DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvorstvo, nebuď uzamknuté na věky v témže spánku

12. dubna 1994

Vassulo, piš: dávám ti Svůj Pokoj. Naslouchej Mému Hlasu: chtěla bys sloužit svému Mistru?

Ano, Pane chci.

Chceš být ke Mně štědrá?

Ano, můj Pane.

Má přítelkyně, ano, jsi Má přítelkyně, a proto ti dám jíst chléb porozumění a pít vodu Svého Ducha. Dovolím ti znát Své záměry a neviditelné se pro tebe stane viditelným. Piš a řekni národům:

Tvorstvo, nebuď uzamčené na věky v témže spánku. Rozestřu svatost Svého velikého Jména po celé zemi, ano, dokonce i pohanům ukážu svatost Svého Jména.1

Tvorstvo, při životě a na nohou tě nedrží různé úrody, ale Mé Slovo, které zachovává všechny, kdo ve Mě důvěřují. Proto vás všechny žádám, přibližte se ke Mně, vy všichni, kdo Mě milujete, staňte se dědici Království připraveného pro vás od založení světa! Ne, abyste říkali: "Náš Pán si dává na čas," a pak se rozhodli pro hřích. Proč si myslíte, že by si vás nikdo nevšiml ve vašem hříchu? Jestliže Můj Návrat přijde pomalu, čekejte, protože přijde, zcela jistě. Pán přijde v den, kdy to nebudete čekat.

Dnes, pro Své Svaté Jméno, ukážu znamení Syna Člověka na nebi, aby je každý viděl. Nestačí vám tento Nebeský Prapor?2 Můj Svatý Duch převyšuje všechna souhvězdí dohromady a zaměřuje tvou mysl k nebeským věcem, naplňuje tvého ducha čistým světlem, abys pronikala do tajemství Mého Vědění. Můj Svatý Duch je k tobě poslán, aby tě upevnil, Mé dítě, a napřímil stezky Mého lidu. Vylévám na vás tak marnotratně Svého Svatého Ducha, abych vám všem znovu připomněl, že ve Své Přítomnosti neobdivuji velké ani mocné, ale mírné a pokorné. Pokolení, hluboce Mě dojal váš veliký hlad,3 jsem stále ještě v hlubokém pohnutí kvůli vám všem ....

"Přiveď mě zpátky", volají ke Mně někteří z vás. "Přiveď mě zpátky a naprav mě." Ale sotva vás přivedu zpět a napravím a nasytím vás dobrými věcmi, bouře vás ve svém víru zase odnese z Mého Dohledu, protože jste nebyli ještě zakořeněni ve Mně .... chcete mít kořeny ve Mně? Pak milujte své nepřátele, žehnejte svým pronásledovatelům a modlete se za ně.

Jestliže někdo z vás, kdo slyší slovo Nebeského Království, se ho nechopí, jak Mě pak může následovat v Mých Stopách? Jak může zapustit kořeny ve Mně? Obraťte se ke Mně, chopte se Mé Ruky a dovolte Mému Duchu dechnout do vás a oživit vás. Tento Dech je čistým vyzařováním Mé Slávy. A místo kamene vám dám srdce a vzkřísím vás z netečnosti a vzbudím ve vás živého ducha. A úsilí, které jste vynakládali tak zlostně, proměním v laskavé a něžné projevy vašeho ducha jednoho vůči druhému .... mějte se na pozoru, nebo vaše srdce zhrubne lhostejností a zkažeností.

Chcete Mě následovat? Pak buďte Mou ozvěnou, odrážející se z Nebe na zem. Nebuďte zlí jeden na druhého, milujte se vzájemně, to je svoboda, a dostanete ji od Mého Ducha. Nebuďte jako obraz temnoty, ale očekávejte pokoj.

Ach, generace .... přichází hodina, kdy vás Nepřítel bude všechny prosívat, ve skutečnosti je ta hodina už tady. Nepřítel vztyčuje jednu pevnost za druhou kolem Mých Tradic a kolem vás všech! Když vás oblehne a omezí na všech stranách, bude vás zkoušet ve výhni trápení. Neobelhávejte sami sebe a nemyslete, že pořád ještě máte čas. Rozhlédněte se kolem sebe. Jakmile zlý člověk přizná Mou Milostí svou zkaženost a dělá, co je správné v Mých Očích, Nepřítel se na něho vrhne, použije všech prostředků, aby ho zastrašil, a vleče jej zpět do Údolí smrti .... Nepřítel ho znovu uloupí a vykopá mu hlubší hrob .... proto se slzami v Očích k vám neustále volám, tak jako jsem kdysi naříkal nad Jeruzalémem: "Kdybyste aspoň vy dnes porozuměli Poselství Pokoje! ale běda, je skryté vašim očím! a to všechno proto, že jste nerozpoznali ani Čas, ani příležitost, když jsem přišel bosý a v žínici do vašich míst a nabídl vám je!" Nepochopili jste Mou Vůli, pokolení, až do dnešního dne vás velmi málo pochopilo Mou Vůli .... pokolení, stále jsi plné hněvu.

Přebývej v Mém Světle, a budeš přebývat v Lásce. Zůstaň v Mé Lásce, a budeš přinášet ovoce v Mé Lásce. Vidíš, jak Duch Pravdy ukazuje na nebi záblesky Svého Světla? Ale tolik z vás nepochopilo, co znamená tento text Písma: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným."4 Což jsem neřekl, že každý, kdo padne na ten kámen, se roztříští na kusy, a na koho on padne, toho rozdrtí?5

Neztrácejte stav milosti, do kterého jste jednou vstoupili, tím, že byste se považovali za spravedlivé, nikdo není dobrý kromě Boha .... neodsuzuje viníka slovy: "Ten nic neví o cestě pokoje ani o spravedlnosti." Tyto věci nechte Mně. jsem jediný Soudce. Proste Mne, abych o vás pečoval a budu. Vaše prosby dosáhnou až do mraků. Proste! A zachráním vás .... Milost je u vašich dveří, nikdy nepochybujte o Mé Lásce.

Žehnám vám všem, zanechávaje vám na čele Polibek Své Lásky.


1 Zvláštním skrytým způsobem jsem pochopila, že Pán tu naráží na Mat 24,30: "Tehdy se ukáže znamení Syna Člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou." 
2 Ježíš myslí Svého Svatého Ducha, obrazné znamení před viditelným Znamením na nebi
3 duchovní hladovění


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message