DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství jednoty
Sjednotíš, kvůli Mně, Datum slavení Velikonoc

14. října 1991

Pane?

Já jsem.

Evangelizuj s láskou pro Lásku. Buď zakořeněna ve Mně, Mé dítě. Předej všechno Mně a dovol Mi být tvým Duchovním Vůdcem, který tě vede a dává ti pokyny k sjednocení Mých Církví. Budeš pro ně znamením a poznají, že když Já Jsem je Jeden, i vy budete jedno, tak jako My jsme Jedno. Písma se naplní, protože Má Kněžská Modlitba k Otci bude dovršena. Jsem v tobě, tak se neboj.

To je velice nadějné, Pane!

Tvým posláním, maličká, je přivést Můj lid pod jedno Jméno, Mé Jméno, a lámat chléb pospolu. Není třeba se strachovat. Dělej, jak nejlépe umíš, a Já udělám zbytek. Potřebuji pokoru, abych v tobě dokončil Svá Díla a všechno uskutečnil.

- Tvá nevěřící generace, která prolévá tolik Mé Krve, tě bude odmítat, ale, Má Vassulo, Já tě budu držet na nohou, i přes všechny bolestné rány, kterých se ti dostane od tohoto zlého pokolení. Pomoci se ti dostane shůry. Kázal jsem tobě i ostatním, nezastavujte se, šiřte dál Učení, které jsem vám dal, veřejně i ve vašich domovech. Vím, jak jsi křehká, ale také vím, co jsem si vyvolil.

Pane, cítím uspokojení, když vím, že budeme sjednoceni, i když ještě nikdo doopravdy neví jak. Problémy jsou podle všeho veliké a rozdělení ještě větší. Jak říkáš, „hůl Pastýře nebyla rozlomena jen napůl, ale na třísky“ a Tvé Tělo bylo zmrzačeno, roztrženo a ochromeno. Žádáš nás všechny, abychom se sklonili. Jak? Co je potřeba udělat? Co je onen první krok? Jsem řeckopravoslavného vyznání a sdílím se svými římskokatolickými bratry všechno, neodlišuji se od nich ve Tvém Svatém Jménu, když jsem s nimi. Ani oni se ke mně nechovají jinak než k sobě navzájem. Vím také, že mnozí z nich chodí do řeckých nebo ruských pravoslavných kostelů…

Řekni to nahlas, dítě!

Dej mi správná slova, Pane.

Řekni: …A není jim dovoleno podílet se na Tvém Těle.

Ano. Není jim to dovoleno, i když naše Svátosti jsou tytéž. Ale nám, pravoslavným, je dovoleno přijímat Tvé Tělo. Dokonce mi bylo řečeno, že jsem exkomunikována, protože chodím do římskokatolického kostela, k tomu není co dodat. Jsem též pronásledována z obou stran, protože můj zpovědník je římský katolík! A Ty jsi toho všeho svědkem, můj Pane Ježíši!

A přesto přijde den, kdy spolu budou lámat chléb na jednom oltáři a nikdo nezabrání Mým dětem přijít ke Mně. Nikdo se jich nebude ptát: „Jsi pravoslavný?“1 Tato pevnost, kterou vystavěli, aby vás dělila, je už Mnou odsouzena. Všichni jste bratři ve Mně, tomu je máš učit věřit a přesvědčit je, aby tak činili.

- A těm, kdo zůstávají rozděleni v těle i v duchu a různí se mezi sebou v Mém Svatém Jménu, těm říkám, jako jsem řekl církvi v Sardách:2 Očím světa se jevíš jako živý, ale ne Očím svého Tvůrce. Oživ to málo, co ti ještě zbylo, už to rychle umírá, a kde je mrtvola, tam se slétnou supi.

Sjednoťte se! Shromážděte se! Vzývejte společně Mé Jméno! Proměňujte Mé Tělo a Mou Krev společně! Nepronásledujte Cestu! Pokořte se a skloňte se, abyste se mohli sjednotit a oslavovat Mě. Mluvíte o Duchu, ale nejednáte v Duchu. Mluvíte o Cestě, ale vaší první starostí je zatarasit Ji! - Jak málo Mě znáte…

Provoláváte Mé Jméno, ale vraždíte Mé děti mezi svatyní a oltářem. Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, to všechno vám bude předloženo v Den Soudu. Můžete přede Mě předstoupit a říci: „Smířil jsem se se svými bratry?“ Můžete opravdu říci: „Nechoval jsem se odtažitě vůči svým bratřím ve Tvém Svatém Jménu? Jednal jsem s nimi jako se sobě rovnými?“ Když Mi předneseš svou věc, pak ti řeknu přímo: „Pryč s tebou, nejednal jsi se svými bratry jako se sobě rovnými, každý den jsi masakroval Mé Tělo. Kde je tvůj triumf? Zatímco Já jsem stavěl, ty jsi bořil. Zatímco Já jsem shromažďoval, ty jsi rozptyloval. Zatímco Já jsem sjednocoval, ty jsi rozděloval!“

A přesto, dokonce i dnes, když ke Mně přijdete, tak jak jste, mohu vás uzdravit, mohu vás proměnit a budete Mě oslavovat. „Běda těhotným nebo s dítětem u prsu, až přijde Můj Den!“ Piš:3 Běda těm, v nichž najdu vinu stočenou do klubíčka jako dítě v matčině těle, nebo které najdu s mistry, které si vytvořili podle svých představ. Ale bylo řečeno, že se mezi vámi vyskytnou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.4 Volám a snažím se prolomit vaši hluchotu, abych vás zachránil, a když vám něco vytýkám, je to pro

Velikost Lásky,
kterou k vám chovám.

Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám: Jednoho dne svolám všechny oddělené části Svého Těla v Jedno shromáždění.  

- Neplač, Můj příteli,5 ty, který Mě miluješ. Snášej, co Já snáším, i přesto Mě těš a věř Mi. Vykonáš v Mém Jménu velká díla. Buď snášenlivý, jako Já jsem snášenlivý. Byl jsem hladový, žíznivý a často jsem strádal, a tys Mi přišel na pomoc. Pokračuj ve svém dobrém díle a Já tě odměním.

Vpravdě ti říkám, nejsi sám, jsem s tebou. Buď ve spojení se Mnou a žij v míru. Jsi potomstvo Mé Krve a dědic Mého Království. Řekni jim, že Srdce Pána je Láska a že Srdce Zákona je založeno na Lásce. Řekni Mým lidem, že ve Svém Domě nechci žádné správce. V Můj Den nebudou ospravedlněni, protože to byli právě oni, kdo si z Mého Domu udělali svůj podnik.

Poslal jsem vám Svého Ducha, aby žil ve vašich srdcích. Proto Duch, který žije ve vás, vám ukáže, že Má Církev bude znovu zbudována ve vašich srdcích a vy se ve svém srdci budete vzájemně pokládat za bratry.

6 - Budu muset, bratře, znovu podstoupit bolesti, které jsem trpěl rok za rokem? Nebo Mě toho tentokrát ušetříš? Budu muset i příští Velikonoce pít Kalich vašeho rozdělení nebo dáš spočinout Mému Tělu a sjednotíš, kvůli Mně, Datum slavení Velikonoc?

Sjednocením data Velikonoc zmírníš Mou bolest, bratře, a budeš se radovat ve Mně a Já v tobě a mnozí prohlédnou. „Můj Milovaný! Můj Stvořitel! Ten, který je mým chotěm, nám zjevil věci, které by nemohly být vytvořeny lidskou rukou!“, to vykřiknete, až bude váš zrak obnoven v Mém Jménu

- Já k vám přijdu -7 

Vpravdě vám říkám: Předvolejte všechny, shromážděte se a naslouchejte tentokrát svému Pastýři.

Povedu vás cestou,
kterou musíte jít.

Rozešli Mé Poselství do všech koutů země.

Odvahu, dcero, usmívej se, když Já se usmívám. Jsem s tebou, abych vedl tvé kroky do nebe.


1 Jak se zdá, řečtí a ruští pravoslavní kněží mají právo ptát se osoby, která chce přistoupit ke Svatému Přijímání, zda k nim „patří“. Vylučují římské katolíky od Svatého Přijímání, i když svátosti jsou totožné.
3 Ježíš má na mysli vysvětlení verše Lk21,23.
5 Ježíš mluví k těm, kdo Ho opravdu milují a skutečně a upřímně pracují pro jednotu Církve.  Ke Svým přátelům.
6  To, co následovalo, říkal můj Ježíš hlasem oběti. Unavený, žebrající, jako by On byl na nás závislý. Jako vězeň ve své cele, když přijde ke dveřím a malým okénkem se ptá strážného, ​​kolik mu ještě zbývá do konce trestu, než bude propuštěn.
7 Ježíš to řekl jako Král, majestátně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message