DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovoluji si podléhat dojetí
Dvě Lampy
Pojďte, nedejte se už strhnout k násilí

24. října 1991

Pane, dovol mi sloužit Ti.
To je teď má povinnost.
Jsi znám Svou Slitovností
a vím, že když na Tobě lpím,
že mě nesetřeseš.
Vím, že mě zachráníš.

"Stačí, když otevřu ústa, abys je naplnil."1
Prosím, živ mě Svou Manou.2

Zůstaň v Mé přízni. Nejsem Bůh, který nepodléhá dojetí. Mé Srdce je plné soucitu a dovoluji si podléhat dojetí. Pojď, jsem tvým Štítem v tento čas bitvy.

Pane,
patřím k těm, které Satan zuřivě napadá.
Jak mohou Tvoji lidé ve tmě slyšet o Tvých divech?
Ďábel chce ochromit celý Tvůj Plán.
Jak dlouho ještě bude Tvá Spravedlnost
prodlévat v zemi zapomenutí?
Ukaž teď, Pane Slitování i Spravedlnosti,
že jsi naše pomoc a útěcha.

Nemusíš se bát. Naše Srdce nakonec zvítězí. Ukážu každému, jak umím zachraňovat. Písma se musí završit. Víš, že je psáno,3 že Šelma, která se vynoří z Propasti, zaútočí na ony Dvě Lampy, které stojí před Pánem světa, tyto Dva Svědky, kteří představují Mé Tělo a jsou Mé Tělo, ty, kteří se osvědčili jako Moji služebníci, svou velkou pevností v dobách utrpení, zkoušek a pronásledování, ty, kdo nesou Mé Slovo a jsou Mými mluvčími, a ty, kterým byla dána Pravda, aby byli jako andělé a jako Ozvěna ve světě, protože dovolili Mému Duchu, aby byl jejich Vůdcem a dal každému z nich Eliášův úřad.

Jejich výzva v Mém Jménu je ve skutečnosti Mou výzvou skrze ně, pozvedají svůj hlas, aby vám připomínali Můj Zákon jako Mojžíš na hoře Chorebu, ale jsem to Já, kdo skrze ně mluví. A i když lidem světa se tito Dva Proroci4 budou jevit jako poražení Nepřítelem, vdechnu do nich život a vstanou.

"Protože jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vyrašit semenům, tak Já, Pán, dám vzklíčit Spravedlnosti a Chvále přede všemi národy."5 Proměním vaše ubohá těla do podoby Svého oslaveného Těla. Pak uvidíte vyrašit nové nebe a novou zemi. První země a první nebe pominou, to je: staré Město, známé pod symbolickými jmény Sodoma a Egypt, protože Mé Slovo v nich bylo znovu ukřižováno,6 protože lidé světa Mě opět nepoznali. I když jsem přišel do Vlastního, Moji vlastní lidé Mě zase nepřijali, a zacházeli s Mým Svatým Duchem, jak se jim zlíbilo, a dovolili Šelmě válčit proti těm, které jsem poslal.

Tato dvě města jsou jedno, Sodoma a Egypt, jejich odmítání Mých Poslů a úplná hluchota, podobná zatvrzelosti faraonově. Tato města vystřídá Nový Jeruzalém. Místo Sodomy a Egypta budete nazváni:

- Nový Jeruzalém -

Město Neporušenosti, Město Svatosti. A když se to stane, těch, kdo přežili, se zmocní strach a budou Mě chválit.7

Země je teď těhotná, Mé dítě, a pracuje k porodu, hlasitě křičí v bolestech, ale doba čekání brzy pomine. Už na tebe dýchám, tvorstvo, oživuji vás jednoho po druhém, všechny vás očišťuji. Jestliže tedy někdo odporoval, neodporoval tobě, ale Mně, který jsem ti dal Svého Svatého Ducha Pravdy, a jestli někoho znovu ukřižovali mezi dvěma městy symbolických jmen Sodoma a Egypt, ukřižovali znovu Mé Slovo. Ale po třech-a-půl dnech8 Mé Dvě Lampy vydají jasné Světlo, protože vyjde z jasu, který obklopuje Ducha. Proto měj naději, Mé dítě. Záruka Mého Ducha platí pro vaši dobu.

Jsi částí Mého Domu. Ekklesia oživne.

(Později:)

(Poselství Filipínám.)

Pokoj tobě. Řekni Mým lidem, ať rozjímají o Mém Zákoně. Piš:

- usmiřuji svět -

Řekni jim, že jsem to Já, Ježíš. Kdyby se ptali, jaké jim přináším Poselství, řekni jim:

- přicházím, abych vás smířil
se Svým Svatým Srdcem -

a když vás budu smiřovat se Sebou, budu vás prosit, pro Svou velkou Lásku, abyste se smířili jeden s druhým. Chci smířit svět se Svým Svatým Srdcem a tak z vás všech udělat nové stvoření.9

Toto je záruka Mého Ducha.

Pravím vám, ten, kdo zasévá semena poživačnosti, bude sklízet žeň zkázy a až přede Mne předstoupí v Den Soudu, řeknu mu:

"Odejdi! Pryč ode Mne!
Jdi k tomu Zkaženému, který tě zkazil!"
Dokud neuslyším volání lítosti,

zápach smrti, který vede ke smrti, bude dál pokračovat, až k Nebi. Už to nechci. Přeji si od vás:

- vůni kadidla -

Přeji si, abyste byli jako kadidelnice naplněná kadidlem na oltáři. Milované děti, ať se vaše země promění v obrovský Oltář, vysílající ke Mně vůni kadidla. Chci, abyste žili svatě, protože Já jsem Svatý. Každý den k vám vztahuji Ruce, abych vás pozvedl k Sobě.

Ukazuji vám Svou Lásku po celé věky a dnes opět, jako pastýř zachraňující své ovce ze lví tlamy, vás přicházím zachránit před Zmijí. Přestože jste strašně ubozí, vás nezničím, jako jsem zničil Sodomu a Gomoru. Vím, jak jsou utlačováni vaši nuzní a jak jsou každý den drceni vaši chudí. Vím také, jak jste ničemní a ach!, znám vaše zločiny ... a je jich mnoho. Násilím páchaným na vašich synech bylo ve vaší zemi prolito mnoho nevinné krve!

Vaše neštěstí, způsobená hříchem, vyburcovala Mé Milosrdenství a pro velikost Své Lásky dnes svolám vaše lidi. Svolej všechny v Mém Svatém Jménu a řekni jim, že nikoho nesoudím, ani jsem nepřišel nikomu hrozit. Řekni svým lidem, že na ně vyleji Svého Ducha Lásky. Jako závoj shůry se rozprostřu nad vaší zemí a jako mlha vás zahalí Můj Duch Lásky a pronikne i škvírami vašich oken a dveří.

Vaši lidé nebudou zklamáni Mou Návštěvou. Svým Očistným Ohněm strávím zkaženost a jako žnec vezmu Svůj Srp a poseču tuto úrodu zla, svážu ji a hodím do ohně, aby shořela, a na její místo zaseji semena z Nebe: semena Lásky. Toto k vám mluví váš Pán, Ten, který vás miluje víc, než může člověk pochopit.

Jsem to Já, Ježíš, vás Spasitel,

u vašich dveří a znovu vám říkám: Pojďte! Přijďte ke Mně, vy, kdo jste utlačováni, Já vás osvěžím a potěším. Pojďte! Pojďte a mějte všechny Poklady Mého Svatého Srdce. Království Boží10 je mezi vámi, jen do něj musíte vstoupit. Můj Dům je vaším domem. Otevřel jsem dveře Svého Království každému. Pojďte, nedejte se už strhnout k násilí, odplácejte zlo láskou.

Odpouštějte!

Jak by vám mohl Otec odpusit, jestli vy nejste ochotni odpouštět? Jezte Mé ovoce, a ne ovoce Mého nepřítele, vždyť děti temnoty jednají zle i se svými vlastními, protože Zlý je jejich mistrem a učí se, aby byli jako on. A člověk, který je nepoctivý v malých věcech, bude ve velkých věcech také nepoctivý. Svolejte své přátele a modlete se, budu naslouchat vašim modlitbám:

- každý kající hříšník bude slyšen -
- v Nebi -

Já, Ježíš, vám všem žehnám, vdechuji vám na čelo Polibek Lásky.


2 Svatým Duchem
4 duch Eliáše a Mojžíše: duch proroků
6 v Sodomě, ve starém městě - Zj 11,8
8 Zj 11,11 - symbolické číslo
10 to je Církev


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message