DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dnes, Říme, se ve tvé duši zrcadlí Šelma
Nové Nebe a Nová Země

1. prosince 1994

Pane,
mé Útočiště, má Útěcho,
můj Úsměve, můj Prameni,
můj Vesmíre, miluji Tě.

pokoj buď s tebou; potřebuj Mě, Já jsem Zdroj tvého života, Já jsem zdroj tvé radosti; potřebuj Mě, tak jako potřebuješ vzduch, který dýcháš; přeješ si dnes se Mnou zasednout k práci?1

Ano! Ano!
Má radost a můj život je Bůh Sám,
Bůh, který mě miluje.
Přijď a pomoz mi v této Hodině Krize,
takovou pomoc lidé neposkytnou!

dcero, Mnou pozvednuta a utvářena, je jich tak málo, kdo naslouchají; v jejich srdci stále žije hřích a ovládá je pýcha; tvé pokolení směřuje ke krvavé lázni; už nezůstanu dlouho skrytý: brzy převládne Má Spravedlnost; nepřestal jsem vám posílat Své mluvčí, aby vás varovali, ale vy je dodnes odmítáte, neuznáváte a jste plní zlosti vůči Mým poslům; mnozí z mých kněžských duší, ti, kteří mají vysoká postavení, přísahali, že je rozdrtí;

použil jsem všech prostředků, abych dosáhl toto nevěrné pokolení, abych ho zachránil a tiše promlouval k jejímu srdci, aby se aspoň trochu vzpamatovali, ale Můj Duch je pronásledován jejich duchem; nenáviděný těmi, kdo nahradili svou oddanost bezbožností; stále znovu jsem jim dával znamení Své Lásky, ale oni Mou Lásku pošlapali - proto sestoupím, abych zlomil moc bezbožných, a budu to , kdo bude pronásledovat zkažené, až z nich nezbude ani jeden!

odvracím Oči od světa, abych už neviděl jejich hříšnost a ty, kteří říkají: „naší silou je jazyk, máme přece své rty, kdo by byl naším pánem?“2

zášť, sobectví a nepravost jsou nyní vysoce ceněny mezi syny a dcerami lidí… shromáždění Mých svatých v nebi truchlí nad tímto obrazem… zaměnili Náš Obraz,3 který jsme jim dali a který je označil za syny a dcery Nejvyššího, za obraz Šelmy… čím více k nim dnes volám skrze Své mluvčí, tím více se Mi vzdalují;

(Poselství pro Řím)

„byl jsi kdysi Mým Rájem, Říme, Mou rozkošnou Zahradou, dokonce i Mí andělé žasli nad tvou dokonalou krásou; Můj Dům jsi spravoval ve svatosti a spravedlnosti; poctivost a láska byla duší Mého Domu; byl jsi skutečně odrazem Mého Věčného Světla, trvalá vzpomínka Mých svatých a Mých andělů; tvé bohatství a tvé poklady byly tehdy nebeské;

dnes, Říme, se ve tvé duši zrcadlí Šelma a zaujal jsi postavení hlídky na Mém území, abys zabránil vstoupit Mému Svatému Duchu a prorokům, kteří prorokují v Mém Jménu a volají tě k pokání a k tomu, aby ses zřekl svých zlých cest; abych tě zachránil, Já, Sám, teď přicházím ke tvým dveřím a oslovuji tě; nečetl jsi: ‚kdo je z Boha, slyší Boží slova?‘4 ale až dosud do tebe neproniklo ani jediné slovo, které jsem vyslovil; pro tebe jsou Má Slova něčím nečinným a nicotným; Má milost byla odmítnuta a Mému plánu spásy se nevěří; jste hrozně vzpurní a arogantní, když se setkáte s pravdou, a proto tvrdíte, že máte poznání a dar rozlišování Mých nebeských Děl, abyste mohli tupit Mé mluvčí, kteří odhalují světu vaši temnotu…“

a ty, dcero, nikdy se neobhajuj; je mnoho svědků, kteří tě mohou podpořit, ale největší z nich všech je Můj Svatý Duch; slož svou naději ve Mě, který mám moc tě zachránit; když s tebou budou i nadále zacházet nespravedlivě a špatně, buď velmi pokorná, neboť trest, který jsem pro ně vyhradil, bude oheň; měla bys počítat s odmítáním a překážkami, protože se jich zmocnil hřích… pokračuj v hlásání velikosti Mého Jména každému národu; tě posílám, proto „lo tedhal!“5 ano, neboj se!

6budu dál vylévat Svého Svatého Ducha na každého z vás a projevovat velikost Své Lásky; což jste nečetli: „když se v hroznu najde šťáva, řekne se: ‚neničte ho, vždyť má v sobě požehnání;‘“7 učiním totéž kvůli těm, kdo Mi slouží ve spravedlnosti a poslouchají toho,8 kdo zadržuje Vzpouru v Mém Domě;

odmítám zničit všechno, ale na ruce potřísněné krví přijde soužení! a ty, ty, kdo ses postavil na stráž, abys zabránil Mému Svatému Duchu vstoupit na Jeho území, způsobím, že tě obklíčí ten nejbarbarštější ze všech národů; uvrhnu do tvé pouště zuřivý oheň spolu s mrakem, který přikryje tvá města: tak skončí tvá temná epocha…

Můj Pane, jaký to bude mít výsledek?

výsledek? výsledkem bude

Můj Slib:

Nová Nebesa a Nová Země… Říme, kdo kdy projevil takové rozhodnutí tě zachránit jako Já? Má sláva nad tebou již povstává, i když tě ještě přikrývá noc; nad tebou se objeví Má záře; jak to, že nemůžeš rozpoznat čas ani znamení?

ještě jsem ze Svého Domu neslyšel volání lítosti; dokonce ani teď nenaslouchají, ale nastražují pasti Mým mluvčím; kdyby naslouchali a litovali, mohli by mnohé odvrátit od jejich zlých cest a od hříšnosti jejich skutků, které je přivedly k odpadlictví! nikdy se nezastaví, aby se zamysleli nad tím, že vím o všech jejich zkaženostech, a dokud nepřijdou vyznat svou vinu, nepolevím…

pojď, dcero, pojďme;


1 Ježíš míní během Jeho diktování.
3 Obraz Nejsvětější Trojice.
5 „Lo tedhal“ v aramejštině znamená: „Neboj se!“
6  Pokračování poselství pro Řím.
8  Papeže.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message