DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Může člověk žít z ničeho?

19. srpna 1996

(Svatý Michael, Archanděl.)

Dítě Otce, dítě Nejvyššího, Snoubencova snoubenko, zahrado Ducha Svatého, plode Nejsvětější Trojice, víš, co znamená 'bázeň Boží'? Znamená nenávist k tomu, co je zlé a co se protiví Bohu. Bůh je dobrý, mírný, laskavý, milosrdný, láska a Pravda.

Ať tedy tvá duše má bázeň před Bohem a dovolí Bohu, aby tě zdokonaloval. Bázeň před Bohem je počátek Moudrosti a Moudrost je dána pouhým dětem, neboť takovým patří království nebeské. Pokud tedy nezměníte svá srdce1 a neosvobodíte se od zla, nikdy nevejdete do Božího království.

Ach .... neslyšeli jste, jak Náš Stvořitel, třikrát Svatý, Vítěz nade vším, proléval slzy radosti, když vás tvořil? Ano, proti témuž Bohu, který je Nejvyšší, veliký a živý Bůh, kterému vděčíte za život, který vás stvořil, proti Němu se dnes svět obrátil.

Jak si snad někdo může myslet, že unikne Boží Spravedlnosti? Všechno je navždy pod Božím Zrakem a co vidí, než zločiny a urážky Jeho Svatosti, těžší než písek moří .... jak dlouho se bude dívat, jak je Jeho Obraz zneuctíván? Může člověk žít z ničeho? A jak dlouho? Odmítnout Věrnou Lásku znamená odmítnout Život. Přesto však Bůh, na kterého zapomněli, na ně nikdy nezapomněl.

Mohu nyní prosit o milosrdenství pro vás všechny, zvláště pro ty z vás, jejichž srdce jsou nejtvrdší. Slabí a potřební musejí být vysvobozeni a zachráněni ze spárů zlého, který osnuje pád Božího lidu. Tak pojďte! Oživte své modlitby ke Mně a Já budu prosit za vás. Pojďte! Přijďte s jediným úmyslem zachránit Boží děti, pojďte a modlete se! Zatímco vám dávám toto varování, jsou tací, kteří nebudou poslouchat. Proste o Moji přímluvu a Já vás budu bránit a chránit před zlým a jeho vládou.

- Tak jako nebe velebí Boží divy, chvalte i vy bez přestání Nejvyššího, svého Stvořitele, neboť kdo se v nebi může srovnávat s Všemohoucím? Kdo ze synů Božích s Ním může soupeřit? Jeho Trůn jako slunce přede mnou volá: "Spravedlnost!" Jakmile Svatý promluví, Jeho Slovo se naplní a Spravedlnosti bude dosaženo ohněm.

Ale co se týče těch, jejichž srdce se Bohu líbilo, kteří k Němu volali "Ty jsi můj Otec, můj Bůh, Skála mé spásy!", ti budou učiněni Božími prvorozenými a nebudou se bát v onen Den, kdy On přijde s ohněm.

Jahve zamýšlí projít vámi brzy. Kéž slyším vaše vřelé modlitby, pak se ptejte sami sebe: "Co bude znamenat Den Páně pro mne?" A kdokoliv osnuje zlo, pracuje pro vlastní zkázu. Proto vám říkám: pojďte a zasévejte semeno pokoje a usmíření, aby vaše ovoce bylo příjemné Všemohoucímu a aby nebe bylo vaší odměnou.

Svatý Michael, Archanděl Boží.


1 Svatý Michael se obrací na nás na všechny


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message