DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Je před námi už jen míle cesty

21. května 1994

(Panormiti - Řecko)

Vassulo Mého Svatého Srdce, piš: pokoj tobě, ve Mně budeš žít, proto se raduj z Mé Přítomnosti,1 ať se tvá duše osvěží v Mé Přítomnosti.

Pojď a naslouchej přáním Mého Srdce. Pro lásku, kterou mám k vám oběma,2 jsi stále ještě ochotná kráčet za Mnou? Jsi ochotná obětovat svůj čas Mým Zájmům? Jsi ochotna korunovat Můj Plán3 úspěchem, aby celé Nebe radostně jásalo nad Mým vítězstvím? Jsi ochotná dělat, co je třeba, s nadšením a dychtivě, abys potěšila Mne, svého Spasitele?

Když Mi dovolíš používat tě, vybavím tvou duši Svým Božstvím, Svou Nádherou, Svou Pečetí .... je před námi už jen míle cesty, Moji přátelé, ano! Už jen míle .... žádal jsem tvůj čas a dala jsi Mi ho! Žádal jsem tvůj život a nabídla jsi Mi ho tak velkoryse!4 Opásal jsem tě Svou Silou, abys kráčela kupředu s Mým Poselstvím, a ty jsi šla, proto se postarám, aby tvoji odpůrci i dále před tebou ustupovali.

Což ti někdo uškodil? Ach! Kdybys jen věděla, kolik démonů prchlo, sotva uviděli Mé Světlo ....5 dávám ti Své Světlo .... slibuji ti, že tě neopustím. Buď vytrvalá ve svých modlitbách a opakuj svými rty všechno, co jsem ti dal. Obnov své sliby věrnosti Mně a dám ti dost síly, abys Mě následovala a pomáhala konsolidovat Mou Církev!

Ježíš je Mé Jméno a žehnám ti. Miluji tě, miluj Mě.

(Jen o několik vteřin později mluvil Otec:)

Vassulo, pozvedni svou duši ke Mně. Jsem to Já, Jahve. Tvůj Král mluví. Dobrořeč Mému Svatému Jménu a budeš žít. Dcero, tolik lidí si zahrává s Odpadlictvím. Mám dále mlčet? Dnes opět sestupuji se Svou spásnou pomocí a křičím uprostřed jejich vzpoury: "Spása! Spása přichází ode Mne!"

Trest za hříchy: hladomory, zemětřesení a války. Cokoliv vyjde ze země, vrací se k ní zpět .... projdi, dcero, se Mnou tuto poušť. Já Jsem je s tebou. Zůstaň radostná a klidná, protože Já jsem s tebou.

Chceš něco říci (....) Pane?

Jemu? Řekni mu: vírou jsem tě uvedl do Svých spásných plánů a vírou budeš pokračovat. Podrobil jsem tě zkoušce a říkám ti: znám tvé aktivity, tvou lásku a tvou víru dítěte, ale přesto mám jednu stížnost: dal jsem ti na pomoc, sílu a vytrvalost (...)6 ale jak si přeji, abys jich plně využil! Otevřel jsem Svá Ústa a mluvil jsem. Pojď, jestli rád nasloucháš, poučíš se.

Já, Hospodin, ti dávám Pečeť Své Věčné Lásky. Já Jsem je s tebou.


1 v Eucharistii
2 otci O'Carrollovi a mně
3 částí tohoto plánu je Opravdový Život v Bohu, poselství spásy, ano!
4 Ježíš byl velmi dojat, když to říkal, porozuměla jsem Jeho citu z tónu Jeho Hlasu a lehkého záchvěvu Jeho Hlavy
5 Ježíš se na několik vteřin odmlčel,pak se na mě podíval velice vážně a pokračoval velmi slavnostně
6 Bůh byl šetrný a nenapsal pár slov, které by odhalily tuto osobu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message