DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství od Svatého Pavla

4. září 1996

(Měla jsem vnuknutí, abych se modlila ke Svatému Pavlovi, protože už několik dní vězel v mé mysli a přitahoval k sobě mou pozornost. Bylo to, jako by mě pronásledoval. Cítila jsem jeho přítomnost tak blízko, jako když mám přijmout Slovo od Pána Ježíše. Když jsem se pak k němu modlila, přijala jsem slova rady od Svatého Pavla:)

Pokoj, moje sestro v Pánu. Starej se o svoji skupinu1 a nepřestávej jim dodávat odvahu .... ať jsou vaše srdce svatá, ať hlásají zmrtvýchvstalého Krista. Ať je Kristus vždy vaším Tématem.

Bůh volá vás všechny k účasti na Své Slávě. On je nakloněn pokorným a nevinným. Především buďte čistí, abyste mohli pohledět do tváře Pánu s čistým svědomím. Spočívá na vás Duch Milosti a každý z vás dostal zvláštní milost. Tyto zvláštní milosti vám byly dány k užitku Církve, abyste hlásali Zmrtvýchvstalého Krista, něco, co se ve vašich dnech už považuje za nepravdivé. Na vás je, abyste prolomili tu bariéru lží, která se právě buduje. Jako dům stavějí zruční zedníci,2 právě tak i tito nepřátelé Církve jsou zruční a vychytralí ve svém ničivém díle.

Bůh dnes nasazuje slabé a ubohé, aby potřeli to, co je v očích tohoto hynoucího světa Odpadlictví okázalé a veliké. Přítomnost Jeho Svatého Ducha vytrhne3 tolik mrtvol. Nečistota vašich dnů je korunou tohoto zvráceného světa. Ale vy, moji přátelé, kteří jste přijali Zjevení v zářivém světle, vytrvejte v hlásání Boží Slávy, hlásejte Živého Krista a nebojte se pronásledování, naopak, radujte se! Jakou větší přízeň by vám Pán mohl prokázat?

Necukněte, když přiletí šíp. Nepoznali jste jeho cenu? Místo toho se těšte z Boží Přítomnosti, těšte se z Přítomnosti Jeho Ducha a horlivě Ho oslavujte, neboť v Něm všichni žijete, v Něm se pohybujete, dýcháte,4 jednou v Něm budete spočívat věčně .... a ty, má sestro v Pánu, kéž trávíš více času s Pánem. Tvým jediným zájmem ať je Jeho Církev.

- Já, Svatý Pavel, apoštol našeho Pána Ježíše Krista vám říkám: odvahu a stůjte pevně, zůstaňte v milosti Boží a těšte se z Jeho Přítomnosti.

Žehnám vám ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Buďte jedno ....


1 modlitební skupina na Rhodosu v Řecku
2 dvojí význam: zedníci i zednáři
3 v duchovním smyslu, mnoho obrácení
4 narážka na Skut 17,28 ; Žid 3,7-9


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message