DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Běda těm, kdo prolévají nevinnou krev nenarozených dětí!

20. března 1991

Já, Jahve, jsem tvůj Otec; pojď, dovršíš své dílo po Mém boku, dcero; budu tě posilovat každý den, protože to bude třeba pro Mé Dílo, které se bude šířit po celém světě; zažehl jsem tvou lampu, abys viděla, Mé dítě; vyvolil jsem tě, abych tě učil ze Své Síně; z Mých Úst jsi přijala Mé Slovo; opatruj Moji Nauku jako zřítelnici svého oka;

Ano, můj Pane a Bože.

dokonce i nyní ve tvé nicotnosti, Já, který jsem Všechno, se budu rozpínat a stejně jako mlha, která se všude vplíží, mám v úmyslu zahalit do Sebe celé Své stvoření, od cizince až po Svého nejlepšího přítele, protože Má Žárlivost1 Mi nedovoluje, abych změnil Své rozhodnutí; stvořil jsem vás z jediného důvodu: stvořil jsem vás z Lásky, abyste Mě milovali; když se tělo opotřebuje, ten, kdo Mi dělal radost, bude vtažen do Mé Duše na věky věků;

ale běda tomu, kdo neměl bázeň přede Mnou! běda tomu, kdo nikdy zkaženost nepovažoval za bláznovství a pošetilost za šílenství! běda srdci, které věřilo, že vrcholu své síly může dosáhnout svým vlastním úsilím a beze Mě! běda tomu, kdo neposlouchal Má Přikázání! běda tomu, jehož srdce je naplněné zlobou! běda šakalům, kteří kuli pikle v noci! běda tomu, kdo soudil svého bratra a nutil ho žít ve strachu! běda rtům, které vydaly křivé svědectví! běda těm, kdo prolévají nevinnou krev nenarozených dětí! vaší odplatou bude peklo! běda nečistým, kteří přijímají Tělo a Krev Mého Syna ve stavu hříchu; jak jste Mi odporní! běda tomu, kdo Mě urazil odmítnutím vyznání a rozhřešení a přišel, aby přijal Mého Syna, ve hříchu! litujte! litujte svých hříchů! nač jsou vám vaše oběti, které Mi přinášíte, když v sobě máte stočeného hada? když se Mě zeptáte: „co tedy máme dělat, abychom získali věčný Život?“, řeknu vám: litujte! zachovávejte Má Přikázání, přinášejte dobré ovoce a Já vám v přítomnosti Svých andělů nabídnu místo, které jsem pro vás připravil; bděte a střezte se všech těchto věcí; dovolte Mi zjevit vám ve vaší pustině Svého Ducha, jak to uznám za vhodné, kdy to uznám za vhodné a na kom to uznám za vhodné: abych vás zachránil;

Naprav nás, Jahve, milující Otče, jemně a milosrdně, ale také rychle!

milujte Mě, klanějte se Mi a dávejte Mě na první místo a nade všechno…

Uč nás milovat Tě a už Tě neurážet. Bez Tebe jsem zoufalá, Abba!

Můj Pohled neustále spočívá na tobě, Mé dítě, a Můj Duch se tě zmocní víc než kdy předtím, aby z tebe nic nezůstalo; Já Jsem Všechno a mohu tě naplnit Svým Světlem; Ach, tvorstvo! jsem Věrný a Mírný, tak Mě nechej svobodně jednat, ó, tvorstvo, a Já naplním co nejcitlivěji a s láskou tvého ducha božstvím Svého Ducha; nebraň Mi vyhladit vaši letargii, která vás přivedla k tomuto velkému odpadlictví a zničila vaši duši; dovolte Mi naplnit vás Svým Ohněm, aby se z vás stali Moji věrní a horliví služebníci; dovolte Mi proměnit vás, abyste se stali rozkoší Mé Duše, Já Jsem, který Jsem je s vámi;

buďte požehnáni a zůstávejte v Mém Pokoji, vy, kdo Mě čtete;


1 Žárlivá Láska.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message