DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vždy braň Pravdu až do smrti
Klíče k Jednotě jsou Láska a Pokora

23. září 1991

Po celý den po Tobě vzdychám,
můj Jahve, můj vlastní.
Na Tvou lásku, kterou jsi mi projevil,
nemohu zapomenout. - Nikdy -
Tvou Laskavost, můj Jahve, můj vlastní,
si budu připomínat, pokud budu žít.

Chřadnu láskou k Tobě,
můj Jahve, den za dnem,
a už se nechci více spolčovat
s tímto světem, který Tě zraňuje,
a vědět, že jsem první mezi těmi, kdo Tě zraňují…
Má duše chce hlásat světu všechny Tvé divy
a mé nohy se chtějí rozběhnout
až na vrcholky hor
a provolávat do světa:

„Tvůj Stvořitel je Tvůj Choť!
Jahve Sabaoth je Jeho Jméno.
Ano, jako opuštěnou a sklíčenou ženu
tě povolal Jahve, jako ženu svého mládí,
jež byla zřejmě zapuzena, říká tvůj Bůh.“1 
Přesto se bojím,
ó, můj Jahve, můj Abba a můj vlastní.

Má duše teskní
a chřadne touhou po Tvém Domě
a to je to jediné, po čem teď toužím,
být s Tebou. Proto se mě neptej,
proč je můj duch sklíčený,
vždyť mé vzdechy pro Tebe
nejsou žádným tajemstvím
a znáš všechno, po čem toužím:
má duše na Tebe čeká, můj Jahve,
přijď a zmocni se mě, přijď a strav mě.

Vassulo… neschovávej se, Mé dítě2... dcero Egypta, ustanovil jsem tě jako zkoušku ryzosti mnoha národů a jsi pro Mě drahocenná; nevykládej si to špatně, nepotřebuji tě a nejsi ani nepostradatelná pro toto dílo; ale to, že jsem vyvolil tebe, úplné nic, Mě oslavuje a tebe očišťuje; a pak, všechno, co vlastním, chci sdílet s tebou; neboj se; když hlásáš Má Poselství, Můj Svatý Duch tě naplní Mými Slovy a ty je budeš směle přednášet; teď jdi k těm, ke kterým tě posílám, neopustím tě, ani tě nenechám neobydlenou; Můj Svatý Duch je tvým Průvodcem a tvým Rádcem;

teprve jsem začal sklízet Svou Úrodu… sklízej se Mnou… nezasévala jsi tuto Úrodu; Já jsem zasel v tobě a teď chci zasévat všude; teď, když úroda dozrála, od tebe pouze chci, abys ji se Mnou sklízela, Má dcero; nabídni svou účast jako oběť, nežádám mnoho…

…co vidíš, dcero?

Svatou Tvář Tvého Syna, zmučenou bolestí. Jeho Tvář vypadá jako na Svatém Plátně.

není to dostatečný důvod k tomu, abys pokračovala a obětovala trochu svého času a energie? podívej se znovu, dcero… co vidíš teď, Vassulo?

Vidím něco jako kupovitý červený mrak, jak zaplňuje oblohu, vznáší se nad námi, přitom se šíří jako mlha a zabírá stále větší část oblohy. Rozšiřuje se pozvolna, ale vytrvale.

piš: „jako úsvit se po horách rozestírá početný a silný zástup, takový, jaký nikdy nebyl, takový, jaký po něm nikdy nebude, od pokolení do pokolení;“3 ano, je to blízko… a co vidíš nyní, Vassulo?

Živé lidské pochodně.

podívej se pozorně na tyto duše, které jsem stvořil… nikdy se nedostanou na Místo, které jsem pro ně připravil; tyto duše jsou v moci Satana a nebudou se podílet na Mém Království ani na Mé Slávě, směřují do zatracení… řekni Mi, odepřel jsem některé duši Svou Lásku, Svou Slávu a Své Království?

- Ne, Pane.

ale ony se rozhodly nemilovat Mě a dobrovolně následovaly Satana; ze své vlastní svobodné vůle zpřetrhaly svazky našeho spojení; a teď se znovu podívej, Vassulo, co vidíš?

Ó, Pane, Ženu, sedí na bílém kameni. Vidím Ji zezadu, má dlouhé černé šaty a také Její Hlava je zahalena dlouhým černým šátkem. Zdá se, že má velký zármutek a je zdrcená Svou bolestí. - Vidím samu sebe, jak se k Ní blížím, pozvedla Svou Tvář a já jsem začala plakat s Ní. Je to Ježíšova Matka, naše Matka. Její Obličej je velice bledý a plný slz. Když mě uviděla, vztáhla ke mně Svou levou Ruku a přitiskla ji na mou paži.

Já jsem Žena Smutku, která dobře zná utrpení; jsem ta, která pro vás znovu získá: Naději; Já jsem ta, která Svou patou rozdrtí hlavu hada; Mé Oči v těchto dnech bez přestání pláčou, Mé Oči jsou zarudlé kvůli vám, Mé děti;

Vassulo, Má dcero, nezacpávej si před Bohem uši, nebuď hluchá k Mé žádosti; slyšela jsi Můj pláč; bránila jsem tvou věc a vždy budu; když tě Pán k Sobě poutá, je to z Lásky, aby vylil Své Srdce do tvého srdce; dnes4 ti na oplátku bude podán Jeho Kalich, neodmítej ho pít, nesmíš váhat; vaše ulice jsou potřísněny nevinnou krví a Naše Srdce jsou zdrcena bolestí, toto je důvod Mých Slz, proto prolévám Slzy, to je důvod, proč se s tebou bude Pán dělit o Svůj Kalich;

zrada brání jednotě mezi bratry, neupřímnost srdce působí, že Boží Pohár překypuje; překroutili Tělo Mého Syna, rozdělili Je, zmrzačili Je a ochromili Je; připomínám vám všem, že skrze Něho má každý z vás v Jednom Duchu přístup k Otci, ale vy přesto zůstáváte rozděleni ve Jménu Mého Syna; mluvíte o jednotě a pokoji, ale nastražujete léčky těm, kdo je praktikují; Boha nelze oklamat ani Ho nelze přesvědčit lidskými argumenty; Království Boží není pouhým slovem na rtech, Království Boží je láska, pokoj, jednota a víra v srdci: je to Pánova Církev spojena v Jednu ve vašich srdcích; Klíče k Jednotě jsou: Láska a Pokora;

Ježíš po vás nikdy nechtěl, abyste se rozdělili - nynější rozdělení v Jeho Církvi nikdy nebylo Jeho přáním; snažně vás prosím, Mé děti, spojte se srdcem i hlasem a znovu zbudujte prvotní Církev Mého Syna ve svých srdcích; říkám prvotní Církev, protože tato Církev byla založena na Lásce, Prostotě, Pokoře a Víře; neříkám, že máte postavit novou budovu, ale že máte obnovit budovu uvnitř svého srdce; to znamená zbourat staré cihly uvnitř svého srdce, cihly nesvornosti, nesnášenlivosti, nevěrnosti, neochoty odpustit, nelásky, a smířením obnovit Církev Mého Syna; potřebujete velkou chudobu ducha a překypující náruč velkodušnosti, a dokud nepochopíte, že se musíte sklonit, nebudete se moci sjednotit;

- proto, Má Vassulo, se ke Mně připoj v modlitbě, jak jsi Mě předtím viděla se modlit; jsem s tebou, Mé dítě; přizpůsob se přáním Lásky; Ježíš tě nikdy neopustí, buď svou láskou spojena s Ním,

abys Ho oslavovala;

teď, dcero,5 chápeš, proč bys neměla přestat sklízet se Mnou?

vytrvale se modli; žehnej těm, kdo tě pronásledují; tvá hodina ještě nepřišla, Má holubice; budu k tobě něžný, a budu tě o to více milovat; nesnaž se pochopit, co přesahuje tvé možnosti; uchop svůj srp, když vidíš, že Já se chápu Svého Srpu; nezpomaluj svůj krok, pokračuj zároveň se Mnou; když se zastavím, zastav se také; mluv, když ti pokynu, a zůstaň potichu, když se na tebe podívám; vždy braň Pravdu, i kdybys pro Ni měla dát život; občas na tebe budou útočit, ale dovolím to jen proto, aby tvá duše zůstala čistá a poddajná; věz, že jsem vždy vedle tebe; sklízej, když Já sklízím; uč se být trpělivá, jako Já jsem Trpělivý; buď vždy pokorná a nenápadná; svěřil jsem ti Své Zájmy,6 abys pracovala se Mnou a po Mém boku, a ustanovil jsem i další, aby připojili své služby k tomuto dílu;

- Vassulo, Mé dítě, už jen chvilku a tvá duše poletí ke Mně, proto není důvod cítit se sklíčená, jak Mi říkáš; jen musíš zvednout hlavu a podívat se, Kdo přichází až do tvého pokoje, Kdo s tebou stoluje, Kdo se o tebe stará; pros Mě, abych ti odpustil tvé hříchy, abys mohla přijmout Můj Pokoj a měla zase radost; řekni Mým dětem, že brzy sešlu v plné síle Svého Svatého Ducha, aby se o vás staral a vedl vás zpět do jediného pravého Stáda a k tomu, abyste žili

Opravdový život ve Mně, svém Bohu.


2 Doufala jsem, že už nebude potřeba, abych cestovala po světě a vydávala svědectví. Doufala jsem, že Otec bude souhlasit s mým přáním: zůstat doma, rozjímat, milovat Ho, setkávat se s Ním v psaní, setkávat se s Ježíšem ve Svaté Eucharistii, a tak se vyhnout davům.
4 Tzn. v nadcházejících dnech.
5 Opět se ozval Otcův Hlas.
6 Také jsem slyšela „Služba“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message