DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mimo Mou Svatyni je jejich stůl prázdný

6. října 1993

Vassulo, Mé dítě, Já, Hospodin, ti dávám Svůj Pokoj. Měj oči upřené na Mne a budeš žít. Hleď, jsi ochotná obnovit Mi své sliby služby a věrnosti?

Jsem ochotna splnit, co musím splnit,
Hospodine, můj Pane.
Jsem ochotná sloužit a být věrná svému Bohu,
Hospodinu a Spasiteli.
Ať přijde Tvé Království
a stane se Tvá Vůle.

Jsi stále ochotná jít k těm, ke kterým jsem tě poslal, a být Mou Ozvěnou?

Ano, jsem ochotná, pokud Tě neztratím z dohledu, můj Bože.

Jsem vždycky s tebou .... spolu budeme kráčet Já a ty, tvá ruka pevně v Mé Ruce. Jsi stále ochotná sázet nové vinice a zkrášlovat ty, o které nebylo pečováno?

Jsem ochotná, Otče,
pokud při sázení
bude Tvá Ruka
nad mou a povede ji.
Jsem ochotná zkrášlit Tvé vinohrady,
pokud na mě budou dopadat
hřejivé Paprsky Tvého Božského Světla.

Jsem před tebou, abych tě vedl, následuj Mě v Mých Stopách. Odhalím Svou Svatou Tvář a budu zářit na vás všechny. Jsi ochotná zavlažit Mé vinice?

Ano, můj Pane, pokud ta voda přichází ze Tvých Vlastních Pramenů.

Voda vytryskne1 z Mých Vlastních Pramenů2 od Mého a Beránkova Trůnu, a Mé vinohrady ponesou ovoce a jejich listí nikdy nebude vadnout.3 Budu bdít nad Svými novými vinicemi, nikdy z nich nespustím Oči. Vyrazí krásné výhony a jejich větve přinesou hojné ovoce, aby naplnilo každá hladová ústa. Postarám se o všechny živé tvory.

Což jsem neřekl4 dcero, že Mé Slovo se z říčky rozšíří v řeku a že tato řeka poplyne a zmohutní a změní se v oceán, v oceán Lásky? Vidíš, jak se dřívější předpovědi plní? Neřekl jsem, že Moudrost bude tvým Vychovatelem, že tě bude učit, a že Má Učení se na tebe budou vylévat jako proroctví? Což jsem neřekl5 že Já, Bůh, tě budu formovat a uvedu tě do Svých Shromáždění, abys svědčila pro Mne, Nejvyššího? Neřekl jsem, Vassulo, Má dcero, že Mé Slovo6 pokryje zemi jako mlha? Neřekl jsem, Mé dítě, že tě vezmu přes vlny moře a přes celou zemi a ke každému lidu a národu, abys provolávala Mou Píseň Lásky7 a oslavovala Mě? Proto jásej ve Mně! Pojď a veleb Mě, Mé dítě. Vidíš, jak se všechny Mé dřívější8 předpovědi splnily?

Tvůj Otec je tvým Velitelem. Jsem Vládcem Nebes a země, Jsem Vládce všeho tvorstva, nesmírně veliký, nikdo a nic Mě nepřevyšuje. Stačím si. Ratolesti, Má vlastní, nikdo se nemůže rovnat Mé slávě. Věříš, že mohu svrhnout krále a království, kdyby se stala překážkou pro Můj Chvalozpěv Lásky?9 Slíbil jsem ti všechny tyto věci zavčas, dřív než se stanou, a dnes ti říkám: Já, Bůh, ti dám Svou Sílu a paměť, abys uchovala všechna Učení, která jsi slyšela od Moudrosti.

I když na tebe budou dopadat zuřivá obvinění jako krupobití, neboj se, tím víc tě přitisknu na Své Srdce a budu tě chránit. Satan se rozhodl vést válku proti tobě a stala ses jeho hlavním terčem. Chce, abys přestala prorokovat. Neboj se jeho hrozeb, pomohu ti, pomohu ti, tak odvahu! Projdeš bez zábran a urážky, které na tebe vrhá prostřednictvím lidí, tě jen upevní.

Budu působit nečekané zázraky ve Svých Shromážděních, abych připomněl Svým dětem, že Já Jsem. Otec, kterého opustili, nikdy neopustil je. Připomenu jim, že Má Přítomnost zachraňuje a že Můj Svatý Duch, na kterého zapomněli, jim dává odpočinek. Připomenu Svým dětem, že Můj Soucit kolem nich nepřejde bez povšimnutí, vždyť jsem jejich Otec. Způsobím, že jejich srdce Mi budou zpívat a uvědomí si, že mimo Mou Svatyni je jejich stůl prázdný. Pochopí, že vně Mé Svatyně je budou rdousit zármutky a břemena. Bez Mé Náruče budou stát tváří v tvář Zničení a Smrti.

Vaší generaci se dostalo privilegia slyšet Můj Hlas, otevřel jsem Ústa, abych mluvil a poučoval nevědomé. Jsem rozhodnut dát vám Svůj Pokoj a zachránit vás. Jsem rozhodnut dát vám poznat, že Já jsem Otec a vy - Má setba.

Dnes jsou větve fíkovníku ohebné a jeho listí raší. Stále ještě nepoznáváte, jaký je Čas? Čím je to, že tolik z vás nedovede číst a chápat Písma? Jak to, že většina z vás přestala vnímat? Což jsem neříkal: zůstaňte vzhůru? Mé děti, dnes se vám nabízí Mé Království, nepřejděte je bez povšimnutí, nedopusťte, aby vás Mé Království minulo.

Nepřehlédněte Mou Lásku. Pojďte, Já jsem stále s vámi.


1 analogie: lidé - voda ... budou duchovně obrozeni Duchem Svatým, z Božího Pramene
2 z Božího Pramene
3 Vinohrady představují Boží lid. Listí, které nikdy nevadne, znamená božství a věčný život.
4 už dřív, v r.1987 (20.3.1987 , 20.5.1987 , 5.11.1987)
5 v r. 1986
6 poselství
7 poselství
8 většina je jich z r.1986
9 poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message