DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nejlepší zbraní po modlitbě je mlčení
Rusko bude veřejně zachovávat Mé Jméno ve svatosti

30. srpna 1991

Můj Pane a můj Živote.

Já Jsem. Mlčení je nejlepší zbraní po modlitbě. - Brzy budu šlapat po Svých nepřátelích.

Vassulo, slyš Mne: tvůj Svatý křísí Rusko, aby z něho byl ušlechtilý národ. Rusko bude dokonalé v Náruči svého Ženicha. Já, Pán, je zdokonalím. Což jsem ti neříkal, Mé dítě, že kladu Svou Ruku na jeho studené srdce a zahřívám je?1 A přijde den, kdy Má nevěsta otevře oči a uvidí Mne, svého Ženicha, stát vedle sebe, uvidí a pochopí, co vykonaly Mé Ruce, a od té chvíle, Rusko, Má nevěsta, bude veřejně vyznávat Mé Svaté Jméno. A všichni klamní zlí duchové z ní prchnou. Řekl jsem vám všechny tyto věci předem, abyste věřili, že jsem to Já, Všemohoucí, kdo vás vede. Slyšte Mne: nebudu tajit Své Plány. Jsou-li lidé v pokušení tajit Mé Plány, Já Svou Vlastní Rukou odhalím všechno před vámi přede všemi, dříve než se to stane. Svatý vás varoval a varuje. Nehrozím nikomu z vás.

- Paprsek Světla z Nebe přijde doprostřed Mého Těla2 a změní tvář této země a přinese mezi bratry pokoj.3 To bude odměna modliteb, obětí, pokání, vytrvalosti a víry svatých mučedníků.

- Nebojte se, až přijde hodina velkého soužení, pokud jste byli stálí a zachovali svou víru, protože tato Hodina musí přijít, aby proměnila tvářnost této země. Tak se splní všechno, co bylo řečeno ve Fatimě.

- Otec vás všechny miluje a nikoho nesoudí. Žnec už pracuje. Otcova Díla vás všechny uvedou v úžas.

- A ty, Mé dítě, podívej se zpátky do Mých Poselství. Neřekl jsem, že Já, Pán, jsem pro vás udělal mnoho zázraků a ještě udělám další v těchto příštích dnech.4

Vidíš, jak se Mé předpovědi plní? A teď vám říkám, že brzy se Nebesa rozplynou při Mém Příchodu k vám. Můj Oheň bude vržen na tuto zemi, aby spálil její zločiny. Nebudu zadržovat Svou Ruku. Mé Svaté Jméno je denně znesvěcováno a Má přikázání jsou vysmívána, to proto, aby se splnila slova Písma.

(Piš:)  "V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí.5 Těch, kdo přežili, se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na Nebesích."6 Zbývá už jen velmi málo času. Odpusťte svému bližnímu, dokud máte ještě čas. Dělejte pokání, postěte se. Jsi-li hříšník, který rozsévá svár mezi přáteli, lituj toho. Pro Mé Svaté Jméno, vraťte se ke Mně. Jste pány své vůle, ale ne Mých Záměrů a naléhavě vás žádám, abyste se podřídili.

Satan mezi vás neúnavně posílá své vyznavače, proto buďte ostražití víc než kdy předtím. Jeho vláda se chýlí ke konci. Proto se chce ještě naposledy vrhnout na tuto zemi, doufá, že smete co nejvíc duší. Proto musíte být stálí a věrní, protože se tomu můžete vyhnout, nebo dokonce Satana zastavit.

Odvahu dcero, zvedni hlavu a opři se o Mne. Budu ti i dál pomáhat.

Pane, Nejslitovnější,
dej, ať ti, kdo říkají:
"Chceme jít svou vlastní cestou" 
se vrátí k Tobě.

A ti křesťané, kteří říkají papeži:
"Chceme jít svou vlastní cestou" 
ať se vrátí a poslouchají papeže.

Ať jejich lidská pýcha sklopí oči
a ať se pokoří jejich arogance.
Amen.


1 viz prorocké poselství o Rusku 11.3.1988
2 církve
3 tady jsem pochopila, že Pán míní JEDNOTU církví
4 Bůh mluví o Svém Poselství z 23.7.91, že v nadcházejících dnech udělá víc zázraků. Předpověď týkající se pádu komunismu v Rusku
5 to znamená velký počet ze všech tříd


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message