DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ve tvé chudobě jsem Král
Přišel jsem vychovávat tebe a miliony dalších prostřednictvím těchto Poselství

16. ledna 1991

Ó, Pane, kde zase jsi?
Toužím po Tobě jako žíznivá půda,
skloň se dolů ke mně a navštiv mě.
Olej v mé Lampě dochází.
Přijď jako obvykle a naplň mou Lampu.

přijmi Můj Pokoj;

nesu tě na Svých Ramenou; jako pastýř nese Své slabé jehňátko, nesu tě, protože vím, že jsi slabá, ubohá a neschopná kráčet sama; Já, Pán, na tebe vylévám milost za milostí, abys přežila; přehlížím všechno, co neděláš pro Mě, dcero; měj důvěru; vysvobodil jsem tě ze Smrti, abys kráčela po Mém boku, zachránil jsem tě, květino, abys kráčela v Mé Přítomnosti,

Ale Ježíši.

mluv málo, pst… naslouchej Mi,1 poslouchej: … kolik lidí jsem pozvedl tímto zvláštním způsobem a postupně je vychovával?

Ne mnoho, můj Pane.

tak Mi důvěřuj2… dovedu tě ke splnění každého slibu, který tvé rty vyslovily při tvém aktu zasvěcení; poslouchej… kdo byl víc rozhodnut než Já a Moje Matka pro tvou spásu?

Nikdo.

ne, nikdo;

i přes tvou dětskou zpupnost jsem ti nabídl Své Nejsvětější Srdce, aby se stalo tvým příbytkem; Vassulo, vzal jsem tě za ruku uprostřed pouště, ukázal ti Nebe a tvé oči viděly, jak Mě obklopují tisíce myriád andělů; dcero, prokázal jsem ti mnoho milostí z Lásky, kterou k tobě mám,3 naslouchej Mi4... přišel jsem vychovávat tebe a miliony dalších prostřednictvím těchto Poselství; nepřišel jsem jen pro tebe, nepřišel jsem pozvednout jenom tebe, ale přišel jsem pomocí těchto poselství pozvednout jeden národ za druhým, aby Mě oslavovaly; a jako jsem tebe uvedl do Své Hodovní Síně, chci do ní též uvést ostatní duše, jednu za druhou;

nebuď zmatena Mou Krásou… Já Jsem Dokonalý… naslouchej Mi… nedovol svým očím, aby se ode Mne odrhly, chval Mne a Já, když Mi to dovolíš, uchvátím tvůj pohled, zaujmu tě tak, že nebudeš moci odtrhnout své oči od Mé Dokonalosti, abych tak v tobě vzbudil touhu po tvé vlastní dokonalosti; chci, abys byla krásná, požehnaná a svatá; proto Mi dovol vést tě krok za krokem do Nebe; je pravda, že jsem tě pozvedl, abys byla znamením jednoty a abys šla a svědčila, ale nevybavuji tě pro tvé poslání vším, čeho je tvé duši třeba?

byla jsi neobydlená, poušť, slyš Mě tedy, abys splnila Můj záměr, přišel jsem do tvé pustiny a postavil v ní Svůj Stan, abych ti pomohl a udělal z tebe Své Vlastnictví a Svůj Příbytek; teď Mi patříš a jsi Mé Vlastnictví a Můj Chrám; proto tě chráním jako zřítelnici Svého Oka před Obviňovatelem, který se nepřestává pokoušet různými způsoby ovládnout a drancovat vaši zemi a učinit z vás poušť; jako strážný nad tebou bdím ve dne v noci; jako stráž tě chráním ode všech vetřelců, hle! ne, nikomu nebude dovoleno vstoupit do Mého Vlastnictví;

Ó, milovaná, požehnaná Mé Duše, dovol Mi šeptat ti Svá Přání, aby byla zapsána a četlo je mnoho duší, a aby tak z těchto řádků uslyšely:

Můj Hlas,
Hlas Lásky;

nemluvím jen k tobě, mluvím ke každé duši; proto pojďte ke Mně, vy, kdo Mě potřebujete, pozvednu vás z vaší ubohosti a přitisknu vás na Své Srdce; pojďte ke Mně vy, kteří jste opuštění, a dám z vás vytrysknout řekám; pojď ke Mně ty, který jsi unavený, a slož u Mě svou hlavu; spočiň ve Mně, duše; ponesu tvá trápení, tvé starosti; dej Mi je, obětuj Mi je, a Já ti ulevím, raduj se! protože ve tvé nicotnosti Já Jsem Všechno, ve tvé chudobě jsem Král a ve tvé oddanosti ke Mně mohu konat Svou Vůli! Spravedlnost a Právo bdí nad tebou, tak Mě nezklam, duše; spása je u tvých dveří;

- Vassulo, dovol Mé Lásce, aby tě zahalila; buď pozorná a nezanedbávej Mě; vzpomeň si, Já jsem tvůj Ženich; Já, Pán, ti žehnám; uzamkni Mě ve své mysli, to Mě velice těší; Nekonečně tě miluji; pojď;


1 Ježíš řekl tato slova jako tichou melodii, šeptem. Skoro bych Jeho Něhou zemřela.
2 Ježíš opět něžně šeptal.
3 Pokusila jsem se Ho přerušit.
4 Ježíš opět něžně šeptal.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message