DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci vyléčit vaši nevěrnost

15. července 1996

Můj Bože, dej, abych mluvila,
jak Tvá Moudrost chce,
abychom mluvili;

Uděl mi, můj Otče,
aby mě vedla Moudrost,
abych laskavě a bez výhrad
předávala bohatství Tvého Království
svým bratřím a sestrám;

Má dcero,1 mluví k tobě tvůj Otec; Mé Jméno je Jahve;

- poněvadž tvé srdce touží říkat slova Moudrosti a poznání, aby odhalovalo Mou Svatost a bohatství Mého Království, daruji ti tuto milost, takže mnoho národů bude moci naslouchat Mému Hlasu, poznat Mě a pochopit, že Já jsem Otec; ano, dej jim poznat, že Já jsem jejich Otec, že jste všichni dílem Mé Lásky;

Můj Jahve je veliký
a velmi hodný chvály.
Ano! Kéž má ústa mluví moudře
a vyslovují slova pouze k Jeho chvále,
kéž mé srdce hledá jen moudrost
a má mysl vstřebává
Jeho líbezný rozhovor,
aby se Tvá Láska, Otče,
která se tyčí až do nebe,
dala poznat těm, kdo ji nepoznali,
aby se i oni mohli radovat
a kráčet po Tvém boku
na věky věků!

věz, že každému, kdo se ke Mně obrátí s jedinou touhou líbit se Mi, daruji z celého Srdce, ano, z celého Srdce Své milosti…

zjevím jim Svou Dobrotivou Tvář, aby zakončili svou pouť se Mnou; ještě jste si nevšimli, jak ze svatých nebes sesílám Svého Svatého Ducha, nositele Moudrosti? co se vám všem jevilo jako Nedosažitelné a Nedostupné2 bude z Mé Dobré Vůle uspíšeno, aby na vás sestoupilo;

„vysvoboď nás!“ někteří z vás snažně prosí;

„přijď a dej nám sílu, Otče!“ slyším výkřiky Svého tvorstva;

„rychle nám sešli z Nebe Svého Svatého Ducha!“ volají jiní ve své žízni, nebo,

„povstaň! zachraň nás!“

„povstaň! zachraň nás!“ na tento nářek jsem řekl: „vydechnu na Své tvorstvo vůni jako kadidlo,3 rozšířím Svou vůni jako nikdy předtím v dějinách; nečetli jste: „Já jsem jako strouha vycházející z řeky, jako vodní proud vedoucí do ráje; řekl jsem: zaliji si zahradu, zavlažím Své záhony; a hle, z Mé strouhy se stala řeka a z řeky se stalo moře; od rána dám zazářit kázni, její světlo zanesu do daleka; budu rozlévat ponaučení jako proroctví a předám je budoucím pokolením;“4 a Můj lid řekne: „pohleďte! pohleďte, náš Otec přichází jako oblaka! hleďte, jak vylévá Svého Svatého Ducha s Požehnáním;“5

chci vyléčit vaši nevěrnost, chci vyléčit vaše odpadlictví a dát vám všem čistá srdce, abyste se přede Mnou nemuseli se studem skrývat; mnoho z vás zůstane stát zděšeně, zmateně a ohromeně, někteří budou v srdci chovat pochybnosti a jiným v mocné Přítomnosti Mého Ducha ztvrdne tvář více než kámen; ovšem Já pouze plním Slib Svého Syna…

a až se lidé zeptají: „kdo jsou ti, co se vznáší jako oblak, jako holubice ke svým hnízdům?“6 odpovíš jim: „to jsou synové a dcery, kteří nalezli svou svobodu v Duchu; to jsou ti, kteří volali ke svému Otci: „Otče můj“, a kteří znovu ozdobí Jeho Svatyni; oni se nyní budou sytit bohatstvím Jeho Svatého Ducha; oni jsou lidem, kterému Otec žehná; ano! Duch Svatý, Dárce Života, bude jejich září a oni se dále budou živit bohatstvím Jeho Svatého Ducha…“ to řekneš Mému lidu…

pojď;


1 Mluví Otec.
2 Bůh mluví o Svatém Duchu.
3 Bůh mluví o Svém Svatém Duchu.
5 Viz Num 6,22-27, také přijetí zvláštních milostí a duchovní útěchy, když spočívají v Jeho Duchu.
6 Srov. Iz 60,8.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message