DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jenom Bůh je dobrý
Všichni kněží by Mě měli ve svém životě napodobovat
Dům Východu a Západu
Chci vás všechny sytit Svým Slovem

27. listopadu 1996

(V předvečer 11. výročí Opravdového života v Bohu)

pokoj s tebou; správně jsi řekla Mému lidu, že veškerá dobrota pochází ode Mě; jenom Bůh je dobrý a Já Svou dobrotu prokazuji každému stvoření; doplňuji jejich zásoby, aby jim nic nechybělo; bohaté jsou Mé hlubiny a bohatá je Má štědrost;

Vassulo, Můj radostný posle, naroubovaný na Mě, přijmi Mého Svatého Ducha a neboj se; říkám ti, neboj se světa, toho světa, který se svým odpadlictvím stal světem pohanským; ale protože Já jsem Pánem mrtvých i živých, Mým cílem je vzkříšení mrtvých; Mým cílem je obnovit Mou Církev, a proto ti ukládám tuto povinnost, povinnost nad tvé prostředky i tvé schopnosti, ale nezapomínej, kdo je s tebou; Já jsem s tebou, Já jsem Síla a Moc; nikdo nemůže říci, že cokoliv z toho, co bylo dodnes vykonáno, pochází od tebe; od toho, kdo je nic, nemůžeš nic očekávat; vybral jsem nevědomé dítě, aby všechna díla byla vykonána Mnou;

jdi tedy v Mém Jménu, jdi vpřed a hlásej Má Poselství, která jsou léčivým balzámem pro lidstvo; nenech si vzít odvahu, když jdeš občas proti proudu, drž se Mě; stůj pevně, když na tebe přicházejí zkoušky; v boji s odpadlictvím jsi nikdy nemusela bojovat sama; pamatuj, Já jsem s tebou… a znám ty, kteří jsou Moji Vlastní;

Mé Srdce se neustále trápí, když sleduji ty, kdo v Mém Domě postrádají upřímnost a kdo nepracují v Mém Duchu pro sjednocení data Velikonoc; prosím tě, aby ses za ně modlila, aby Můj Otec proměnil jejich mysl, aby, až jim budou Mým Svatým Duchem otevřeny oči, litovali a uznali svůj omyl, který jim bránil vidět Pravdu;

modli se za ně, aby je opustil duch pýchy, který je udržuje oddělené od Pravdy, aby přišli znovu k rozumu; modli se za ně, abych mohl říci: „podle jejich lásky teď všichni lidé poznají, že oni jsou opravdu Mými učedníky;“ dodnes je však Satan a jeho démoni drží spoutané v jejich nedostatku lásky, neboť láska je rozlišujícím znamením víry; jak by mohli navzájem říkat: „hlásal jsem Radostnou Zvěst po celém světě, pracoval jsem pro jednotu Církve a nyní všechno, co má přijít, je korunou spravedlnosti, kterou mi Pán, můj Bůh, připravil od věčnosti…“, když až dodnes neplní své závazky?

všichni kněží by Mě měli ve svém životě napodobovat; nemluvím o těch, kteří Mě již napodobují a jsou jako Můj Ábel, který se Nám líbil pro své oběti a svou upřímnost; hovořím o těch, kteří jsou jako Kain, Ezau, Jidáš a Zákoníci nebo Farizeové; to o nich mluvím, neboť jejich chování je v rozporu s Mými Svatými Pravidly; musím kvůli nim i nadále pít kalich vašeho rozdělení, ten kalich, který mi vnutili?

až dosud jsem na vás1 nenaléhal,2 prosil jsem vás o sjednocení data Velikonoc, ale vy Mého Ducha neslyšíte; vyčerpali jste trpělivost Mého Otce; nyní vás znovu žádám, abyste sjednotili datum slavení Velikonoc, aby vás Můj Duch osvítil milostí a přivedl Můj Dům k jednotě; dnes k vám promlouvám, ale vy si nevážíte Mých slov v těchto Poselstvích; až tak jednoho dne učiníte, bude příliš pozdě… ach! kdyby jen jeden z těchto lidí, kteří pracují pro jednotu, kdyby jen jeden mezi nimi nepodléhal emocím a obavám a navrhl sjednocení data Velikonoc, Já, Bůh, ho vyvýším;

- ale místo toho vidím, jak z Domu Východu vychází hněv, umíněnost a obavy; bratři, a přece protivníci; Dome Východu, dobře jsi udělal, že jsi uchoval Tradici tak, jak jsem vám ji předal a jak ji zachovávala Má prvotní Církev; nedovoluješ však Mému Svatému Duchu, aby tě dostatečně živil ke tvé spáse a ke spáse těch, kteří ji naléhavě potřebují… trýzníte Mé první-plody3 i Moje vyslance tím, že je odmítáte spolu s Mým Svatým Duchem milosti, který je přivedl k tomu, aby vykročili Jeho cestou; vykazujete je i nadále z Mých Svatyní, tak jako Já jsem byl ve Své době vykazován velekněžími…

mezitím je Moje stádo rozptýlené a každým dnem narůstá počet ztracených duší; proto vám pravím, přijďte, prahněte po darech Mého Ducha a nezanechávejte Můj Dům neplodný; Můj Dům bude těžit z darů Ducha Svatého, když otevřete dveře svých srdcí;

a ty, Dome Západu, sis díky Světlu Mého Ducha uvědomil, že tělo potřebuje dvě plíce, aby mohlo volně dýchat, a že Moje Tělo je s jednou plící nedokonalé; modli se, aby vás Můj oživující Duch spojil v jedno, ale co ještě musím vytrpět, než se tak stane!4

svět přestupuje a odmítá Má Přikázání a Satan chce zničit to, co jsem ustanovil; chce zničit to, co jsem vám Já, Beránek, zanechal: Mou Církev; uvádí ji ve zmatek a nepořádek a Mé Tělo je trháno na kusy duchem vzpoury; v Mém Těle se zabydlel duch racionalismu a naturalismu, který popírá Mou Přítomnost v Nejsvětější Svátosti; velmi málo z nich se zabývá Mými Zájmy a těch, kdo šlapou po Mých Zákonech, jako by vůbec nebyly dány Bohem, je velmi mnoho! nad Mou Církví se vznáší duch nepřátelství, ale již ne nadlouho…

prosím tě proto, Dome Západu, vykroč a odhal Zlého tím, že sjednotíš datum slavení Velikonoc jako v prvotní Církvi;

kdo chce být mezi vámi veliký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, musí být otrokem všech; Moje prvotní Církev byla jako dítě, nevinná a plná lásky, neboť ji ve Svém Náručí choval Můj Svatý Duch; později jsem uslyšel: „už nejsem dítě, můžu chodit sama“; od té doby se vymanila z objetí Mého Svatého Ducha a navykla si chodit svou vlastní cestou…

Ó, dítě Otcovo! Můj plode! město a nevěsto Mého Svatého Ducha, tvá vůně tě opustila… vrať se proto ke Mně jako dítě a spočine na tobě Má milost, Můj Svatý Duch, třikrát Svatý, bude tvým průvodcem a tvou lampou;

proto potřebuji velikou chudobu ducha a překypující velkorysost; ach…, ale jen děti jsou chudé v duchu a zároveň velkorysé, protože v nich žije Moudrost a zároveň je vede;

(Později:)

Můj Bože, Svým Slovem
jsi mě povznesl,
abych mohla sobě
a všem svým bratřím a sestrám
zazpívat tuto novou píseň Lásky;

Moje kosti chátraly
a mé srdce vyprahlo
a stalo se vyschlou zemí;
do mé naprosté nevědomosti
se vplížila zkáza,
byla jsem prázdná,
hladová a v nouzi,
byla jsem plná všeho kromě Dobra;

Zázraku Lásky,
přišel jsi do mé noci,
přišel jsi k té, která přestala být,
abys mě naplnil Dechem Svých Úst
a přivedl mě k bytí;

A nyní mohu říci:
byla jsem vychována
v Nádvořích svého Otce
a mé tělo opět rozkvetlo,
mé srdce dýchá
a touží po mém Bohu,
třikrát Svatém, po celý den;

Bože, můj Spasiteli,
Ty víš, že nejsem hodna kráčet v Tvých
Svatých Nádvořích,
ale miluji Tvůj Dům,
miluji Dům, kde přebýváš;
Nejsem hodna kráčet
v blízkosti Tvého Trůnu,
ani se sytit pohledem na Tebe;5

Pane,
kéž se Tvé stvoření sytí
Tvým Bohatstvím,
dávej jim pít z Řek,
dávej jim k jídlu hojnou Manu;
U Tebe, můj Pane, je Pramen Života,
u Tebe, můj Pane, je Strom Života;
Tak pojď, přijď do naší temnoty,
přijď skrze Své Světlo,
abychom viděli Tvé Světlo;

Pane, můj Bože, slyš mě a stůj při mně,
přijď a obnov Své stvoření,
aby námi už nikdy nic nemohlo otřást!

Sláva Bohu, Bohu chvályhodnému!
Dávám ti svůj život; Amen

pokoj s tebou; tvé prosby Mě dosáhly…6

může pouhý prach něco učinit?7 chápeš?

Ale když jsi slyšel moje prosby, musel jsi slyšet a cítit i mé srdce, které po Tobě touží.

Má radosti a Mé dítě, buď silná proti všem zlým silám; zůstaň v Mé přízni a starej se o Mé Zájmy; buď Mou Ozvěnou… ukazuj Mou Svatost světu; ukazuj Bohatství Mého Nejsvětějšího Srdce všem národům;8

nevšimla sis, že jsem vydal Své rozkazy nebesům, aby otevřely nebeské brány a aby vylily Řeky společně s Manou? chci vás všechny sytit Svým Slovem;

Vassulo, lidé upřímného srdce Mě naleznou a budou Mě vlastnit, ale venku na poušti jsou tisíce těch, kteří jsou nazí a hladoví; i když si myslí, že jsou oděni bohatými rouchy, ve skutečnosti jsou nazí, hladoví a je na ně žalostný pohled; ačkoliv hynou nedostatkem Mého Slova, myslí si, že hodují;

není času nazbyt, Mé dítě; proto tě posílám, abys jim v Mém Jménu řekla, že pro ně Pán připravil hostinu…


1 Kristus mluví k nim.
2 Pokáráním.
3 Nově obrácené skrze Opravdový život v Bohu.
4 Ve stejnou chvíli jsem slyšela: „Ale co ještě musíme vytrpět, než se tak stane!“ „My“ se zde vztahuje na papeže Jana Pavla II. a Ježíše.
5 Obraz nebo Tvář.
6 Nastala chvíle ticha a já jsem si na okamžik pomyslela, že odešel.
7 Chtěl mi pouze dokázat, že Ho mohu slyšet jen Mocí Ducha Svatého.
8 Kristus tím míní každému, nejen katolíkům, ale všem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message