DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Naše Dvě Srdce jako Dvě Lampy svítí vedle sebe

24. prosince 1991

(Štědrý večer)

Můj Pane?

Já Jsem. Opři se o Mě, dítě.

(Očima své duše jsem viděla Ježíšovu Svatou Tvář. Vypadal jako dítě s velkýma nevinnýma očima.)

Bude potřeba obrovského pokání, aby se zacelily rány této země. Rány způsobené zkažeností a hříchem.

- Potěš Oči svého Spasitele a pokračuj v rozšiřování.

Staniž se,

ať se Mé Poselství tak rozmnoží, tak rozšíří, že bude samo svědčit tak, že Zkaženost, Apatie a Ateismus jím budou zadrženy a budou litovat. Dítě! Drž se lemu Mého roucha a rozpínej1 je nyní ještě víc z jednoho konce světa na druhý. Vstupuj do Mých Svatyní, když tě v nich přivítají.

Když ti to lidé zakáží, nedej se tím zranit, netrap se a nezoufej. Tvoji pronásledovatelé se budou zpětně dívat na tyto scény v den Očišťování a budou plakat při vzpomínce na své odmítnutí. Uvědomí si, jak tehdy odmítli Naše Božská Srdce, ne tebe. Naše Dvě Srdce, která prorokovala.

Dcero, kráčej v Mých Šlépějích potřísněných krví a hlásej Mé Svaté Jméno v každém shromáždění. Přišel čas, kdy bys už neměla váhat. Vysazuj Vinohrady všude a kdekoli můžeš, z pouští dělej Zahrady. Požehnal jsem Svá Poselství, aby prospívala a zapouštěla kořeny, tak odvahu, dcero.

(Najednou jsem pocítila, jak mě bodá „ohnivý meč“, a vykřikla jsem: „Pane! Postrádám Tě!“)

Postrádáš Mě, protože jsi viděla Mou Slávu… piš:

- Jedna pevnost za druhou padá do rukou Odpůrce. Přicházím dnes a nabízím celému lidstvu Svůj Pokoj, ale jen velmi málo naslouchá. Dnes přicházím v míru a s Poselstvím Lásky, ale mírem, který nabízím, země opovrhuje. Láska, kterou jim dávám, je zesměšňována a urážena v předvečer Mého Narození. Lidstvo slaví tyto dny bez Mého Svatého Jména. Mé Svaté Jméno odstranili a den Mého Narození berou jako možnost užít si naplno volna a klanět se modlám.

Satan vstoupil do srdcí Mých dětí a našel je slabé a spící. Varoval jsem svět. Fatimské Poselství říká: V tento Můj Den dám slunci zapadnout v poledne a země potemní uprostřed dne. Dovolím Draku, aby požíral toto hříšné pokolení a sršel Oheň, jaký svět nikdy neviděl a už nikdy neuvidí, aby spálil jeho nespočetné zločiny.

Zeptáte se: „Zahynou všichni obyvatelé, dobří i zlí?“ Říkám vám: Živí budou závidět mrtvým, ze dvou mužů jeden bude vzat. Někteří se zeptají: „Kde jsou Mojžíš a Eliáš, kteří mají přijít?“ Říkám ti, zlá generace: Nemluvili jsme2 po všechny ty roky v podobenstvích. Eliáš a Mojžíš už přišli, ale vy jste je nepoznali a jednali jste s nimi, jak se vám zlíbilo.

Nenaslouchali jste Našim Dvěma Srdcím, Neposkvrněnému Srdci Mé Matky a Mému Nejsvětějšímu Srdci, generace bez víry… Naše Dvě Srdce k vám nemluvila v podobenstvích ani v hádankách. Všechna Naše Slova byla Světlo a Naše Dvě Srdce jako Dvě Lampy svítí vedle sebe tak jasně, aby Je každý viděl, ale vy jste neporozuměli. Naše Srdce jako Dva Olivovníky,3 jeden napravo a jeden nalevo, se vás už tolik let snaží oživit. Jako Dvě Olivové Větve, z nichž vytéká olej4 k tvému uzdravení a zacelení tvých ran, nemocné pokolení, ale vaše generace se k Našim Srdcím chovala, jak se jí zlíbilo. Naše Dvě Srdce jsou pomazaná5 jsou živá, jsou jako ostrý dvousečný meč,6 který prorokuje, ale odbojný duch v tomto pokolení znovu křižuje Mé Slovo,7 dvousečný meč, a odmítá Naše Dvě Srdce, která k vám dnes mluví. Přesně jako odmítnutí Mých poslů lidmi v Sodomě a v Egyptě.

Zatvrzelost této éry předčila zatvrzelost faraonovu, protože jejich samolibé poznání vyhlásilo bitvu Mému Poznání.8 

Naše Dvě Srdce se vskutku stala pohromou lidem světa9 ale brzy, teď už velice brzy, bude znovu slyšet Můj Hlas. Navštívím vás hromem a ohněm. Spravedlnost stojí přede dveřmi a Naše Dvě Srdce, proti kterým jste bojovali, nakonec zvítězí,10 a království světa se stane Mým Královstvím.11 To všechno už je teď velmi blízko.

Otevřte oči a dívejte se kolem sebe. Dávám vám všechna znamení Času. A vy, kdo pracujete pro uctívání Aliance Dvou Srdcí, neztrácejte odvahu. Kniha Zjevení stejně jako Kniha Zachariášova jasně mluví o této Pravdě. Nebojte se, šiřte tuto úctu s důvěrou a s odvahou.


1 Ježíš tím míní rozšířit pole působnosti šířením Jeho naléhavého poselství.
2 Kristus má na mysli Dvě Srdce, která jsou dvěma svědky ve Zjevení 11,1-13 a u Zachariáše 4,1-14.
7 Srov. Zj 11,8-10.
8 Srov. Zj 11,7.
10 Srov. Zj 11,11.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message