DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Proroctví o Rusku

13. prosince 1993

(Proroctví o Rusku.)

Bože, Pane Všemohoucí,
připoutej mě víc k Sobě,
spoutej mě víc ve Své Věčné Lásce!

Já Jsem je s tebou a nikdy tě nezklamu. Jsi ke Mně připoutána .... teď jsem tě volal a ty jsi odpověděla. Piš, Má Vassulo: tvá sestra Rusko Mě bude ctít až úplně do konce a jednoho dne bude nazvána svatou, protože Já budu jejím Vládcem. Opět zde bude žít neporušenost .... ano?

Pane, teď do ní proniká zkaženost ....

Sklopím její oči ....

Nechápu, Pane, jak jí sklopíš oči.

Dobrá, tak ti to řeknu: skvělostí Své vznešenosti,1 pak přijdu a spočinu v jejím srdci ....

Pane, stále žije v černotě hříchu a úzkosti.

Ti, kdo se obrátili špatným směrem, padnou. Zničím síly požitkářství Svým Ohněm a pyšní budou poníženi. Obnovím Svůj Dům a přijmu za Své její syny a dcery, aby Mě ctili. Vassulo, nebuď zmatená a nechápavá. Říkám ti, tvá sestra Rusko bude hlavou2 mnoha národů a bude Mě nakonec oslavovat. Pozorně naslouchej a chápej:

její pastýři budou shromažďovat

když všude budou porušovány smlouvy a vzpoura se bude prodírat všemi směry, aby zrušila Věčnou Oběť, pastýři Ruska budou shromažďovat, aby obnovili Můj Dům, s posvátnou úctou k Věčné Oběti Mi budou vzdávat čest a chválu.

Až v posledních dnech jeden národ za druhým bude klesat a propadat zvrácenosti, protože vztyčili katastrofální ohavnost ve Svatém Místě, pastýři Ruska budou shromažďovat a oslavovat Mě, proto Já, Bůh, uchráním celistvost Ruska.

A přestože se všude zlo pokouší ukrátit dny Mých mluvčích, protože oni jsou nadějí světa, pastýři Ruska budou shromažďovat, aby chránili Mou Svatou Oběť, a Já na oplátku v něm ustavím Svůj Svatý Trůn a pro Svou Slávu shromáždím všechny, kdo nesou Mé Jméno.

Opravím jeho zbořené oltáře, vždyť mnozí, kdo žijí v Mém Jménu, budou nakonec s ním, a jeho pastýři společně a jedním duchem znovu napřímí Můj vratký Dům. Co bylo kdysi překrouceno, bude teď narovnáno, a ozdobím Rusko krásným oděvem pro jeho horlivost ve Mně. Postavím jeho pastýře do čela nesčetných národů. Vtiskl jsem mu pečeť zasvěcení, aby Mi zase obětovalo kadidlo a usmiřující vůni. Proto zaplavím jeho pastýře zázraky.

"Rusko, Má Věrnost a Má Něha tě posvětí. Rusko, Má dcero, uznej Mě cele a přísahám ti, že tvé potomky povýším jako hvězdy a dám jim posvátná roucha. Plně Mě uznej, Rusko, a zničím všechny tvé protivníky. Jestli Mě bezvýhradně uznáš, budu v tobě dělat nové zázraky, abych každému, kdo žije pod sluncem, dokázal Své Milosrdenství a Svou Svatost."

Jsem ochoten projevit na ní Svůj Soucit a nebudu váhat, jestli Mě dychtivě přivítá. Nebudu otálet a ukážu jí, jak Já, Všemohoucí, mohu odstranit ty, kdo jsou arogantní, a zlomit jejich nezákonná žezla. Ale3 jestliže zneužije svobody, kterou jsem jí právě dal, a pustí Mě ze své mysli, i kdyby jen na krátký čas, dovolím nepříteli zaútočit na ni .... jestli se Má dcera Rusko ke Mně nevrátí celým srdcem, aby Mě uznala s nerozděleným srdcem jako svého Spasitele, pošlu do ní obrovské a mocné zástupy a od ní ke všem národům, vojsko, jaké nebylo nikdy předtím a také nebude až do nejvzdálenějších věků, a nebe zčerná a bude se třást, a hvězdy ztratí svůj třpyt ....

"Dnes jsem ochoten vynahradit ti, Rusko, léta, kdy jsi trpělo, a mohu vás ještě všechny vytrhnout z ohně, kdybys Mě plně uznalo. Hledej dobro, a ne zlo, už jsi zapomnělo na svůj hlad a svou vyprahlost?4 .... zahnal jsem rudého draka a zničil jsem přepych jeho impéria. Zahanbil jsem pyšné, otevřel jsem brány vězení a osvobodil tvé zajatce, převrhl jsem trůn rudého draka, který se svinul ve tvém lůně, toho, který otřásal zemí a proměnil tvé území v poušť. Abych v tobě znovu oslavil Své Jméno, otevřel jsem tvé kostely jeden za druhým, zavolal jsem tě tvým jménem onoho Dne:

Rusko5

abys jásalo a radovalo se a oslavilo Svátek Mého Proměnění,6 náhle jsem změnil tvou tvářnost. Bída tvého útlaku byla trestem za zločiny světa. A teď čekám, abych k tobě byl velkorysý, Rusko, protože nakonec Mě budeš oslavovat. Pravím ti: zatímco ostatní budou bourat, ty budeš stavět. Když ostatní budou padat, tvoji pastýři budou stoupat, jestliže složíš svou naději ve Mne. A když někteří z Mých Vlastních, kteří sedí se Mnou za stolem, Mě budou hanebně zrazovat, ty, ty napřáhneš svou ruku na obranu Mého Jména, Mé Cti a Mé Oběti, a tak bude splacena každá ze tvých vin.

Pak vykročíš kupředu, věrně, a zachráníš svého bratra, který se stal kořistí zlého. Vzkřísíš Církev v Jednu, a přijde Spravedlnost a bude v Ní žít. Spravedlnost přinese Pokoj a trvající bezpečí. Budeš šťastné, budeš Mi zpívat chvály. Budeš bohaté pro věrnost, kterou jsi projevilo svému Králi, On ti odplatí stonásobně. A tam, kde byly porušovány smlouvy, proroci v opovržení a zabíjeni, tam, kde bylo zaseto mnoho útoků a vřava vyslovených hrozeb dosahovala až k nebi, tam, Má milovaná dcero, tam bude volat vznešený hlas tvých pastýřů:

"Spása! Kněží a pastýři Nejvyššího, spása bude nalezena jedině v Lásce! Pokoj! Pastýři Odlesku Otce, pokoj lze najít jedině v Odpuštění! Jednota! Jednota, bratři Světla třikrát svatého, který je Jeden ve Třech, Tři v Jednom Světle, bude nalezena jedině vzájemným sňatkem! Kéž náš Pán Všemohoucí, Neodolatelný, nás učiní hodnými Svého Jména, kéž nám dá být jedno v Jeho Jménu. Věčný Otče, ať jsme tak úplně zajedno, aby si zbytek světa uvědomil, že jsi to byl Ty, kdo poslal Obětního Beránka, aby Tě oslavil a uvedl ve známost Tvé Jméno!"

Tak zpustošíš Rozdělovatele a napravíš, co bylo pokaženo. Rusko, tvým úkolem je ctít Mě a oslavovat Mě. Slavnost má teprve přijít, ale záleží na tobě, jakým způsobem přijde tento Den:

"Nedovol, abych se k tobě vrátil se Svým ohněm,
ale se svazky Pokoje."

Vassulo, dovol Mi psát tvou rukou. Jsi nedokonalá, a přesto ve tvé nedokonalosti oslavím Své Jméno, Svůj Dům a Své Dědictví. Láska tě miluje a je s tebou každičkou minutu tvého života. Raduj se! Já, Ježíš, jsem s tebou.


1 pochopila jsem, že očišťováním, protože když se Bůh zjeví a září v duši, kontrast světla a tmy je tak velký, že duše jasně vidí své nedokonalosti a velmi trpí
2 duchovně
3 Náhle Bůh poklesl hlasem a znělo to smutně a velmi závažně. Hluboce mě to zarmoutilo.
4 duchovní
5 změna ze SSSR na Rusko
6 Pán v poselství předpověděl, že Rusko promění. Pád komunismu nastal v týdnu pravoslavného svátku Proměnění Páně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message