DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vleji do tvých očí Své Nadpřirozené Světlo

26. září 1991

Mé oči spočívají stále na Tobě, ó, můj Bože.
Tajemný klíč1 k Tobě je dán těm, kdo Tě milují
a mají před Tebou bázeň.

Vytáhl jsi mou duši z jámy,
aby objevila Bohatství
Tvého Nejsvětějšího Srdce,
objevila jsem Milost,
o které mluvili Tvoji proroci,
objevila jsem Lásku a Mírnost,
kterou zakusili Tvoji učedníci,
objevila jsem Pokoj,
který jsi nám dal Ty Sám.
Ve Svém Nejsvětějším Srdci
jsi dovolil mé duši pochopit,
že Utrpení je Božské
a Umrtvování příjemné Tvým Očím.

Pak do mé duše přišlo zářivé Světlo
a jako melodický zvuk hrdliček
jsem na své tváři ucítila lehký Dech
a Ty jsi mě naplnil Svými Tajemstvími.

Zakoušej víc z Mých Tajemství tím, Mé dítě, že budeš poslušna Mému Zákonu; ještě víc ztiš svůj hlas, abys slyšela jen Můj; skloň hlavu, aby byla vidět Má Hlava; umenši se, abych tě mohl pozvednout k Sobě;

mnohokrát prozkoumáváš Tajemství Mého Nejsvětějšího Srdce svým vlastním světlem; přitom stačí, když Mě poprosíš, Mé dítě, a vleji do tvých očí Své Nadpřirozené Světlo, které naplní celou tvou duši; dbej na to, Mé dítě, aby světlo v tobě pocházelo ode Mě; tehdy a jen tehdy, Můj knězi, pochopíš, že Má Díla jsou Úžasná, Slavná a Vznešená; jen tehdy, Má žačko, pochopíš, jak si přeji, abys chápala, proč se Pokora nechala zhanobit, znetvořit, zesměšňovat a probodnout a proč dala Svůj Život jako výkupné za mnohé;

- přišel jsem podnítit tvou lásku a probudit ji, chápeš? proto se nevyhýbej bolesti nebo umrtvování; dovol, aby Pečeť tvého Spasitele byla na tvém těle stejně jako na tvé duši, aby se v tobě uskutečnila úplná proměna; pak VŠECHNO, co tvá přirozenost odmítala, příčilo se jí a budilo v ní pohrdání, se ti bude jevit jako Božské;

Postarej se, Pane, o to,
aby se naplnilo všechno, co říkáš.
- Skloň mou hlavu,
umenši mě a ztiš můj hlas.
Nechci se, ve Tvé Přítomnosti
objevit s prázdnýma rukama.
Ne, nechci skončit s prázdnýma rukama
ve Tvé Přítomnosti.
Vykořeň tyto lidské myšlenky,
které se mé přirozenosti zdají normální,
a spal každou z nich.

zasvěť Mi zcela svou duši a zachovávej Můj Zákon, než na tebe Zákon dopadne; nezapomínej, jak tě tvá přirozenost zatlačila do pouště a osamělosti; zbavím tě tvých lidských myšlenek, když Mi to dovolíš a nahradím je Svými Myšlenkami ke Své slávě; dám ti statečné srdce, Moje maličká, abys byla schopna čelit Mým oponentům a odolávat jejich námitkám; dám ti výmluvnost, vytrvalost a odolnost vůči hrozbám tvých pronásledovatelů, kteří jsou i Mými pronásledovateli; dám ti odvahu, abys obstála s důvěrou;

jsi Má setba, a protože Žeň už dozrála a úroda je připravena ke sklizni, neztrácím čas, jak sis všimla; žnu bez přestání, abych nasytil mnohé, ty, kdo už umírají; proto, Má milovaná, „hoď ten svůj srp a žni, neboť nastává hodina žně, pozemská úroda dozrála“;2 dovol Mi rozšířit prostor ve tvém srdci, neboť nyní tě naplním Svým Věděním a Svou Důvěrou; čekám jen, abych mohl být milostivý ke každému z vás a odhalil každému z vás Svá Bohatství, Svou Velkorysost a Svou Lásku;

říkám vám dnes všechny tyto věci, aby Mé Slovo přešlo z této generace na tu další; a vy, kdo se učíte, zas budete učit své děti; když budou naslouchat a jednat podle toho, co říkám, jejich dny budou naplněny štěstím až do konce;

proto se ke Mně obraťte a velebte Má Díla; rozjímejte o Mých Divech;


1 Tím se myslí důvěrnost, důvěrný vztah.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message