DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Amen

17. července 1996

(Modlitba k Duchu Svatému)

Ó, Světlo!
Ó, Nepřístupné Světlo, třikrát Svaté!

Přijď! Sestup dnes!
Přijď! Sestup nyní
a přijď nejen na ty, kdo Tě vzývají,
protože o Tobě slyšeli,
ale sestup také na ty, kteří Tě nikdy nepoznali!

Přijď, Lampo našeho těla!
Přijď a naprav všechny, kteří Ti nikdy nerozuměli.

Přijď ke všem, kdo se Tě bojí,
přijď a odkryj Své skryté poklady
uchovávané pro naše časy.

Přijď! a zjev nám
Svatou Tvář Otce i Syna,
přijď a zjev nám Sebe, Duchu Svatý!
Přijď, můj Příteli,
neboť Ty jsi oslňujícím Světlem našich srdcí.
Sestup z výšin
a oděj nás Svou mocí a leskem.

Přijď a přebývej v nás,
učiň z nás Svůj Příbytek
a místo modlitby,
neboť Ty jsi Neustálá Modlitba.

Vidíš, jak jsme bez Tebe nazí?
Přijď a rozsviť Své Světlo v této temnotě.
Ty jsi ten Příslib, Ty jsi naše Láska.
Ty jsi naše Světlo.
Ano, Ty jsi ten Příslib!

Ty jsi ten, o kterém Písmo říká:
"Noci tam již nebude
a nebudou potřebovat světlo lampy
ani světlo slunce,
neboť Pán Bůh bude jejich světlem."1

Ty jsi Závdavek našeho dědictví.
Svaté a požehnané buď Tvé Jméno.
Ty jsi drahocenná a nedocenitelná perla.
Ty jsi jas naší duše, Ty jsi Hostina a naše Slavnost,
Ty jsi Neodolatelný Společník našeho života.
Ty jsi Trůn pro chudé v duchu,
Ty jsi Království všech království, Císařství všech císařství.

Hoste naší duše,
přijď a osvoboď nás!
Amen.

Mé dítě,2 tvou zbraní je modlitba a , Já tě mohu vytrhnout z moci temnot, abych tě uvedl do toho, co jsi o Mně kdysi myslela: do Nepřístupného Světla a Nedosažitelného Bohatství. Mé dítě, v Mé Slavné Moci můžeš získat svou sílu, mírnost a trpělivost. Můžeš získat vytrvalost a ve Mně a skrze Mě můžeš volat: "Amen!" A , Amen, Věrný, Pravý Svědek, Poslední Zdroj Božího stvoření, Já tě vyslyším! Sestoupím na tebe jako burácení hromu, abych ti dal svobodu, a přivedu tě ke spojení s Naší Jednotou, přičemž tě naplním absolutní plností Naší Trojjediné Svatosti.

Přichází na tebe, stvoření, křest Ohněm! Křest tolik vytoužený, aby se všechno opět obnovilo. Má dcero, hlásej Boží Království a ať ti nikdo nebrání ....3 Pros o Zřídlo Živé Vody, aby na vás sestoupila jako Pramen a občerstvila vás!

Naděje nadějí,
opravdu Tě mohu prosit, abys uvolnil okovy těch,
kdo jsou stále spoutáni?

Pros! Neslyšela jsi, že svoboda se dá nalézt ve Mně?4 Říkám ti, sestoupím na ty, kteří Mne nikdy nehledali, ale jejichž srdce zůstala dětská. Projevím Svou slavnou moc vůči těm, kteří u Mne nikdy ani nehledali radu. Půjdu tam, kde nebudu odmítán.

- Nastal čas třídění, nastal čas odhalení slavných pokladů Království. Spočívá na vás čas milosti. Proto vám říkám znovu: Vy, kdo tvoříte část Kristova Těla, pojďte a usilujte o Mé dary, abyste mohli plně proniknout do Tajemství Kristova. Nebuďte jako odpadlíci, kteří přestali hledat, co je správné.

- A vy, kteří říkáte těm, kdo Mne vzývají:5 "Tato modlitba není můj obor", vás se ptám: "Je možné, že jste o Mně neslyšeli? Je možné, že jste Mne neviděli? Je možné, že jste Mi neporozuměli? Mám nyní říci, že Mi odporujete? Tvrdíte, že máte poznání o Mně, ale to, co říkáte a konáte, není nic jiného než odmítání Mých milostí."

- 6Pokoj s tebou. Ty, která prožíváš toto veliké Odpadlictví, oslav Naše Jméno třikrát Svaté a důvěrně Nám vzdávej chválu.

(Duch Svatý mi pak otevřel ústa a naplnil je chválami Boha.)

Vzdávám díky a chválu
Pánu, který vzbuzuje bázeň
a je úžasně veliký.

Pohleďte! Ten, který vysílá Své Paprsky,
až mi oslepují oči,
to není nikdo jiný než můj Otec!

Ó Zářivá Ozdobo Nebes!
Velikost Tvého Jména mne osvobodila
a když mi aspoň trochu pozvedla uši,
přijala jsem Slovo z Tvých Úst.

A nyní: Radostí zpívám Bohu, svému Otci!

Vítězně volám na Pomazaného,
Ježíše Krista, mého Spasitele!

Můj Přislíbený,7
Potěšení všech potěšení!
Miluji Tě, protože jsi mne učinil Svou přítelkyní.

A nyní volám z celého svého srdce:
"Amen! Spaluje mne má horlivost,
abych oznamovala a hlásala Tvou Věrnou Lásku.

Chci plnit Tvou Vůli
a přivést co nejvíce lidí ke spojení s Tvou Jednotou,
aby i oni byli naplněni
absolutní plností Vaší Trojjediné Svatosti."
Amen.

Ať tvé cesty zůstanou pevné v konání Naší Vůle. Já jsem ve vašich dnech kámen, který stavitelé zavrhli, přesto jsem základním kamenem Církve. Ve Mně lze nalézt svobodu a lásku, a přesto Mne vaše generace odmítá, protože Mi neporozuměla .... stěží u Mne hledají radu .... pohleď, jsem jako úrodná půda. Jestliže do Mne zaséváte své zrno, vaší sklizní bude Věčný Život a Ráj bude vaším domovem.

Neotálejte a pojďte ke Mně, učiním vás bohatými prostřednictvím vaší chudoby, silnými prostřednictvím vaší slabosti, horlivými a věrnými prostřednictvím vaší věrolomnosti, živým Oltářem pro Naši Trojjedinou Svatost prostřednictvím vaší nicotnosti. Pojďte ke Mně s bázní a chvěním a Já z vás učiním neohrožené bojovníky vašich časů, abyste se připojili ke Svatému Michaelovi a jeho zástupům8 a budete bojovat ve veliké bitvě vašich časů.

- Já jsem ustavičná modlitba ve vás a co chybí vám, to doplňuji, vždy přístupný chudým a prostým. Pojďte a uchopte Mne .... pojďte a vlastněte Mne a Já vás ztvárním do Své Svatosti,9 když vám poskytnu Své Neocenitelné dary, které vás učiní součástí Nás10 a jedno v Nás, abyste šli a přestavěli zříceniny Naší Svatyně.

- Ty, která přicházíš z pouště, pojď, vstup do Mých hlubokých vod a Mé vlny tě obmyjí a občerství. Neboj se Mne, neslyšela jsi, Má přítelkyně, že měním vyprahlou zemi v moře? Neboť z nebe na tebe vyleji Své dary a milosti. Tak jako nebesa vylévají své prameny v Přítomnosti Naší Trojjediné Svatosti, stejně tak vyleji Svou Přítomnost na celé lidstvo.

- Rozjímejte o tom. My, nás?

Ano, navždy.


2 mluví Duch Svatý
3 myslím, že to bylo řečeno jako: "Nikdo nebude schopen zastavit hlásání Božího Království
4 v Duchu Svatém
5 vzývání Ducha Svatého s vkládáním rukou na lidi
6 Duch Svatý mne pak oslovil ještě jednou
7 narážka na Efez 1,13
8 současně jsem slyšela: 'andělům'
9 současně jsem slyšela 'božství'
10 Nejsvětější Trojice


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message