DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Amen

17. července 1996

(Modlitba k Duchu Svatému)

Ó, Světlo!
Ó, Nepřístupné Světlo, třikrát Svaté!

Přijď! sestup nyní
a přijď nejen na ty, kdo Tě vzývají,
protože o Tobě slyšeli,
ale také na ty, kteří Tě nikdy nepoznali!

Přijď, ó, Lampo našeho těla!
Přijď a naprav všechny,
kteří Ti nikdy nerozuměli;

Přijď ke všem, kdo se Tě bojí,
přijď a odkryj Své skryté poklady
uchovávané pro naše časy,

Přijď! Přijď a zjev nám
Svatou Tvář Otce i Syna,
přijď a zjev nám Sám Sebe, Duchu Svatý!
Přijď, můj Příteli,
neboť Ty jsi oslňujícím
Světlem našich srdcí.
Sestup z výšin
a oděj nás Svou mocí a leskem;

Přijď a přebývej v nás,
učiň z nás Svůj Příbytek
a místo modlitby,
neboť Ty jsi Neustálá Modlitba;

Vidíš, jak jsme bez Tebe nazí?
Přijď a rozsviť Své Světlo v této temnotě;
Ty jsi Ten Příslib,
Ty jsi naše Láska, Ty jsi naše Světlo.
Ano! Ty jsi Ten Příslib!

Ty jsi Ten, o kterém Písmo říká:
„Už nebude noc,
aby si posvítili,
nebudou potřebovat lampy anebo slunce,
neboť Pán Bůh na ně bude rozlévat
Své světlo.“1

Ty jsi
naše Záruka našeho dědictví,
Svaté a Požehnané buď Tvé Jméno;
Ty jsi
drahocenná a nedocenitelná perla;
Ty jsi
jas naší duše,
Ty jsi
Hostina a naše Slavnost,
Ty jsi
Neodolatelný Společník
našeho života,
Ty jsi
Trůn pro chudé v duchu,
Ty jsi
Království všech království,
Císařství všech císařství,
ó, Hoste naší duše,
Přijď a osvoboď nás!
Amen.

Mé dítě,2 tvou zbraní je modlitba a , Já tě mohu vytrhnout z moci temnot, abych tě uvedl do toho, co sis o Mně kdysi myslela: do Nepřístupného Světla a Nedosažitelného Bohatství; Mé dítě, v Mé Slavné Moci můžeš získat svou sílu, mírnost a trpělivost; můžeš získat vytrvalost a ve Mně a skrze Mě můžeš volat: „Amen!“ a , Amen, Věrný, Pravý Svědek, Poslední Zdroj Božího stvoření, ti budu naslouchat! sestoupím na tebe jako burácení hromu, abych ti dal svobodu, a přivedu tě k jednotě s Naší Jednotou, přičemž tě naplním absolutní plností Naší Trojjediné Svatosti;

přichází na tebe, stvoření, křest Ohněm! křest tolik vytoužený, aby učinil všechny věci nové; Má dcero, hlásej Boží Království a ať ti nikdo nebrání…3 pros o Pramen Živé Vody, aby na vás sestoupil jako Jaro a občerstvil vás!

Naděje nadějí,
opravdu Tě mohu prosit,
abys uvolnil okovy těch,
kdo jsou stále ještě spoutáni?

pros! neslyšela jsi, že svoboda se dá nalézt ve Mně?4 říkám ti, sestoupím na ty, kteří Mě nikdy nehledali, ale jejichž srdce zůstala dětská; odhalím Svou slavnou moc dokonce i těm, kteří na Mne nikdy nebrali ohled; půjdu tam, kde nebudu odmítán;

- nastal čas tříbení, nastal čas odhalení skvělých pokladů Království; dostalo se vám času milosti; proto vám říkám znovu: vy, kdo tvoříte část Kristova Těla, pojďte a usilujte o Mé dary, abyste mohli plně proniknout do Tajemství Kristova; nebuďte jako odpadlíci, kteří přestali hledat, co je správné;

- a vy, kteří říkáte těm, kdo Mě vzývají:5 „tato modlitba není můj obor“, vás se ptám: „je možné, že jste o Mně neslyšeli? je možné, že jste Mě neviděli? je možné, že jste Mi neporozuměli? mám nyní říci, že Mi odporujete? tvrdíte, že máte poznání o Mně, ale to, co říkáte a konáte, není nic jiného než odmítání Mých milostí;“

- 6pokoj s tebou; ty, která prožíváš toto veliké Odpadlictví, oslav Naše Jméno třikrát Svaté a důvěrně Nám vzdávej chválu;

(Duch Svatý mi pak otevřel ústa a naplnil je Božími chválami.)

Vzdávám díky a chválu
bázeň vzbuzujícímu Pánu,
ohromující moci a slávy;

Pohleďte! Ten, který září Svými Paprsky,
až mi oslepují oči,
není nikdo jiný než můj Otec!

Ó, Zářivá Ozdobo Nebes!
Velikost Tvého Jména mě osvobodila
a hned jak jsi umožnil,
aby mé uši byly jen o trochu vnímavější,
jsem přijala z Tvých Úst Tvé Slovo;

a nyní:
radostí zpívám Bohu, svému Otci!
vítězně volám na Pomazaného,
Ježíše Krista, svého Spasitele!

Můj Přislíbený,7
Potěšení všech potěšení!
Miluji Tě, neboť jsi mě učinil
Svou přítelkyní;

a nyní volám z celého svého srdce:
„Amen! spaluje mě má horlivost,
abych oznamovala a hlásala
Tvou Věrnou Lásku!

Chci plnit Tvou Vůli
a přivést co nejvíce lidí
k jednotě s Tvou Jednotou,
aby i oni byli naplněni
absolutní plností
Vaší Trojjediné Svatosti.“
Amen.

ať tvé kroky zůstanou pevné v konání Naší Vůle; v těchto dnech jsem kamenem, který stavitelé zavrhli, a přesto jsem základním kamenem Církve; ve Mně lze nalézt svobodu a lásku, a přesto Mě vaše generace odmítá, protože Mi neporozuměla… nechtějí, abych jim radil… pohleď, jsem jako úrodná půda; jestliže do Mě zaséváte své zrno, vaší sklizní bude Věčný Život a Ráj bude vaším domovem;

neotálejte a pojďte ke Mně, učiním vás bohatými vaší chudobou, silnými vaší slabostí, horlivými a věrnými skrze vaši ubohost, živým Oltářem pro Naši Trojjedinou Svatost prostřednictvím vaší nicotnosti; pojďte ke Mně s bázní a chvěním a Já z vás učiním neohrožené bojovníky vašich časů, abyste se připojili ke Svatému Michaelovi a jeho armádě8 a bojovali ve veliké bitvě vašich časů;

- Já jsem ustavičná modlitba ve vás a co chybí vám, to doplňuji, vždy přístupný chudým a prostým; pojďte a uchopte Mě… pojďte a vlastněte Mě a Já vám dám podobu Své Svatosti,9 když vám poskytnu Své Neocenitelné dary, které vás učiní součástí Nás10 a jedno v Nás, abyste šli a přestavěli zříceniny Naší Svatyně;

- ty, která přicházíš z pouště, pojď, vstup do Mých hlubokých vod a Mé vlny tě obmyjí a občerství; neboj se Mě, neslyšela jsi, Má přítelkyně, že měním vyprahlou zemi v moře? neboť z nebe na tebe vyleji Své dary a milosti; tak jako nebesa vylévají déšť v Přítomnosti Naší Trojjediné Svatosti, stejně tak vyleji Svou Přítomnost na celé lidstvo;

- rozjímej o tom; my, společně?

Ano, navždy.


2 Mluví Duch Svatý.
3 Myslím, že význam těchto slov je: „Nikdo nebude schopen zastavit hlásání Božího Království.“
4 Tzn. v Duchu Svatém.
5 Vzývání Ducha Svatého doprovázené vkládáním rukou na lidi.
6 Duch Svatý mě pak oslovil ještě jednou.
7 Srov. Ef 1,13.
8 Současně jsem slyšela: „andělům“.
9 Současně jsem slyšela: „Božství“.
10 Nejsvětější Trojice.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message