DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jen Bůh je dobrý
Všichni kněží mají ve svém životě napodobovat Mne
Dům od Východu a od Západu
Všechny vás chci živit Svým Slovem

27. listopadu 1996

(Předvečer 11. výročí vzniku 'Opravdového Života v Bohu'.)

Pokoj s tebou. Správně jsi řekla Mému lidu, že veškerá dobrota pochází ode Mne. Jenom Bůh je dobrý a Já Svou dobrotu prokazuji každému stvoření. Doplňuji jejich zásoby, aby jim nic nechybělo. Bohaté jsou Mé hlubiny a bohatá je Má štědrost.

Vassulo, Má nadšená vyslankyně, naroubovaná na Mne, přijmi Mého Svatého Ducha a neboj se. Opakuji ti, neboj se světa, toho světa, který se svým odpadlictvím stal světem pohanským. Já jsem Pánem mrtvých i živých, Mým cílem je vzkříšení mrtvých. Mým cílem je obnovit Mou Církev, proto ti ukládám povinnost, povinnost nad tvé prostředky i tvou schopnost, ale nezapomínej, kdo je s tebou. Já jsem s tebou, Já jsem Síla a Moc. Nikdo nemůže říci, že něco z toho, co bylo dodnes vykonáno, pochází od tebe. Od toho, kdo je nicotou, se nedá nic očekávat. Vybral jsem nevědomé dítě, aby všechna díla mohla být vykonána Mnou.

Jdi tedy v Mém Jménu, jdi vpřed a hlásej Má Poselství, která jsou léčivým balzámem pro lidstvo. Nenech se znechutit, když jdeš občas proti proudu. Drž se Mne. Stůj pevně, když na tebe přicházejí zkoušky. V boji s odpadlictvím jsi nemusela bojovat sama. Pamatuj, že Já jsem s tebou .... a znám ty, kteří jsou Moji Vlastní.

Mé Srdce neustále truchlí, když sleduji ty, kteří v Mém Domě postrádají upřímnost a kteří nepracují pro sjednocení data Velikonoc v Mém Duchu. Prosím tě o modlitbu za ně, aby jim Můj Otec mohl udělit dar proměny mysli, aby až se jejich oči otevřou Mému Svatému Duchu, se obrátili a uznali svůj omyl, který jim bránil vidět Pravdu.

Modli se za ně, aby je opustil duch pýchy, který je drží daleko od Pravdy, aby byli opět při smyslech. Modli se za ně, abych mohl říci: "Podle jejich lásky teď všichni lidé poznají, že oni jsou opravdu Mými učedníky." Ještě i dnes je však Satan a jeho démoni drží spoutané v jejich nedostatku lásky, neboť láska je rozlišujícím znamením víry. Jak by mohli říci jeden druhému: "Hlásal jsem Radostnou Zvěst po celém světě, pracoval jsem pro jednotu Církve a nyní všechno, co má přijít, je korunou spravedlnosti, kterou mi Pán, můj Bůh, připravil od věčnosti ...." když až dodnes neplní své závazky?

Všichni kněží Mne musí následovat ve svém životě. Nemluvím o těch, kteří Mne již následují a jsou jako Můj Abel, který se Nám líbil pro své oběti a svou upřímnost. Hovořím o těch, kteří jsou jako Kain, Ezau, Jidáš a zákoníci nebo farizeové. To o nich mluvím, neboť jejich chování je v rozporu s Mými Svatými Pravidly. To kvůli nim musím nadále pít kalich vašeho rozdělení, ten kalich, k jehož pití Mne oni nutí?

Až dosud jsem na vás1 nenaléhal.2 Prosím vás o sjednocení data Velikonoc, ale vy Mého Ducha neposloucháte. Vyčerpali jste trpělivost Mého Otce. Tentokrát vás ještě jednou prosím o spojení velikonočních dat, aby nad vámi zazářil milostí Můj Duch a přivedl Můj Dům k jednotě. Dnes k vám promlouvám, ale vy si nevážíte Mých slov v těchto Poselstvích. Až tak jednoho dne učiníte, bude pozdě .... ach! Kdyby jen jeden z těchto lidí, kteří pracují pro jednotu, ano, kdyby jen jeden mezi nimi nepodléhal emocím a obavám a vystoupil se sjednocením data Velikonoc, Já, Bůh, ho vyvýším.

- Ale v Domě Východu vidím vzbuzování nálad, odporu a obav. Bratři, a přece protivníci. Dome Východu, dobře jsi udělal, že jsi uchoval Tradici, jakou jsem vám předal a jakou zachovávala Moje prvotní Církev. Nedovoluješ však Mému Svatému Duchu, aby tě dostatečně živil ke tvé spáse a ke spáse těch, kteří ji naléhavě potřebují .... trýzníte Mé první-plody3 i Moje vyslance tím, že je odmítáte spolu s Mým Svatým Duchem milosti, která je přivedla k tomu, aby vykročili Jeho cestou. Vykazujete je i nadále z Mých Svatyní, tak jako Já jsem byl ve Svém čase vykazován velekněžími ....

Mezitím je Moje stádo rozptýlené a každým dnem narůstá počet ztracených duší. Proto vám pravím, přijďte, buďte lační darů Mého Ducha a nezanechávejte Můj Dům neplodný. Můj Dům bude mít zisk z darů Ducha Svatého, když otevřete dveře vašich srdcí ....

A ty, Dome Západní, prostřednictvím Světla Mého Ducha již víš, že tělo potřebuje dvě plíce, aby mohlo svobodně dýchat, a že Moje Tělo je nedokonalé, když má jen jednu plíci. Modli se, aby Můj oživující Duch vás spojil v jedno, ale co musíme předtím vytrpět!4

Svět přestupuje a odmítá Má Přikázání a Satan chce zničit to, co jsem ustanovil. Chce zničit to, co jsem vám Já, Beránek, zanechal: Mou Církev. Uvádí ji ve zmatek a nepořádek a Mé Tělo je trháno na kousky duchem odboje. V Mém Těle se zabydlel duch racionalismu a naturalismu a zavrhuje Mne a Mé Tělo v Nejsvětější Svátosti. Z nich jen málokteří mají na zřeteli Mé Zájmy, a tolik lidí pošlapává Mé Zákony, jako by nebyly dány Bohem! Nad Mou Církví se vznáší duch nepřátelství, ale teď již ne na dlouho ....

Prosím tě proto, Dome Západní, vykroč první a odhal Zlo, sjednoť datum Velikonoc tak, jak to bylo v prvotní Církvi.

Kdo chce být mezi vámi veliký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, musí být otrokem všech. Moje prvotní Církev byla jako dítě, nevinné a plné lásky, neboť ho ve Svém Náručí choval Můj Svatý Duch. Později jsem uslyšel: "Již nejsem dítětem, teď už mohu chodit sám." Od té doby se pak vymanil z objetí Mého Svatého Ducha a navykl si chodit svou vlastní cestou ....

Ó, Otcovo dítko! Můj plode! Město a nevěsto Mého Svatého Ducha, tvoje vůně tě opustila .... vrať se proto ke Mně jako dítě, bude nad tebou Má milost a Můj Svatý Duch třikrát Svatý bude tvým průvodcem a lampou.

Proto potřebuji velikou chudobu ducha a překypující velkorysost,  ach .... avšak vlastností dětí je, že jsou chudé v duchu, ale také velkorysé, protože v nich žije Moudrost a je i jejich vůdkyní.

(Později:)

Můj Bože,
Svým Slovem jsi mne povznesl,
abych mohla sobě
a všem svým bratřím a sestrám
zazpívat tuto novou píseň lásky.

Moje kosti chátraly a mé srdce vyprahlo
a stalo se vyschlou zemí.
Plížila se na mne zkáza.
Ve své naprosté nevědomosti
jsem byla prázdná a hladová
a cítila jsem nedostatek,
i když jsem byla plná všeho mimo Dobrotu.

Vrchole Lásky,
přišel jsi v mé noci,
přišel jsi ke mně, která přestala žít,
abys mne naplnil Dechem Svých Úst
a přivedl mne k Sobě.

A nyní mohu říci:
Byla jsem vychovávána v Nádvořích mého Otce
a mé tělo opět rozkvetlo,
a mé srdce dýchá a touží
po mém Bohu, třikrát Svatém, den co den.

Bože můj Spasiteli,
Ty víš, že nejsem hodna
kráčet v Tvých Svatých Nádvořích,
ale mám ráda Tvůj Dům.
Miluji Dům, kde přebýváš.
Nejsem hodna kráčet kolem Tvého Trůnu,
ani se sytit pohledem na Tvůj obraz.5

Pane, kéž se Tvé stvoření sytí Tvým Bohatstvím.
Dávej jim pít z Řek,
dávej jim k jídlu hojnou Manu.
U Tebe, můj Pane, je Pramen Života,
u Tebe, můj Pane, je Strom Života.
Tak pojď, přijď do naší temnoty,
přijď skrze Své Světlo, abychom viděli Tvé Světlo.

Pane, můj Bože, slyš mne a buď na mé straně.
Přijď a obnov Své stvoření,
aby námi už nikdy nic nemohlo otřást!

Buď chvála Bohu, Bohu chvályhodnému!
Dávám ti svůj život. Amen

Pokoj s tebou. Dospěly ke Mně tvé prosby ....6

Může snad prach učinit něco sám od sebe?7 Vidíš?

Ale když jsi slyšel moje prosby, musel jsi slyšet a cítit i moje srdce, jak po Tobě touží.

Má radosti a Mé dítě, buď silná proti všem zlým silám. Zůstaň v Mé přízni a starej se o Mé Zájmy. Buď Mou Ozvěnou .... ukazuj Mou Svatost světu, ukazuj Bohatství Mého Nejsvětějšího Srdce všem národům.8

Nevšimla sis, že jsem vydal Své rozkazy oblakům nahoře, aby otevřela nebeské Brány a vylily se Řeky spolu s Manou? Chci vás sytit Svým Slovem.

Vassulo, prostí srdcem Mne naleznou a budou Mne vlastnit, ale venku na poušti jsou tisíce těch, kteří jsou nazí a hladoví. Ačkoli jsou zahaleni bohatým oděvem, ve skutečnosti jsou nazí, hladoví a je na ně žalostný pohled. Ačkoli hynou nedostatkem Mého Slova, myslí si, že hodují.

Není času nazbyt, Mé dítě. Proto tě posílám, abys jim v Mém Jménu řekla, že pro ně Pán připravil hostinu ....


1 Kristus mluví k nim
2 trestem
3 nově obrácené z 'Opravdového Života v Bohu'
4 "Co musíme předtím vytrpět!" - porozuměla jsem, že toto "my" znamenalo papeže Jana Pavla II. spolu s Ježíšem
5 obraz Tváře
6 byla chvíle ticha a na okamžik jsem uvažovala, jestli neodešel
7 chtěl mi právě dokázat, že Ho mohu slyšet Mocí Ducha Svatého
8 Kristus tím míní každému, nejen katolíkům, ale všem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message