DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sjednoťte datum Velikonoc
Jedna část Mé Církve je zaslepená

31. května 1994

Můj Pane?

Já Jsem.

Vassulo Mého Svatého Srdce, raduj se a uvědom si, jak jsem z uschlého stromu udělal strom, který nese ovoce, dávám život Svým pouhým pohledem. Proto se raduj, dcero. Já Jsem je s tebou. Neboj se, Mé dítě, naslouchej a piš:

Každý rok o Velikonocích musím pít z kalichu vašeho rozdělení, který Mi vnucujete. Ale i ty, dcero, z něho budeš pít. Budeš sdílet se Mnou, co je hořké -  a podává to lidská ruka. Čím více času uplyne, než sjednotí datum Velikonoc, tím přísnějšího rozsudku se dostane této generaci.

Můj Návrat se blíží a běda nekajícímu srdci! Běda rozdělenému srdci! Běda nesmířenému srdci! "Budou svrženi do pekla!"1 Pro rouhání vymažu z Knihy Života jméno každého ze Svého Domu, kdo Mě provokuje a schraňuje ve svém srdci ohavnou zpustlost. Mnozí z vás, pokolení, naslouchají Mým Slovům, ale zůstávají nečinní a jejich duch je ochablý. Proč dovolujete, aby vás porážela a ovládala vaše nedůvěřivost?

Odpadlictví zatvrdilo vaše srdce a Izajášovo proroctví trvá až do dnešního dne a naplňuje se: "Budete naslouchat a stále znovu naslouchat, ale nepochopíte, budete se stále znovu dívat, ale neuvidíte. Protože srdce tohoto lidu ztvrdlo, jejich uši jsou tupé k slyšení a zavřeli své oči, protože se bojí, že by svýma očima uviděli, svýma ušima uslyšeli, pochopili svým srdcem a byli obráceni a uzdraveni ode Mne."2 Litujte! Protože Království nebeské je už velmi blízko.

Podívejte se kolem sebe a vidíte: jedna část Mé Církve je zaslepená svým racionalistickým smýšlením, padl na ně duch netečnosti. Dnes mluvím ústy té, která není Ničím, abych všemu lidstvu ukázal Své Nekonečné Milosrdenství, ale jen hrstka Mě může slyšet a vidět. Zbývajícím nebylo dovoleno vidět nebo slyšet Svatého Ducha Pravdy.3 Ale i ty miluji stejně jako ty, kdo slyšeli Mého Ducha Milosti, a proto až dosud zadržuji Ruku Svého Otce, aby na ně nedopadla.

Ne, dcero, nebylo jim dovoleno slyšet nebo vidět nádheru Pravdy a nebude jim to dovoleno, dokud jejich mysl nebude obnovena duchovní revolucí. Dokud budou intelektuálsky sledovat svůj kurs, zůstanou v temnotě a Má znamení a zázraky jim budou cizí. Dokud se budou odvolávat na svého vlastního ducha, budou dále Mého Svatého Ducha Pravdy podrobovat křížovému výslechu a neuznají Ho, Toho, který k nim teď mluví. S nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima budou dál hlásat své zákony místo Mého Zákona. Budou se pokoušet změnit časy a slova, a pro svou nevěrnost budou redukovat Mé Tradice dle lidských měřítek, bez Pravdy, která je ve Mně.

Budou se vychloubat, čeho dosáhli, ale to najde ohlas a slávu jen ve zkaženém světě, ne mezi Mými Vlastními, na které jsem vtiskl Svou pečeť. Ano,4 lidé světa se budou radovat a oslavovat tuto událost natolik, že si budou vzájemně dávat dary, ale Moji Vlastní budou prolévat slzy zármutku a budou nosit žínici naříkajíce, ale tato nepravost, tato strašlivá zpustlost nebude trvat věčně.

Mojžíš napsal: "Ti, kdo zachovávají Zákon, z něj budou mít život," a dnes vám říkám: "Ti, kdo zachovávali Mé Tradice, z Nich budou čerpat život."  A když vyznáte, že Já, Ježíš, jsem Pán, vzkříšený ze smrti, pak budete zachráněni.

Když z celého srdce budete říkat Má Slova Konsekrace, jimiž jsem ustanovil Eucharistii, pak budete spaseni! Proto vás ve Své Nekonečné Lásce volám všechny, vztáhněte ruce jen k nebeským věcem. Proste o Mého Ducha, aby vás vedl a nebudete v nebezpečí, že podlehnete pokušení. Dejte se vést Mým Duchem a žádné pokušení se nebude moci dotknout vašeho ducha ....

Čtete, jak bylo psáno, že Má Církev bude trpět a bude pronásledována, pod zákonem Nezákonného, zrazovaná zevnitř, teď toho budete svědky a všechna vidění se splní.

Proč to všechno muselo přijít, Pane?

Běda! Mnoho z vašich pastýřů spí a Moji beránci jsou rozptýleni a tak málo je těch, kdo by je zase shromáždili.

Pane, je to proto, že někteří z Tvých pastýřů pohrdají Tvými varováními? Že všechno považují za hrozbu?

Je to proto, že odhaluji jejich nahotu. Mé Oči jsou příliš čisté, než aby spočinuly na hříchu a lhostejnosti, a nemohu už snášet nepravost. Slyš Mne: jejich nedůvěra vůči darům Mého Svatého Ducha Mi stojí v cestě! Kdyby jen věděli, co jim Já, Bůh, nabízím, byli by první, kdo prosí o další zázraky.

Což jste neslyšeli: "Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno a bude vám ještě přidáno. Neboť tomu, kdo má, tomu bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má!"5 Lákadlo bohatství6 vstoupilo do těchto lidí a rdousí Mé Slovo,7 a nic nepřinášejí. Proto jim Mé Království bude vzato a bude dáno lidem, kteří ponesou jeho ovoce.

Já, Ježíš, ti žehnám, dcero. Měj Můj Pokoj a hýčkej Mě svou láskou. Ic.


3 divila jsem se proč, a jako by mi Pán chtěl zabránit v nesprávných myšlenkách, pospíšil si a řekl dále ...
6 to znamená 'pýcha', duchovní pýcha
7 pochopila jsem, že i když studují Písmo, nepronikají do smyslu Božího Slova a nerozumějí mu svým lidským světlem, bez Božského Světla Svatého Ducha


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message