DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch

15. dubna 1991

Pane,
přijď k nám v plné síle
se Svým Svatým Duchem.
Protože, nejněžnější Otče,
jako jsi oslavil Svého Syna
a Tvůj Syn oslavil Tebe,
přišla hodina,
aby Tvůj Svatý Duch Pravdy
oslavil Tvého Syna.
Dokaž světu, že Tvé Slovo
je něco živého a činného,
a nejen slova natištěná na papíře.
Dej Svému Svatému Duchu
„přivést srdce otců
opět k jejich synům
a srdce synů o
pět k jejich otcům“.1 

pokoj s tebou; Vassulo, Písmo nikdy nelže; bylo řečeno, že v posledních dnech, které přijdou, lidé budou zachovávat vnější zdání zbožnosti, ale budou odmítat jeho vnitřní sílu;2 ach! milovaní, bude tu při Mém Návratu ještě nějaká víra? …

- vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, živý a aktivní; jako srdce v těle, Můj Svatý Duch je Srdcem Mého Těla, kterým je Církev;

- vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, který dává zadarmo a rozděluje dary a milosti k prospěchu Církve;

- vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, který je Připomínatelem Mého Slova, přičemž nezjevuje nic nového, než tytéž pokyny dané týmž Duchem;

- vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, který proměňuje, pozvedá a přetváří vás k Mému obrazu;

- vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, tento Oheň, který vás oživuje, očišťuje a dělá z vašeho ducha ohnivé sloupy, nadšené strůjce lásky, živé zářící pochodně, abyste beze strachu hlásali Mé Slovo, stali se svědky Nejvyššího a učili ostatní hledat jen Nebeské věci;

- vnitřní silou Mé Církve je Můj Svatý Duch, Život a Dech, který vás udržuje naživu a dává vašemu duchu toužit po Mně a nazývat Mě: Abba; když odmítneš, Mé dítě, a potlačíš dary Mého Svatého Ducha, jaké služby budeš moci konat a nabídnout Mi? nebuď jako mrtvoly, které si ponechávají vnější zdání zbožnosti, ale odmítají jeho vnitřní sílu pošetilými spekulacemi, a tak Mě omezují v Mém Božství; nebraňte těm, kdo ke Mně přicházejí jako děti, a žijí v oddanosti Svatému Duchu; to Já je volám k sňatku Svého Svatého Ducha;

tajemství svatosti je: oddanost Mně, vašemu Bohu; nic nemůžete dělat sami od sebe, pokud vás Můj Duch, který žije ve vás, nevede a neučí vás Nebeským věcem; vpravdě vám říkám, že každý, kdo se Mě bojí, přijme Mou nápravu; tak dnes nespěte, protože toto je Doba, kdy by člověk měl být vzhůru a bdělý víc než kdy předtím; toto je Doba, kdy máte nastražit svůj sluch a naslouchat Mému Duchu a nebrat to na lehkou váhu; nehrajte si na moudré v nepravou chvíli tím, že odmítáte vanutí Dechu Mého Svatého Ducha a potlačujete vnitřní sílu, která oživuje Mou Církev;

chcete být rozumní? otevřete tedy své oči;

chceš být rozumný? otevři své srdce a své uši, Můj příteli, ne svou mysl; rozumný člověk se nikdy neposmívá varování Ducha, jen pyšní nic nevědí o bázni; bázeň před Pánem je počátek Moudrosti;

chcete být rozumní? hledejte Pravdu, která naléhá a s velkou intenzitou se k vám sklání, aby vás dosáhla ve vaší bídě a zachránila vás! hleďte, Kdo se sklání a sestupuje do vaší ubohosti a zkaženosti, aby vás přitáhl k Sobě, pozvedl vás z vašich hrobů a opět do vás vdechl Život!

Ó, pojďte! nevykládejte si to špatně, Já vás nenutím, ani se nesnažím znásilnit vaši svobodu! je mi tě líto, generace; neříkejte, že všechno, co jsem vám měl říci, už bylo řečeno; proč Mě omezujete podle svých vlastních představ?

Já jsem Připomínatelem Svého Slova, ano, jsem vnitřní silou Své Církve a mohu vám svobodně posílat nová znamení a konat nové zázraky; mám svobodu pozvednout tě, pokolení, a vylít na tebe hojivý balzám z Bohatství Svého Nejsvětějšího Srdce, kdy chci a na koho chci; buduji, ano, znovu buduji Svou Církev, která je teď v troskách, proto nedovol, generace, abych v Den Soudu před tebe předstoupil a byl nucen ti říci: vy, vy jste patřili k Mým pronásledovatelům, kteří bourali, zatímco Já jsem stavěl; Slitování teď stojí u vašich dveří a Můj Soucit klepe na vaše dveře ve dnech vašeho soužení;

považujete se za svaté? osvědčte se jako svatí tím, že Mi projevíte svou oddanost; osvědčte se jako svatí a ukažte Mi duše, které obracíte a přivádíte ke Mně, protože Mé Království není mluvené slovo, ani vnější projevy zbožnosti, ale Vnitřní Síla, kterou vám mohu dát jen skrze Svého Svatého Ducha, pokud ji hledáte; vnímejte Mou Přítomnost a Lásku, kterou mám ke každému z vás;

Já, Ježíš Kristus, jsem přítomný a žehnám vám všem z hloubi Svého Nejsvětějšího Srdce a zanechávám vám na čele Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno; ekklesia ožije;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message