DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Varujte se Podvodníka

30. května 1994

Hospodine, můj Dobrý Otče,
má duše dychtí žít ve Tvém Domě,
Ó, naslouchej mému volání!
Ty, který jsi mě osvobodil, abys mě nechal
ukazovat na Tvé Svaté Jméno mnoha národům
a chválit Tě a velebit,
řekni mi, Pane, můj Dobrý Otče,
řekni mi, kdy se skryji ve stínu Tvých Křídel?

Měj slitování se mnou, hříšnou,
protože jsem stále troska, ale vím a věřím,
že Ty mě můžeš pozvednout
Svou zachraňující silou.

Slibuji, že vždycky budu s nadějí
stále víc ctít Tvé Jméno,
a mé rty budou mluvit o Tvých divech.

Ó Otče,
jak k Tobě volají nebesa i země,
i já volám, přijď.
Ve Své milující laskavosti, přijď.
Se Svou velkou něhou, přijď,
přijď a spoj nás v jedno, Hospodine. Jahve.
Jahve, proč čekáš tak dlouho?
Přijď nyní a zhoj naše zlomená srdce.

Dcero, miluji tě. Spojím vás všechno v jedno, ano? A shromáždím vás z daleka široka a z každé cesty, v příznivý čas budu volat. Pojď ke Mně blíž, Mé dítě,1 a slyš: od začátku nad tebou bdím, mluvím, ale vášně světa vzrůstají a vina této generace bude drtivá, když přijdu čistit národy, pak budou zvedat ruce a hledat Mého Ducha, který je bude uvádět do plného poznání pravdy.

Proto, dcero, se musíš přimlouvat za Východ i Západ, aby se setkaly a spojily svá srdce v jedno. To se musí stát dříve, než Můj Nepřítel pokoří Můj Zákon a zavede v Mé Svatyni lidské nauky a ustanovení.

Ale bylo řečeno, že tak jako byli v minulosti mezi vámi falešní proroci, tak i vy budete mít své falešné učitele, kteří budou propašovávat své vlastní rozvratné názory a odmítat božství Mého Syna, Ježíše Krista. Tito falešní učitelé intelektualizují Radostnou Zvěst, která vám byla dána v celém svém bohatství.

Amen, amen, pravím vám: varujte se Podvodníka, který přinese jinou nauku a bude překrucovat Mé Slovo a Tradici, jež vám byly předány. Proto vám říkám, nenapodobujte svůdce. Po všem, co pro tebe píši, generace, užívaje ruky, srdce a duše Svého nástroje, neboj se těchto podvodníků, nejsou to bohové, a Já jsem v každém věrném srdci. Rozpoutám déšť ohně, který se jako bystřina bude valit na tuto zemi a spálí její zločiny, ale zachráním Svůj lid.


1 tady Hospodinův Hlas zněl úplně jak hlas laskavého otce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message