DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovoluji Si podléhat dojetí
Dvě Lampy
Pojďte, nedejte se už strhnout k násilí

24. října 1991

Pane, dovol mi sloužit Ti.
To je teď má povinnost vůči Tobě.
Jsi znám Svou Slitovností a vím,
že když se Tě držím,
tak mě jen tak nepustíš.
Vím, že mě zachráníš.
„otevřu ústa dokořán,
a Ty je naplníš.“1 
Prosím, živ mě Svou Manou.2 

zůstaň v Mé lásce; nejsem Bůh, který nepodléhá dojetí; Mé Srdce je plné Soucitu a dovoluji Si podléhat dojetí; pojď, jsem tvým štítem v těchto časech bitvy;

Pane,
jsem započítána k těm,
které Satan zuřivě napadá.
Jak se může Tvůj lid ve tmě
dozvědět o Tvých divech?
Ďábel chce ochromit celý Tvůj Plán.
Jak dlouho ještě bude Tvá Spravedlnost
prodlévat v zemi zapomnění?
Ukaž teď, Pane Slitování i Spravedlnosti,
že jsi naše pomoc a útěcha.           

nemusíš se bát; Naše Srdce nakonec zvítězí; ukážu každému, jak umím zachraňovat; Písma musí být naplněna; Pohleď, je psáno,3 že Šelma, která se vynoří z Propasti, povede válku proti oněm Dvěma Lampám, které stojí před Pánem světa, proti těmto Dvěma Svědkům, kteří představují Mé Tělo a jsou Mé Tělo, proti těm, kteří se osvědčili jako Moji služebníci svou velkou statečností v dobách utrpení, zkoušek a pronásledování, proti těm, kdo nesou Mé Slovo a jsou Mými mluvčími, a proti těm, kterým byla dána Pravda, aby byli jako andělé a jako ozvěna Slova, protože dovolili Mému Duchu, aby byl jejich Průvodcem a dal každému z nich Eliášův úřad;

jejich výzva v Mém Jménu je ve skutečnosti Mou výzvou skrze ně, pozvedají svůj hlas, aby vám připomínali Můj Zákon jako Mojžíš na hoře Chorebu, ale jsem to Já, kdo skrze ně mluví, a i když se lidem světa tito Dva Proroci4 budou jevit jako poražení Nepřítelem, vdechnu do nich život a vstanou;

„vždyť jako země dává vzejít svým výhonkům a zahrada dává vzejít svým semenům, tak Pán Jahve dává vzejít spravedlnosti a chvále přede všemi národy;“5 proměním vaše ubohá těla do podoby Svého oslaveného Těla; pak uvidíte vyrašit nové nebe a novou zemi; první země a první nebe pominou, což je: staré Město, známé pod symbolickými jmény Sodoma a Egypt, protože Mé Slovo v něm bylo znovu ukřižováno,6 neboť lidé světa Mě opět nepoznali; i když jsem přišel do Vlastního, Moji vlastní lidé Mě opět nepřijali a zacházeli s Mým Svatým Duchem, jak se jim zlíbilo, a dovolili Šelmě válčit proti těm, které jsem poslal;

tato dvě města, Sodoma a Egypt, se zachovali stejně, když odmítli Mé Posly a projevili naprostou hluchotu podobnou Faraónově zatvrzelosti; tato města budou nahrazena Novým Jeruzalémem; místo Sodomy a Egypta budete nazváni:

- Nový Jeruzalém -

Město Neporušenosti, Město Svatosti; a až se to stane, ti, kdo přežijí, přemoženi strachem, Mě budou chválit;7 

země je teď těhotná, Mé dítě, a začíná rodit, hlasitě křičí v porodních bolestech, ale doba čekání brzy pomine; už na tebe dýchám, tvorstvo, oživuji vás jednoho po druhém, všechny vás očišťuji; jestliže ti tedy někdo odporoval, neodporoval tobě, ale Mně, který jsem ti dal Svého Svatého Ducha Pravdy, a jestli někoho znovu ukřižovali mezi dvěma městy, která se symbolicky nazývají Sodoma a Egypt, ukřižovali znovu Mé Slovo; ale po třech-a-půl dnech8 Mé Dvě Lampy vydají jasné Světlo, neboť bude vycházet ze záře, která obklopuje Ducha; proto měj naději, Mé dítě; slib Mého Ducha platí pro vaši dobu;

jsi částí Mého Domu, ekklesia ožije;

(Později:)

(Poselství Filipínám.)

pokoj tobě; řekni Mému lidu, ať rozjímá o Mém Zákoně; piš:

- usmiřuji svět -

řekni jim, že jsem to Já, Ježíš; kdyby se ptali, jaké jim přináším Poselství, řekni jim:

- přicházím, abych vás smířil se Svým
Nejsvětějším Srdcem -

a když vás budu usmiřovat se Sebou, budu vás prosit, pro Svou velkou Lásku, abyste se smířili jeden s druhým; chci smířit svět se Svým Nejsvětějším Srdcem, a tak z vás ze všech udělat nové stvoření;9 

toto je slib Mého Ducha;

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, ten, kdo zasévá semena poživačnosti, bude sklízet žeň zkázy a až přede Mě předstoupí v Den Soudu, řeknu mu:

„jdi, odejdi ode Mne!
jdi k tomu Zkaženému,
který tě zkazil!“
dokud neuslyším volání lítosti,

zápach smrti, který vede ke smrti, bude i nadále stoupat až k nebi, už to nechci, přeji si od vás:

- vůni kadidla. -

přeji si, abyste byli jako kadidelnice naplněná kadidlem na oltáři; milované děti, ať se vaše země promění v obrovský Oltář, na kterém se Mi obětuje vůně kadidla; chci, abyste žili svatě, protože Já jsem Svatý; každý den k vám vztahuji Ruce, abych vás pozvedl k Sobě;

ukazoval jsem vám Svou Lásku po celé věky a dnes opět, jako pastýř zachraňující své ovce ze lví tlamy, vás přicházím zachránit před Zmijí; i navzdory vaší strašlivé zkaženosti, vás nezničím, jako jsem zničil Sodomu a Gomoru; vím, jak jsou vaši nuzní utlačováni, a jak jsou vaši chudí denně drceni; vím také o vašich ohavnostech a ach! znám vaše zločiny… a je jich mnoho; násilím páchaným na vašich synech bylo ve vaší zemi prolito mnoho nevinné krve!

vaše neštěstí, způsobená hříchem, vyburcovala Mé Milosrdenství a pro velikost Své Lásky dnes svolávám váš lid; shromáždi všechny v Mém Svatém Jménu a řekni jim, že nikoho nesoudím, ani nikomu nepřicházím hrozit; řekni svému lidu, že na ně vyleji Svého Ducha Lásky; jako závoj shůry se rozprostřu nad vaší zemí a jako mlha vás zahalí Můj Duch Lásky a pronikne i škvírami vašich oken a dveří;

váš lid nebude zklamán Mou Návštěvou; svým Očistným Ohněm strávím zkaženost, jako žnec vezmu Svůj Srp a poseču tuto úrodu zla, svážu ji a hodím do ohně, aby shořela, a na její místo zaseji semena z Nebe, semena Lásky; toto k vám mluví váš Pán, Ten, který vás miluje víc, než může člověk pochopit;

jsem to Já, Ježíš, váš Spasitel,

u vašich dveří a znovu vám říkám: pojďte! pojďte ke Mně, vy, kdo jste utlačováni, Já vás osvěžím a potěším; pojďte! pojďte a mějte všechny Poklady Mého Nejsvětějšího Srdce; Království Boží10 je mezi vámi, jen do něj musíte vstoupit; Můj Dům je vaším domem; otevřel jsem dveře Svého Království každému; pojďte, nedejte se už strhnout k násilí, oplácejte zlo láskou -

odpouštějte!

jak by Otec mohl odpustit vám, jestliže vy nejste ochotni odpouštět? jezte Mé ovoce, a ne ovoce Mého nepřítele, vždyť děti temnoty jednají zle i se svými vlastními, protože Zlý je jejich mistrem a učí je, aby byli jako on; člověk, který je nepoctivý v malých věcech, bude nepoctivý i ve velkých věcech; svolejte své přátele a modlete se; budu naslouchat vašim modlitbám:

- každý kající hříšník bude vyslyšen -
- v Nebi -

Já, Ježíš, vám všem žehnám a na čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky;


2 Duch Svatý.
4 Duch Elijášův a Mojžíšův: duch proroctví.
8 Zj 11,11.  Symbolické číslo.
10 To je Církev.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message