DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Uctěte Srdce vaší Matky odmítnutím zla
Naše Dvě Srdce .. budou triumfovat

9. dubna 1996

(Naše Blahoslavená Matka.)

Má Vassulo, nyní Mě poslouchej velmi pozorně:

Pán vám dal ve Svém Milosrdenství tento Poklad1 přímo ze Svého Nejsvětějšího Srdce. Odhalil sílu Své Paže a zanesl tu dobrou zprávu až na konec země. Jen kdybyste všichni věděli, co vám Pán v této době nabízí! Duch Páně však přichází jenom k prostým lidem s čistým srdcem a naplňuje je Svými dary. V onen den Jeho sláva zazáří nad pokornými a bohaté opět propustí s prázdnou ....

Tímto Poselstvím vás volá k životu v Pokoji. Bůh vás všechny volá, vždyť je váš Otec. Vyzývá vás, abyste změnili svůj život a žili svatě. Já, vaše Matka, žehnám vám všem, kteří jste se vrátili k Bohu a velebím Ho za to, že Jeho Milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. Pokud jde o ty, kteří tvrdohlavě i nadále věří své filozofii a vedou nemorální život, modlete se a postěte se za ně. Moje Mateřské Srdce trpí pro jejich odmítání a zaslepenost .... ach, jaká bolest, jaké trny v Mém Srdci, Mé dítě!

A ty pokračuj ve vydávání svědectví ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. I nadále seznamuj s Jejich Jménem a jdi kamkoli tě posílají Otec, Můj Syn a Duch Svatý. Oni tě nezklamou, důvěřuj Jim. Moje dcero, Já jsem vždy tam, kde je Ježíš. Jsme s tebou. Proto se neboj. Nakonec Láska zvítězí .... neboj se povýšených srdcí, neboť i když se vychloubají svou mocí, nejsou ničím v Očích Pána. Neslyšela jsi: "Vládce Všeho se nebude bát člověka ani se nezalekne velikosti ...2 přísný soud je vyhrazen velkým a mocným, poníženým však bude soucitně odpuštěno."3 On rozežene pyšné v srdci ....

V těchto dnech ti Ježíš ukázal Moje Srdce. Věz, Má dcero, že jsem vepsala tvoje jméno do Svého Srdce. Totéž jsem udělala s těmi, kteří milují Mého Syna a Mne.

Cti Mě obětí. Uctívej Moje Srdce s nevinností dítěte. Ucti Srdce své Matky odmítnutím zla. Konej dobro a pros neustále svého Otce v Nebi o dary Jeho Ducha.

Vyrůstej v Mém Neposkvrněném Srdci a Já vyléčím všechny rány4 tvé duše, aby ses stala Radostí Ježíše, tvého Spasitele, a úsvitem tohoto temného pokolení.

Vyrůstej v Srdci své Matky, aby se celá tvoje bytost zaleskla jako drahocenné kameny ve Světle,5 kterým Jsem obklopena, aby celé národy přišly k tobě, přilákané tvou krásou,6 a když se tě budou tázat: "Kdo tě tak zformoval, že záříš jako tisíc drahokamů?", vydej svědectví a řekni: "Formovalo Mě Nejčistší Srdce, moje podoba pochází ze stejného Srdce, ve kterém se náš Vykupitel narodil a přijal Tělo a Krev, abych se i já stala dítětem Matky Boží - a mohla tak být schopna vyjadřovat myšlenky hodné darů Nejvyššího."

Pojď a vyrůstej v Mém Srdci, buď srdcem Mého Srdce - čerpej z Mého Srdce všechno Bohatství, které Mi dala Moudrost, aby ses i ty naučila, milovat Otce, Mého Syna a Ducha Svatého. Tak se staneš dítětem Matky Boží. Pojď, pojď a čerpej z Mého Srdce ctnosti, které jsem obdržela,7 ty všechny jsou i pro tebe, Mé dítě. Ach, toužím, abys byla krásná pro Mého Syna a líbila se Otci. Chci, abys byla dokonalá pro Emmanuelovo Srdce. Ze Svého Neposkvrněného Srdce vyleji do tvého srdce, Mé dítě, všechny Mé Milosti, aby se i tvoje srdce stalo oltářem pro Nejvyššího, kadidelnicí zaplněnou žhnoucím kadidlem, abys také ty kráčela v Lásce a Věrnosti.

Tajemství Boží se může odhalit pouze čistým srdcem. Jestli Naše Dvě Srdce pospíchají neúnavně za hříšníky, je to pro velikost lásky, kterou k vám všem máme. Ach, přesto tak mnoho z vás, jak se zdá, tomu buď nerozumí nebo se o to nestará a vysmívá se Našim výzvám. Až skončí tento čas Milosrdenství, mrtví se již k životu nevrátí.8

Naše Dvě Božská Srdce jsou zraněna a vyzývají s bolestí vás všechny ke změně, k modlitbě, postu, k opravdové lásce k Mému Synovi v Nejsvětější Svátosti.

Zvu tě, překroč práh Mého Srdce a Já tě v Něm ukryji. Budu tě střežit a ochráním tě od všeho zla, které tě obklopuje, a od pokušení. Ochráním tě, Mé dítě, a vyzvednu z bouřlivých vod hříchu a skryji tě ve Svém Mateřském Srdci. Moje láska a Můj cit k tobě jsou tak veliké, že andělé by chtěli být na tvém místě. Nejsvětější Srdce Ježíšovo nemá Své oblíbence, ani Moje ne. Bůh je spravedlivý a dobrý.

Dnes a v příštích dnech, dcero, budeš podruhé9 prožívat Svatý týden Ježíšova Umučení,  pochopíš, co prožívají Naše Dvě Srdce pro vaše rozdělení .... rány Našich Srdcí jsou nespočetné. Jestliže je stádo Páně rozdělené a rozprášené a země se stala pouští, jestliže vzpoura proti všem Svatým Zákonům Božím vrcholí, jestliže se dnes kardinál staví proti kardinálovi, biskup proti biskupovi a kněz proti knězi, pak je to proto, že vaše generace odmítla naslouchat Mým Slovům. Nejvyšší Mě poslal, abych vás varovala a mírně napomenula,10 ale přesto Nám dodnes tvoje generace odpírá místo ve svém srdci a Naše Slova nebere vážně. Budete sklízet, co jste zaseli.

Moje Mateřské Srdce je smutné, když vám to musí říci, a Moje Oči prolévají krvavé Slzy při pohledu na to, co mám před sebou, až na vás dopadne Ruka Otcova s hromovým hlasem: "Dost! Dost již!" a v přívalu ohně vykoná soud ....

Naše Dvě Probodená Srdce vás stále vážně varují a nadále vás budeme nabádat, abyste změnili svá srdce a obrátili je k Bohu. Pouze v Bohu je možné žít, vždyť On je vaším každodenním chlebem, vaším nápojem, vaším dýcháním .... Ať všichni obyvatelé Našich Dvou Srdcí vědí, že již brzy obě Naše Srdce sloučená v Jedno budou triumfovat a že budou vykonány mnohé věci, které jsme předpověděli.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Moje Neposkvrněné Srdce žehnají každému z vás. Buďte jedno.


1 poselství 'Opravdový Život v Bohu'
4 rozuměj, hříchy
5 naše Paní myslí Svatého Ducha
6 v Srdci Panny Marie naše duše může být zkrášlená, ale bez naší zásluhy
7 stvořena bez prvotního hříchu
8 to znamená, že až skončí čas Milosrdenství, bude příliš pozdě na obrácení
9 Velikonoce byly slaveny katolíky od 4. do 7. dubna a pravoslavnými od 10. do 14. dubna
10 ve Fatimě? v Akitě?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message