Mám soucit s vaší nevědomostí. Neztrácejte odvahu. Buďte si jisti, že v Mém Nejsvětějším Srdci máte pevné místo.

Já jsem Boží Slovo a z Mých Úst vychází ostrý meč. Jsem zde a Moje Srdce se ujme všech věcí, které nejsou správné, a napraví je Mým mečem. Mé Nejsvětější Srdce není složité. Já nejsem složitý Bůh, protože jsem jako lampa, která svítí zevnitř i vně, naprosto jasný, a proto nemůžete být nikdy uvedeni v omyl. Budu vás stále ujišťovat, že svatost bude nakonec odměněna.

Mé Nejsvětější Srdce je tak jasné a čisté, je Světlem světa. Mé Nejsvětější Srdce je božské a neodolatelné, neboť obsahuje veškeré bohatství vaší spásy. Ten, kdo toto Srdce přijme vlídně, uzná Nás s úctou, věrně a s poctou jako třikrát Svatého, oslavuje jako třikrát Svatého, toho Já ve Svém božství povedu do věčného života.

Mé Nejsvětější Srdce se chvěje láskou k lidstvu, protože miluje člověka. Jestliže ke Mně přijdeš jako dítě, vložím Své Nejsvětější Srdce do dlaně tvé ruky, a až uvidíš Mé Poklady, které učenými výroky odhalují Má tajemství a Mé taje, zmocní se tě svatá bázeň ke Mně, protože si uvědomíš, že Já jsem Trojjediný Bůh, ale Jeden v jednotě podstaty, který ti je dražší než všechna bohatství světa, a dokonce než tvůj vlastní život.

Ach, Vassulo .... u Mne lze nalézt milosrdenství, avšak mnoho Mých dětí toto milosrdné Srdce opouští a pohrdá Jím. I když jsi, stvoření, vyhnancem na zemi, otevři oči, abys kontemplovalo Mé Nejsvětější Srdce. Otevři oči i srdce pro divy vepsané do Mého Srdce. Nebudu před tebou skrývat Své nedocenitelné Poklady. I když jsi vyhnancem, otevřu ti brány Svého Srdce, a když tvé oči budou ve tvé bídě kontemplovat vznešenost Mého Srdce, tvou duši ovládne neustálá touha po Mých pravidlech a Má rozhodnutí se stanou tvým potěšením a tvými rádci.

Pak Mne ochotně požádáš o to, abys mohlo být obětí Oběti, obrazem Ukřižovaného, a budeš hlásat Má rozhodnutí světu, aniž by ses bálo, že upadneš v nemilost. Budeš si pamatovat, kdo tě nalezl, vyhnance ve vyhnanství. Pak ukážeš na Mé Nejsvětější Srdce a řekneš Mi: "Mistře, tam zůstanu navždy. To je domov, který jsem si vyvolilo."

Věrnost je podstatou Mého Slova, jsem proslulý Svou věrností a pravdivostí. V Mém Srdci není žádný klam. Mé Nejsvětější Srdce je vaším nebem, naplněným spravedlivými pravidly. Šťastný je člověk, který objeví stálost Mého Nejsvětějšího Srdce, která převyšuje cenu perel. Nic, po čem byste mohli toužit, se Mu nevyrovná. Moji synové a dcery, nic se nevyrovná Mému Nejsvětějšímu Srdci, protože Já jsem Alfa a Omega. Cesty Mého Nejsvětějšího Srdce jsou cestami rozkošnými, které vedou k důvěrnosti, po které tolik toužíme.3

K čemu lze přirovnat Mé Nejsvětější Srdce? K Prameni, který zúrodňuje zahradu. Ano, jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně! Ať přijde a pije. Moje Srdce je studnicí živé vody. Pojď a ponoř se do těchto potoků,4 které vytékají z Mého Nejsvětějšího Srdce. Mé Nejsvětější Srdce je tvým ručitelem a Stromem Života pro ty, kdo Je budou vlastnit. Nedovolte, aby vás vaše nohy sváděly ke smrti. Buďte si vědomi, že Moje něžné Nejsvětější Srdce je slavné a vznešené, spolehlivé, věrné a pravdivé. Je zakotveno ve stálosti, přesahující nebesa. Vassulo, Moje Srdce pozdvihuje chudáky z prachu5 a z jejich bídy, aby jim dalo místo v Jeho hlubinách, v hlubinách Nekonečného Milosrdenství. Nechť je Mé Nejsvětější Srdce Kořenem, který vás bude podpírat, a vy, vy jste byli na Mne naroubováni, abyste mohli sát Mou bohatou mízu, která vám poskytuje život, život věčný. Zůstaňte tedy naroubováni na Mne, abyste se stali částí Mne, a váš život bude ušetřen.

Vassulo, přišel jsem opět, abych oživil úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci. Šťastni jsou všichni, kteří následují tuto pobožnost. Svět je mrtvý pro lásku, protože se od Nás6 vzdálil, a když opustil Pramen Moudrosti, zemřel ve své vyprahlosti. Proto jsem přišel k tobě se Svým Srdcem na Dlani, abys cítila tlukot Mého Srdce. Nebuď překvapena. Nečetla jsi, že z Domu Hospodinova vytryskne Pramen?7 A tato živá voda8 se z Mého Srdce vyleje jako vodopád ....

Ano, abyste všichni získali svobodu, tuto svobodu, kterou lze nalézt jedině v Mém Duchu. Nepřišel jsem k tobě pro tvé zásluhy, vždyť jsi žádné neměla. Vybral jsem tě nejen pro tvou bídu a nicotnost, jak to říkáš lidem, ale také pro tvou bezvýznamnost a naprostou neznalost všeho, co se týká Mého Nejsvětějšího Srdce, ano!9 a Mé Církve též. Pohroužena do hříchu místo do ctnosti jako obraz své společnosti a vzdálena Mým Vlastním rysům jsi byla úděsnou i v očích Mých Andělů. Ano! A přesto jsem přišel k tobě, nepatrné stvořeníčko, abych ukázal světu Moc Mého Nejsvětějšího Srdce a Mé Nekonečné Milosrdenství. Přišel jsem ve tvé neznalosti a svěřil jsem ti úkol, který daleko přesahuje tvé možnosti. Dal jsem ti poznat Své Nejsvětější Srdce a budu Ho stále dávat poznat v tomto studeném světě, zalitému krví vlastních zločinů.

Nechám tento Pramen10 z Mého Svatého Srdce pronikat do tohoto studeného světa, aby dával život všude, kudy přejde, a vyplní se Můj Příslib, protože Můj Svatý Duch, Dárce Života, ovládne tuto zvrácenou společnost a změní ji na lid spravedlivý. Pak bude jejich údělem svatost a spravedlnost.

Vassulo, v minulosti jsem dal Svému milovanému učedníku Janovi letmo zahlédnout Mé Poklady v Mém Srdci. To ho, v hrůze té doby, vedlo celou cestu až k Mému Kříži. Později jsem pak pozval Gertrudu k úctě k Mému Nejsvětějšímu Srdci a ukázal jsem jí hodnotu Pokladů skrytých v Mém Srdci. Z jejích očí proudily slzy radosti, když spatřila ty božské Poklady. Toužil jsem zjevit vám ve vaší době a vašem věku Bohatství onoho tajemství utajeného po nekonečné věky. Uctívej tedy Mé Nejsvětější Srdce a buď nevinná, buď solí země a světlem tak, že budeš zářit ve světě jako jasná hvězda, protože mu11 poskytneš Slovo Života.

Padni nyní na kolena a chval Mne! Vidíš, jak mocné jsou Mé divy? Vidíš, jak veliké jsou Mé obdivuhodné činy? Kéž je ti Mé jho lehké a netíží tě, abys neměla ani stopy po únavě .... jdi cestou, kterou jsem pro tebe vyznačil, a řekni Mému lidu, že nikdo nemůže přežít pouze se svým rozumem. Nikdy se nezjevuji těm, kdo tvrdí, že mají znalosti jen věcí pozemských, protože to není skutečné poznání, které pochází od Boha. Skutečné poznání znamená poznat Nás v Naší Trojičné Svatosti a žít v důvěrném spojení s Námi. Nemám žádné oblíbence, dej tedy poznat úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci všem lidem a žít v důvěrném spojení s Námi.12

Buďte jedno v Nás. Milujeme tě, drahé dítě. Přijmi Naše požehnání.

(Později:)

Ano! Toto13 ti bylo dáno k jedenáctému výročí Mého spasitelného Poselství. I nadále budu naplňovat tvoje ústa a sytit tě Svým Slovem. I nadále se ti od Mého Srdce dostane hojnosti posvěcující milosti, abys splnila své poslání. A jako jsem již řekl jiným apoštolům Mého Nejsvětějšího Srdce, tak říkám i tobě: "Miluj toto Srdce, které je tak málo milováno. Obnov úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci a řekni jim,14 že všichni, kdo konají tuto pobožnost, obdrží posvěcující milost nejen pro sebe, ale také pro celý svůj domov."

A ty, Moje milovaná, buď se Mnou jedno. ic.


1 'bohatství' znamená 'Boží Slova'
2 ukázal na Své Srdce
3 Nejsvětější Trojice
4 Ježíš mluví o Svém Duchu
5 Ježíš tím naráží na mne; způsob, jakým mne pozvedl a udělil mi místo ve Svém Srdci
6 Nejsvětější Trojice
8 Svatý Duch
9 pomyslela jsem si, že také neznalost Církve
10 Ježíš mluví o Svém Svatém Duchu
11 světu
12 Ježíš má na mysli nejen katolíky, ale i všechny ostatní
13 poselství výše
14 lidem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message