DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ozdob Mou Svatyni
Má Církev se dosud nesetkala s větším odpadlictvím, než je toto

20. září 1996

Eli, miluji Tě,
Soudce živých i mrtvých,
odevzdávám Ti své srdce.
Otče Věčný a Kníže Pokoje1
vládni nade mnou.

Výhonku-Vinné-révy, pokoj ať je s tebou. Nezbavím tě Svého Hlasu, nikdy nepřipravím děti o nic, oč Mne prosí, jakkoli jsou lehkomyslné. Vždycky mohou být ukázněné a vždycky je mohu přivést k rozumu. Ano, mohou být ubozí, ale jejich Věrný Král je stále bude osvěcovat a daruje jim pokoj, aby dosáhli dokonalosti.

Duše Mého Srdce,2 zrozená pro toto poslání, otevři teď své srdce a poslouchej, co ti chci říci: Povolal jsem tě, abys pracovala pro Mne a současně abych do tvého srdce vložil radost. Tvůj běh ještě není u konce .... zatímco běžíš, Já běžím také. Po tvém boku - Já jsem. Vydržíš kvůli Mně ještě trochu?

Pane, chytila jsem se lemu Tvého šatu a již se nepustím!

Vyzdob Mou Svatyni!3 Zpustošení a zkáza pronikly do Mé Svatyně. Oživ Mou Svatyni. A utěšuj ty, kteří truchlí. Jsou Mým lidem. Řekni jim, že v příslušném čase budu jednat rychle. Můj Duch bude vylit i na ty nejmenší a ti nejmenší mezi vámi se stanou silnými. 

Musíš povzbuzovat a posilovat své bratry a sestry. Řekni jim, že vás teď navštěvuje Něžné Milosrdenství, aby vám dodalo sílu v dobách zkoušky, které mají nastat. Budu se něžně starat o vaše potřeby. Rozmnožte své modlitby, protože v těchto dnech roste vzpoura. Vzpoura pochází od Satana, který je prvním Rebelem. Ať je požehnán každý, kdo věří, že se splní Příslib, který jsem učinil!

Slavnostně vám říkám, že nastala hodina vzpoury, je tu hodina toho, který o sobě říká, že je mnohem větší než všechno, co lidé nazývají 'bohem', a je mezi vámi. Jeho touhou je vstoupit na trůn v Mé Svatyni a v ní se syčením zavést svou nauku .... aby znehodnotil Mé Ustanovení Eucharistie. On a jemu podobní chtějí zrušit Mou Ustavičnou Oběť. Chce zničit Mou Smlouvu a Můj Zákon. Až to pak nastane, bude pochlebovat mnoha osobám, když jim bude udílet veliké pocty. Proto také bude mnoho lidí uznávat jeho i jeho učení.

Avšak Moji Vlastní, Moji Jákobové, kteří Mne znají, ti budou stát pevně po Mém boku a budou mu odporovat. On již dnes podněcuje druhé, aby podnikali zuřivou činnost proti Mým svatým,4 protože se ve svém srdci rozhodl, že zničí každého, kdo je svatý. Nyní je skrytý, ale v určeném čase se objeví, aby konal své zlo .... již mnoho let je spoután Satanem .... ale vy, vy nesmíte ztrácet naději. Proto vám říkám: "Blahoslavený každý, kdo věří, že Příslib, který jsem učinil, se vyplní ...."

Já se Svou Matkou vychováváme učedníky, kteří se stávají Našimi osobními a důvěrnými přáteli, aby vystoupili jako světlo na svícnu a svítili v oněch dnech zkoušky. Budou pevnými sloupy Mé Církve, protože je bude udržovat Můj Svatý Duch, který bude jejich vnitřní silou.

Ach .... pokolení, během let bylo mnoho tvých odpadů, ale Má Církev se dosud nesetkala s větším odpadlictvím, než je toto ....

Řekni Mému lidu, aby se nebál a vložil svou naději do Mne, neboť Otec i Já známe jejich potřeby. Řekni těm, kteří nepřiklonili své srdce ke Mně, aby se nyní rozhodli pro Moje Království. Neříkejte: "Náš Mistr otálí se Svým příchodem" .... Já jsem přece blízko vás .... ale jste připraveni Mne přijmout? Vassulo, ještě mnoho práce je třeba vykonat, ale pamatuj, budeš tu práci konat spolu se Mnou a dostane se ti Mé Síly .... tak vyjdi a oslov Můj lid, buď Mou zvučnou ozvěnou ....

Já Ježíš Kristus, ti žehnám. My, nás?

Ano, Pane, přesto dovol malou otázku: Svrhneš Odbojníka z trůnu?

Ano, Odbojníka svrhnu z trůnu. Toto vítězství přijde s ohněm a jak si přeji, aby již vzplanul! Má Církev ještě musí přijmout křest a jak je Mi úzko, než bude vykonán!5 Křest přijde z Nebe, budou ho dštít oblaka. Nečetla jsi, Má žákyně: "Nechť se otevře země, aby vyrašila spása. Ať vyraší též osvobození, které stvořím Já, Jahve ...."6 Nestvořil jsem chaos, avšak chaos se dnes pevně zakořenil v tomto světě Odpadlictví ....

Pojď, Já jsem s tebou.


2 to má být chápáno jen jako výraz důvěrnosti
3 tento příkaz zazněl jako úder hromu .. Pán změnil tón Svého Hlasu
4 hlavně proto, aby zůstal neznámý
5 narážka na Ježíšovo utrpení: Lk 12,49-50


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message