DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Milovat znamená plnit Boží Vůli

6. prosince 1993

Já, „i Panayia“,1 jsem teď s tebou;

dcero, nech Ježíše utvářet tě do podoby, jakou si pro tebe přeje; obětuj svou vůli Mému Synu, Ježíši Kristu, opravdu Ho těší, když se Mu bezvýhradně obětuješ a děje se v tobě Jeho Vůle; neměj obavy; horlivě pracuj a oživuj Jeho Církev; ať si Jeho tvorstvo uvědomí, že Slovo je živé a stále činné; jako tvá Matka tě budu vždy povzbuzovat k tomu, abys zvedla Kříž, který ti Ježíš svěřil; teď piš, Má dcero:

v těchto dnech víc než kdy předtím dávám poselství, abych oživila vaši víru a připomněla vám nebeské věci; bez přestání vás nabádám k Pokoji a rozšiřuji poselství o Jednotě a Smíření mezi bratry; přišla jsem z nebe s hlubokým zármutkem a v slzách, abych vám dala poznat, jak daleko jste od Boha; přišla jsem k vám všem a prosím vás, abyste se smířili s Bohem i se sebou navzájem a už mezi sebou nedělali žádné rozdíly, „kdokoli totiž bude vzývat Jméno Páně, bude spasen;“2 nikdy jsem nikoho nezklamala;

přišla jsem v míru, i tomu nejposlednějšímu z vás hlásat Boží Pokoj a snažně jsem prosila toto pokolení, aby pozvedlo své oči, hledalo Boha a nabízelo oběti Bohu; přišla jsem v době, kdy se tolik z vás odcizilo Božímu životu; přišla jsem vám připomenout, že skutečným apoštolem Božím je ten, kdo koná Vůli Boží:

milovat znamená plnit Boží Vůli;

Vassulo, Bůh Mě poslal, abych uzdravila mnohé z vás, ale Mému volání se nedostává úcty, ani pro něj není místa; Nejvyšší Mě poslal, abych vás shromáždila do četných zástupů a učila vás, že láska je podstatou celého Zákona;

Má dcero, Má Duše je smutná, protože nebeská požehnání jsou dodnes přehlížena; lidé, kteří nepoznávají spravedlnost a podstatu Poselství přicházejících od Boha, se až dodnes pokoušejí prosazovat své vlastní ideje; tak bylo Slovo obratně odstraněno a stopy Mých Kroků utajeny lidskou rukou pro strach ze rtů světa; kéž by byli složili svou naději ve Mě a důvěřovali Mi... oč větší prospěch by měli z obrácení těch, které stále odmítají! ... Pracuj, maličká, pro Pána a dovol Mu, aby do tebe vtiskl celý Svůj Plán; přicházejí dny, kdy Pán každému z vás položí tyto otázky:

„miloval jsi svého bližního jako sebe? je možné, že jsi ještě nepochopil Boží Vůli? udělal jsi všechno, cos mohl, k zachování pokoje? když tvůj nepřítel hladověl, nabídl jsi mu jídlo ze svého stolu? když byl žíznivý, dal jsi mu napít? jak to, že co dáváš, dáváš bez lásky?“

prosila jsem vás o modlitby; mnozí z vás se modlí, ale bez lásky; mnozí z vás se postí, ale bez lásky; tolik z vás mluví o Mých poselstvích, ale jen málokdo je následuje, protože v jejich srdcích chybí láska; klaníte se až k zemi a sledujete literu Zákona, ale nechápete, co je podstatou Zákona;

mnozí z vás mluví o jednotě, a přesto jako první odsuzujete ty, kdo ji praktikují, protože nemáte lásku; jestliže děláte všechno, oč jsem vás žádala  ale bez lásky, jste stále ve tmě; stále jste pro válku a ne pro Mír; jste přesvědčeni o tom, že znáte všechno, ale ve skutečnosti neznáte nic; když jsem volala po smíření, protože jste všichni částí jeden druhého, neslyšeli jste Mě; do dnešního dne volám ke každému z vás:

žijte Má poselství!

obnovte se v Bohu, v Jeho Lásce a učte se milovat jeden druhého; buďte dobří a svatí! neobelhávejte se, děťátka, sledováním iluzorních tužeb; MILOVAT, znamená žít v Pravdě; nečetli jste: „i kdybyste rozdali všechno, co máte, a i kdybyste vydali své tělo ke spálení ale bez lásky, nic by vám to neprospělo?“ nepochopili jste, že jestliže jeden z vás je zraněný, jsou zraněné všechny údy Kristova Těla a Ono tím trpí? když udeříte svého bližního, udeříte Kristovo Tělo, ne svého bližního; můžete říci:

„přišel jsem k Bohu s posvátnou úctou,
upřímností a láskou;“

„kdy?“ zeptá se vás, „kdy jsi ke Mně přišel s posvátnou úctou, upřímností a láskou? mrzačili jste Mé Tělo, byl jsem souzen, urážen, pomlouván a zrazován lží; byl jsem opovrhován a odmítán, naprosto zneuctěn slovy vycházejícími z vašich úst, tak kdy jste ke Mně přišli s posvátnou úctou, upřímností a láskou? žádám vás o nějaký opravdový důkaz vaší lásky ke Mně;“

Mé děti, uvědomte si nyní, proč Satan využil vaší slabosti a svedl vás k válce; Kristus k vám přišel hladový, a nedali jste Mu najíst; přišel k vám žíznivý, a nedali jste Mu napít; přišel k vám jako cizinec, a vy jste Ho nepřivítali, zacházeli jste s Ním, jak se vám zachtělo; Mé děti, vaše láska nesmí být jen slovy na rtech, ale něčím, co vychází z vašeho srdce; vaše láska musí být živá a činná; Já jsem s vámi, abych vám pomohla;

žehnám vám všem slovy: ať všechno, co děláte, děláte svým srdcem, v lásce;


1 „Panna Maria, Nejsvětější“ v řečtině.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message