DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Potřebuji jejich srdce, abych v nich znovu zbudoval Svou jedinou Církev
Ať tě Satan nenajde spící

13. dubna 1991

Pane, naše rozdělení, a nemluvím jenom o rozdělení mezi ortodoxními a katolíky, je skutečný skandál! Jak je možné, že my, křesťané, pokračujeme ve svém rozdělení, a není to jen dočasné rozdělení, ale rozdělení které trvá, s hlubokými kořeny, tkvícími v konfliktech, které jsou tak absurdní! Každý je druhému rivalem a někteří z nás ještě v sobě mají hněv a nenávist. Jak je možné mluvit o celistvosti, když nevysvětlená stará hádka je ještě v našich srdcích? Můžeme opravdu před Tebe předstoupit a říci, že jsme se smířili se svými bratry, můžeme k Tobě přijít s dobrým svědomím, abychom Ti na oltáři obětovali své dary? Ne, nemůžeme, pokud žijeme ve Tvém Svatém Jménu a nejsme smířeni. Nemůžeme tvrdit, že k Tobě přicházíme s čistým svědomím.

A přece my všichni víme, že Tvým největším přáním, drahý Kriste, je JEDNOTA, a přesto se pevně držíme bariér, které nás dělí a zdá se, že nejsme dost poctiví, abychom řekli: "Nemáme chuť sklonit se, vždyť jsme to my, kdo má pravou Víru a Pravdu." Nepochopili jsme, oč krásnější by byla Tvá Nevěsta, kdybychom se sjednotili? Jak mnohem silnější může být Tvá Církev? Oč úspěšnější může být? Oč víc může přinést ovoce?

Teď jako by stagnovala. Můžeme skutečně říci, že je na postupu a že v sobě sklízí duše, když každý den vidíme, jak přímo před našima očima jedna duše za druhou opouští Tvou Nevěstu kvůli druhořadé filozofii, ba i kvůli ezoterickým sektám jako New Age, svědkové Jehovovi a další. Přitom tito lidé, to cítím, hledají Tebe, tak jim pomoz, ať Tě najdou ...

Ach, Má holubice, neučil jsem tě nadarmo ... oni ještě nepochopili, že potřebuji jejich srdce, abych je sjednotil. Potřebuji jejich srdce, abych v nich znovu zbudoval Svou Církev jako Jedinou. Jednotu způsobí srdce.

Hleď, pověřil jsem tě, abys svědčila lidem, kteří nejsou tvoji vlastní, ale mnozí z tvých vlastních ještě nepochopili, proč tě Moudrost poslala k cizincům. Tvoji lidé si myslí, že jsi užitečná cizincům, ještě si neuvědomili, že Já, Pán, jsem tvé srdce sjednotil s jejich. Neseš skutečně dvojí kříž, Mé dítě, protože jsi odvlékána některými cizinci, kteří tě neustále vybízejí, aby ses stala jednou z nich.

Když zůstaneš tím, čím jsi, udělím vám oběma lekci, jak se máte sjednotit a jaká to bude jednota. Jednota neznamená lišit se vzájemně v Mém Svatém Jménu, jednota znamená sdílet Svaté Přijímání a věřit v Mou Skutečnou Přítomnost ve Svaté Eucharistii. Jednota, Mé dítě, znamená dát jeden druhému svá bohatství.

"Pane, uč nás, abychom
pamatovali na Tvou dobrotu,
když soudíme,
a abychom doufali ve slitování,
když jsme souzeni."1

Ach, Mé dítě, tvůj závod ještě neskončil, ale pamatuj si, před tebou jsem Já a vedle tebe tvá Matka, aby tě povzbudila, a v patách ti jde tvůj anděl strážný, který tě chrání. Slyšte Mne, mezi bratry jejich vůdci náleží úcta, proto respektujte Mého Petra. Toto je jen připomínka Nejvyššího.

Teď vím, že nikdy nebudu opuštěná,
obrátil jsi mou duši k Sobě.
Vztáhla jsem ruce k Nebi,
a Ty jsi mne zvedl.
Má duše se v Tobě raduje,
ó kéž bys jednal i s mými bratry
stejně jako se mnou!

Nejen že pozvednu do Svého Srdce tvé bratry, dcero, ale i lidi, kteří Mě neznají. Vždyť Spása a Milost přijdou i k pohanům. I oni jsou částí Mého stvoření. Dcero, je o Mně známo, že pomáhám chudým a ubohým ...

Teď pojď a hýčkej Mě opět něžnými slovy, která vycházejí ze tvého srdce. Opakuj Mi je.

Pane Ježíši, použij mě, ať osuším Tvé Slzy,
Pane Ježíši, ať setřu Tvé Slzy.
Svaté Srdce, použij mě k útěše Svého Srdce.
Svaté srdce, použij mě k vytahování trnů,
které se ovíjejí kolem Tvé Hlavy a Tvého Srdce.
Pane Ježíši, použij mě jako Svého místa odpočinku.
Sladký a Něžný Ježíši, použij mě jakýmkoliv způsobem
pro Svou radost a potěšení.
Mým přáním je přinést úsměv na Tvé Rty.

Tedy tě použiji, jestli Mi také nabídneš svou vůli.

Obětuji Ti, Ježíši,
svou vůli, své srdce,
svou duši, svého ducha,
své tělo, všechno.

Láska tedy v tobě bude konat Svou Vůli a Můj Pokoj bude vládnout ve tvém srdci, a Můj Obraz se bude zrcadlit ve tvé duši, a tvůj duch Mě bude uctívat ve shodě s Mým Duchem a tvé tělo bude odmítat všechno, co není svaté, protože je zdokonalím a proměním do Svého Oslaveného Těla, aby se stalo oltářem pro Mne, tvého Boha. Budeš sdílet Má utrpení, ale i Mou radost. Budu tě dál učit, abys přinášela svědectví nejen ukřižovanému Kristu, ale i vzkříšenému a vítěznému Kristu.

Připomenu všem, že divy, zázraky a znamení jsou také částí Mne. Pojď tedy.

(Později:)

Láska tě miluje, miluj Mě.

Bez zkoušek nebudeš růst. Má láska k tobě je zřejmá, proto tě Satan o to víc nenávidí. I když cítíš stálou hrozbu Mého nepřítele, jsem blízko tebe, abych tě podpořil. Uvědom si, že jsem z tebe udělal hrozbu pro něho. Každý, kdo mu přebírá duše, je pro něj hrozba, to je jeden z důvodů, proč nevynechá jedinou příležitost, aby na tebe zacílil. Velice často k tomu využívá lidí. Zničehonic vyrobí obvinění, aby úplně zničilo toho, na koho chce udeřit.

Ale to není všechno. Mezi jeho největší zlomyslnosti patří vnukat spícím duším všelijaké myšlenky, které duši rozrušují a znepokojují, vyženou všechen pokoj z této duše. Proto musíš zůstat bdělá. Nedovol mu, aby tě našel spící.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message