DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu
Sjednoťte datum Velikonoc

7. prosince 1994

Hospodine,
jak dlouho bude trvat tento exil?
I když vím, že Jahve je laskavý
a jako otec něžně zachází se svým dítětem,
tak Hospodin jedná se mnou.
Vytáhni mě z těch pomluv,
které o mně rozšířili,
vždyť jsi můj obhájce.

Opři se o Mne! Já, Hospodin tě potěším ....

Má setbo, utvářel jsem tě ve Svých Nádvořích, aby ses stala Mou Ozvěnou a Mým mocným mluvčím. Mečem pro Mého Nepřítele.1 Neměj strach. Nebyl jsem to Já, Hospodin, tvůj Otec, kdo tě zachránil? Neboj se, jsi Má a je o Mně známo, že chráním Své Vlastní .... i kdyby tvoji nepřátelé svolali proti tobě shromáždění, Já budu s tebou. Nebo kdyby falšovali Mé Poselství, pomlouvajíce tě, pro Mé Jméno budu stále víc ukazovat vaší společnosti Svatou Tvář Svého Syna na tvé tváři.2

I kdyby se všichni shromáždili jako jedna velká síla, aby tě rozdrtili, nebudeš rozdrcena, protože jsi drahocenná v Mých Očích. Byl ti slíben Duch Moudrosti a vhledu, aby podnítil tvé srdce i srdce ostatních. Nevzala jsi v úvahu Mé triumfy?3

Já, Jahve, tě miluji z hloubi Své bytosti. Ať tvoji utlačovatelé předstoupí a vysvětlí Mi tvé poznání Mého Poznání ....

Poslouchej, dcero, kvůli tobě, přivedu tvého bratra z Východu, aby ctil Mé Jméno. Měj teď odvahu. Ratolest naděje vyrazí z Mého Východního Domu. Zatímco lidé se budou navzájem šikanovat, a lidská pýcha poroste až k prasknutí a vašich zemí se bude dál zmocňovat duch vzpoury, rozežírající jako sněť v Mém Západním Domě, pamatuj, co jsem ti Já, Bůh, už dávno řekl, a to se stane:

Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu.

A proto potřebuji tvou spolupráci, dcero, tvou oběť pro Můj Dům. Tvých trampot bude mnoho, Mé dítě, ale snášej je s důstojností, abys uctila Mé Jméno a skrze ně, nakonec, budu triumfovat. Dám vyrašit Své ratolesti z Východního Domu, aby předložil jednotu, a nakonec se všechny národy shromáždí v Jednom Jménu ....

- Na začátku4 se tě Můj Syn ptal, dcero, který z obou domů je důležitější, tvůj dům nebo Náš Dům. Tvá odpověď Mi vzdala čest a Já jsem se pak obrátil ke Svým andělům a řekl jim: "Pro tuto odpověď přicházející od mrtvoly5 urychlím její zotavení a její uzdravení uzdraví mnohé .... svěřím jí Zájmy Svého Domu a stane se důvodem Mé radosti, Mým potěšením a Mou písní, a budu ji posílat, aby Mým Jménem zvěstovala Má Poselství Pokoje a Lásky všem národům země, svatým stejně jako hříšníkům: 'Slyšte hlas z Nebe, litujte a odpouštějte! Když se vrátíte k Bohu a budete velebit Jeho Jméno a modlit se bez ustání, bude vám odpuštěno!' Toto bude její téma."

Ach, ano! Má Vassulo, znal jsem tě dříve, než ses narodila a věděl jsem, že tě pošlu doprostřed Pohrom.6 Proto jsme Já a ty uzavřeli od počátku smlouvu, abych tě připravil na tvé poslání.7

(Později mě Hospodin zavolal, abych pokračovala v psaní poselství, a dodal toto:)

.... Protože jsi mezi těmi, které posílám kvůli velké válce, kterou jsi viděla ve vizi, kterou jsem ti dal na začátku, bitvu Mého Velkého Dne8 proti třem nečistým duchům, kteří se opičí po Mé Nejsvětější Trojici, utvářejíce se do trojúhelníku9 Tito tři páchnoucí duchové, z nichž každý má jeden roh, jsou drak, první a druhá šelma. Velký drak, prvotní had, známý jako ďábel či Satan, už bude pokračovat jen velmi krátkou dobu, aby vedl svět na scestí, a moc a autorita, kterou dá šelmě spolu s druhou šelmou alias falešným prorokem, bude svržena a Já budu triumfovat.

Proto jsem tě žádal, hned jak ses narodila, o půst10 .... dal jsem tvé duši přísahat před Svým Oltářem, že zůstaneš ve tmě po tři dny a tři noci.

A teď, řekni svému pokolení, jak se Mi hnusí jejich moudrost, a přestože se stali víc podobnými divokým zvířatům, než svatým kteří jsou k Mému obrazu, stále k nim planu láskou. Já jsem váš Bůh a ty, pokolení, jakkoli se snažíš pošpinit Mé Jméno, jsi Mou ratolestí. Přicházejí dny, kdy bude říkat jeden druhému: "Jak závidím mrtvým, jak bych si přál být jedním z nich .... proč jsem byl mezi těmi, kdo byli jako oharek zachvácený ohněm?" Dnes mluvím v srdci Své Svatyně: "Slovo, které hlásám, není k vašemu odsouzení, ale aby obnovilo vaši duši a zachránilo vás."

A ty, dcero, kterou jsem vyvolil, pomohu ti, toto je slib Svatého. Ustanovím s tebou anděla, abys, když běžíš, neztrácela dech, když kráčíš, nebyla unavená, protože tě ponese na svých křídlech, a Já Sám obnovím tvou sílu.

Odvahu, dcero. Žehnám ti.

(Později:)

Ježíši Kriste, co pro Tebe mohu udělat?

Miluj Mě .... ať je tvé srdce Mou líbeznou vůní, vůní, která přitáhne Můj Dům v jedno, vůní, která může přimět Mou ratolest z Východu ke zvolání:

"Amen chce, aby se splnil Jeho Slib, Vzkříšený Kristus je až u vašich dveří, má smutek v Očích .... protože jsme zdvojnásobili Jeho agonii, Jeho Kříž, Jeho Ukřižování. Svatý je u mých dveří, Bratře,11 jako když se zjevil Svým učedníkům, a říká mi: 'Pokoj vám. Jako Mne poslal Otec, tak Já posílám vás.'12 - Jdi teď a setkej se se svým Bratrem a sjednoťte datum Velikonoc, pak vám dám dar lásky a obnovím váš zrak. Nechci, abyste zahynuli ve své vlastní pošetilosti. Skutečně dvojí je Můj žal. Dvojí je Mé sténání. Jdi teď a zmírni Mou bolest, bratře, jdi a oslavuj Mě sjednocením data Velikonoc."

Vassulo, nakonec budou Naše Dvě Srdce triumfovat.


1 Satana a jemu podobné
2 Jev, který se stane, kdykoli Bůh chce. Dokonce i na videozáznamech se to stává.
3 Opravdu, velmi mnoho konverzí. Zázraky. A přes pomluvy a masivní pronásledování jsou poselství ve světě rozšířená a dobře známá. Přeložená dobrovolníky do 29 jazyků.
4 v r. 1986
5 duchovně mrtvé
7 tři dny a noci byly mé oči zavřeny a nešly otevřít
9 znamení Šelmy, vidíme tuto deltu na budovách a v nápisech na domech, jako i na jiných místech
10 Tím, že mé oči byly při mém narození zavřené tři dny a tři noci. Mé oči se neotvíraly
11 římskokatolický


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message