DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Proroctví o Rusku

13. prosince 1993

(Proroctví o Rusku.)

Bože, Pane Všemohoucí,
připoutej mě víc k Sobě,
spoutej mě Svou Věčnou Láskou.

Bože, Pane Všemohoucí,
připoutej mě víc k Sobě,
spoutej mě Svou Věčnou Láskou.

Já Jsem je s tebou a nikdy tě nezklamu; jsi ke Mně připoutána... teď jsem tě volal a ty jsi odpověděla; piš, Má Vassulo: tvá sestra Rusko Mě nakonec bude oslavovat a jednoho dne bude nazvána svatou, protože Já budu jejím Vládcem; opět v ní bude žít neporušenost... ano?

Pane, teď do ní proniká zkaženost...

skloním její hlavu...

Nechápu jak, Pane, jak jí skloníš hlavu?

dobře tedy, řeknu ti to: oslnivou nádherou Své vznešenosti,1 pak přijdu a spočinu v jejím srdci...

Pane, stále ještě žije v temnotě hříchu a úzkosti.

ti, kdo se vydali špatným směrem, padnou; zničím Svým Ohněm zhýralé živly a povýšenost bude ponížena; znovu zbuduji Svůj Dům a přijmu za Své její syny a dcery, aby Mě ctili; Vassulo, nebuď zmatená a nechápavá; říkám ti, tvá sestra Rusko se stane hlavou2 mnoha národů, a nakonec Mě oslaví; pozorně naslouchej a chápej:

její pastýři se budou shromažďovat,

zatímco všude jinde budou porušovány smlouvy, a zatímco se jinde bude prodírat vzpoura, aby zrušila Věčnou Oběť, pastýři Ruska se budou shromažďovat, aby obnovili Můj Dům, aby uctívali Mou Věčnou Oběť a aby Mi vzdávali čest a chválu;

až v posledních dnech jeden národ za druhým bude upadat a propadat zvrácenosti, protože vztyčili pustošící ohavnost na Svatém Místě, pastýři Ruska se budou shromažďovat, aby posvětili své oltáře;

a zatímco ostatní3 budou uctívat neživou modlu, vynález lidských rukou, mrtvý obraz, pastýři Ruska se budou shromažďovat, aby Mě oslavovali, neboť Já, Bůh, zachovám jejich Neporušenost;

a zatímco se všude rozšiřuje zlo, které má ukrátit dny Mých mluvčích, protože oni jsou nadějí světa, pastýři Ruska se budou shromažďovat, aby chránili Mou Svatou Oběť, a Já v Rusku na oplátku ustanovím Svůj Trůn a pro Svou Slávu shromáždím všechny, kdo nesou Mé Jméno;

opravím její zbořené oltáře, neboť mnozí, kdo žijí v Mém Jménu, se a tmy je tak velký, že duše jasně vidí své nedokonalosti a velmi tím trpí. nakonec postaví po jejím boku a její pastýři společně a jedním duchem znovu vystaví Můj vratký Dům; co bylo kdysi překrouceno, bude teď narovnáno, a Já ozdobím Rusko úchvatnými rouchy kvůli její horlivosti pro Mne; postavím její pastýře do čela nesčetných národů; vtiskl jsem jí pečeť zasvěcení, aby Mi opět obětovala kadidlo a usmiřující vůni; proto zahrnu její pastýře zázraky;

„Rusko, Má Věrnost a Má Něha tě posvětí; Rusko, Má dcero, uznej Mě cele a Já ti slibuji, že tvé potomky povýším jako hvězdy a dám jim posvátná roucha; zcela Mě uznej, Rusko, a zničím všechny tvé protivníky; pokud mě bezvýhradně uznáš, budu v tobě konat nové zázraky, abych každému, kdo žije pod sluncem, dokázal Své Milosrdenství a Svou Svatost;“

Já jsem připraven na ní ukázat Svou Slitovnost a nebudu otálet, jestli Mě radostně přivítá; nebudu váhat a ukážu jí, jak Já, Všemohoucí, mohu odstranit aroganci a zlomit její nezákonnou vládu; ale4 jestliže zneužije svobody, kterou jsem jí právě dal, a zapomene na Mě, i kdyby jen na krátký čas, dovolím nepříteli, aby na ni zaútočil... pokud se Má dcera Rusko ke Mně nevrátí celým svým srdcem a neuzná Mě nerozděleným srdcem jako svého Spasitele, pošlu k ní obrovské a mocné zástupy, a od ní ke všem národům, vojsko, jaké nebylo nikdy předtím a už nikdy nebude až do nejvzdálenějších věků, a nebe zčerná a bude se třást a hvězdy ztratí svůj třpyt...

dnes jsem připraven vynahradit ti, Rusko, léta, kdy jsi trpěla a stále vás mohu všechny vytrhnout z ohně, pokud Mě plně uznáš; hledej dobro, a ne zlo, už jsi zapomněla na svůj hlad a svou vyprahlost?5.... zahnal jsem rudého draka a zničil jsem přepych jeho impéria; zahanbil jsem pyšné, otevřel jsem brány vězení a osvobodil tvé zajatce, porazil jsem království rudého draka, který se svinul ve tvém lůně, toho, před kterým se třásla země a který proměnil tvou zemi v poušť; abych v tobě znovu oslavil Své Jméno, otevřel jsem tvé kostely, jeden za druhým, a toho Dne jsem tě zavolal tvým jménem:

Rusko,6

abys jásala, radovala se a oslavila Svátek Mého Proměnění;7 ihned jsem proměnil tvou podobu; bída tvého útlaku byla tvým trestem za zločiny světa; a teď čekám, abych k tobě byl velkorysý, Rusko, protože nakonec Mě oslavíš; pravím ti: zatímco ostatní budou bourat, ty budeš stavět; když ostatní budou upadat, tvoji pastýři budou povstávat, pokud Mi budeš důvěřovat; a zatímco někteří z Mých Vlastních, kteří se Mnou sedí za stolem, Mě budou hanebně zrazovat, tak ty budeš tím, kdo pozvedne svou ruku, aby bránil Mé Jméno, Mou Slávu a Mou Oběť, a tak budou splaceny všechny tvé viny;

pak věrně vykročíš, abys zachránila svého bratra, bratra, který se stal kořistí zlého; vzkřísíš Církev tím, že Ji sjednotíš, a Spravedlnost přijde, aby uvnitř Ní přebývala; Spravedlnost přinese Pokoj a trvalé bezpečí; budeš šťastná, budeš Mi zpívat chvály; budeš bohatá, neboť jsi projevila věrnost svému Králi, odplatí ti stonásobně; a tam, kde byly porušovány smlouvy, a kde byli proroci v opovržení a zabíjeni, tam, kde bylo zaseto mnoho urážek a hlasitě vyslovené hrozby dosáhly nebes, tam, Má milovaná, bude vznešený hlas tvých pastýřů volat:

„‚Spásu! kněží a služebníci Nejvyššího, spásu je možné najít jedině v Lásce! Pokoj! pastýři Odlesku Otce, pokoj je možné najít jedině v Odpuštění; Jednotu! jednotu, bratři Světla třikrát svatého a Toho, který je Jeden ve Třech a Tři v Jednom Světle, je možné najít jedině skrze snoubenecké spojení lásky duše s Bohem! kéž nás náš Pán Všemohoucí a Neodolatelný, učiní hodnými Svého Jména, kéž nám udělí jednotu v Jeho Jménu; Věčný Otče, ať jsme v dokonalé jednotě, aby zbytek světa poznal, že jsi to byl Ty, kdo poslal Obětního Beránka, aby Tě oslavil a uvedl ve známost Tvé Jméno;‘

tak zničíš Dělitele a znovu ustanovíš to, co bylo zrušeno; Rusko, tvým úkolem je ctít Mě a oslavovat Mě; ona Slavnost má teprve přijít, ale záleží na tobě, jakým způsobem přijde tento Den:

nenuť Mě, abych tě k Sobě navrátil
skrze oheň,
vrať se ke Mně svazky Pokoje;“

Vassulo, dovol Mi psát tvou rukou; jsi nedokonalá, a přesto ve tvé nedokonalosti oslavím Své Jméno, Svůj Dům a Své Dědictví; Láska tě miluje a je s tebou každičkou minutu tvého života; raduj se! Já, Ježíš, jsem s tebou;


1 Pochopila jsem, že tím Pán myslí skrze očišťování, neboť když se Bůh zjeví a září v duši, kontrast Světla a tmy je tak velký, že duše jasně vidí své nedokonalosti a velmi tím trpí.
2 Duchovně.
3 Odpadlíci.
4 Tón Božího Hlasu náhle poklesl, zesmutněl a zvážněl. Velmi mě to zarmoutilo.
5 Duchovní.
6 Změna SSSR na Rusko.
7 Pán v jednom poselství předpověděl, že Rusko promění. Pád komunismu nastal v den svátku Proměnění Páně v pravoslavném kalendáři.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message