DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovoluji Svým obrazům plakat
Naše Dvě Srdce zvítězí nad nepřítelem

2. června 1994

Pane, můj Bože,
Ty rád dáváš Své dary ve skrytosti,
tolik Tě prosím, dej všem duším největší dar.
Dar, který přetvoří náš pošpiněný obraz
k jasu Tvého Božského Obrazu.

Proměň nás ve Svůj odraz,
abychom pronikli do Tvého Božství.
Stejně jako v Den Tvého Proměnění,
ať se to pro nás stane novou slavností proměnění,
abychom i my mohli od Otce slyšet slova:
"Toto jsou Moji synové a dcery,
milovaní, těší se Mé přízni, naslouchejte jim."

Pak nám dej vyjít,
s Tvým Duchem Pravdy,
abychom vyprávěli o Tvých mocných činech.

Kéž je to Proměněním celého světa1

A ve svém proměnění se naučíme milovat,
a láska nás povede k věčnému životu.

Dobře jsi řekla, dcero. Proste o tento dar ve svých každodenních modlitbách a dám vám ho. Vidíš, jak je Můj oděv potřísněný krví? Vidíš, jak je rudý, nasáklý Mou Krví? Mnoho nečistých věcí Mě uvádí do tohoto žalostného stavu .... Mých vzdechů je skutečně mnoho a Mé Srdce drásají ruce, které jsem stvořil .... ale tak málo lidí slyší Mé sténání, tak málo jich si všimne Mých Krvavých Slz. Mé Oči ničí pláč.

Dovoluji Svým obrazům plakat, abych ve vás probudil výčitky a bolest, ale slyším jen krátký vzdech, který Mi přinese maličké ulehčení, ale tak rychle necháváte svá srdce unášet starostmi světa. Vaše srdce utíká pryč místo, aby Mě utěšovalo a stalo se těšitelem Těšitele, Mě, který by vás mohl proměnit, který by mohl vzkřísit vaši duši, který by mohl vaši duši zbožštit ....

Ostatní, když vidí proudy slz z Mých Očí, zůstávají nedotčení, protože nedůvěřují. Ztratili vědomí Mých zázraků, nechápou a horečně pronásledují Má znamení. Jejich rozumování udusilo jejich srdce a od té doby jejich srdce těká kolem světských záležitostí, neuvědomuje si, jak zlý vede jejich duši na scestí. Kdo může pochopit Můj hluboký žal? Proč dávají šanci Mému Nepříteli, aby se nad nimi tajně radoval? Kdo z vás Mi ulehčí? Kdo z vás Mi dopřeje odpočinek? Každou hodinu, kolik jich má den, každou minutu, která existuje, jsem blízko vás a volám k vám: "Vraťte se ke Mně, vraťte se k Lásce." Oh, ale tolik z vás se stalo krutými ....

Vidíte Mě, prosáklého Mou Krví, a přesto dopřáváte odpočinku svým očím. Oh .... jak dlouho ještě budete hluší k bědování svého Boha?

A ty, květino, pamatuj na cit, který mám k tobě a na Mou lásku. Odevzdej se Mi. Pojď a potěš Mě svou láskou, ať Mě národy znovu objeví skrze tebe.2 Ukazuj Mou lásku, Můj žal a Mou úzkost o ně.

Živý vývěsní štíte! Já, Ježíš Kristus, jsem ti svěřil Své Poselství, nepochybuj .... dal jsem ti do rukou Poklad, dal jsem ti do rukou celé Své Srdce, co ještě jsem ti mohl dát? Protože Má velkodušnost tě pozvedla, abys vstoupila do tohoto stavu milosti, v němž tě udržuji, snášej své protivníky s láskou. Což jsi neslyšela, že utrpení přináší trpělivost? Říkám ti, přivádějí tě blíže ke Mně.

Vlil jsem Svým Svatým Duchem do tvého srdce silné Poznání, královský oděv, abys jej nosila k Mé slávě. Ustanovil jsem tě, abys Mě oslavovala. Všechno, co jsem ti dal, je radostí Mne i Otce. Je pro Mne rozkoší dělat z tebe potěšení Svých Očí, radost Svého Srdce. V tvé prostotě se Má Duše raduje! Nic Mi neodmítej. Poučuj neučené a nedovol zlému, aby ukradl hodiny, které chci být s tebou.3 Poučení povede mnohé, aby se stali radostí Mé Duše.

Nakonec Naše Dvě Srdce zvítězí nad Nepřítelem a uskuteční se proměna, o kterou jsi prosila. Obnovím tvář této země.

Já, Ježíš, ti žehnám. Ic.


1 narážka na Zj 21
2 když o Něm svědčím
3 při diktování


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message