DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dvanáct Blahoslavenství

14. dubna 1991

„Požehnaný Jahve,
jenž pro mne koná divy lásky.“1 

pokoj s tebou; a teď Mi řekni, žačko, jsi šťastná, že Mě máš za svého Duchovního Vůdce?

Ano, Pane, víc než šťastná. Učím se mnoho věcí přímo z Tvých Úst, a ostatní také!

chtěla bys psát?

Jsem připravena sloužit Ti, můj Bože,
připrav mě a otevři můj sluch,
abych slyšela jen Tvůj Hlas.

slyš Mě tedy:

- blahoslavení jsou ti, kdo pracují pro Pokoj, budou prospívat v Mém Míru a vyzařovat Mé Světlo na věky věků;

- blahoslavení soucitní; uvidí Milosrdenství v Den Soudu;

- blahoslavené jsou ušlechtilé duše, které sdílejí Můj Kalich; budou nazvány dědici Mé Spásy;

- blahoslavení ti, kdo se zasnubují se Mnou; tutéž radost, kterou Já cítím jako Ženich, pocítí i oni v den, kdy se se Mnou setkají tváří v tvář;

- blahoslavení jste vy, kdo jste nepřijali žádné jiné svědectví než Jednu jedinou Pravdu, kterou jsem vám dal Já Sám; říkám vám: Pojďte! pojďte do Mého Království a dělte se se Mnou o všechno, co mám;

- blahoslavení ti, kdo se nerůzní v Mém Svatém Jménu, ale projevují svou jednotu pokorou a láskou; budou nazváni Sloupy a Základy Boží Svatyně;

- blahoslavení jste vy, kdo věříte, aniž byste viděli; radujte se z Milosti, kterou jste dostali od Mého Otce a modlete se za ty, kdo tuto Milost ještě nepřijali;

- blahoslavení jste vy, kdo přijímáte bičování, pokořování a přibíjení na Kříž se Mnou, a kdo na svém těle nosíte známky Mého Těla; vaše místo v Nebi bude připraveno vás přijmout a vaše odměna bude veliká;

- blahoslavení ti, kdo zachovávají Mé Jméno ve Svatosti; když volají a prosí v Mém Jménu, slyším je;

- blahoslavení maličcí, kteří Mě chválí a klaní se Mi; v nich učiním veliké věci;

- blahoslavení věrní, kteří zachovávají Má Přikázání a z Písma nevynechají jedinou čárku z toho, co bylo napsáno; jejich je Království Nebeské;

- blahoslavení jste vy, Moji beránci, kteří jste štváni dravými vlky jako zvěř kvůli Mně; protože jsem s vámi jedl bok po boku, říkám vám, všechna vaše trápení nejsou nadarmo; Otec to všechno vidí a bere v úvahu skutky každého; Sodomě a Gomoře nebude tak zle jako jim za to, že pronásledovali Mého Ducha;

proto zůstaňte bdělí, protože nikdo nezná den ani hodinu Mého příchodu; váš Král přijde brzy; Ten, na kterého už tak dlouho čekáte, k vám přijde znenadání; proto odvahu, milovaní; skutečně, ďáblův kouř pronikl do Mé Svatyně, ale jaký kouř trvá věčně? vanutím Svého Svatého Ducha rozptýlím a odvanu tento dým a žádná autorita ani moc z podsvětí nebude moci zasáhnout;

přicházím přinést na zem Oheň a čistit jeden národ za druhým; buď požehnána;


1 Srov. Ž 31,22.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message