DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Varujte se Podvodníka

30. května 1994

Jahve, můj Dobrý Otče,
má duše dychtí po životě ve Tvém Domě,
ó, naslouchej mému volání!
Ty, který jsi mě osvobodil,
abych už nebyla zajatcem,
abych dávala poznat Tvé Svaté Jméno
mnoha národům, abych Tě chválila
a velebila, řekni mi, můj Dobrý Otče,
řekni mi, kdy se skryji ve stínu Tvých Křídel?

Měj slitování se mnou, hříšnou,
protože jsem nekonečně ubohá,
ale vím a věřím, že Ty mě můžeš
pozvednout Svou zachraňující silou.
Slibuji, že budu stále z větší nadějí
ctít Tvé Jméno a mé rty budou
mluvit o Tvých divech.

Ó, Otče,
jak k Tobě volají nebesa i země,
i já volám: Přijď ve Své milující laskavosti.
Přijď Se Svou velkou něhou, přijď.
Přijď a spoj nás v jedno, Jahve.
Jahve, proč čekáš tak dlouho?
Přijď nyní a zhoj naše zlomená srdce.

dcero, miluji tě; všechny vás sjednotím, chápeš? a shromáždím vás z široka daleka a z každé cesty, v příznivý čas budu volat; pojď ke Mně blíž, Mé dítě,1 a slyš toto: od začátku nad tebou bdím; Já jsem mluvil, ale vášně světa vzrůstají a vina této generace bude drtivá, až přijdu a budu očisťovat národy, pak pozvednou své hlavy a budou hledat Mého Ducha, který je bude uvádět do plného poznání pravdy;

proto, dcero, se musíš přimlouvat za Východ i Západ, aby se setkaly a spojily svá srdce v jedno; k tomuto by mělo dojít dříve, než Můj Nepřítel zruší Můj Zákon a zavede v Mé Svatyni lidské nauky a ustanovení;

ale bylo řečeno, že tak jako byli v minulosti mezi vámi falešní proroci, tak i vy budete mít své falešné učitele, kteří vám budou namlouvat své vlastní rozvratné názory a budou odmítat božství Mého Syna, Ježíše Krista; tito falešní učitelé intelektualizují Radostnou Zvěst, která vám byla dána v celém svém bohatství;

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám pravím: varujte se Podvodníka, Podvodník přinese jinou nauku a bude překrucovat Mé Slovo a Tradici, jež vám byly předány; proto vám říkám, nenapodobujte podvodníka; z toho všeho, co jsem vám napsal, generace, zatímco užívám ruky, srdce a duše Svého nástroje, je zřejmé, že se nemusíte bát těchto podvodníků, protože oni nejsou bohové a Já jsem v každém věrném srdci; rozpoutám na této zemi prudký ohnivý déšť, abych spálil její zločiny, ale zachráním Svůj lid;


1 Tady zněl Jahvův Hlas naprosto jako hlas laskavého otce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message