DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svět po tobě bude plivat
Poselství pro Skandinávii

6. září 1995

Jako ztracená ovečka jsem běžela svou vlastní cestou,
na jalové zemi jsem zkoušela najít pokrm pro svou duši
a z vyprahlé skály jsem doufala získat nápoj.

Ach! Rány mé bídy mě ničily
a mé hříchy se zdály nevyléčitelné.
Pohled na mě byl pohoršením pro Tvé anděly,
byl ošklivostí v Tvých Očích,
ó Nejsvětější Trojice, nejčistší Bože.
Tvoji andělé a svatí stanuli zděšeni
a omráčeni mou totální vzpourou.

Den za dnem jsem chodila ve své bídě
a potácela se v temnotě noci, vyprahlá žízní,
trávící noci jako sirotek, choulící se mezi bodláky a trním.
Vyhublá, umírala jsem hlady.
Nechápala jsem: odkud přišla má bída,
proč mě opustilo světlo mých očí?

Ó náklonnosti ke zlu,
jak jsi ještě mohla očekávat souhlas?
Můj poklesek byl uvítán ohromným jásotem
spousty démonů,
neboť se jim podařilo
vyrvat mě z Ovčince mého Pastýře
a zbavit mě mého Zraku, mé Radosti,
mé Lásky a mého Života ....
Když už měl život ve mně navždy zemřít,
přišel jsi Ty, Otče!
Přišel jsi s omračující mocí a slávou.
S velikým soucitem jsi protrhl Otče nebesa,
abys mne ze Tvého svatého sídla dosáhl.
Sestoupil jsi v děsivé nádheře.

Stanul jsi ve Svém majestátu
před bezradnou Bídou.
Ten, který vše proniká a zná vše,
stál tváří v tvář nuzotě.
Má duše potácející se jako opilá se zachvěla
v Přítomnosti Nejčistšího Světla, Třikrát Svatého ....

Koktala jsem s úmyslem říci jakási slova,
ale nevypravila jsem ani hlásku. Byla jsem ochromená.
Tu se mne náhle dotkly Prsty, které mě zformovaly,
ucítila jsem je na svých rtech,
které se otevřely, aby se nadechly Jeho Dechem.
Ucítila jsem vůni podobnou vůni myrhy
a z mé hrudi se vydral výkřik nemluvněte
a v té chvíli jsem byla znovuzrozená.

"Od nynějška se stává Stvořitel tvým Manželem.
Mé Jméno je Pán Zástupů,"1 řekl mi.

"Slitoval jsem se nad tebou ...
cožpak jsi nevěděla, Mé dítě,
že jsem bohatý v odpouštění?
Neodcházej a neboj se.
Zůstaň se Mnou, Já tě pozvednu
a doprovodím domů, aby ses úplně uzdravila.
Má velká láska vyzvala Mé Milosrdenství
a tvoje bída dojala Moje Srdce.
Pojď, jestli si přeješ,
udělám z tebe svědka Mé veliké Lásky,
jakou mám k vám ke všem."

Tak promluvily Tvé Svaté Rty.
Každé z Tvých Slov
padlo na moji vyprahlou duši jako ranní rosa,
a dokud jsi ještě mluvil,
moje duše otřesená výčitkami svědomí
spatřila sebe samu v Náruči svého Otce
a v Jeho Milosti.

Tehdy jsem se obrátila na Pána
s prosbou, zda bych Ho mohla mít
celým svým srdcem. Řekla jsem:
"Toužím Tě mít, můj Bože a Stvořiteli,
tak jako Ty vlastníš mne."
Tehdy jsi mi nasadil pouta,
která mě připoutala k Tobě
a zůstanou tak navždy.

A Já jsem řekl: Udělím ti přízeň Mého Srdce a Duše, protože jsem Bůh Třikrát Svatý. Já jsem tvůj Otec a ty patříš Mně. A ty, Má dcero, ty vlastníš Mě. Nevěděla jsi, že Já jsem Milost a Milosrdenství?

Pojď a neptej se: "Proč se mi to všechno stalo?" Z nebe Mě přivolala tvá veliká ubohost. Pro tvou neukojenou duši volalo Mé Srdce na anděly a svaté: "Jak dlouho ještě se musíte dívat na její stav?" Tobě jsem pak řekl:

"Paraskevi, pozvedni svůj zrak a podívej se na Mne. Slibuji, že Naděje bude dána každému, nejenom tobě, všem, kteří po ní žízní. Slyšel kdy někdo něco podobného? A tebe, Paraskevi, vezmu do Svých služeb a staneš se Stromem. Zapustíš kořeny v Mé Zahradě, proto tvé listí zůstane navždy zelené a na tvém ovoci bude napsané Moje Jméno. Já Sám budu tvým Ochráncem a budu tě kropit Živou Vodou ze Svého Pramene .... a jako tvůj Druh a Přítel ti dám Moudrost, která tě poučí a povznese, abys později mohla předávat tuto Naději dokonale celému lidstvu.

Unesu tě na Svá Nádvoří a budu tě dále utvářet. Proto se na své pouti setkáš s protivenstvími. Svět bude na tebe plivat, ale ne více, než plival na Mého Syna. Věrolomníci ti budou překážet v cestě, ale nikdo z nich nebude větší než Jidáš. Setkáš se s tím, že tě budou zapírat a odmítat, ale žádná zkušenost nebude tak velká jako zapření a odmítnutí, které bylo údělem Mého Syna. Mnoho lidí tě pochopí špatně, ale raduj se! Nenech se deprimovat, neodporuj a neodvracej se. Dovol, abys byla i ty utiskovaná jako Můj Vlastní Syn, tvůj Vykupitel, který byl utiskován k pohoršení všech Svých učedníků.

Nařizuji ti, abys zůstala lhostejná k urážkám lidí a abys na ně neodpovídala, podobně jako Můj Syn neodpovídal, ale zůstal tichý. V těchto utrpeních Já nastolím Pokoj. Tvým utrpením potěším utrápené. Způsobím, že si tě tvoji pronásledovatelé podrobí, když však už budeš utýraná a zdeptaná ležet pod nohama lidí, tehdy rozžehnu světlo ve Své Církvi a dám tak počátek obnovy v Mém Duchu Třikrát Svatém. Způsobím, že se podrobí a sjednotí.

I kdyby bylo tvoje srdce velice slabé, ať ucítí Moji Radost z toho vítězství. Spása je u vašich dveří .... Má dcero, vydej se do Rukou svého Otce. Citlivé a křehké dítě, vezmi jho Sjednocení na svá ramena a nes je. Až budeš unavená cestou, Já budu tvým Odpočinkem, tvým jediným Druhem. Ve zradách tvým jediným Přítelem. Já budu tvým jediným Pramenem Poznání, který tě bude učit o hloubce Našich tajemství, aby ani této generaci, ani příští nic neuniklo. Dál budu na tebe sesílat Má blahoslavenství a Moji Manu, aby tě nasytily.

Pojď, nestůj v bázni. Pojď, tvá blízkost Mě naplňuje nadšením a způsobuje, že tvá duše žízní po Mně. Pojď, svatostánku Mého Syna, miluji tě. Miluj Mě a chtěj Mi sloužit. Pojď a oslavuj Mě, prachu a popeli, avšak se srdcem a duší, oslav Mě. Pojď, Paraskevi, Já, který jsem Neuhasínající Světlo Zákona, budu v kontrastu ke tvé temnotě jediným sloupem Světla na tvé cestě, abych tebe i ostatní přivedl ke Svému Zákonu."

A vy,2 kteří jste zbaveni všeho, i když jste ještě raněni slepotou a ve tmě tápete pouští, umíráte hlady a trpíte žízní, když se cítíte přemoženi bolestnými ranami, vraťte se ke Mně takoví, jací jste! Zadržel jsem Svůj Svatý Hněv, když jsem si připomněl, že , Já jsem vás stvořil .... a budu stát při vás vždy a všude, kamkoli půjdete. Přibližte se k Životu a skrze vás ukáži Svou sladkost, poučím vás, že zbožnost je silnější než cokoli jiného. Zbožnost vás ochrání před hříchem.

Zakořeňte se ve Mně, abych také vás přeměnil ve Strom, který bude mít větve rodící ovoce, na kterém bude napsáno Moje Jméno, aby ti, kteří je budou pojídat, ještě více hladověli. Pak své uši nakloníte k Pravdě třikrát Svaté, a jakmile se vaše srdce přimknou k Pravdě, budete žít.


2 Bůh mě žádal, abych odsud přečetla tuto pasáž pro skandinávské země, kde jsem navštívila: Oslo, Göteborg, Stockholm a Copenhagen


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message