DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nikdo zlý se nemůže stát dědicem Mého Království
Poselství Svatého Michaela

 17. července 1994

(Řecko - Simi a Panormiti - ostrov Sv. Michaela)

Pane?

Já Jsem;

mohu s tebou zůstat i ve tvé ubohosti; hleď, Má dcero, byla jsi pověřena tímto posláním, abys vyslovovala Můj Hymnus Lásky, a Já jako harfeník na tobě budu hrát sladkou píseň, aby si na Mě každý vzpomněl; řekni všem Mým dětem, které slyšely Můj Chorál Lásky, že Já, Jahve, jejich Tvůrce, jsem jejich strážce;

když Mi zůstanete věrni, ve Svém Jménu pozvednu dům z Nicoty; nelekejte se Mých Cest a nebojte se ke Mně přijít blíž; Já jsem váš Otec v nebesích, tak zaměřte svůj pohled vzhůru a dovolte svému Králi a Otci všech, aby ve vás připravil věčný svatostánek;

Mé Oči už jsou unavené útrapami a násilím světa, protože nikdo zlý se nemůže stát dědicem Mého Království; zachovávejte Má Přikázání a neberte je na lehkou váhu; když je budete plnit, budou vás držet zpříma, a i kdybyste byli úplně na dně, přijďte ke Mně a řekněte Mi:

„hleď, Otče, vidíš všechny skvrny Mé duše? nemám vytrvalost ve Tvých Přikázáních, a přesto vím, Otče, že jsi milosrdenství a dobrotivost sama, z Tvých příkazů se mohu naučit Moudrosti; uč mě Své Vůli, Jahve, uč mě Svým úsudkům; přijď a připoutej mě k Sobě, Otče, a připomeň Mé ubohé duši, že i já jsem dědicem Tvého Království; i když zakouším nespočet pokušení, spoléhám se na Tvou Zachraňující pomoc;“

a Já ti odpovím, Mé dítě: „požehnaný, ach, požehnaný Mé Duše, při vzpomínce na tvé stvoření jsem plakal, proléval jsem slzy radosti; dal jsem ti srdce v lůně tvé matky, abys žil a sdílel Mou Slávu; neodvracej se nyní… slyšel jsem tvou modlitbu, vyřknutou s čistým srdcem a pravím ti: jsi drahocenný v Mých Očích a nyní, pro Mou Lásku, kterou k tobě chovám, ode dneška hledej:

lásku, pokoj a smíření;

nejsi sám; Já jsem vždy s tebou a žehnám ti bez přestání;

(Toho samého dne mi Svatý Michael Archanděl dal toto poselství.)

dcero Nejvyššího, dovol mi říci Božím dětem, že by měly usilovat o Pokoj:

„kdo z vás se raduje ze Života? přistupte tedy blíže ke Svatému a nikdy se Ho nevzdávejte… stůjte vždy pevně… jak požehnáni jsou ti, jejichž Bohem je Jahve! jsou dědici Jeho Království!

říkám vám, přátelé Kristovi, dnes nosí Kristus žíněné roucho jako projev Svého žalu… pro Jeho Lásku, postěte se tento pátek o chlebě a o vodě a ulehčete Jeho Srdci; nabídněte Kristu tuto oběť;

skutečně jsem vás sem volal, abyste ctili Nejvyššího a Já, archanděl, Svatý Michael, jsem mocně dojat vaší návštěvou; Mé ruce jsou uprostřed bitvy a Má paže je stále zvednutá, aby zlého držela vpovzdálí… modlete se ke Mně jako dosud a povzbuzujte k tomu další; Nepřítel Boží slábne touto modlitbou;1

velebte Boha a nikoho jiného; pozvedněte svá srdce k Bohu a k nikomu jinému; milujte Boha z celého svého srdce a z celé své duše; neupadejte do pokušení; uvažujte o všech dobrých věcech, které dostáváte od Nejvyššího a dobrořečte Mu;

a teď pojďte a znovu Mě navštivte;2 miluji vás;“

Svatý Michael, Boží Archanděl;


1 Krátká modlitba papeže Lva XIII. ke Svatému Michaelovi.
2 V kostele Svatého Michaela na ostrově.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message