DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství jednoty
Je mezi vámi nějaký velkodušný člověk?
Slavnosti a diskuse Mě nezajímají

25. října 1991

Pane?

Já Jsem.

Pane,
připoutej mě teď k Sobě ještě víc
a chraň mě před urážkami od lidí za to,
že miluji ekumenicky.
Přivaž mě ke Svému Srdci a když jdu,
ať je Tvé Světlo mým Průvodcem.
Když ulehnu, ať nade mnou bdí Tvůj Duch,
a když se probudím, dej mému duchu
rozmlouvat s Tvým Duchem.
Dej mi jednat jako Ty a předcházet si Tě.
Dej mi horlivost, abych splnila všechno,
co jsem Ti slíbila.

Připomeň nám všem, Pane, co jsi nám dal.
Dal jsi nám Jednu pevnou Svatou Církev,
ne prázdné sutiny.
Dal jsi nám Jednu pořádnou Pastýřskou hůl,
ne dvě či tři, nebo hromadu třísek,
kam se to všechno podělo?

Vassulo, dovol Mi říci ti nejdříve: urážky těch, kdo tě urážejí, padají na Mne - proto to nevzdávej, nes Můj Kříž Jednoty od národa k národu a buď Mou Ozvěnou. Abych oživil paměť Svého lidu, posílám Svého Svatého Ducha, aby jim připomněl, že si mají osvojit vzájemnou lásku, která vede k pokoji a vzájemnému porozumění. Ve Svých dřívějších Poselstvích o Jednotě jsem vás všechny žádal, abyste se sklonili, ale je tu dnes někdo ochotný naslouchat tomu, co říká Můj Duch?

- zůstal mezi vámi nějaký dobrý člověk?
- je tu někdo, kdo Mě skutečně hledá?
- už někdo ztišil svůj hlas, aby slyšel Můj?

- kdo je první spravedlivý mezi vámi, který se skloní a umenší, aby byla vidět Má Přítomnost?

- kdo z vás je ochoten sklonit hlavu a dovolit, aby se objevila Má Hlava?

- je mezi vámi nějaký velkorysý člověk, který ztiší svůj hlas a bude slyšet Mou prosebnou modlitbu k Otci?

"Musím Já, Otec,
ještě jeden rok pít Kalich jejich rozdělení
nebo konečně sjednotí datum Velikonoc
a zmírní tím část Mých bolestí a trýzní?

Ještě dlouho bude vládnout tato Temnota?
Rozsekali Mé Tělo
a zapomněli, že je to Má Hlava,
která posiluje a drží pohromadě celé Tělo.

Ó Otče!
Smiř je a připomeň jim, že Svou smrtí na Kříži
jsem jim dal Svůj Pokoj.
Dej jim Ducha Pravdy
v plnosti do jejich srdcí,
a když uvidí svou nahotu,
pochopí.
Odpusť jim, Otče,
protože nevědí, co činí." 

Tvrz pyšných padne
do hromady prachu, Mé dítě.1

Jejich pýcha a sláva padnou, když je přemůže Můj Duch. - Jen počkej a uvidíš.

Piš: Skutečně nasloucháte? Skutečně nasloucháte tomu, co říkám? To, co vám říkám, znamená Pokoj pro Mé vlastní a pro Mé přátele. Pochopí, jestliže se ode dneška zřeknou své pošetilosti.

Pro vás, kdo Mě milujete bez výhrad a kdo se Mě bojíte, je Má zachraňující pomoc na dosah ruky a sláva pak bude žít v každém z vás. Láska a Věrnost se mohou setkat, Spravedlnost a Pokoj se mohou obejmout. Věrnost se může vzpínat vzhůru, zatímco Spravedlnost se vždycky skláněla z Nebe. Udělil jsem vám štěstí, jakou úrodu vydala vaše půda? Spravedlnost Mě vždycky předcházela a Pokoj doprovázel Mé Kroky. Mohu to říci i o vás? Kdo odčiní léta vašeho rozdělení? Slavnosti a diskuse Mě nezajímají. Ani předstírání a prázdná slova Mě neoklamou.

Oh, dcero, přál bych si, aby pochopili, zvláště ti, kdo žijí v Mých Ranách, velikost Mého žalu. A důvodem, proč některé věci říkám dost silně, je to, abych je uschopnil kázat Duchem, a ne literou. Chci naplnit jejich ducha Svým Transcendentním Světlem, aby viděli věci Mýma Očima, a ne svýma, aby vše viděli v Mém Božském Světle, a ne ve svém.

Ví se o Mně, že jsem Věrný a Pravý, a to neznamená, že když jim chybí věrnost a spravedlivost, že i Já jim projevím méně Věrnosti, Spravedlnosti a Pokoje a nepřijdu jim na pomoc. I kdyby se všichni odvrátili ode Mne a od Mých Cest, Já zůstanu Věrný a Pravý.2 Můj Duch bude pracovat na obnovení Míru mezi bratry a Svým Křížem a Svými Ranami vás všechny spojím do jednoho Těla a budete Mě oslavovat kolem

Jediného Svatostánku

a bariéry, které vás dělily, padnou. Klatba bude sňata3 a Můj Obětní Trůn bude na svém místě.

Pojďte ke Mně jako děti, abych mohl otevřít oči vaší duše, abyste viděli, jakou Nadějí je pro vás Mé Volání.

Dobrořeč Mi, dcero. Pojď.

Velebím Tě, Pane.

"Vyveď ten lid slepý, ačkoli má oči,
hluchý, i když má uši.
Ať se národy vespolek sejdou
a shromáždí všechny pronárody.
Ať Tě lidé slyší,
aby mohli říci: 'Je to pravda!'"4


1 tady jsem měla dojem, že Otec odpovídá


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message