DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odpadlictví se stalo výzvou pro Mé Milosrdenství
Žena oděná Sluncem

6. května 1991

Pane, můj Bože,
kdo jiný by nám mohl přinést spásu, než Ty?
Kdo jiný by nás mohl přivést zpátky domů, než Ty?
Kdo jiný by nám mohl dát štěstí, než Ty?
A proto: Maranatha! 

Dcero, mrtví Mě nemohou chválit, proto k vám přicházím v plné síle a všechny vás probouzím, abych vám připomněl Svou velikost, Svou slávu a Svou svrchovanost. Pojď, piš, Má Vassulo:

Pokoj vám. Moji synové a dcery, spočítal jsem Své ovce a Mé Srdce je drceno utrpením, neboť dnes zůstal jen malý zbytek těch, kdo nebyli vypleněni Odpadlictvím. Jen hrstka jich neztratila svou víru. Zbylo jen malé množství těch, kdo přežili velikou hrozbu  Racionalismu, zatímco vás neúnavně vyhlížím a čekám, kdy Mi nabídnete své srdce a svoji oddanost, ale srdce této generace je otupělé pošetilostí.

Přestože jste nezachovávali Můj Zákon Lásky, ale odvrátili jste svá srdce a vytvořili jste si svůj vlastní zákon a stanovy, nebudu stát opodál a dívat se, jak se stále víc vzdalujete od Mých Přikázání. Chci tě zachránit, pokolení, chci tě opět přivést k rozumu a vést tě s velkou láskou opět na stezku Spravedlnosti. Budu tě učit vzývat Mé Jméno, budu tě učit kráčet v Mé Přítomnosti, budu tě učit žít životem modlitby, Mé dítě. Budu tě učit milovat Mě z celé své duše a rozvážu tvé provazy smrti, které poutají tvou duši ke všemu, co se Mé Duši protiví, pokud Mi dáš svou vůli, Mé dítě.

Podívej, podívej se kolem sebe. Můj Svatý Duch přichází setkat se s vámi a všechny vás oživit, oblečený jako žebrák a s Krvavými Slzami, které Mi stékají po Tvářích. Sestupuji ze Svého Trůnu a skláním se až k vám, abych zachránil vaši duši před pohromou a hladomorem. Pro Své Svaté Jméno se projevím právě těmi věcmi, ve které už nevěříte. Projevím Svého Svatého Ducha skrze divy a zázraky. Projevím Svou Sílu skrze slabost a ubohost jako nikdy předtím.

Přijdu s tisíci myriád andělů, abych na tebe, pokolení, vylil Svou Nebeskou Manu, tuto skrytou Manu,1 a naplnil tvá ústa Svým Pokrmem, aby tvá ústa hlásala Mou Slávu. Odpadlictví se stalo výzvou pro Mé Milosrdenství a Racionalismus, tento mor vaší doby, vyprovokoval Mou Moc.

Posílám před Sebou Ženu oděnou Sluncem, druhou Evu, aby vás vzdělávala, aby vás učila a vedla krok za krokem do Nebe. Posílám Svého Svatého Ducha do této Noci, aby byl vaším Průvodcem a Těšitelem a připomínal vám Mé Slovo. Posílám vám anděly naděje, aby vás zbavili strachu. Pojďte a naslouchejte, vy všichni, kdo jste vyhladovělí. Šťastný ten, koho pozvu na Svatbu Svého Svatého Ducha, bude naplněn Mým Nebeským Pokrmem, a i když ho zmáhají jeho chyby, Můj Svatý Duch je vymaže tím, že v něm spočine.

Chápejte, Moji milovaní, že Má návštěva na zemi není k vašemu zatracení, ale k vaší záchraně. Kdo Mě uvidí? Kdo si Mě všimne? Kdo pozná, že Trůn z Nebe sestupuje mezi vás? Neodporujte Mému Svatému Duchu Milosti. Já jsem vždy s vámi. Modlete se horoucně za obrácení své éry, otevřete svá srdce a mluvte ke Mně. Nabídnete Mi svou vůli?

Ó Můj Dome! Pojď, pojď ke Mně a kráčej v Mém Světle. A přesto, až přijdu ve Své Slávě, najdu ještě na zemi nějakou víru? Dnes k vám mluvím otevřeně. Děťátka, zakrátko se Láska vrátí jako Láska. Vrátím se k vám a vpravdě vám říkám: Jestliže jste rozpoznali Mého Svatého Ducha a viděli jste Ho, je to proto, že Mi patříte, vždyť svět Ho nemůže ani poznat, ani vidět, ani přijmout. Ach, Moji maličcí, co bych pro vás neudělal! Toužím vás vidět posílené dary, které na vás vylévám.2 

Přijímejte sílu v modlitbě,
v nepřetržité modlitbě ke Mně.

Žehnám každému z vás, a ty,3 který jsi přišel proto, že tě drtí tvůj kříž, opři se o Mě, milovaný, a obětuj Mi své soužení a své strádání. Miluji tě, přijdu ti na pomoc. Oslavuj Mě tím, že budeš chválit Mé Jméno.

Přijměte na čelo Dech Mého Svatého Ducha a buďte jedno v Mém Svatém Jménu.


2 Tady se Ježíš odmlčel. Pak se majestátně napřímil a bez jediného pohybu řekl tato slova.
3 Ježíš se obrací k jednomu člověku ve skupině.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message