DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vysvětlení 21. kapitoly Apokalypsy
Ať za vás mluví vaše snášenlivost
Ukázněte i své rty

13. května 1991

Mé dítě, dovol Mi mluvit k Mým dětem, věnuj Mi svou ruku a svůj čas;

Jsem k Tobě připoutána láskou, Pane.
Což nejsem Tvé Vlastnictví?
Dávám se ti zcela k dispozici,
Použij mě, jak si přeješ, Můj Pane,
neboť to je mým potěšením.
Přijď, Duchu Svatý, a zmocni se mě.

Město!1 Město, které jsem navštívil, abych skrze tebe hlásal Svou Lásku, kterou vás všechny miluji, a abych uzdravil vaše nemocné; nenechám vás zahynout v hříchu, nebudu se jen dívat, jak upadáte; budu nad tebou jásat; jsem váš Král, jsem Dokonalý; slyš Mě, pokolení, mám v úmyslu tě utvářet tak, aby ses stalo odrazem Mého Božství; hříšné plémě strávím nenasytným Ohněm, vaše generace oslaví svůj sňatek s Mým Svatým Duchem2 a Já Svým stravujícím Ohněm proměním tvář této země v božskou, v novou Zemi, která bude vzkvétat, a dnešní svět pomine;

Svým stravujícím Plamenem vás všechny proměním tak, že budete jako ryzí zlato a průzrační jako křišťál,3 protože vaše srdce budou Mými a budou v Mém Srdci. Já a Můj Otec budeme vaším Příbytkem4 protože vaše srdce budou Mými a budou v Mém Srdci; Já a Můj Otec budeme vaším Příbytkem5 a i vy se stanete Naším příbytkem; mám v úmyslu vrátit ti tvé božství, tvorstvo, aby Má zářivá sláva byla jako zažehnutá pochodeň7 v tobě; pak jako strážný hlídá bránu, budu i Já střežit tebe a chránit tě před čímkoliv nečistým, co by do tebe mohlo vstoupit;6 

z každého z vás udělám zářící město, úplně vás obnovím, protože to je způsob, kterým vás připravím ke sňatku s Mým Svatým Duchem; - Můj Svatý Duch si ve vás učiní Domov a promění vás, abyste se stali Jeho Svatým Městem,7 Jeho Panstvím a Jeho Majetkem; nynější svět pomine a Má Vůle se bude dít na zemi, tak jako je tomu v Nebi; Láska sestoupí jako láska a Já, Bůh, kterého jste neviděli, se stanu viditelným ve vašich srdcích; přichází hodina, kdy už nebudete tápat ve tmě, abyste našli cestu, protože vaše srdce bude zapáleno Mou zářivou slávou;8  Má sláva se stane viditelnou ve vašich srdcích;

pojď, Mé dítě, teď naslouchej Mé Matce, zůstaň Mi nablízku, my, společně?

Ano, můj Pane. Jsem Tebou okouzlena, okouzli i ostatní…

přimlouvej se za ně a Já přijdu a budu hledat a zachraňovat to, co bylo ztraceno;9 čti Izajáše 41,17-20; Láska tě miluje;

(Později:)

(Poselství naší Svaté Matky k modlitebním skupinám.)

děti, dnes volám každého z vás, abyste zkoumali svá srdce; ať za vás mluví vaše snášenlivost; snažně vás prosím, znovu prozkoumejte svá srdce;

Boží Poselství k vám všem je důkazem Jeho Věrnosti; Bůh se vám nezjevuje proto, aby vás soudil, Bůh se vám dává poznat, aby ukázal Svou Věrnost ve vaší nevěrnosti; Bůh touží po vašem smíření; přichází vás vysvobodit z Moci Temnoty a ukázat Svou Vládu na zemi; Bůh, kterého jste neviděli, se stane viditelným ve Své Slávě ve vašich srdcích; Nebeské věci se stanou zřejmými ve vašich srdcích a to, co pro vás dříve bylo jen slabým odleskem, který jste považovali za stín, se prokáže jako skutečnost;

Vláda Božího Království na zemi je už teď velice blízko vás; snažně vás proto prosím, abyste byli připraveni na tento Den; říkáte-li, že jste odumřeli sami sobě a zásadám tohoto světa, nenechte tedy své srdce poletovat ve světě; žijte pro Boha a dávejte Ho na první místo; už se nezaplétejte do hašteření, hádek a obviňování, nedovolte svým rtům, aby se staly příčinou vašeho odsouzení; mějte bázeň před Pánem a Moudrost na vás brzy sestoupí jako svítání; Pán touží po nerozděleném srdci, hledá je;

prosila jsem vás a znovu vás prosím, modlete se, modlete se, modlete se srdcem; veďte prostý rozhovor s vaším Otcem, který je v Nebesích, protože když vás žádám, abyste ode dneška nabídli Bohu nerozdělené srdce, znamená to, že máte být věrni zásadám, kterým jsem vás učila;

Bohu je cenné srdce, které Ho ctí tím, že se varuje všech pokušení, která vedou ke hříchu; jestliže jste postem ukáznili svá těla, žádám vás, abyste ukáznili i své rty, aby říkaly jen modlitby a chvály Pánu; nedovolte svým rtům, aby vás odsoudily; zaměřte své srdce, svou mysl, své oči a své rty na Ježíše a buďte zcela oddáni a nerozdělení;

vyzývám vás, drahé děti, abyste toto všechno uvedli do praxe, aniž byste zanedbávali ostatní hodnoty zákona; a pamatujte si, že Srdcem Zákona je Láska; 

všem vám žehnám;


1 Bůh náhle a nečekaně změnil tón Svého Hlasu a velmi silným Hlasem na mne zavolal: „Město“.
4 Srov. Zj 21,22: „Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek.“ (Jejich chrám je v nás, proto „město“.)
7 Čti Zj 21,1-3.

Má sláva se stane viditelnou ve vašich srdcích.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message