DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Modlitba o jednotu

8. dubna 1991

Můj Pane?

Já Jsem. Maličká, Pokoj s tebou. Miluj Mě a přilni ke Mně, protože jsi Mě ještě vůbec neviděla.1

Jsem potěšena a ulevilo se mi!

Nedovolím, aby se drobila tvá síla, dám ti Svůj Pokrm, jako jsem ti ho vždycky dával. Květino, tentokrát je Mým Poselstvím modlitba pro všechny národy, modlitba o jednotu. Pojď, piš:

Pochválen buď, Pane,
za Nebeskou Potravu2 kterou nám dáváš,
a to proto, abys naplnil Písma
a završil Své Dílo.
Dal jsi Své poznání pouhým dětem, a ne učeným,
protože tak se Ti líbí, můj Pane.

Pochválen buď, Pane,
že jsi pro všechny zřídil cesty,
aby Tvůj lid po nich kráčel
a přišel k Tobě a naplnil Tvůj Dům,
protože i když jsi poslal Svého Syna do světa
a svět uviděl Světlo,
oni Světlo nepřijali,
ale místo toho se obrátili k temnotě,
upadli do odpadlictví.
Svět odpadl, protože odmítli Pravdu
a dali přednost životu pod vládou Lži.

Ano, Pane, tak velice miluješ svět,
že dnes, nehledě na naši bezbožnost,
sesíláš nám bez výhrad Svého Svatého Ducha,
aby nás prodchnul a oživil svět,
obnovil každé stvoření,
aby každý viděl Tvou Slávu
a uvěřil, a tak byl obrácen.

Pochválen buď, Pane,
že jsi otevřel brány Nebes,
abys ze Svých Zásob
vylil tuto Skrytou Manu,3
uchovávanou pro naši Dobu.
Ne, nebyl to Mojžíš, kdo dával chléb z Nebe,
byl jsi to Ty, Otče, kdo sytil pravým chlebem,
a jako Tvůj Syn Ježíš Kristus je Chléb Života,
i Svatý Duch nás živí, protože každý Chléb,
který sestupuje z Nebe, je Život.

V Písmu je psáno:
Oni všichni budou vyučováni Bohem4
a tělo a krev nemůže odhalit Pravdu,
pokud Ji nedá Ten, kdo Pravdu ustanovil
a vtiskl Ji do našich srdcí.

Otče, kéž je Tvé Jméno vždycky velebeno
a stále znovu oslavováno.
Dej světu přejít ze Tmy do Světla,
od Lži ke skutečné Pravdě,
od Letargie k Nadšení.

Otče, Stvořiteli Nebe a Země,
přišla hodina, abys nám ukázal
Nové Nebe a Novou Zemi,
kde si Tvůj Svatý Duch udělá v nás Svůj Příbytek.
Nejmilostivější Otče,
jako jsi oslavil Svého Syna
a Tvůj Syn oslavil Tebe,
dej Svému Svatému Duchu Pravdy
znovu oslavit Tvého Syna.

Zakrátko, Otče, podle Písma
první nebe a první země zmizí,
aby svět poznal, že Tvé Slovo je živé a činné
a že Ježíš opravdu přemohl svět. 
Když přijde ten den,
splní se i modlitba Tvého Syna k Tobě,
protože všichni budeme jedno v Tobě,
jako je Svatá Trojice Jeden a týž.
Už se nebudeme ve Tvém Jménu různit.

Pochválen buď, Pane,
Chvála Nejvyššímu, že jsi nám poslal
při našem velkém odpadlictví Naši Svatou Matku,
jejíž Srdce jsi v lásce spojil se Srdcem Ježíšovým,
a která spolu s Ním trpěla.
A opět spolu nás dvě Svatá Srdce obnoví
a přivedou zpátky k Životu.

A v Tobě budou nalezeny ztracené ovce,
bloudící beránci se rozpomenou
na své pravé stádo a svého Pravého Pastýře,
který neprchá od stáda ani neopouští ztracené,
ale uzdravuje zraněné a podpírá znavené.

Pochválen buď Pán,
v Jehož Svatém Duchu přijímáme křest.
Skutečně, prameny živé vody tryskají
a dávají se žíznivému,
vždyť vycházejí ze Tvého Svatého Chrámu,5
tuto Svatyni jsi zbudoval ve třech dnech,
a ze Tvé plnosti dostáváme v těchto posledních dobách
Milost Tvého Svatého Ducha, aby nás oživil,
protože toto je Tvá Mana z Nebe,
Duchovní Pokrm, přicházející od Ducha.

Dej Svému lidu poznat, Otče,
že brzy bude sňata klatba
a že Beránek a Jeho Trůn
brzy budou na Svém místě a mezi námi.
Připrav nás tedy, Spravedlivý Otče,
na tento Slavný Den,
kdy Tě budeme moci chválit a oslavovat
všichni kolem jediného Svatostánku.

Otče,
děkuji Ti, že slyšíš mé modlitby
a že jsi mi dal Svá Slova,
abys světu ukázal
Bohatství Svého Svatého Srdce.
Amen.

Teď pojď, dcero, pojď, malá přítelkyně, nepřestávej Mě milovat. Vždycky ode Mne uslyšíš slova povzbuzení. Tak si buď jistá a důvěřuj Mi.


1 Ježíš myslí tímto způsobem, vnitřně a nasloucháním Mu
2 duchovní potravu
5 Ježíšova Těla


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message