DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty

30. září 1993

Pane, Svatý a Věrný,
Tvá zdravá Učení mi dala Světlo.
Ty jsi Světlo světa.

Synu Nejvyššího,
vyučoval jsi mě jako Své Vyvolené
bez mé nejmenší zásluhy.
Buď požehnáno Tvé Jméno!

Nejsvětější,
buď Vládcem mého života,
abych dosáhla dokonalosti,
která se Ti líbí.

Vládni mi, kraluj nade mnou
a buduj ve mně Své Království,
aby se má duše stala dokonalým
příbytkem Tvého Božství a Tvé Svatosti

Amen

Ach! koruna života bude dána věrným; zůstaň ve Mně a dosáhneš dokonalosti a života! umenši se ještě více a nedívej se napravo ani nalevo;

budu s tebou až do konce tvého závodu… Vassulo, zatímco Mě tvůj duch hledal, oživil jsem ducha mnohých;1 uzdravoval jsem a dělal zázraky díky tvému utrpení; rád jsem tak tvé zadostiučinění obětoval Otci a tvým pokáním jsem získal bezbožné;

ach… Má drahá přítelkyně, potřebuji tvou velkodušnost, abych očistil nečisté čímkoliv, co máš; Mé dítě, získala jsi duše tím, že Mi věnuješ své nejmilejší chvíle;2 Vassulo, Jednotu mezi bratry nepřivodí slova, ale jednání Ducha Svatého; vedl jsem tě, abys hledala jednotu a prožívala jednotu, kterou si přeji; nedal jsem ti upadnout do pokušení, protože chci, abys byla živým příkladem toho, jak má vypadat Jednota; každý, kdo se na tebe podívá, uvidí Jednotu podle přání Mého Srdce;

nedej se odradit těmi, kdo v tobě nevidí Můj Plán; dar, který jsem ti dal, má větší cenu než perly, větší cenu než všechny poklady světa dohromady! ach, Má Vassulo, Já, Bůh, ti nebudu vytýkat jednotu, kterou žiješ, ale budu kárat muže, který na tebe útočí při tvém poslání; jeho útoky na tebe jsou jako kámen vržený na zřítelnici Mého Oka… Já, Nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty; vy3 jste prvními-plody Jednoty; říkám ti: rozšiřuj Má Poselství všude a jak to jen bude možné; pamatuj si: Jednota přijde s pokorou a s láskou; nyní dobře uchovej ve svém srdci, co ti řeknu: k dosažení jednoty potřebuji odčinění vin…

Ode mě, Pane?

od tebe a od každého, kdo je štědrý; což nejsem vaše první Láska?

Ano, jsi, Ježíši.

Já jsem Ten, který si tě oblíbil ke tvé spáse, tak se Mě neboj; dám ti dost síly k tomu, abys vydržela zkoušky, které na tebe míří, aby tě připravily o Pokoj, který jsem ti dal; Můj Pokoj zůstane s tebou, Můj anděli, a jako slunce, které vychází nad mořem, Má Svatá Tvář bude občas odhalena skrze tebe a na tobě,4 zatímco se staráš o Mé Zájmy; budu se projevovat také tímto způsobem, aby ostrovy, hory a každá planina uvěřily, že tě poslal Nejvyšší a že Já Jsem je Autorem „Opravdového Života v Bohu“ a že jsi Mou mluvčí, a proto říkáš to, co jsem ti sdělil;

kdo odmítá tebe, odmítá Má Slova; ďábel už vnukl tvým žalobcům, aby tě pomlouvali, ale nech všechno v Mých Rukou; služ Mi věrně a odpouštěj těm, kdo tě obviňují, abychom Otec i Já v tobě mohli dokončit Své Dílo; žij svatě a pracuj v pokoji;

Já, Ježíš, tě miluji a žehnám ti z Nebe;


1 Když napůl mlčel a Jeho Přítomnost mi po několik dní často unikala. Toto částečné mlčení a skrývání se z Jeho strany bylo pro mou duši trýznivé.
2 Hodiny meditace a diktování v Jeho Přítomnosti, hodiny v Jeho Společnosti.
3 Já a všichni ti, kdo žijí jednotu jako já.
4 Často mě Ježíš nebo naše Přesvatá Matka zastíní a místo mě se před lidmi objeví Jejich Obraz.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message