DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vždycky braňte pravdu až do smrti
Klíče k jednotě jsou láska a pokora

23. září 1991

Po celý den po Tobě vzdychám,
můj Hospodine, můj vlastní.
Na Tvou lásku, kterou jsi mi projevil,
nemohu zapomenout. - Nikdy -  

Tvou Laskavost, můj Hospodine, můj vlastní,
si budu připomínat, pokud budu žít.

Usychám láskou k Tobě,
můj Hospodine, den za dnem,
a už si nepřeji stýkat se
s tímto světem, který Tě zraňuje,
a vědět, že jsem mezi prvními z těch, kdo Tě zraňují ...
Má duše chce hlásat světu všechny Tvé divy
a mé nohy chtějí běhat přes hory a doly
a provolávat ke světu:

"Tvým Manželem je přece tvůj Stvořitel!
Jeho Jméno je Hospodin Zástupů.
Jako ženu opuštěnou a ztrápenou na duchu
tě Jahve volá zpět.
Zavrhne muž ženu své mladosti?
říká tvůj Bůh."1

A přesto se bojím,
ó můj Jahve, můj Abba a můj vlastní.

Má duše touží a chřadne pro Tvůj Dům
a jediné, po čem teď toužím, je být s Tebou.
Proto se neptej, proč je můj duch sklíčený,
vždyť mé vzdechy pro Tebe nejsou žádným tajemstvím
a znáš všechno, po čem vzdychám.
Má duše Tě očekává, můj Hospodine,
přijď a zmocni se mne, přijď a strav mne.

Vassulo ... neschovávej se, Mé dítě2 ... dcero Egypta, ustanovil jsem tě jako zkoušku ryzosti mnoha národů a jsi pro Mne drahocenná. Nevykládej si to špatně, nepotřebuji tě a nejsi ani nepostradatelná pro toto dílo. Ale že jsem tě vyvolil, úplné nic, to Mě oslavuje a tebe očišťuje. A pak, všechno, co vlastním, chci sdílet s tebou. Neboj se hlásat Má Poselství, Můj Svatý Duch tě naplní Mými Slovy a budeš směle provolávat Mé Slovo. Teď jdi k těm, ke kterým tě posílám, neopustím tě. Můj Svatý Duch je tvým Průvodcem a tvým Rádcem.

Teprve jsem začal sklízet Svou Žeň ... sklízej se Mnou ... ty jsi nezasévala tuto Úrodu. Já jsem zasel v tobě a teď chci zasévat všude. Teď, když je Sklizeň připravena, chci jen, abys sklízela se Mnou, Má dcero. Nabídni svou účast jako oběť, nežádám mnoho ...

Co vidíš, dcero?

Svatou Tvář Tvého Syna, zničenou bolestí, Jeho Tvář vypadá jako na Svatém Plátně.

Není to dostatečný důvod, abys pokračovala a obětovala trochu svého času a energie? Podívej se znovu, dcero ... co vidíš teď, Vassulo?

Vidím něco jako rudý oblak zaplňující oblohu, vznáší se nad námi a neustále se šíří jako mlha, zabírá stále větší kus nebe, pohybuje se pozvolna, ale stále.

Piš: "jako úsvit se po horách rozestírá početný a silný lid, takový, jaký nikdy nebyl, takový, jaký po něm nikdy nebude, od pokolení do pokolení."3 Ano, je to blízko ... a co teď vidíš, Vassulo?

Živé lidské pochodně...

Podívej se pozorně na tyto duše, které jsem stvořil ... nikdy se nedostanou na Místo, které jsem pro ně připravil, tyto duše jsou v moci Satana a nebudou se podílet na Mém Království ani na Mé Slávě. Spějí k zatracení ... řekni Mi, odepřel jsem některé duši Svou Lásku, Svou Slávu a Své Království?

Ne, Pane.

Ale ony se rozhodly nemilovat Mě a dobrovolně následovaly Satana. Zpřetrhaly ze své vlastní svobodné vůle svazky našeho spojenectví. A teď se zas podívej, Vassulo, co vidíš?

Ó Pane, Ženu, sedí na bílém kameni. Vidím Ji zezadu, má dlouhé černé šaty, i Hlavu má zahalenou dlouhým černým přehozem. Zdá se, že má velký zármutek a je zdrcená Svou bolestí. Vidím samu sebe, jak se k Ní blížím, pozvedla Svou Tvář a já jsem začala plakat s Ní. Je to Ježíšova Matka, naše Matka. Její Obličej je velice bledý a plný slz. Když mě uviděla, vztáhla levou Ruku a přitiskla ji na mou paži.

Jsem Žena Smutku, dobře znám bídu. Jsem ta, která vás znovu přivede k Naději. Jsem ta, která Svou patou rozdrtí hlavu hada. Mé Oči v těchto dnech bez přestání pláčou, Mé Oči jsou rozbolavělé kvůli vám, Mé děti.

Vassulo, Má dcero, nezavírej před Bohem své uši, nebuď hluchá k Mé žádosti, slyšela jsi Můj pláč. Bránila jsem tvou věc a vždycky budu. Když tě Pán k Sobě poutá, je to z Lásky, aby vylil Své Srdce do tvého srdce. Dnes4 ti na oplátku bude podán Jeho Kalich, neodmítej ho pít, nesmíš váhat. Vaše ulice jsou potřísněny nevinnou krví a Nás bolí Srdce, to je důvod Mých Slz, to je důvod, proč se Pán bude s tebou dělit o Svůj Kalich.

Zrada brání jednotě mezi bratry, neupřímnost srdce působí, že Boží Pohár překypuje. Překroutili Tělo Mého Syna, rozdělili Je, zmrzačili Je a ochromili. Připomínám vám všem, že skrze Něho má každý z vás v Jednom Duchu přijít k Otci, ale vy přesto zůstáváte rozděleni ve Jménu Mého Syna. Mluvíte o jednotě a pokoji, ale nastražujete léčky těm, kdo je praktikují. Boha nelze oklamat, ani Ho nepřesvědčí vaše argumenty. Království Boží není pouhým slovem na rtech. Království Boží je láska, pokoj, jednota a víra v srdci. Je to Pánova Církev spojená v Jednu uvnitř Jeho Srdce. Klíče k Jednotě jsou: Láska a Pokora.

Ježíš vás nikdy nenutil, abyste se rozdělili, toto dělení v Jeho Církvi nikdy nebylo Jeho přáním. Snažně vás prosím, Mé děti, spojte se srdcem i hlasem a znovu zbudujte prvotní Církev Mého Syna ve svých srdcích. Říkám prvotní Církev, protože tato Církev byla založena na Lásce, Prostotě, Pokoře a Víře. Neříkám, že máte postavit novou budovu, ale že máte obnovit budovu uvnitř svého srdce. To znamená zbourat staré cihly uvnitř svého srdce. Cihly nesvornosti, nesnášenlivosti, nevěrnosti, neochoty odpustit, nelásky, a smířením obnovit Církev Mého Syna. Potřebujete nesmírnou prostotu ducha a spoustu velkodušnosti, a dokud nepochopíte, že se musíte sklonit, nebudete se moci sjednotit.

Proto, Má Vassulo, se ke Mně připoj v modlitbě, jak jsi Mě předtím viděla se modlit. Jsem s tebou, Mé dítě. Přizpůsob se přáním Lásky, Ježíš tě nikdy neopustí, buď svou láskou spojena s Ním,

abys Ho oslavovala.

Teď, dcero,5 chápeš, proč bys neměla přestat sklízet se Mnou?

Vytrvale se modli a žehnej těm, kdo tě pronásledují. Tvá hodina ještě nepřišla, Má holubice. Budu k tobě něžný a tím víc tě budu milovat. Nesnaž se pochopit, co přesahuje tvé možnosti. Vezmi srp, když vidíš, že Já beru Srp. Nezpomaluj krok, pokračuj zároveň se Mnou. Když se zastavím, zastav se také. Mluv, když ti pokynu, a zůstaň tiše, když se na tebe podívám. Vždycky braň Pravdu až do smrti. Občas na tebe budou útočit, ale dovolím to jen proto, aby tvá duše zůstala čistá a poslušná. Věz, že jsem vždycky vedle tebe. Sklízej, když Já sklízím. Uč se být trpělivá, jako Já jsem Trpělivý. Buď vždycky pokorná a nenápadná. Svěřil jsem ti Své Zájmy,6 abys pracovala se Mnou a po Mém boku, a ustanovil jsem i další, aby připojili své služby k tomuto dílu.

Vassulo, Mé dítě, už jen chvilku a tvá duše poletí ke Mně, proto není důvod cítit se sklíčená, jak Mi říkáš. Jen musíš zvednout hlavu a podívat se, kdo přichází až do tvého pokoje, kdo s tebou večeří, kdo tě pase. Pros Mě, abych ti odpustil hříchy, abys mohla přijmout Můj Pokoj a měla zase radost. Řekni Mým dětem, že brzy sešlu v plné síle Svého Svatého Ducha, aby vás pásl a vedl vás zpět do pravého Stáda, abyste žili

Opravdový Život ve Mně, svém Bohu.


2 Doufala jsem, že už nebude potřeba, abych cestovala po světě a svědčila svou přítomností. Doufala jsem, že Otec bude souhlasit s mým přáním: zůstat doma, rozjímat, milovat Ho, setkávat se s Ním při psaní, setkávat se s Ježíšem ve Svaté Eucharistii, a tak se vyhnout davům
4 to znamená v příštích dnech
5 zase se ozval Otcův Hlas
6 také jsem slyšela 'úřad'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message