DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Desatero přikázání

5. až 29. srpna 1990

(Rhodos)

(Desatero přikázání)

Pane?

Já jsem to. Opři se o Mne, mysli na Mou Lásku.

Cestu k Ukřižování jsem šel sám, ani jeden z Mých lidí nebyl se Mnou. Nenáviděli Mne, a vůbec k tomu neměli důvod. Byl jsem jat násilím a podle zákona. Utrpení a pokoření byly cenou Mého vítězství. 

Vzal jsem vaše viny na Sebe a rukám, které jsem stvořil, jsem dovolil, aby Mě bily a zraňovaly, ale těmito Ranami jste uzdraveni ... proto žehnej těm, kdo tě pronásledují, neodsuzuj je, žehnej jim a modli se za ně. Dnes, to ti říkám se slzami v Očích, je mnoho těch, kdo se ke Mně a k Mému Kříži chovají jako nepřátelé. Z těch, kdo kážou Mé Evangelium, jich jen velmi málo skutečně pracuje pro Mne a Mé Království. 

Celý Můj Zákon je obsažen v prostém příkaze: 

LÁSKA.

Kdyby sledovali Můj Zákon a denně zkoumali své jednání, zjistili by, že nežijí podle Mých Přikázání. A kdyby Mi řekli: "Jak to, že nesledujeme Tvá Přikázání? Jak je tedy máme sledovat? Můžeme učit Tvým Přikázáním, když říkáš, že je nezachováváme?" A přesto je nedodržujete, protože mezi vámi láska není: Korunou Mých Přikázání je Láska. Žít podle Mých Přikázání znamená milovat. Nebuďte jako Kain, který neměl lásky ke Mně a prostě z duchovní žárlivosti proklál hrdlo svého bratra ...

(Když jsem pochopila, že má Bůh v úmyslu komentovat Svých Deset Přikázání, bála jsem se, že nebudu schopna to všechno napsat.)

Ó, Bože, nikdy nebudu schopná udělat to sama!

Kdo ti řekl, že to budeš dělat sama? Zapíšeš každé slovo, které ti řeknu. Nespěchej. Mohu ti to diktovat po částech, chceš-li. 

Pane, postupuj podle mých schopností!! 

Zapomínáš na Mé Schopnosti, které mohou doplnit tvé schopnosti. Pojď ... pracuj se Mnou pro získání duší. Chápeš Mou žízeň? Žízním po duších, po vaší svatosti, po smíření s vámi. Žízním, Mé drahé děti, po všem, co je Mé a Mým odrazem. Dychtím vrátit vám vaše božství, dychtím po návratu lásky. Dychtím obnovit váš původní zdroj ve spojení s Mým Svatým Jménem. Váš původní zdroj, který vyvěrá z Mé Vznešené Lásky. 

Dychtím po vzývání, ale hleďte, čím jste se stali a co jste udělali! Ó, pokolení! Přestalo jsi Mne uctívat a místo toho jsi rozmnožilo své falešné bohy. Neposloucháte Má Přikázání. Ne, nevšímáte si Mého Zákona. Zkažené pokolení, co se z tebe stalo! Málokdy ke Mně voláte, abyste Mě ctili, nevoláte ke Mně z lásky, ani už Mě nectíte, nenabízíte Mi své služby

Volal jsem vás po všechny dny vašeho života, abych vám připomněl, kdo je váš Nebeský Otec a ke komu se máte obracet, ale vaše srdce není pro Mne připraveno ani vaše mysl není ochotná, protože jste raději přerušili pupeční šňůru, která nás spojuje a sjednocuje, abyste si udělali svůj vlastní zákon a nazvali se: bezbožnými.

Ve své Ješitnosti se chcete považovat za rovné Mně. Říkáte teď: "Jsem roven Bohu a sedím na Jeho Trůně, protože má moudrost dosáhla velkého přepychu a velkého uznání po celém světě." Děláte to tak obratně, že mnoho národů následuje váš příklad. Ano, řídíte se pravěkou radou hada, který tak mazaně přiměl vaše předky jíst zakázané ovoce, když jim sliboval, že budou jako bohové.1  Mysleli jste si, že se vám otevřou oči, ale ve skutečnosti jste oslepli, a dodnes se namáháte, abyste přerušili tuto Šňůru, která vám dává Život a Svatost, myslíte si, že najdete svobodu, ale co nacházíte, je Smrt.

Ó, dobo zkaženosti! Sloužíte Pošetilosti místo Moudrosti, sloužíte draku, a ne svému Svatému. Neposloucháte Má Přikázání, ne, nezachováváte Můj Zákon, který jsem vám uložil. Bez přestání Mě provokujete. Vaše doba, Mé dítě, se provinila těžkým rouháním, protože nezachovává Můj Zákon. Nejsou pamětliví Mých Přikázání, která mohou dát Život, když je zachovávají. Jeden národ za druhým se odchýlil od všech Mých deseti Přikázání a připojil rouhání ke vzpouře. S vládou draka se černá šelma2 spolu s druhou šelmou a falešnými proroky, usadila na každém vysokém kopci a pod každým košatým stromem, aby dobyla svět a zhasila malé světélko, které v něm zbylo. Na každé ze svých sedmi hlav má šelma modly, představující její vlastní bohy. Tyto modly jsou mocí draka umístěny na vysoká místa.

Pak ze svých řad jmenovali kněze do vysokých pozic, kteří dnes úřadují v srdci Mé Svatyně a oni Mě nectí, jen předstírají, že tak činí. Vycházejí přestrojeni za velekněze,3 uctívají šelmu a slouží jí a jejímu dílu, což vyhovuje světu. Ctí cizí a neživé bohy, právě tak, jako kdysi dávno jejich otcové. Posmívají se zbožnosti a zavrhují Má Přikázání, Mé dítě. Vycházejí, aby učili národy ctít obraz smrtelníka,4 bezcennou náhražku, místo Mé Věčné Slávy ... ach, jak Mě to tíží!5 Mocí,6 kterou jim dal drak, vrší svou nesmiřitelnou nenávist a pomstychtivost. Válčí proti svatým a proti všem, kdo nepatří do jejich klanu a kdo nechtějí uctívat sochu šelmy.7

Proto pravím: požehnaní ti, kdo ve Mne věří a ctí Mne. Požehnaní ti, kdo Mne následují. Požehnaní, kdo věří, že se plní Mé Zaslíbení. Na jejich čela vtisknu Svou Pečeť Lásky. Vpravdě vám říkám: kdo Mi slouží, musí Mě následovat.8 Ó pokolení, neboj se navrátit se ke Mně. Vrať se ke Mně, dokud je čas, protože Můj Den je blízko, a jak obstojíš?

Je řečeno, nebudete mít jiné bohy mimo Mne. Nenásledujte jiné bohy, bohy lidí, kteří jsou kolem vás. Ale lidé překročili první Přikázání Mého Otce, vyhlásili veřejně svou svobodu za pomoci a povzbuzování černé šelmy, na jejíž hlavu padne krev mnohých.

- Nevezmeš Mé Jméno nadarmo je další Přikázání. Dnes opovážlivé národy útočí proti Mému Svatému Jménu, lidé, pro které nic neznamenám, mají ústa plná rouhavých řečí a lichotek pro jiné tam, kde vidí nějaký pochybný prospěch. Když se zapletou do sporů, proklínají Mé Svaté Jméno. Rouhají se proti Mému Božství a Mé Svatosti a ti, kdo dnes úřadují v Mé Církvi, ale točí se kolem moci šelmy, chvástajíce se svou znalostí Mého Zákona, to jsou právě oni, kdo berou Mé Jméno nadarmo.

Právě oni před lidmi zavírají Nebeské království, ani sami nevstoupí, ani nedovolí vstoupit ostatním, kteří by chtěli. 'Kážou' proti krádežím, a přece Mne okrádají o duše. 'Zakazují' cizoložství, ale sami cizoloží, když následují černou šelmu a jsou jí věrní.

Předstírají, že pohrdají modlami, a přesto olupují Mou Svatyni. Jestliže tato generace se rouhá Mému Svatému Jménu a bere Je nadarmo, je to kvůli blahovolnosti prosáklé zlem, kterou jim ochotně poskytli právě ti, kdo jsou oblečeni v černých pláštích.9 Jejich cílem je zničit kořeny svatosti a spravedlnosti a dovršit nezákonnost. Pokolení ... což při Svém Návratu budu muset říci: "nezůstal ani jeden dobrý člověk, ani jeden nechápal, ani jeden Mne nehledá?"

- Žádal jsem vás, abyste pamatovali, že máte dodržovat svatý Den Sobotní, ale vy jste ho porušili nečistotou a pošpinili neřestnými zábavami a praktikami, jimiž zneucťujete svá vlastní těla i mysli, protože jste božskou Pravdu vyměnili za lež a uctíváte věci stvořené a sloužíte jim, místo abyste sloužili Mně. Postarali jste se, aby se Sodoma a Gomora zdály skoro nevinné a čisté ve srovnání s vaší nečistotou. Vpravdě vám říkám, že toho dne se nepovede Sodomě a Gomoře hůř než vám. Většina z vás nezachovává Den Sobotní. Ne, nezachováváte, nedodržujete Můj Zákon ...

- Písmo říká: "Z celého srdce cti svého otce a nikdy nezapomeň na porodní bolesti své matky. Pamatuj, že jim vděčíš za své zrození. Jak jim můžeš odplatit to, co oni dali tobě?"10 Tak zachovávej Přikázání: cti otce svého i matku svou. Proč se tak divíte, že málokdo dodržuje toto Přikázání? Pošetilé a zkažené názory svedly jejich ducha. Mnozí rodiče nedali svým dětem tento věčně plynoucí Zdroj Mého Ducha. Moudrost vás volala dnem i nocí, ale tato generace před ní zavřela dveře a každým dalším dnem se vaše děti stále víc odchylovaly od Stezky vedoucí ke Mně. Jestli Mě někdo, ať mladý nebo starý, uzná za svého Boha, stanou se odleskem Mého Obrazu a z lásky budou ctít a poslouchat své rodiče, jako by oni ctili a poslouchali Mne. Ale všechny věci vyhovující tomuto světu zabránily těmto dětem přijít ke Mně. Láska chybí.

Mnoho rodičů naříká nad neposlušností svých dětí, a přitom sami se přesně tak chovají ke Mně. Proč? Mohou skutečně tvrdit, že mají dost laskavosti, trpělivosti a snášenlivosti? Kdyby opravdu měli všechny tyto ctnosti, jejich děti by měly ctnost poslušnosti a ctily by je, ale říkám vám, mysl této generace je prázdná, a proto přišla Temnota a zaplnila ji, protože představa, že se stanou filozofy, je v jejich očích důležitější než Má Věčná Sláva.

Pak je jejich nedostatek svatosti nahrazen vášní a od časného mládí vycházejí a znesvěcují svá vlastní těla. Vaše generace se posmívala Mým Přikázáním a nahradila Je rouhavými náhražkami, a dodnes vycházejí z úst šelmy zlé věci, aby zatemnily mysl vašich dětí a vlekly je jako oběti přímo do lví tlamy. Nutí jejich mladou mysl uctívat první šelmu a sloužit věcem, které zhotovili lidé, prokazovat jim čest, která patří Mně, a tak se to všechno vrací zpět jejich rodičům.

Vpravdě vám říkám: nepoddajné, kteří odmítli řídit se Mými Přikázáními a místo nich si zvolili zkaženost, čeká nakonec oheň. Ó, šťastní ti, kdo mají pokorné srdce, dosáhnou dokonalosti. Proto vám říkám: nebuďte nepřístupní bázni Boží.

- Víte, že jsem vám zakázal zabíjet, pokolení! Jestliže se nazýváte Mým a říkáte, že jste část Mé Církve a kážete proti zabíjení, jak to, že zabíjíte? Odvážíte se tvrdit, že jste v právu a trváte na své nevinnosti v den Soudu, když hromadíte zločiny proti nenarozeným dětem? Dívám se z nebe na strašný obraz. Ach! Jak trpím, když vidím, že lůno, které utváří dítě, je odmítá a posílá je na smrt, beze jména a bez lítosti. Lůno, které je formovalo, už je nezavolá zpět. Těm říkám:

"Můžeš ostřit svůj meč, ale zbraň, kterou jsi připravil, tě zabije. Nenosíš v sobě dítě, ale nepravost, zplodíš zášť a porodíš neštěstí. Vykopal jsi jámu, vyhloubil jsi ji, padneš do vlastní pasti! Tvá zloba dopadne na tvou hlavu, tvé násilí se ti vrátí".11

A vy,12 kteří jste vážení jako věrní Mně a držící se pevně Mého Jména, vím o vás vše, ano, jste považováni za živé a prospívající, a přesto nejste, jste mrtví a v rozkladu. Litujte! Svěřil jsem vám bezpočet duší, ale ďábel vám nabídl jejich výměnu za zlato a stříbro. Ano, skutečně! Vím, jak teď žijete, žijete jako šakalové,13 v tajných skrýších,14 těmito doupaty povede veřejná dálnice.15 Přijdu k vám znenadání a vystavím vaši nahotu, a když přijde ten Den, nedovolím vám jíst ze stromu Života. Pozorně poslouchejte: kážete proti zabíjení, a přesto zabíjíte Mého Ducha. Chlubíte se Zákonem, a pak ho nejste poslušni, protože jste nepochopili tajemství Mé skryté many. Ne, ještě jste nepochopili Má zázračná nasycení, ani tajemství Mého Proměnění.

Slíbil jsem, že vás na konci Časů zachovám naživu Svou Nebeskou Manou. Řekl jsem Své církvi v Pergamu:16 "kdo zvítězí, tomu dám díl skryté many. A dám mu také bílý kamínek - na tom kamínku bude vyryto Nové Jméno, které nikdo jiný nezná než ten, kdo je dostane.". Dnes vám nabízím tuto manu, uchovanou pro vaši dobu, Nebeský pokrm, výživu Mého Ducha pro vašeho vyhladovělého ducha. Vylévám Svého Ducha v plnosti, aby vyplnil poušť vašeho nitra a nabízím vám Svou Nebeskou Manu zadarmo, protože je to strava chudých ... ale vy jste nepochopili ... proto ji odmítáte jíst a zakazujete ostatním, aby ji jedli. Už jsem napsal Své Nové Jméno na "bílý kámen", bude známo jen chudým. Tvrdíte o sobě, že jste pokorní a chudí - ale nejste ani pokorní, ani chudí - váš duch se usídlil v bohatstvích Satanových.

- Jsem Vládce pozemských králů a žádal jsem vás, abyste se nedopustili žádného nečistého skutku ani cizoložství. Satan zdokonalil cizoložství takovým způsobem, že ztratilo svůj význam jak v církevních řádech, tak i mezi laiky. Má trpělivost s vašimi hříchy už dospěla ke konci. Kvůli těm17 kdo hledali rouhavou moc Satana a pozvedli ji jako prapor, aby zničili Mé Božství a Mou Svatost i Mou Svatou Oběť, vám říkám: je to vaše vina, že se bezbožní rouhají Mému Jménu. Poskvrnili jste Mou Svatyni, na kněze jste vysvětili zvrácené muže s nízkými vášněmi, všechny poskvrněné, jako by neměli bázeň přede Mnou. Jestliže se tedy bezbožní dopouštějí cizoložství a zdá se jim to přirozené, je to pro velkou blahosklonnost v Mé Církvi, ke které dala pokyn šelma, jejímž cílem je falšovat Pravdu.

Jak to, že tak snadno zapomínáte, že vaše těla jsou částí Mého Těla? Rád bych vás viděl osvobozené od zvráceností, vždyť vaše těla jsou chrámem Mého Svatého Ducha. Já, váš Bůh, bych rád viděl, že žijete svatě, protože Já jsem Svatý. Tvorstvo! Když uznáte Mne jako svého Boha, budete schopni uznat Můj Zákon, a tedy ho plnit, ale mnozí z vás chybili, a teď jsou vaše mrtvoly jako smetí na této poušti ... Já jsem vám nekázal hřešit, tak proč své svobody užíváte způsobem, který vaši duši přivádí do záhuby? Modlete se ke Mně, abych vám odpustil, jinak ztratíte všechno. Manželství je třeba ctít a udržovat ve svatosti.

Jsem Pán a povolal jsem vás k životu v oddanosti, pokoji, lásce a svatosti. Povolal jsem vás k Sobě navěky. Povolal jsem vás, abyste se zasnoubili s Mou Něhou a Láskou. A dokud nepochopíte, že jste Moji a Mně zasnoubení, nepřestanete hřešit a dopouštět se vůči Mně nevěry. Nepřestanu pro Své Svaté Jméno užívat všech prostředků, abych vás opět přivedl k rozumu, i když vás musím vyvléci ven do pustiny a ukázat vám tam Své Svaté Srdce a Jeho Nezměrná Bohatství, abyste poznali nahotu a ubohost své duše. Pak jako svitek před vámi rozvinu všechno Své Poznání, abyste uznali svou vinu. Mám moc vás uzdravit, proto pojďte a litujte!

- Můj Svatý Duch vám říká, abyste nekradli. Jestliže říkáte, že jste Moji a jestli znáte Můj Zákon a tvrdíte, že jste v Pravdě, vy, kteří jste se ustanovili za kněze,18 stejně dobře jako ostatní, proč nenaučíte sami sebe nekrást? Ale vy jste se nechali koupit a vychytrale sledujete šelmu, která vás naučila zvedat prapor nezákonnosti. Jste ze světa a je toho moc, za co vás musím odsoudit. Váš jazyk pyšně hlásá, že děláte velké věci, dobré věci, poctivé věci, vaše beránčí maska klame i vyvolené. Ale říkám vám: neklamte Mne, protože vím, co je za vaší maskou, připravujete lidstvu strašlivou katastrofu, jakou svět ještě nikdy neviděl: vaším cílem je zrušit Mou Oběť19 a nahradit Ji Zkažeností a Lží.

Říkáte si proroci, abyste zastínili Mé vlastní proroky. Nebojíte se, že jste své jméno vymazali z Knihy Života? Vždyť neděláte nic jiného, než to, že Mi kradete miliony duší a vedete je na smrt! Vaše divy dnes působí na mnoho lidí a ještě víc v den, kdy se zbavíte Mých proroků a porazíte20 je mečem. Teď jste po zuby ozbrojení, abyste s nimi válčili, protože jejich svědectví je nepříjemné vašim uším a jejich poslušnost Mým Příkazům ještě víc. Nenásledovali ani vás, ani šelmu. Zůstali Mi věrní a z jejich úst nikdo nikdy neslyšel lež.21 Jsou to Moji Ábelové. V očích tohoto světa to bude vypadat, jako že jste je přemohli, ale vaše radost potrvá jen krátce, protože jako úder blesku na vás dopadne Má Spravedlnost. Sestoupím a znovu do nich vdechnu život,22 zvednu je přímo před vašima očima jako sloupy světla v Mé Svatyni ...

A pak se Nebe otevře a uvidíte Mne.23 A když se Mne zeptáte: proč jsou tvá bohatá roucha karmínově potřísněna? Proč jsou tvé šaty rudé, jako kdybys šlapal ve vinném lisu?24 Řeknu vám: sám jsem šlapal ve vinném lisu. Z mužů Mého lidu se Mnou nikdo nebyl. Ve Svém hněvu jsem šlapal po Svých nepřátelích, nikdy Mě nepřestali urážet a provokovat.

Přišel jsem smést z povrchu země všechny lidské doktríny a pravidla, byla to otrávená strava pro vás pro všechny a byla vám vnucena mečem, aby zneuctila Mé Božství a Mou Svatost. Toto bude první bitva konce.

Já Jsem: Vznešený Jezdec.25 Já Jsem: Slovo.

Jestliže tato země naříká, hyne a její stromy už nedávají ovoce a jejich listí vadne, je to proto, že nejste poslušni Mého Zákona.

- Což jsem neřekl: nevydáš křivého svědectví? A přesto v srdci Mé Svatyně, kde zůstává hrot kopí,26 kde mezi Ábely jsou i Kainové, není poslušnost tomuto Přikázání. Kněží ustanoveni Kainem jsou teď rozesíláni do všech čtyř světových stran, ne aby svědčili o Mně jako Zmrtvýchvstalém, ani o Mé Oběti, ale aby zatracovali Mé Slovo tím, že pitvoří Písma a hlásali světu Falešného Krista a falešný ekumenismus, dávali světu příděl Racionalismu a Naturismu, otrávené jídlo: Lež. Pravím vám, nezvítězí, ani nebudou vládnout věčně: Spravedlnost zvítězí!

Nenechám vás pokračovat, protože vím o vás všechno, jak mocí draka ustanovujete své vlastní kněze a dáváte je na vysoká místa, aby drtili a ovládali Mé kněze. Strhnu tě z tvého vysokého postavení, padneš k nohám Mých vlastních kněží, Mých svatých a andělů a přiznáš, že jsi otrokem šelmy ... brzy, velice brzy k tobě přijdu jako zloděj, nečekaně, a svrhnu Lež, tvého Falešného Krista, a znovu nastolím Pravdu. Brzy přijdu a rozbiji tento falešný obraz, který o Mně děláte, a nutíte všechny národy, aby ho uctívali.27 Ne, nezvítězíte!

Dcery a synové, vy, kteří beze Mne bloudíte v této poušti, vraťte se ke Mně, litujte! Už nehřešte. Vím, že jste mnohokrát nedobře svědčili pro nedostatek lásky, ale pro své nepřátelství vůči Mně jste nebyli pod ochranou svého pastýře a naučeni Mým příkazům. Přesto, i přes vaši pýchu a nepřátelství, k vám volám: miluji vás! A Mé odpuštění už máte jisté. Pojďte ke Mně, takoví, jací jste, a obléknu vás ve Své Božství, vrátím vám vaše božství, pro Své Svaté Jméno.

- Chcete svědčit? Svědčte o Mé velké Lásce a Milosrdenství. Chcete vydat svědectví? Přinášejte svědectví v Mém Jménu: Ježíše Krista, Milovaného Syna Božího a Spasitele. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás. Radujte se, když vám byla dána Má skrytá mana a přijali jste Pečeť Mé Lásky na čelo.

- Z Nebe jsem vám přikázal, abyste netoužili po majetku svého bližního ani po jeho ženě, ani toto Přikázání není zachováváno, od laiků až po kněze. Svou Obětí jsem projevil Lásku ke všem tvorům na zemi a touto Obětí jsem vám dal věčný život a Své Poselství Lásky. Mnozí z vás kážou lásku, odpuštění, pokoru, snášenlivost, svatost, stále znovu a znovu, a přesto dosud mnozí z vás jste schopní zabíjet, protože nemáte to, co chcete. Nepřestáváte po sobě střílet otrávenými šípy, protože nemáte to, co jsem dal vašemu bližnímu. Od dnů Mého Ábela až podnes se stále opakuje tento hřích.

První člověk, který záviděl svému bratru, byl Kain, ale oč víc Kainů je dnes? A o kolik víc je Ezauů? Viděl jen svůj okamžitý prospěch a nic víc, vzdal se svého prvorozeneckého práva, odpadl. Proč nenásledovat příklad Ábela a jeho svatost? Milovat znamená žít svatě podle Mých Přikázání. Jestliže vy, kteří Mě dnem i nocí chválíte, přesto toužíte po zboží svého bližního, prosím vás, litujte! Když se Mne zeptáte: "Jak to, že toužím po zboží svého bližního, , který jsem všechno své zasvětil Tobě, svůj život a všechno, jak mohu toužit po jeho majetku?" Pak vám řeknu: tvůj duch je žádostivý ducha tvého bližního a právě těch darů, které jsem dal jeho duchu. Ďábel ti nastražil past, duše, nepadni! Kde začínají války a bitvy mezi vámi v Mém Domě, ne-li hlavně z duchovní žárlivosti? Kain něco chtěl a nedostalo se mu toho, proto zabil Ábela. Ezau něco chtěl, a aby to získal, vzdal se svého práva prvorozence. Máte ambice, které nemůžete uspokojit, proto přehlížíte štěstí svého bližního, abyste ho udělali nespokojeným, nebo jdete a jste s to zabíjet.

Vpravdě vám říkám: máte-li v srdci hořkost či žárlivost, nebo sobecké ambice, nikdy se nepokoušejte zakrýt Pravdu lží, protože kdekoliv najdete žárlivost a ctižádost, najdete nesoulad, pokrytectví a vlažnost. Nehřešte dál, litujte! A nedejte se ovlivnit těmi, které ustanovil falešný prorok a jsou obyvateli Satanova příbytku. Nenaslouchejte jim.

Brzy sestoupím se Svým Trůnem mezi vás, proto pojďte a litujte, dokud je ještě čas. Pojďte, vy, kteří kolísáte a váháte mezi dobrem a zlem, a kdo se vkrádáte do domu svého bližního, abyste zapůsobili na pošetilé ženy, které jsou posedlé svými hříchy a dělají jednu hloupost za druhou ve snaze se poučit, ale nikdy nemohou přijít k poznání Pravdy.28 Uvědomte si, jak uboze vypadáte a chápejte správně Mé výtky. Uvědomte si, jak vás miluji. Pracujte pro Mou Slávu a nedívejte se napravo ani nalevo, protože když se podíváte doleva, spatříte dravé vlky, připravené vrhnout se na vás a rozsápat vás na kusy, a když se podíváte doprava, uvidíte jámu, vykopanou pro vás, abyste do ní spadli. Ať je vaše generace šťastná s tím, co jsem vám dal, a dělte se, jako Já se dělím s vámi.

Můj Oheň se blíží a ach ... tolik z vás bude nepřipravených, protože vaše éra nevěří. Oni Mě nectí, nedoufají ani Mě nemilují. Vaše generace nahradila Pravdu a Má Přikázání rouháním. Není mezi vámi lásky. Nežijete životem lásky, ani jste nepochopili, co znamenají slova: "Počátek Moudrosti je Bázeň Boží." Máte-li bázeň přede Mnou, jste požehnáni. Máte-li bázeň přede Mnou, můžete dojít k dokonalosti. Budete-li mít přede Mnou bázeň, opojím vás Svým sladkým Vínem a naplním Svými plody. Budete-li mít bázeň přede Mnou, budete žít v Pokoji. Budete-li mít přede Mnou bázeň, Moudrost přijde až k vašim dveřím. Budete-li mít bázeň přede Mnou, budete horlivě poslušní Mých Přikázání a nezměníte na Nich ani čárku.

Proto vám všem doporučuji: nežijte dvojakým srdcem. Napojte svou duši Mou Božskou Milostí teď, dokud je ještě čas. Litujte, dokud je čas. Vraťte se ke Mně, dokud je čas. Nehromaďte své viny.

Běda! oněm zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet tato poslední varování, co budou dělat při Mém Návratu? Je o Mně známo, že jsem Věrný a Pravý,29 a říkám vám: Spravedlnost zvítězí. Nepodléhej zmatku, Mé dítě. Nediv se tomu, co jsem ti dal napsat, protože bylo předpovězeno, že ve vašich dobách bude Má Církev zrazena člověkem, který patřil k Mým vlastním právě tak jako Jidáš, a Její odpadlictví vyjde z Ní samotné. Budu zrazen těmi, kdo se Mnou seděli za stolem, kdo ke Mně patřili, kdo se Mnou pili a jedli.

Ale teď už velmi brzy bude odhaleno všechno, co je skryto, a bude objasněno, co jsem řekl v metaforách a podobenstvích. Chudým odhalím Svá přísloví a přirovnání. Dříve než pomine tato generace, Svou Mocí a Slávou svrhnu Falešného Proroka. Všechno, co říkají Písma, se musí splnit do písmene, proto jsem všechno napsal, abyste po prozkoumání těchto Poselství pochopili pravost každého písmene a že jsou to Má Vlastní Slova, daná z Mé Milosti vám všem. Přišel jsem oživit skomírající plamínek lásky dřív, než ho falešný prorok úplně sfoukne ...

(Ježíš plakal.)

... ano, pláču. Bydlí v Mém Domě, a místo aby Mi podával vonné dary a oběti, nahrazuje je vším možným zlem, které mu podává Zlý: nečistotou, promiskuitou, nespravedlností, neposlušností Mého Zákona, zkažeností a opojením krví Mých proroků, Mých Vlastních. Bez přestání posílají jeho ústa chvástání a rouhání do všech čtyř světových stran, falešná požehnání a pravé kletby vycházejí z týchž úst. Vím o něm všechno, znám jeho nitro a říkám vám, nikdy nedojde na místo pokoje. Já, Pán, ti dám, Mé dítě, vizi toho, kdo má na sobě krev mnohých, a těch, kdo ho uctívají.

Zůstaň bdělá, modli se po všechen čas o sílu, abys Mi zůstala věrná. Slyš Mne: hříchy tohoto Rebela dosáhly až k Nebi a vyburcovaly celou Mou Spravedlnost, následovanou Nekonečným Hořem Mé Duše, že jej musím zatratit a celý jeho klan. Můj Otec je stvořil s radostí a s velkou Láskou a Já jsem je miloval a obětoval jsem se, abych vykoupil nejen spravedlivé, ale i nespravedlivé. Dal jsem za ně Svůj Život, ale on a jeho klan se obrátili proti Mně s plným vědomím, že ničí svou víru ...

(Ježíš opět plakal.)

... a ruší Mou Smlouvu na věky ... jeho úmyslem je překroutit Písmo od začátku do konce a udělat z Mého Slova, Pravdy, Moudrosti, a z řeči Mého Kříže řinčící cimbál, rozumovou teorii, filozofickou teorii, opičí Moudrost, a těmito prázdnými naukami živit dav a vést jej na smrt.

- Chlubivými ústy pitvoří Radostnou Zvěst, Mé Zmrtvýchvstání a celé Mé Božství. Ach! Doba vašeho obchodování už skoro končí. Kupci, kteří vám dodávali zboží nejlepší kvality, klesnou ke dnu a lidé budou zděšeni vaším osudem.

Dcero, čti Ezechiela 28.

"Nadutý pýchou jsi řekl: Jsem bůh, sedím na Božím trůnu, obklopen moři. Ale jsi člověk, a ne bůh, považuješ se za rovného Bohu. Jsi moudřejší než Daniel. Žádný jiný mudrc není jako ty. Svou moudrostí a rozumností jsi nashromáždil velké bohatství. Zlato a stříbro máš ve svých pokladnicích. Obratným obchodováním stále rostlo tvé bohatství, a tím zpyšnělo tvé srdce. Protože se považuješ za rovného Bohu, dobrá, přivedu na tebe cizince, nejkrutější z národů.

"Vytasí meč proti tvé ušlechtilé moudrosti, pošpiní tvou slávu. Svrhnou tě do jámy a zemřeš násilnou smrtí uprostřed moří. Budeš se ještě předvádět jako Velekněz oděný do stříbra a zlata? Budeš ještě říkat: jsem bůh, Prorok, tváří v tvář svým vrahům? Ne, jsi člověk, a ne bůh, ve spárech svých vrahů! A zemřeš jako bezbožník rukou cizinců.

"Byl jsi kdysi vzorem dokonalosti, plný moudrosti, dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, v zahradě Boží, v Srdci Mé Svatyně, ale tvé čilé obchodování tě naplnilo násilím a hříchem. Zkazil jsi svou moudrost pro svou nádheru. Množstvím svých vin, nepoctivostí svého obchodování jsi znesvětil Mou Svatyni."

Pak čti Zjevení 18.

Kníže tohoto světa bude brzy svržen. Druhá šelma neboli Falešný Prorok, 'velekněz', kopí, šakalové, všechno jedno a totéž. To je on, kdo se po zuby ozbrojil, aby válčil proti Mému Zákonu30 a proti Mým prorokům.31 On a jeho klan jsou šakalové, o nich jsem mluvil v předchozích Poselstvích. - Už Mě to unavuje, on a celý jeho klan, a nemám zálibu v trestání. Chtěl jsem je spasit, adoptovat je za Své syny, ale nechali se koupit bohatými kupci, kteří padnou spolu s nimi. Vnímej Můj smutek, vnímej Můj žal, vnímej Mou bolest. Jsou to modloslužebníci peněz ...

Můj Bože,
pojď a odpočiň si v srdcích Svých Ábelů,
těch, kteří tě doopravdy milují.
Možná je jich jen několik málo,
ale jsou to Tvoji svatí, kteří obstojí ve zkouškách,
jsou to lidé, kteří Tě milují,
jsou to ti, kteří jsou věrní ve víře,
jsou to Tvoji přátelé, jsou Tvým prvním ovocem
a lež nikdy nepřešla přes jejich rty.
Obětuji Ti je, aby sis v nich mohl odpočinout.

Složím Svou Hlavu v srdcích Svých oddaných dětí (svatých vaší doby). Pojď, miluj Mne, utěš Mé Srdce a konej dostiučinění za ty, kdo odvádějí celé národy od Mé Lásky tím, že stavějí zeď mezi Mnou a Mými dětmi - nikdy jsem žádné duši neodepřel Svou Lásku - modli se, Má Vassulo, bez přestání. Mnozí budou modlitbou očištěni. Mnozí budou zachráněni oběťmi a postem. Neotálej. Čas naléhá, dobrořeč Mi více. Odstraňuj zkaženost světa tím, že Mi budeš prokazovat víc lásky. Ach, Vassulo, Má dcero, těš Mne a říkej Mi tato slova:

Ježíši,
uč mě milovat Tě něžně.
Dej tuto milost těm, kdo Tě nemilují
a neznají Stravující Oheň
Tvého Svatého Srdce.
Amen.


3 viz poselství ze 30.1.1988
4 falešného Krista
5 Bůh mi dal jejich jména
6 černé mše
7 falešného Krista
8 následovat Krista znamená být také ukřižován
9 lóže svobodného zednářství
12 tady Ježíš volá k falešným prorokům v masce beránčí
13 ti, kdo kdysi byli věrní, se 'zaprodali' Satanovi a následují šelmu
14 zednářské lóže
15 to znamená: Bůh zničí tyto lóže
17 Ježíš se znovu zmiňuje o těch, kdo uctívají šelmu
18 následovníci šelmy jsou falešní proroci
19 Dan 12,11 .. to znamená Svaté Přijímání
23 Velké Znamení: Znamení Syna Člověka Mt 24,30
26 falešný prorok
30 neboli proti Mojžíšovi
31 neboli proti Eliášovi Zj 11,1-13


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message