DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ruší Mé tradice, aby nastolili lidské doktríny
Řekni jim, že Bůh, na kterého zapomněli, nikdy nezapomněl na ně

27. května 1993

Pokoj s tebou. Já jsem Alfa a Omega.

Zůstaň ve Mně, abys hlásala Mé Poselství tak jasně, jak je třeba. Ať Mé Slovo jde k lidem. Ať každý slyší Mé Volání a pochopí, jak velice je miluji. Ať vědí, že Mých Pět Ran je doširoka otevřeno.

Lidé mají nekonečnou schopnost zrazovat a bít Mě .... Musím s bolestí a smutkem v Srdci říci, co všechno vidím ve Svém Vlastním Domě: dnes už Tyran šlape po Mém Těle a chce úplně zrušit Mou Věčnou Oběť. Jeden z těch, kdo žijí pod Mou střechou, Mě zrazuje. Hlásá pokoj, ale hledá jen zlo. Pálí kadidlo, ale proto, aby pozval Satana a získal ještě větší moc.

Oh, Pane! Sotva mohu věřit, že se to děje ...

A přece se to děje. Zdá se, že nechápeš .... on a jeho následovníci jsou rozhodnuti posadit se na Můj Trůn a vládnout světu v prorockém oděvu a ach! .... tolik z Mých pastýřů je vedeno na scestí jejich falešnými naukami a omyly. Opouštějí pravou stezku a vydávají se sledovat tradici, která není ode Mne. Opouštějí svaté zákony, které jsem jim dal.

Varoval jsem vás před těmito falešnými učiteli a falešnými proroky. Varoval jsem vás, že v posledních dnech bude vztyčen v srdci Mé Svatyně Babylon, promění Mé Svaté Místo v peleš lotrovskou, v rejdiště ďáblů! Ó dcero! .... doupě pro každého nečistého ducha, aby se zabydlel a vládl .... pilně obchodují v Mém Vlastním Domě. Tito kupci prosazují svého člověka v Mém Domě a ukládají o život Mým lidem. Snaží se získat Mé proroky, zabíjejí Mé mluvčí a šetří své vlastní falešné proroky, kteří šíří bludy a omyly! Ostouzejí Mé proroky před světem, lžou světu, který rád poslouchá pomluvy a urážky. Ruší Mé Tradice, aby nastolili falešné ozdoby a lidské doktríny. To všechno dělají před Mým Trůnem .... tito kupci klamou mnohé pochybnými argumenty. Dosazují své lidi na nejlepší místa, aby vládli žezlem Falše.

- Ustanovil jsem tě, abys byla Mou Ozvěnou, tak jdi a hlásej, co jsi slyšela. Řekni jim, že žijete v době předpověděného Velkého Odpadlictví. Řekni Mým pastýřům, ať otevřou oči a uši Mému úzkostnému volání, protože brzy budou nuceni jíst a pít jed. Svolejte svá společenství a připravte je na vigilie modlitby a postu. Satan se blíží, aby každého obvinil. Přichází vás všechny rozptýlit a rozdělit. Už je na cestě k Mému Trůnu v Mém Svatostánku, aby prodával Mou Krev a odstranil Mou Věčnou Oběť.1

Můj lide .... Mé dědictví .... k tobě volám: kněží a služebníci Mého Oltáře, vy, kteří Mě pozvedáte každý den, nikdy se Mě nevzdávejte, nikdy Mě neprodejte2 .... už je slyšet bědování andělů a nebesa se třesou nad tím, co vidí přicházet, dokonce i démoni jsou zděšeni a blednou ....

Nepřítel, ten, který prohlašuje, že je o tolik větší než cokoliv, co je uctíváno, se usadí v Mé Svatyni. Už je na cestě, v rukou má oprátku, míří k tomu, koho jsem ustanovil3 a který drží vzpouru, aby nepropukla, který je taktní a odvážný. Jeho život se vylévá jako oběť ....4 žehnám mu, že pevně drží neměnné Poselství Tradice, ale Satan ho chce umlčet, aby mohl ústy těch, kdo prodávají Mou Krev,5 šířit své bludy a všechny vás zničit.

Toto je Satanova hodina. S podlými úmysly zničit Mé tvorstvo. Křič, dcero, protože ten den je blízko, a přichází, aby pustošil jeden národ za druhým. Mé Srdce je zlomené .... Láska se nebála umřít, proto ani vy, Moji přátelé a Moji pastýři, nebojte se Mě následovat. Vaší povinností je bránit Mé Slovo a Mou Církev svým životem. Neříkejte, "dovol mi napřed jít a rozloučit se s rodinou." Pravím vám: "Jakmile je ruka na pastýřské holi, nikdo, kdo se ohlíží zpět, není Mne hoden ani není způsobilý pro Mé Království." Následuj Mě v Mých Krví potřísněných Stopách až na Kalvárii.

Dcero, Má požehnaná, tvůj Těšitel je rád, že jsi Ho těšila a že jsi Mu dovolila užívat tvé ruky. Ach .... Vassiliki, tyto Krvavé Slzy, které prolévám každý den, jsou zaviněny nepravostí a zkažeností ......6 Dobo! Ó dobo? Proč jsi opustila svého Boha?

(Tu se Kristus obrátil ke mně a řekl:)

Můj anděli, Mnou formována, nezraňuj Mě a nepouštěj se Mé Ruky. Někteří tě budou kamenovat, někteří tě budou vláčet blátem, někteří pozvednou pěsti a budou ti hrozit, ale neboj se jich. Říkáš, že vrší urážku za urážkou na tvou hlavu, pomluvu za pomluvou - říkám ti, hromadí jen tvé odměny v nebesích a Má požehnání na tvé čelo, proto rozhlašuj nebojácně Mé Poselství. Svědči, Můj anděli, a Já neodsoudím mnohé duše pro rány, které dostáváš. Dám ti spravedlivou mzdu za rány, které dostáváš v Domě Mých přátel. Vybral jsem tě, abys byla obětí Mého Utrpení, oltářem, na který budu klást Jednotu, co víc bys mohla žádat? Co víc bych ti mohl dát, co jsem ti ještě nedal?

Moudrost ti byla dána a Můj Duch je s tebou, abys vydržela bičování světa a ach .... dal jsem ti dar žíznit po Mně a toužit po Mně - nedocenitelný dar. Proto kráčej se Mnou a dovol Mi užívat tě a posílat tě od národa k národu a říkat jim, že Bůh, na kterého zapomněli, nikdy nezapomněl na ně. Připomínej jim, že podstatou Pána je Slitování. Ano, řekni jim, že jsem mírný a pokorného srdce.

Ježíš je Mé Jméno. Ic.


1 Ježíš měl takovou bolest, že plakal
2 ještě víc Ježíšových slz
3 papež Jan Pavel II
4 papež
5 Satanové
6 několik okamžiků mlčení, pak Pán opět velmi bolestně vykřikl


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message