DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Uctívej Srdce své Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

9. dubna 1996

(Naše Přesvatá Matka)

Má Vassulo, nyní Mě poslouchej velmi pozorně:

přímo ze Svého Nejsvětějšího Srdce vám Pán dal, ve Své Slitovnosti, tento Poklad;1 mocně zasáhl Svým Ramenem, aby přinesl tuto dobrou zprávu až na konec země; kdybyste jen všichni věděli, co vám Pán v této době nabízí! Duch Páně však přichází jenom k upřímným a čistého srdce a sytí je Svými dary; v onen den Jeho sláva zazáří nad poníženými a bohaté opět propustí s prázdnou…

tímto Poselstvím vás volá k životu v Pokoji; Bůh vás všechny volá, vždyť je váš Otec; vyzývá vás, abyste změnili svůj život a žili svatě; Já, vaše Matka, žehnám vám všem, kteří jste se vrátili k Bohu, a velebím Ho za to, že Jeho Milosrdenství trvá od pokolení do pokolení; pokud jde o ty, kteří i nadále tvrdohlavě věří své filozofii a vedou nemorální život, modlete se a postěte se za ně; Mé Mateřské Srdce trpí pro jejich odmítání a zaslepenost… ach, tolik bolesti, tolik trnů v Mém Srdci, mé dítě!

a ty pokračuj ve vydávání svědectví ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého; i nadále všechny seznamuj s Jejich Jménem a jdi kamkoli tě posílají Otec, Můj Syn a Duch Svatý; Oni tě nezklamou, důvěřuj Jim; Má dcero, Já jsem vždy tam, kde je Ježíš; jsme s tebou, proto se neboj; nakonec Láska zvítězí… neboj se povýšených srdcí, neboť i když se vychloubají svou mocí, nejsou ničím v Očích Pána; neslyšela jsi: „neboť Pán Všech necouvá před nikým, velikost na Něho nedělá dojem…“2 „nad vysoce postavenými lidmi se totiž koná neúprosný soud; malému se z útrpnosti odpouští,“3 a nadále bude rozptylovat pyšné v srdci…

v těchto dnech ti Ježíš ukázal Mé Srdce; věz, Má dcero, že jsem vepsala tvé jméno do Svého Srdce; totéž jsem udělala s těmi, kteří milují Mého Syna a Mě;

uctívej Mě obětí, uctívej Mé Srdce s nevinností dítěte; uctívej Srdce své Matky odmítnutím zla; konej dobro a neustále pros svého Otce v nebi o dary Jeho Ducha;

vyrůstej v Mém Neposkvrněném Srdci a Já vyléčím všechny rány4 tvé duše, aby ses stala Radostí Ježíše, tvého Spasitele, a úsvitem tohoto temného pokolení;

vyrůstej v Srdci své Matky, aby se celá tvoje bytost zaleskla jako drahokamy ve Světle,5 kterým jsem obklopena, aby celé národy, přitahovány tvou krásou,6 přišly k tobě; a až se tě budou ptát: „kdo tě tak zformoval, že záříš jako tisíc drahokamů?“ vydej svědectví a řekni: „utvořilo mne Nejčistší Srdce, má podoba vychází ze stejného Srdce, ve kterém náš Vykupitel vyrůstal a přijal tělo a krev, abych se i já stala dítětem Matky Boží; takto budu schopna vyjadřovat myšlenky hodné darů Všemohoucího;“

pojď, vyrůstej v Mém Srdci a staň se srdcem Mého Srdce; - čerpej z Mého Srdce všechna Bohatství, která Mi dala Moudrost, aby ses i ty naučila milovat Otce, Mého Syna a Ducha Svatého; tak se staneš dítětem Matky Boží; pojď, pojď a čerpej z Mého Srdce ctnosti, které jsem obdržela,7 ty všechny jsou i pro tebe, Mé dítě; ach, toužím, abys bylo krásné pro Mého Syna a líbilo se Otci; chci, abys bylo dokonalé pro Emmanuelovo Srdce; ze Svého Neposkvrněného Srdce, Mé dítě, vyleji do tvého srdce všechny Své milosti, aby se i tvé srdce stalo oltářem pro Nejvyššího, kadidelnicí naplněnou žhnoucím kadidlem, abys také ty kráčelo v Milosti a Věrnosti;

tajemství Boží lze odhalit pouze čistým srdcem; jestli Naše Dvě Srdce pospíchají neúnavně za hříšníky, je to pro velikost lásky, kterou k vám všem máme; ach, přesto tak mnoho z vás, jak se zdá, tomu buď nerozumí, nebo o to nemá zájem a vysmívá se Našim Voláním; až skončí tento čas Milosrdenství, mrtví se již k životu nevrátí;8

Naše Dvě Božská Srdce jsou zraněna a s bolestí vyzývají všechny ke změně: k modlitbě, postu a k opravdové lásce k Mému Synu v Nejsvětější Svátosti;

zvu tě k tomu, abys vstoupil do Mého Srdce, a Já tě v něm ukryji; budu tě střežit a ochráním tě od všeho zla, které tě obklopuje, a od pokušení; ochráním tě, Mé dítě, vyzvednu tě z bouřlivých vod hříchu a ukryji tě ve Svém Mateřském Srdci; Má láska a Můj cit k tobě jsou tak veliké, že samotní andělé by chtěli být na tvém místě; Nejsvětější Srdce Ježíšovo nemá své oblíbence, a stejně tak i Mé; Bůh je spravedlivý a dobrý;

dnes a v příštích dnech, dcero, budeš podruhé9 prožívat Svatý týden Ježíšova Umučení; pochopíš, co prožívají Naše Dvě Srdce kvůli vašemu rozdělení… nelze spočítat rány Našich Dvou Srdcí; jestliže je Pánovo stádce rozdělené, rozptýlené a země se stala pouští, jestliže vzpoura proti všem Svatým Zákonům Božím dosáhla vrcholu, jestliže se dnes Kardinál staví proti Kardinálovi, Biskup proti Biskupovi a kněz proti knězi, pak je to proto, že vaše generace odmítla naslouchat Mým Slovům; Nejvyšší Mě poslal, abych vás varovala a něžně vás napomenula,10 ale přesto Nám dodnes tvá generace odpírá místo ve svém srdci a Naše Slova nebere vážně; budete sklízet, co jste zaseli;

Mé Mateřské Srdce je smutné, když vám to musí říci, a Mé Oči prolévají krvavé Slzy při pohledu na to, co má přijít, až na vás dopadne Otcova Ruka s hromovým hlasem: „dost! již dost!“ a v přívalu ohně vykoná soud…

Naše Dvě Probodená Srdce vás stále naléhavě varují a My vás nepřestaneme nabádat k tomu, abyste změnili svá srdce a obrátili je k Bohu; pouze v Bohu je možné žít, vždyť On je vaším každodenním chlebem, vaším nápojem, vaším dechem… ať všichni obyvatelé Našich Dvou Srdcí vědí, že již brzy Naše Srdce sjednocena v Jedno budou triumfovat, a že se naplní mnohé věci, které jsme předpověděli;

Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mé Neposkvrněné Srdce žehnají každému z vás; buďte jedno;


1 Poselství „Opravdový život v Bohu“.
4 Tím se rozumí „hříchy“.
5 Panna Maria má na mysli Svatého Ducha.
6 V Srdci Panny Marie může být naše duše zkrášlena, na čemž ovšem nemáme žádnou zásluhu.
7 Od počátku stvořena bez hříchu.
8 Tzn., že až skončí čas Milosrdenství, bude příliš pozdě na obrácení.
9 Letos se Velikonoce v římskokatolické církvi slavily 4. - 7. dubna, zatímco pravoslavné Velikonoce připadly na 11. - 15. dubna.
10 Ve Fatimě? V Akitě?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message