DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci uzdravit tvou nevěrnost

15. července 1996

Můj Bože, dej, abych mluvila,
jak Tvá Moudrost chce, abychom mluvili.

Uděl mi, můj Otče, vedení Moudrosti,
abych s laskavostí a bez výhrad předávala
bohatství Tvého Království svým bratřím a sestrám.

1Má dcero, mluví k tobě tvůj Otec. Mé Jméno je Jahve.

- Poněvadž tvé srdce touží mluvit slova Moudrosti a porozumění, aby zjevovalo Mou Svatost a bohatství Mého Království, udělím ti tuto milost, aby spousty národů mohly naslouchat Mému Hlasu, poznat Mne a pochopit, že Já jsem Otec. Ano, dej jim poznat, že Já jsem jejich Otec, že jste všichni dílem Mé Lásky.

Můj Jahve je veliký
a velmi hodný chvály.
Ano! Kéž mé rty mají moudrost,
aby vyslovovaly slova pouze k Jeho chvále.
Kéž mé srdce hledá jen zdravý smysl
a má mysl vstřebává Jeho líbezný rozhovor,
aby se Tvá Láska, Otče,
která je vysoko jako nebe,
dala poznat neznámým,
aby se i oni zaradovali
a kráčeli ve Tvé Přítomnosti na věky věků!

Věz, že každému z vás, kdo se ke Mně obrátí s jedinou touhou líbit se Mi, z celého Srdce, ano z celého Srdce mu udělím Své milosti ....

Ukážu jim Svou Podobu Dobrotivosti, aby zakončili svou pouť se Mnou. Ještě jste si nevšimli, jak ze svatých nebes sesílám Svého Svatého Ducha, nositele Moudrosti? To, co se vám všem zdálo nedosažitelné a nedostupné2 na vás sestoupí, pobídnuto Mou dobrou Vůlí.

Někteří z vás naléhavě prosí: "Vysvoboď nás!

Slyším výkřiky Svého tvorstva: "Přijď a posilni nás, Otče!"

Jiní ve své žízni volají: "Rychle nám sešli z výšin Svého Svatého Ducha!" nebo,

"Povstaň! Zachraň nás!"

Na tato volání jsem řekl: "Vydechnu na Své tvorstvo vůni jako kadidlo.3 Rozšířím Svou vůni jako nikdy dříve v dějinách. Nečetli jste:4 'Jako zavodňovací říční kanál a jako strouha přivádějící vodu do zahrady, tak Já zavlažím Svůj sad a zaliji Své záhony. A hle, zavodňovací kanál se Mi stal řekou a Má řeka se stala mořem. Způsobím, že kázeň bude zářit, její světlo rozleji široko daleko. Vyleji nauku jako proroctví, jako dědictví příštím pokolením navěky.' A Můj lid řekne: 'Pohleďte! Pohleďte, náš Otec přichází jako oblak! Hleďte, jak vylévá Svého Svatého Ducha s Požehnáním.'"5

Chci vyléčit vaši nevěrnost, chci vyléčit vaše odpadlictví a dát vám všem čistá srdce, abyste se přede Mnou nemuseli se studem skrývat. Mnoho z vás zůstane stát zděšeně, zmateně a ohromeně, někteří budou v srdci chovat pochybnosti a jiným v mocné Přítomnosti Mého Ducha ztvrdne tvář více než kámen. Já však pouze splním Slib Mého Syna ....

A až se lidé zeptají: "Kdo jsou ti, kteří přilétají jako oblak, jako holubice ke svým hnízdům?"6 Odpovíš jim: "To jsou synové a dcery, kteří nalezli svou svobodu v Duchu. To jsou ti, kteří volali ke svému Otci: 'Otče můj' a kteří znovu ozdobí Jeho Svatyni. Oni se nyní budou sytit bohatstvím Jeho Svatého Ducha. Oni jsou lid, kterému Otec žehná. Ano! Duch Svatý, Dárce Života, bude jejich září a oni se dále budou živit bohatstvím Jeho Svatého Ducha ...." To řekneš Mému lidu ....

Pojď.


1 mluví Otec
2 Bůh mluví o Svém Svatém Duchu
3 Bůh mluví o Svém Svatém Duchu
6 srv. Iz 60,8


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message