DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství jednoty
Sjednoťte kvůli Mně Velikonoční slavnost

14. října 1991

Pane?

Já Jsem.

Evangelizuj s láskou pro Lásku. Měj kořeny ve Mně, Mé dítě. Předej všechno Mně a dovol Mi být tvým Duchovním Vůdcem, který tě řídí a dává ti pokyny pro sjednocení Mých Církví. Budeš pro ně znamením a poznají, že když Já Jsem je Jeden, i vy budete jedno, tak jako My jsme Jedno. Písma se naplní, protože Má Kněžská Modlitba k Otci bude dovršena. Jsem v tobě, tak se neboj.

To je velice nadějné, Pane!

Tvým posláním, maličká, je přivést Můj lid pod jedno Jméno, Mé Jméno, a lámat chléb pospolu. Není třeba se strachovat. Dělej, jak nejlíp umíš, a Já udělám to další. Potřebuji pokoru, abych v tobě dokončil Svá Díla a všechno uskutečnil.

- Tvá nevěřící generace, která prolévá tolik Mé Krve, tě bude odmítat, ale, Má Vassulo, Já tě budu držet na nohou, přes všechny bolestné rány, kterých se ti dostane od tohoto zlého pokolení. Pomoci se ti dostane shůry. Kázal jsem tobě i ostatním. Nezastavujte se, šiřte dál Učení, které jsem vám dal, veřejně i ve vašich domovech. Vím, jak jsi křehká, ale také vím, co jsem si vyvolil.

Pane, cítím se spokojená, když vím, že budeme sjednoceni, i když ještě nikdo doopravdy neví, jak. Problémy jsou zřejmě veliké a rozkoly ještě větší. Jak říkáš, "hůl Pastýře nebyla rozlomena jen na poloviny, ale na třísky". A Tvé Tělo je zmrzačené, překroucené a ochromené. Žádáš nás všechny, abychom se sklonili. Jak? Co je potřeba udělat? Který první krok? Jsem řeckopravoslavná a sdílím se svými římskokatolickými bratry všechno. Neodlišuji se ve Tvém Svatém Jménu, když jsem s nimi, ani oni mě nepovažují za něco jiného než sebe. Vím také, že mnozí z nich chodí do řeckých nebo ruských pravoslavných kostelů ...

Mluv, dítě!

Dej mi správná slova, Pane.

Řekni: ... a není jim dovoleno podílet se na Tvém Těle.

Ne. Není jim to dovoleno, i když naše Svátosti jsou tytéž. Ale nám, pravoslavným, je dovoleno sdílet Tvé Tělo. Také mi bylo řečeno, že jsem exkomunikována, protože chodím k římským katolíkům, a to už nemluvím o dalším. Jsem též pronásledována z obou stran, protože můj zpovědník je římský katolík! A Ty jsi toho všeho svědkem, můj Pane Ježíši!

A přesto přijde den, kdy spolu budou lámat chléb na jednom oltáři a nikdo nezabrání Mým dětem přijít ke Mně. Nikdo se jich nebude ptát: "jsi pravoslavný?"1 Pevnost, kterou vystavěli, aby vás dělila, je už ode Mne odsouzena. Všichni jste bratři ve Mně, to je máš učit věřit a přesvědčit je, aby tak činili.

A těm, kdo zůstávají rozdělení v těle i v duchu a různí se mezi sebou v Mém Svatém Jménu, těm říkám, jako jsem řekl církvi v Sardách:2 "Očím světa se jevíš jako živý, ale ne Očím svého Tvůrce. Oživ to málo, co ti ještě zbylo, už to rychle umírá, a kde je mrtvola, tam se slétnou supi."

Spojte se! Shromážděte se! Vzývejte společně Mé Jméno! Konsekrujte Mé Tělo a Mou Krev společně! Nepronásledujte Cestu! Pokořte se a skloňte se, abyste se mohli sjednotit a oslavovat Mě. Mluvíte o Duchu, ale nejednáte v Duchu. Mluvíte o Cestě, ale vaší první starostí je zatarasit Ji! - Jak málo Mě znáte ....

Provoláváte Mé Jméno, ale vraždíte Mé děti mezi svatyní a oltářem. Amen, amen pravím vám, to všechno vám bude předneseno v Den Soudu. Můžete přede Mne předstoupit a říci: "smířil jsem se se svými bratry"? Můžete opravdu říci: "nevyvolával jsem rozlišování mezi bratry, ve Tvém Svatém Jménu, jednal jsem s nimi jako se sobě rovnými"? Když Mi předneseš svou věc, pak ti řeknu přímo: "Pryč s tebou, nejednal jsi se svými bratry jako s rovnými sobě, každý den jsi masakroval Mé Tělo. Kde je tvůj triumf? Když Já jsem stavěl, ty jsi boural. Zatímco Já jsem shromažďoval, ty jsi rozptyloval. Když Já jsem sjednocoval, ty jsi rozděloval!"

A přesto, dokonce i dnes, když ke Mně přijdete, tak jak jste, mohu vás uzdravit, mohu vás proměnit a budete Mě oslavovat. Běda těhotným nebo s dítětem u prsu, když přijde Můj Den! Piš:3 běda těm, v nichž najdu vinu stočenou do klubíčka jako dítě v matčině těle, nebo které najdu s mistry, které si vytvořili podle svých představ. Ale bylo řečeno, že se mezi vámi vyskytnou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.4 Volám a snažím se prolomit vaši hluchotu, abych vás zachránil, a když vám něco vytýkám, je to pro

Velikou Lásku,
kterou mám k vám.

Ale vpravdě vám říkám: jednoho dne shromáždím všechny oddělené části Svého Těla v Jednom shromáždění.

- Neplač, Můj příteli,5 ty, který Mě miluješ. Snášej, co Já jsem snášel, ale těš Mne a měj víru ve Mne. Vykonáš v Mém Jménu velká díla. Buď snášenlivý, jako Já jsem snášenlivý. Byl jsem hladový, žíznivý a často jsem strádal, a tys Mi přišel na pomoc. Pokračuj ve svém dobrém díle a Já tě odměním.

Vpravdě ti říkám, nejsi sám, jsem s tebou. Buď ve spojení se Mnou a žij v pokoji. Jsi potomstvo Mé Krve a dědic Mého Království. Řekni jim, že Srdce Pána je Láska a že Zákon spočívá na Lásce. Řekni Mým lidem, že nechci, aby v Mém Domě byli správcové, ti nebudou ospravedlněni v Onen Den, protože to byli právě oni, kdo znesvětili Můj Dům.

Poslal jsem vám Svého Ducha, aby žil ve vašich srdcích, proto Duch, který ve vás žije, vám ukáže, že Má Církev bude znovu zbudována ve vašich srdcích a vy ve svém srdci se budete vzájemně uznávat za bratry.

6Budu muset, bratři, znovu podstoupit bolesti, které jsem trpěl rok za rokem? Nebo Mě toho tentokrát ušetříte? Budu muset další rok pít Kalich vašeho rozdělení? Nebo osvěžíte Mé Tělo a sjednotíte, kvůli Mně, datum Oslavy Velikonoc?

Když sjednotíte datum Velikonoc, zmírníte Mou bolest, bratři, a budete se radovat ve Mně a Já ve vás a mnozí prohlédnou. "Můj milovaný! Můj Stvořiteli! Ten, který je mým Chotěm, nám zjevil věci, které by žádný člověk nedokázal!" To budete volat, až prohlédnete, v Mém Jménu.

- a Já k vám přijdu7

Amen, amen pravím vám: předvolejte, shromážděte všechny a naslouchejte tentokrát svému Pastýři.

Povedu vás na cestě,
kterou musíte jít.

Rozešli Má Poselství do všech koutů země.

Odvahu, dcero, usmívej se, když se Já usmívám. Jsem s tebou, abych vedl tvé kroky do nebes.


1 Zřejmě mají řečtí a ruští pravoslavní kněží právo ptát se osoby, která chce přistoupit ke Svatému Přijímání, zda k nim 'patří'. Vylučují římské katolíky od Svatého Přijímání, i když svátosti jsou totožné
3 Ježíš vysvětluje Lukášův verš 21,23
5 Ježíš mluví k těm, kdo Ho opravdu milují a skutečně a upřímně se snaží sjednotit Církve, ke Svým přátelům
6 To, co následovalo, říkal můj Ježíš hlasem oběti. Unaveným, žebrajícím hlasem, jako by On byl na nás závislý. Jako vězeň ve své cele, když přijde ke dveřím a malým okénkem se ptá strážného, kolik mu ještě zbývá trestu, než bude vysvobozen
7 Ježíš to řekl jako Král, majestátně


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message