DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty

30. září 1993

Pane, Svatý a Věrný,
Tvá zdravá Učení mi dala Světlo.
Ty jsi Světlo světa.

Synu Nejvyššího,
vyučoval jsi mě jako Své vyvolené
bez mé nejmenší zásluhy.
Buď požehnáno Tvé Jméno!

Nejsvětější,
buď Vládcem mého života,
abych dosáhla dokonalosti,  
která se Ti líbí.

Vládni mi, kraluj nade mnou
a buduj Své Království ve mně,
aby se má duše stala dokonalým příbytkem
Tvého Božství a Tvé Svatosti.

Amen.

Oh! Koruna života bude dána věrným. Zůstaň ve Mně a dosáhneš dokonalosti a života! Zmenši se ještě a nedívej se napravo ani nalevo.

Budu s tebou až do konce tvého závodu .... Vassulo, oživil jsem ducha mnohých, když Mě tvůj duch hledal.1 Uzdravoval jsem a dělal zázraky na konto tvého utrpení. Rád jsem tak tvé dostiučinění obětoval Otci a tvým smírem jsem získal bezbožné.

Ach .... Má drahá přítelkyně, potřebuji tvou velkodušnost, abych očistil nečisté za cenu všeho, co máš. Mé dítě, získala jsi duše tím, že Mi dáváš své nejmilejší chvíle.2 Vassulo, Jednotu mezi bratry nepřivodí slova, ale jednání Svatého Ducha. Vedl jsem tě, abys hledala jednotu a prožívala jednotu, kterou si přeji. Nedal jsem ti upadnout do pokušení, protože chci, abys byla živým příkladem, jak má vypadat Jednota. Každý, kdo se na tebe podívá, uvidí Jednotu podle přání Mého Srdce.

Nedej se odradit těmi, kdo v tobě nevidí Můj Plán. Dar, který jsem ti dal, má větší cenu než perly, větší cenu než všechny poklady světa dohromady! Ach, Má Vassulo, Já, Bůh, ti nebudu vytýkat jednotu, kterou žiješ, ale budu kárat člověka, který na tebe útočí při tvém poslání. Jeho útoky na tebe jsou jako kámen, vržený na zřítelnici Mého Oka .... Já, Nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty. Jste3 prvními plody Jednoty. Říkám ti: rozšiřuj Má Poselství daleko široko, jak jen je možné. Pamatuj si: Jednota přijde s pokorou a láskou. A teď si dobře ulož do srdce, co ti řeknu: k dosažení jednoty potřebuji odčinění vin ....

Ode mne, Pane?

Od tebe a od každého, kdo je štědrý, což nejsem tvá první Láska?

Ano, jsi, Ježíši.

Já jsem Ten, který si tě oblíbil ke tvé spáse, tak se Mě neboj. Dám ti dost síly, abys vydržela zkoušky, které na tebe míří, aby tě připravily o Pokoj, který jsem ti dal. Můj Pokoj zůstane s tebou, Můj anděli, a jako slunce, které vychází nad mořem, Má Svatá Tvář bude odhalena občas skrze tebe a na tobě,4 zatímco ty se staráš o Mé Zájmy, budu se projevovat také tímto způsobem, aby ostrovy, hory a každá planina uvěřily, že tě poslal Nejvyšší a že Já Jsem je Autor 'Opravdového Života v Bohu' a že jsi Mou mluvčí a proto říkáš to, co jsem ti sdělil.

Kdo odmítá tebe, odmítá Má Slova. Ďábel už vnukl tvým žalobcům, aby tě pomlouvali, ale nech všechno v Mých Rukou. Služ Mi věrně a odpouštěj těm, kdo tě obviňují, abychom Otec i Já mohli v tobě dokončit Své Dílo. Žij svatě a klidně pracuj.

Já, Ježíš, tě miluji a žehnám ti z Nebe.


1 Když napůl mlčel a Jeho Přítomnost mi často po několik dní unikala. Toto částečné mlčení a Jeho skrývání se bylo trýznivé pro mou duši.
2 hodiny meditace a diktování v Jeho Přítomnosti, hodiny v Jeho Společnosti
3 já a ti všichni, kdo prožívají jednotu jako já
4 často mě Ježíš nebo Jeho Blahoslavená Matka odstraní a místo mne se před lidmi objeví Jejich Obraz


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message