DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vleji do tvých očí Své Nadpřirozené Světlo

26. září 1991

Mé oči spočívají stále na Tobě, můj Bože.
To blízké tajemství1 k Tobě je dáno těm,
kdo Tě milují a mají před Tebou bázeň.

Vytáhl jsi mou duši z jámy,
aby objevila Bohatství Tvého Svatého Srdce;
objevila jsem Milost, o které mluvili Tvoji proroci,
objevila jsem Lásku a Mírnost,
kterou zakoušeli Tvoji učedníci,
objevila jsem Pokoj,
který Ty Sám jsi nám dal.
Ve Svém Svatém Srdci jsi dovolil mé duši
objevit, že Utrpení je Božské
a Umrtvování příjemné ve Tvých Očích.

Pak do mé duše proniklo zářivé Světlo
a jako melodický zvuk hrdliček
jsem na své tváři ucítila lehký Dech
a naplnil jsi mě Svými Tajemstvími.

Zakoušej víc z Mých Tajemství, Mé dítě, poslouchej Můj Zákon. Ještě víc ztlum svůj hlas, abys slyšela jen Můj. Skloň hlavu, aby byla vidět Má Hlava. Sniž se, abych tě mohl pozvednout k Sobě.

Mnohokrát prozkoumáváš Tajemství Mého Svatého Srdce svým vlastním světlem. A přitom stačí, když Mě poprosíš, Mé dítě, a naplním tvé oči Svým Nadpřirozeným Světlem, které naplní celou tvou duši. Dbej na to, Mé dítě, aby světlo v tobě přicházelo ode Mne. Tehdy a jen tehdy, Má kněžko, budeš chápat, že Má Díla jsou Úžasná, Slavná a Vznešená. Jen tehdy, Má žačko, pochopíš, jak si přeji, abys sis uvědomila, že Pokora dovolila, aby zhanobena, znetvořena, vysmívána a probodena dala Svůj Život jako výkupné za mnohé.

- Přišel jsem podnítit tvou lásku a pozvednout ji, rozumíš? Proto se nevyhýbej bolesti nebo umrtvování. Dovol, aby Pečeť tvého Spasitele byla na tvém těle stejně jako na tvé duši, aby se s tebou stala úplná proměna. VŠECHNO, co odpuzovalo tvou přirozenost, příčilo se jí a budilo pohrdání, se ti ukáže jako božské.

Postarej se, Pane,
aby všechno, co říkáš, se stalo.
Skloň mou hlavu, sniž mě a ztlum můj hlas.
Nechci se ve Tvé Přítomnosti objevit s prázdnýma rukama.
Ne, nechci skončit s prázdnýma rukama ve Tvé Přítomnosti.
A ty lidské myšlenky, které se mé přirozenosti zdají normální,
vykořeň je a spal každou z nich.

Věnuj svou duši jen Mně a zachovávej Můj Zákon, než se to stane. Nezapomínej, jak tě tvá přirozenost tlačí do pouště a osamělosti. Zbavím tě tvých lidských myšlenek, když Mi dovolíš, abych je nahradil Svými Myšlenkami ke Svému oslavení. Dám ti statečné srdce, Moje maličká, abys byla schopná čelit Mým oponentům a jejich námitkám. Dám ti výmluvnost, vytrvalost a odolnost vůči hrozbám svých pronásledovatelů, kteří jsou i Mými pronásledovateli. Dám ti odvahu a důvěru, že obstojíš.

Jsi Má setba a protože Žeň už dozrála, úroda je připravena ke sklizni. Neztrácím čas, jak sis všimla. Žnu bez přestání, abych nasytil mnohé, kdo už umírají. Proto, Moje milovaná, "pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála".2 Dovol Mi vyprázdnit prostor ve tvém srdci, protože teď tě naplním Svým Věděním a Svou Důvěrou. Čekám jen, abych mohl být milostivý ke každému z vás a odhalil každému z vás Svá Bohatství, Svou Velkorysost a Svou Lásku.

Říkám vám to všechno dnes, aby Mé Slovo přešlo z této generace na další. A vy, kdo se učíte, budete zas vyučovat své děti. Když budou naslouchat a jednat podle toho, jejich dny se skončí ve štěstí.

Proto se ke Mně obraťte a velebte Má Díla. Rozjímejte o Mých Divech.


1 myslí se důvěrnost


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message