DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naše Srdce svítí vedle sebe jako Dvě Lampy

24. prosince 1991

(Štědrý večer)

Můj Pane?

Já Jsem. Opři se o Mne, dítě.

(Očima své duše jsem viděla Ježíšovu Svatou Tvář. Vypadal jako dítě s velkýma nevinnýma očima.)

Bude potřeba obrovských pokání, aby se zajizvily rány tohoto světa. Zranění způsobená zkažeností a hříchem.

Potěš Oči svého Spasitele a vyprávěj to

všem

ať jsou Má Poselství hojná, rozsáhlá, ať svědčí sama za sebe, takže Hříšnost, Lhostejnost a Ateismus budou jimi uchváceny a budou litovat. Dítě! Vezmi lem Mého roucha a natahuj jej ještě víc1 z jednoho konce světa na druhý. Vstupuj do Mých Svatyní, když tě v nich přivítají. 

Když ti to lidé zakáží, nedej se tím zranit nebo rozesmutnit. Nezoufej. Tvoji pronásledovatelé se budou zpětně dívat na tyto scény v den Očišťování a budou plakat při vzpomínce na své odmítnutí. Uvědomí si, že tehdy neodmítli tebe, ale Naše Dvě Srdce, která prorokovala.

Dcero, kráčej v Mých krvavých Šlépějích a hlásej Mé Svaté Jméno v každém shromáždění. Přišel čas, kdy už bys neměla váhat. Vysazuj Vinohrady všude a kde je to možné, z pouští dělej Zahrady. Požehnal jsem Svým Poselstvím, aby prospívala a zapouštěla kořeny, tak odvahu, dcero.

(Najednou jsem pocítila, jak mě bodá 'ohnivý meč', a vykřikla jsem: "Pane, postrádám Tě!")

Postrádáš Mě, protože jsi viděla Mou Slávu .... piš:

- Jedna pevnost za druhou padá do rukou Odpůrce. Přicházím dnes a nabízím celému lidstvu Svůj Pokoj, ale jen velmi málo jich naslouchá. Dnes přicházím s podmínkami pokoje a s Poselstvím Lásky, ale země se rouhá Pokoji, který nabízím, a Lásce, kterou dávám, vysmívají se a pošklebují v tento předvečer Mého Narození. Lidstvo slaví tyto dny bez Mého Svatého Jména. Mé Svaté Jméno zrušili, berou den Mého Narození jako velké prázdniny a klaní se modlám.

Satan vstoupil do srdcí Mých dětí, našel je slabé a spící. Varoval jsem svět. Fatimské Poselství říká: v tento Můj Den dám slunci zapadnout v poledne a země potemní uprostřed dne. Dovolím Draku, aby kousal toto hříšné pokolení a dštil Oheň, jaký svět nikdy neviděl a nikdy neuvidí, aby spálil zločiny, které ani nelze spočítat.

Zeptáte se: "Zahynou všichni obyvatelé, dobří i zlí?" Říkám vám: živí budou závidět mrtvým, ze dvou mužů jeden bude vzat. Někteří se zeptají: "Kde jsou Mojžíš a Eliáš, kteří mají přijít?" Nemluvili jsme2 v podobenstvích po všechny ty roky. Eliáš a Mojžíš už přišli, ale vy jste je nepoznali a jednali jste s nimi, jak se vám zlíbilo.

Nenaslouchali jste Našim Dvěma Srdcím, Neposkvrněnému Srdci Mé Matky a Mému Svatému Srdci. Nevěřící pokolení ... Naše Dvě Srdce k vám nemluvila v podobenstvích ani v hádankách. Všechna Naše Slova jsou jasná a Naše Dvě Srdce jako Dvě Lampy svítí vedle sebe, tak jasně, aby Je každý viděl, ale vy jste neporozuměli. Naše Srdce jsou jako Dvě Olivy,3 jedna napravo a jedna nalevo, už tolik let se snaží vás oživit. Jako Dva trsy Oliv, dávající olej,4 aby tě uzdravil, nemocné pokolení, a zacelil tvé rány, ale vaše generace se chovala k Našim Srdcím, jak se jí zlíbilo. Naše Dvě Srdce jsou pomazána5 a jsou živá. Jsou jako ostrý dvousečný prorokující meč,6 ale odbojný duch v tomto pokolení znovu ukřižovává Mé Slovo,7 dvousečný meč, a odmítají Naše Dvě Srdce, která k vám dnes mluví.

Přesně jako sodomští a egyptští odmítli Mé posly, zatvrzelost této éry předčila zatvrzelost faraonovu, protože jejich samolibé vědění vyhlásilo bitvu Mému Vědění,8 vskutku, Naše Dvě Srdce se stala pohromou lidem světa,9 ale brzy, teď už velice brzy, bude znovu slyšet Můj Hlas. Navštívím vás hromem a ohněm. Spravedlnost stojí přede dveřmi a Naše Dvě Srdce, proti kterým jste bojovali, nakonec zvítězí,10 a království světa se stane Mým Královstvím.11 To všechno už je teď velmi blízko.

Otevřte oči a dívejte se kolem sebe. Dávám vám všechna znamení Času. A vy, kdo pracujete pro uctívání Aliance Dvou Srdcí, neztrácejte odvahu. Kniha Zjevení stejně jako Kniha Zachariášova jasně mluví o této Pravdě. Nebojte se, šiřte tuto úctu s důvěrou a s odvahou.


1 Ježíš tím míní rozšířit pole působnosti zveřejňováním Jeho naléhavých poselství
2 Kristus míní Dvě Srdce, která jsou dvěma svědky ve Zjevení 11,1-13 a u Zachariáše 4,1-14
7 narážka na Zj 11,8-10
8 narážka na Zj 11,7
10 narážka na Zj 11,11


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message