DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství jednoty
Jednota nebude postavena na liteře, ale v duchu
Poselství vězňům

13. října 1991

Nikdo jiný není v mém srdci, můj Pane, než Ty;
krůček za krůčkem mě napravuješ.
Získal jsi mé srdce požehnáním,
kterým jsi mě zahrnul.
Ale konám teď Tvou Vůli?
Jsem Ti blízko a následuji Tě?
Přicházím svým bližním na pomoc,
jak jen mohu? Zachovávám Tvá Přikázání?
Těším se ještě Tvé přízni?

uč se opírat se o Mě; - dcero, jsi ochotná nést dál Kříž, který jsem ti předurčil?

Jsem ochotná, pokud Tě neztratím a jsem s Tebou spojena a jedno.

víš, co to znamená a co to vyžaduje?

Oběť, ponížení, pokoru, umenšování, lásku, víru, naději, učenlivost, sebezápor, modlitbu, modlitbu, modlitbu, trpělivost, pokání, umrtvování, utrpení, půst a důvěru v Tebe? A ducha odpuštění.

řekla jsi to dobře, ale nestačí znát tyto věci; chceš zůstat v Mé přízni? pak musíš všechno, co jsi vyjmenovala, uvést do praxe; Království Nebeské je jako trofej, ten, kdo ji získá, si jí bude cenit; znovu říkám, Království Nebeské bude dáno těm, kdo přicházejí s rukama plnýma dobrých plodů, - a proto, Má Vassulo, chci znovu zbudovat Svou Církev na ctnostech, které jsi vyjmenovala;

když budeš kráčet se Mnou, nebudeš ztracena; nepodléhej pokušení dívat se doprava nebo doleva, tak jako jsem řekl Svým učedníkům: „s nikým se cestou nepozdravujte;“1 pokud Mi chceš sloužit, jak říkáš, musíš Mě následovat s Mým Křížem Pokoje, Lásky a Jednoty, abys Mě oslavila; nedívej se zděšeně na další kříže, které ti kladu do cesty, jsou všechny ode Mě; oslavuj Mě; tvůj stůl je vždy plný a tvůj kalich přetéká, tak si na nic nestěžuj; občas tě budu zkoumat a zkoušet tvou lásku ke Mně, abych tě duchovně posiloval; neotálej, nezůstávej pozadu, následuj Můj krok s radostným srdcem; odpočiň si ve Mně, když jsi unavená a dovol Mi odpočinout si v tobě, když se Já cítím unavený;

- naslouchej teď Svému Svatému; ať tě neodnese každičký závan větru; buď zakořeněna ve Mně a nic tě nevyvrátí, dcero; obohať Mou Církev vším Poznáním, které jsem ti dal, a řekni jim, že Srdce Páně je Hlubinou Lásky a že žádný z lidí si není plně vědom jeho hloubky ani jeho bohatství;

vím, že jsi křehká, dcero, ale což se ti někdy nedostalo pomoci? důvěřuj Mi, důvěřuj Mi a buď odrazem toho, co znamená Jednota; nebuď jako ti, kdo se vytrvale různí v Mém Svatém Jménu; nebuď jako ti, kdo předstírají výzvy k Jednotě, ale nejednají podle svých slov a nedosáhnou ničeho než hněvu Otce; oba, Otec i Já, máme v ošklivosti jejich argumenty, ať už si myslí, co chtějí; ovšem nic Mi nezabrání v tom, abych volal k těmto vlivným mužům:

„sestupte! sestupte ze svých trůnů a ať vám spadnou šupiny z očí, abyste uviděli, jak jste zpustošili Můj Dům! vyloupili jste Mou Svatyni a všechno, co v ní bylo! rozlomili jste Pastýřskou hůl nejen napůl, ale na třísky! a dnes, otevřete oči a dívejte se! mějte oči otevřené a začnete rozeznávat chudobu, prostý šat a bosé nohy; mějte oči otevřené a jediným pohledem začnete rozeznávat Mé Srdce;“

- mohl bych říci jen slovo v jejich shromážděních a tímto jediným slovem sjednotit Svou Církev, ale Nebeská sláva Mi bude vzdána Chudobou, Ubohostí a těmi, kterými pohrdají; Můj Dům znovu zbudují cizinci, protože do nich vložím ducha horlivosti, ducha věrnosti; pak budou vaše sýpky opět plné a vaše sudy budou přetékat Mým novým vínem;

jestli říkáte, že Mě milujete a nazýváte se Mým Jménem, pak pro Mé Svaté Jméno a pro Mou Lásku:

sjednoťte Mé církve;

skutečným Křesťanem je ten, kdo je ve svém nitru Křesťanem, a skutečná Jednota je a bude v srdci; Jednota nebude postavena na liteře, ale v duchu; -

jestli Mě miluješ, Má dcero, jak říkáš, obejmi Kříž, který jsem ti svěřil; tvé nohy pak nebudou klopýtat, ve světě se Mu nic nevyrovná; nikdy ze Mne nespouštěj oči, stejně jako Já nespouštím Oči z tebe;

žačko? pojď, následuj Mě…

(Později:)

Vassulo, modlil jsem se za tebe k Otci; to jsem Já, Ježíš; soustřeď se na to, co ti bylo uloženo; - teď piš:2 

pokoj vám; slyšel jsem, jak ke Mně voláte: „Otče!“

Já Jsem Zde;

chcete se vrátit? už se na vás nebudu mračit, protože jsem Nekonečné Milosrdenství; ani proti vám nevynesu rozsudek; vaše srdce je to, co hledám; potřebuji lásku; žízním po lásce; Mé Rty jsou vyprahlé nedostatkem lásky; rozhodl jsem se nedívat se na vaši minulost, ale jen na přítomnost;

Královna Nebes3 je vedle Mě a ze všech žen nejvíc se za vás vytrvale modlila, více než všechny Vlády, Panstva, Trůny, Mocnosti a Andělé, více než kterákoliv stvořená věc; proto Ji vítejte ve svých modlitbách a ctěte Ji, jako Ji ctím Já;

všichni jste pokřtěni v Mém Jménu a mezi bratry by nemělo být žádných rozdílů; kdybyste jen věděli, co vám dnes nabízím, neváhali byste a nabídli byste Mi svá srdce a svou oddanost; vraťte se ke Mně a nebojte se, Ten, který k vám teď mluví, je váš Svatý Průvodce, Ten, který vás nejvíc miluje; věřte v Mou Lásku, přemýšlejte a rozjímejte o Mém Umučení; nabídněte Mi své srdce a Já je proměním v zahradu nejušlechtilejších vůní, kde si Já, váš Král, mohu odpočinout; dovolte Mi udělat je Svým Vlastnictvím a budete žít; neodvracejte ode Mě své srdce, neudržujte si ode Mě odstup, mluvte ke Mně svobodně; vám naslouchám;

zvu vás všechny k rozjímání o těchto slovech:

- oplácejte zlo láskou -
- napodobujte Mě -

a pamatujte si, že Já jsem s vámi neustále; nikdy, nikdy na to nezapomínejte;

žehnám každému z vás a na čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky;

Ježíš Kristus, Milovaný Boží Syn a Spasitel;


2 Poselství vězňům.
3 Panna Maria.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message