DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jaké soužení Mi připravuješ, generace

30. květen 1995

(Betlém)

Vassulo, jsem s tebou a všechno, co žádám, je láska.

Řekni jim, ať všichni pochopí, že láska je cestou do nebe, láska dobývá srdce a zvětšuje Mé Království. Láska je klíčem ke skončení jejich Odpadlictví. Láska je vám dávána zadarmo. Proste o tento dar lásky a dám vám jej. Téma Mé Lásky1 je dáno všem národům a ti, kdo je chtějí slyšet, je uslyší.

Modlete se, modlete se, modlete se, ale dělejte to s láskou. Otevřete svá srdce, a Já je uzdravím. Odplácejte zlo láskou, hledejte dobro a Dobrota shůry vám odpoví a přetvoří vás k Naší podobě. Znám všechny věci, a všechny věci pozoruji a to, co vidím v tomto pokolení, se neshoduje s Naší podobou. Zpupnost, násilí, hamižnost, vychloubačnost, zkaženost, která převyšuje zkaženost démonů, vzpoura proti Mně a všemu, co je svaté, a všechny neřesti, které mohou zničit vaši duši, to praktikuje většina této generace. Každý způsob špatného jednání je hřích .... pozvedněte oči a dychtivě Mě hledejte a nestaňte se obětmi krásy světa, protože uctívání tohoto druhu krásy je příčinou tolikerého zla.

Abyste své zkaženosti nasadili korunu, vyšperkovali jste svůj plán do podoby šelmy a spolu,2 generace, spácháte svůj zločin:

zrušíte Mou Věčnou Oběť
a na její místo dosadíte zlověstnou ohavnost.

Neslyšeli jste: "Když se spravedlivý odvrátí od spravedlnosti, aby spáchal hřích, a zemře za to, zemře za zlo, kterého se dopustil. Když se však svévolník odvrátí od hříchu a jedná podle práva a spravedlnosti, zaslouží si, aby žil. Rozhodl se zříci všech svých někdejších vin. Jistě bude žít, nezemře."3

Mé Oči prolévají Krvavé slzy a Víčka mám oteklá od pláče. Ó jaké soužení Mi připravuješ, generace, vždyť Smrt vnikla do tvého domu a ty o tom nevíš! Tak málo jich lituje .... ale většina z vás, generace, neříká to, co by říkat měla. Nelitujete své zkaženosti slovy: "co jsem udělal se svým životem, se svou duší a svým srdcem?" Při nejmenším náznaku lítosti nad vašimi hříchy odpustím a zapomenu. Šťastní, kdo rozjímají o Mých slovech a Mých výzvách a uvažují zdravým rozumem, budou zachráněni.

Žehnám vám všem, z celého Srdce vám žehnám. Ic.


1 toto poselství
2 se šelmou


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message