DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Litujte, protože mnoho času už nezbývá

25. května 1993

Eli! Ó Eli, můj Bože,
ve Své laskavé vlídnosti
přijď a braň mě!
Ty, který jsi mě pozvedl z hrobu,
neskrývej přede mnou
Svou Svatou Tvář.
Přijď mi na pomoc!
Proč cítím, že jsi tak daleko ode mne?

Mnohým připadám jako záhada,
jako fenomén, ale Ty Sám jsi mě žádal,
abych byla Tvou Ozvěnou, že?
Tak proč Tvá Ozvěna ruší jejich uši,
když veřejně hlásám Tvé divy?
To je děsí Tvá nesmírná Moc?
Tvá obrovská Síla, která je nutí se třást?
Je to Tvůj Hlas, hřmící z nebe
po celé zemi, v každém národě,
v každém městě, který je trýzní?

Majestátní projev Tvé moci a síly
je naplňuje posvátnou hrůzou?
Děsí se toho, když křičím
do všech čtyř světových stran,
že Nebesa se brzy rozplynou při Tvém příchodu
a že pokání je třeba konat rychle?

Nebo je déšť Tvých Milostí a Požehnání
příčinou jejich pochybností?
Řekni mi, nemohou pochopit
Výkřiky Bolesti, přicházející od Otce?
Tvé volání po Jednotě, Pokoji a Smíření
se rozléhá nebem a zemí,
ale kdo naslouchá? Kdo může chápat?

Jejich maso jim hnije pod kůží, a přesto,
když voláš 'Spása', nikdo neposlouchá ...

Ach, Eli, tolik jich čeká, že budu svedena k omylu,
a čekají na můj pád, protože nikdy nepochopili,
jak může ruka hříšníka spočívat ve Tvé Ruce!

Ó Eli, oni nikdy nepochopili,
proč Ty a já horlivě běžíme
na každé nároží probouzet mrtvé,
proč tato spolupráce?
A proč jsem poslána na každou
křižovatku každého města ohlašovat,
že Tvé Království je přede dveřmi.

Tak proč mě obviňují?
Proč se mě bojí a vyhánějí mě?
Ó Eli, jednají se mnou jako se spodinou společnosti,
urážka za urážkou, pomluva za pomluvou,
ne že bych se starala o svou vlastní reputaci,
ale protože jsem vedena Tvým Duchem,
rouhají se Tvému Duchu.
Boří Díla Tvého Ducha
a rozmetávají každou cihlu
položenou k obnově Tvých oltářů.1

Ó Eli, vždy tak Slitovný,
proč jsi ode mne v této chvíli tak daleko?
Hleď! Hleď, jak zápasím v poušti
a přijď a vysvoboď mě z tohoto trní a hloží,
které mě obklopuje, dusí a rve!
OTEVŘI mi cestu!

Mám plakat celý den kvůli jejich hluchotě?
Což nejsem člověk, nemám právo být slabá,
nemám právo být občas smutná?
Nemůže mě mé srdce nechat na holičkách?

Ó Eli, jak dlouho ještě budeme čekat na Tvůj Triumf?
Jak dlouho ještě musíme čekat?
Rány Tvého Syna jsou neuvěřitelně hluboké.
Slzy Tvého Syna a Naší Blahoslavené Matky
se proměnily v Krev.
Jak dlouho ještě, Eli, budeš snášet tento pohled?
Jak dlouho ještě budeme čekat na tento Triumf?

Spiknutí zrádců teď proniklo
do Srdce Tvé Svatyně,
jako hadi a zmije klouzají po chodbách
a čekají, aby zaútočili na Pravdu
a zvrátili Věčnou Pravdu v Lež, vztyčili svou
Katastrofální Ohavnost v nitru Tvé Svatyně,
aby zrušili Věčnou Oběť Tvého Syna.

Eli! Není Pokoj ve Tvém Domě .....
A brzy tma přikryje Tvůj Dům
a jako naříkající a oloupená vdova
bude Tvůj Dům nosit její černý závoj.
A Ty stále ještě nezasáhneš, Eli?

Můj Hlas Spravedlnosti bude slyšet jako prudké zemětřesení a tito zrádci budou zasaženi pro zlo, které činili Mým dětem, jejichž nevinná krev je prolévána jako oběť. Pomstím Svůj Dům, ale svět bude muset sklízet, co zasel. Nemohu odpustit jejich vinu, dokud se svět nebude kát!

Posílám do hnízda těchto zmijí to, co vroucně miluji, posílám tebe se Svým Slovem do hlubin nepravosti. Posílám tě jako Svého mluvčího, abys šířila Mé Poselství. Má tolik milovaná, kudy projdeš, Já, Pán, položím do tvých stop burácející Oheň, aby stravoval srdce z kamene a vykořenil ateismus. Dám jim padnout do Mé Náruče, Náruče jejich Boha, ach, a bude to hrozné padnout do Mé Náruče. V okamžiku je proměním v ustanovené učedníky a pošlu je bránit Mé Slovo a ujmout se Mé věci. Dcero, jak ses učila ode Mne, tak budu učit i jiné. Abych odhalil Svou Svatou Tvář, posílám teď mezi vlky to, v čem má Moje Duše největší zalíbení a co vroucně miluje.

Lituj! Pokolení, tvé hříchy vysušily tvou duši. Proč umírat, pokolení? Konej pokání a budeš žít! Litujte, protože mnoho času už nezbývá. Ničitel se v příštích dnech ukáže úplně! Oh, Vassulo! Koho mohu naléhavě žádat, aby slyšel a varoval? Ke komu mám mluvit a kdo bude naslouchat?

Vždyť všechno už teď spěje ke konci a konec je blízko, běž a rozhlašuj Mé Poselství na každém veřejném náměstí. Jdi a zveřejňuj všude Mé Milostiplné volání .... kvas těch, kdo využívají Mého Domu, je mocný, tak se měj na pozoru a měj oči otevřené. Chápej, proč posílám Svého Syna a vaši Svatou Matku, aby střežili svět ve vašich dobách. To je Mé Požehnání udělené celému světu. Proto pozvedněte všichni své oči a když to uděláte, uvidíte Nebe otevřené dokořán a zářící a všechnu jeho slávu, Archu Mé Smlouvy, symbol Mé Přítomnosti mezi vámi,2 symbol Mé Milosti a Spásy. Toho, který má soucit s vámi se všemi.


1 naše duše
2 narážka na Mat 24,30


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message