DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše modlitby mohou zničit každé zlé imperium tohoto světa

13. dubna 1994

Ano! Má Vassulo, když volám, dotýkám se tvého srdce!1 Jsem to Já, Jahve, opři se o Mne a neboj se. Mé Srdce je Propast Lásky a Něhy.

Slyš Mne: tráva vadne, všechen trávník uschne, brzy už nic nebude zelené. Když si nepospíšíme, země bude úplně zpustošená. Tak málo jich přežilo....2 Nevěřte těm, kdo prorokují: "Nyní je všechno v pořádku, mír už klíčí mezi vámi." Já jsem neposlal tyto proroky, a přesto oni prorokují v krvi národům, které jedí chléb zkaženosti.

Slova Mých proroků, vycházející z Mých Úst, pálí jako oheň a žádný pokrytec je nemá rád. Mé slovo, když je vyslovené, tříští, dopadá jako kladivo na zatvrzelá srdce. Ne, jak bych mohl říci, že mír začíná rašit, když vaše země jsou napojené nepravostí a červi pustoší mrtvoly, jak mohu říci, že láska pohnula vašimi srdci, když vaše jazyky jsou rozštěpené rouháním Mému Duchu? Vaše země jsou plné prostituce,3 aniž byste si toho všimli. Vplížila se na celou zemi jako smrt, jak tedy mohu říci "oslavujete Mé Jméno?", jak mohu říci "světíte Mé Jméno?", když celé vaše bytí je nocí?

Posílám těsně za sebou jednoho anděla za druhým, aby byli ozvěnou Mého slova a pronikli vaší hluchotou, ach .... ale tolik z vás je posuzuje podle lidských měřítek, protože nic do vás nepronikne kvůli vašemu tvrdému srdci. Skutečně, ta hodina je tady, kdy Smrt pronásleduje Život. Vytlačujete ze svých příbytků, které jsou ve skutečnosti Mými příbytky, Mé anděly, urážíte je, jednáte s nimi jako s vetřelci a stejně zuřivě se snažíte zabít jejich ducha spolu s Mým Duchem a myslíte si, že tím konáte vůči Mně svatou povinnost. Ale nebudete mít nad nimi žádnou moc, protože slova, která říkají, jsou Život, a Život je silnější než Smrt a Láska je mocnější než Zlo, protože Můj Duch je jejich Svatým Průvodcem a doprovází je. Takže kamkoli jdou Moji andělé, Můj Duch je s nimi.

Poselství, které jsem vyslovil od počátku, je milovat se navzájem, smířit se v Mé Lásce, žít svatě a posvěcovat Mé Jméno. To je stále Mé Poselství, ale, ach, jak málo z vás mu naslouchalo a řídilo se ním ....

Proč stále lpíte na tomto pomíjivém světě? Učil jsem vás nestrachovat se o svůj život, což se nepostarám o vaše potřeby?4 Ozdobím vaši duši, pokud Mi to dovolíte. Od chvíle vyhlášení tohoto Poselství jsem vás nepřestal volat, abyste se ke Mně vrátili a změnili své životy.

Stále od vás žádám nápravu, pokání, vigilie modliteb. Stále vás žádám o vůni kadidla, vycházející z vašeho srdce. Och, kdybyste jen věděli, jak mocné a nádherné mohou být vaše modlitby, jestli vycházejí z vašeho srdce! Vaše modlitby mohou zničit každé zlé impérium tohoto světa, mohou vykořenit zlo a zlomit deset rohů,5 požírajících dnes zemi spolu s Mými dětmi. Vaše modlitby mohou přemoci síly zla. I když tyto síly jsou mocné, vaše kadidlo6 může očistit tento svět. Pravím vám, nedopřávejte si klidu, abyste nebyli zkoušeni. Buďte bdělí jako nikdy předtím.

Neopustím vás, jsem s vámi se všemi. Jsem s vámi, abych vám dával sílu, aby vám nedošel dech. Jsem s vámi, Má setbo, a jen čekám, abych k vám mohl být laskavý a přesadit vás do Své rozkošné zahrady.

Hleďte, Já Sám se ujímám vaší věci, aby vás nepohltil Nepřítel. A ty, Má dcero, dovol Mi užívat tě jako Své zbraně. Použiji tě k úderu na zlé království tohoto světa a toho, kdo mu vládne. Moudrost tě poučí. Konej své každodenní povinnosti.

Já, Hospodin, ti žehnám. Tvůj Otec a tvůj Abba je blízko tebe.


1 když přijmu volání, cítím v srdci zvláštní velikou radost, dychtivost rychle běžet k Bohu, nechat všeho a odpovědět na Jeho Volání
2 Hospodin mluví v metaforách
3 Otec míní náboženskou nevěrnost
4 narážka na Mat 6,25
5 deset rouhání proti deseti Božím přikázáním
6 modlitby vycházející ze srdce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message