DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Desatero přikázání

5. až 29. srpna 1990

(Rhodos)

(Desatero Přikázání)

Pane?

Já jsem; opři se o Mě, mysli na Mou Lásku;

cestou k Ukřižování jsem šel sám, ani jeden z Mých lidí nebyl se Mnou; nenáviděli Mě, aniž by k tomu měli jediný důvod; násilně a dle zákona jsem byl zajat; utrpení a pokoření byly cenou Mého vítězství;

vzal jsem na Sebe vaše viny a rukám, které jsem stvořil, jsem dovolil, aby Mě bily a znetvořily, ale těmito Ranami jste uzdraveni… proto žehnej těm, kdo tě pronásledují, neodsuzuj je, žehnej jim a modli se za ně; dnes ti říkám se slzami v Očích: je mnoho těch, kdo se ke Mně a k Mému Kříži chovají jako nepřátelé; z těch, kdo kážou Mé Evangelium, jich ve skutečnosti jen velmi málo pracuje se Mnou a pro Mé Království;

celý Můj Zákon je obsažen v jediném příkazu:

MILUJ;

kdyby zachovávali Můj Zákon a denně zkoumali své jednání, zjistili by, že nežijí podle Mých Přikázání; a kdyby Mi řekli: „jak to, že nezachováváme Tvá Přikázání? jak je tedy máme zachovávat? můžeme učit Tvým Přikázáním, když říkáš, že je nezachováváme?“ ano, nezachováváte, protože mezi vámi chybí láska: Korunou Mých Přikázání je Láska; milovat znamená žít podle Mých Přikázání; nebuďte jako Kain, který Mě nemiloval a jen z duchovní žárlivosti podřezal hrdlo svému bratru…

(Když jsem pochopila, že má Bůh v úmyslu komentovat Svých Deset Přikázání, bála jsem se, že to nebudu schopna všechno napsat.)

Ó, Bože, to nikdy sama nezvládnu!

kdo ti řekl, že to budeš dělat sama? zapíšeš každé slovo, které ti řeknu; nespěchej; jestli chceš, mohu ti to diktovat po částech;

Pane, postupuj s ohledem na mé schopnosti!!

zapomínáš na Mé Schopnosti, které mohou doplnit tvé schopnosti; pojď… pracuj se Mnou na Mém Díle, abys získala duše; chápeš Mou touhu? toužím po duších, toužím po vaší svatosti, toužím po smíření; toužím, Mé drahé děti, po všem, co jsem Já a co je Mým obrazem; toužím po tom, abych vám vrátil vaše božství, toužím po návratu lásky; toužím obnovit váš prvotní zdroj a společenství v Mém Svatém Jménu; váš původní zdroj, který vyvěrá z Mé Vznešené Lásky;

toužím po klanění, ale hleďte, čím jste se stali a co jste udělali! Ó, pokolení! přestali jste se Mi klanět a místo toho jste rozmnožili své falešné bohy; neřídíte se Mými Přikázáními, ne, nevšímáte si Mého Zákona; ubohé pokolení, co se z tebe stalo! málokdy Mně vzýváte, abyste se Mi klaněli; nevoláte Mě z lásky, ani Mi neprokazujete úctu a už Mi nejste ochotní sloužit;

volal jsem vás po všechny dny vašeho života, abych vám připomněl, kdo je váš Nebeský Otec a ke komu se máte obracet, ale vaše srdce na Mě není připraveno, ani vaše mysl není ochotná, protože jste raději přerušili pupeční šňůru, která nás spojuje a činí nás jedním, abyste si ustanovili svůj vlastní zákon a nazvali se bezbožnými;

ve své Ješitnosti se chcete považovat za rovné Mně; říkáte teď: „jsem roven Bohu a sedím na Jeho Trůně, protože Má moudrost nahromadila velké bohatství a dostalo se jí velkého uznání po celém světě;“ jste ve svém obchodování tak obratní, že mnoho národů následuje váš příklad; ano, řídíte se pradávnou radou hada, který tak úskočně přiměl vaše předky jíst zakázané ovoce, když je ujistil, že budou jako bohové;1 mysleli jste si, že se vám otevřou oči, ale ve skutečnosti jste oslepli, a dodnes se úporně snažíte přerušit tuto Šňůru, která vám dává Život a Svatost, protože si myslíte, že tak najdete svobodu; ale co nacházíte, je Smrt;

Ó, ubohé pokolení! sloužíte Pošetilosti místo Moudrosti; sloužíte draku, a ne svému Svatému; neposloucháte Má Přikázání, ne, nezachováváte Můj Zákon, který jsem vám ustanovil; neustále Mě pokoušíte; vaše doba, Mé dítě, se provinila těžkým rouháním, protože nezachovává Můj Zákon; nedbají na Má Přikázání, ve kterých, pokud je zachovávají, mohou najít život; jeden národ za druhým se odchýlil od všech Mých deseti Přikázání a ke vzpouře přidali rouhání; s nadvládou draka, černá šelma2 spolu s druhou šelmou neboli falešným prorokem, vztyčila na každém návrší a pod každým košatým stromem rouhavé kůly, aby ovládla svět a zhasila malé světélko, které v něm zbylo; na každé ze svých sedmi hlav postavila šelma modly, které představují její vlastní bohy; tyto modly jsou mocí draka umístěny na vysoká místa;

pak ze svých řad jmenovali kněze a dosadili je na vysoká místa, a tito dnes úřadují v srdci Mé Svatyně; tito kněží Mě nectí, jen předstírají, že tak činí; vycházejí přestrojeni za velekněze,3 uctívají šelmu a slouží jí a jejímu dílu, které je poplatné světu; klaní se cizím a neživým bohům, právě tak, jako kdysi dávno jejich otcové; opovrhují zbožností a zavrhují Má Přikázání, Mé dítě; vycházejí ke všem národům, aby je učili ctít obraz smrtelníka,4 bezcennou náhražku, místo Mé Věčné Slávy… ach! je Mi kvůli nim5 tak těžko! mocí,6 kterou jim dal drak, dosáhla jejich nesmiřitelná nenávist a duch pomstychtivosti vrcholu tím, že vedou válku proti svatým a proti všem, kdo nepatří do jejich klanu a kdo nechtějí uctívat sochu7 šelmy;

proto ti pravím: požehnaní ti, kdo ve Mě věří a ctí Mě; požehnaní ti, kdo Mě následují; požehnaní ti, kdo věří, že se naplňuje Mé Zaslíbení, neboť na jejich čela vtisknu Toužebný Povzdech Své Lásky; vpravdě vám říkám: pokud Mi někdo slouží, musí Mě následovat;8 Ó, pokolení, neboj se navrátit se ke Mně; vrať se ke Mně, dokud je čas, protože Můj Den je blízko, a jak v něm obstojíš?

je řečeno: nebudete mít jiné bohy mimo Mě, nenásledujte jiné bohy, bohy lidí kolem vás; ale lidé překročili první Přikázání Mého Otce a vyhlásili otevřeně svou svobodu prostřednictvím a za podpory temných šelem, na jejichž hlavy padne krev mnohých;

nevezmeš Mé Jméno nadarmo, je další Přikázání; dnes opovážlivé národy útočí proti Mému Svatému Jménu; lidé, pro které nic neznamenám, mají ústa plná rouhavých řečí a vždy jsou připraveni lichotit druhým, když ví, že jim to přinese nějaký odporný zisk; když se zapletou do sporů, proklínají Mé Svaté Jméno, rouhají se proti Mému Božství a Mé Svatosti; a ti, kdo dnes úřadují v Mé Církvi, kdo se chvástají znalostí Mého Zákona a přitom jsou ve všem ovlivňováni mocí šelmy, jsou právě ti, kdo berou Mé Jméno nadarmo;

právě oni před lidmi zavírají nebeské království, sami nevstupují, a ani nedovolují vstoupit ostatním, kteří by chtěli; „kážou“ proti krádežím, a přesto Mě okrádají o duše; „zakazují“ cizoložství, ale sami cizoloží, když následují černou šelmu a jsou jí věrní;

předstírají, že pohrdají modlami, a přesto vykrádají Mou Svatyni; jestliže se tato generace rouhá Mému Svatému Jménu a bere je nadarmo, je to kvůli tolerantnosti prosáklé neřestí, kterou jí otevřeně nabídli právě ti, kdo jsou oblečeni v černých pláštích;9 jejich cílem je zničit kořeny svatosti a spravedlnosti a vystupňovat nezákonnost na největší možnou míru; pokolení… budu muset říci při Svém Návratu: což tu nezůstal ani jeden dobrý člověk, což Mi nikdo nerozumí, ani Mě nikdo nehledá?

- žádal jsem vás, abyste pamatovali na to, že máte světit Den Sváteční, ale vy jste ho porušili nečistotou a pošpinili neřestnými zábavami a praktikami, jimiž zneucťujete svá vlastní těla i mysl, protože jste božskou Pravdu vyměnili za lež a uctíváte věci stvořené a sloužíte jim, místo abyste sloužili Mně; Sodoma a Gomora se ve srovnání s vaší nečistotou zdají téměř nevinné a čisté; vpravdě vám říkám, že toho Dne se nepovede Sodomě a Gomoře hůř než vám; většina z vás nezachovává den sváteční; ne, nezachováváte jej, nedodržujete Můj Zákon…

písmo říká: „z celého srdce cti svého otce a nikdy nezapomínej, co vytrpěla tvá matka; vzpomeň si, že ti dali život: co jim podáš za to, co pro tebe udělali?“10 a tak máte dodržovat toto Přikázání: cti otce svého i matku svou; proč se tak divíte, že málokdo dodržuje toto Přikázání? pošetilé a zkažené názory svedly tyto děti k tomu, aby se klaněly prázdným výtvorům, a tak od raného dětství plnily svého ducha duchem lenivosti a apatie; mnozí rodiče nepředali svým dětem tento věčně plynoucí Zdroj Mého Ducha; Moudrost je volala dnem i nocí, ale tato generace před ní zavřela dveře a s každým dalším dnem se vaše děti stále víc odchylovaly od Stezky vedoucí ke Mně; jestli Mě někdo, ať mladý nebo starý, uzná za svého Boha, tak se stane odleskem Mého Obrazu a z lásky ke Mně bude ctít a poslouchat své rodiče, jako by ctil a poslouchal Mě; ale všechny věci, které vyhovují tomuto světu, zabránily těmto dětem přijít ke Mně; chybí láska;

mnoho rodičů naříká nad neposlušností svých dětí, a přitom se sami přesně tak chovají ke Mně; proč? mohou skutečně tvrdit, že mají dost laskavosti, trpělivosti a snášenlivosti? kdyby opravdu měli všechny tyto ctnosti, jejich děti by měly ctnost poslušnosti a ctily by je; ale říkám vám: mysl této generace je prázdná, a proto přišla Temnota a zaplnila ji; neboť představa, že se stanou filozofy, je v jejich očích důležitější než Má Věčná Sláva;

jejich nedostatek svatosti je pak nahrazen vášní, takže od časného mládí jdou a znesvěcují svá vlastní těla; vaše generace se posmívala Mým Přikázáním a nahradila Je bezbožnými imitacemi; až dodnes vycházejí z úst šelmy zlé věci, aby zatemnily mysl vašich dětí a vlekly je jako oběti přímo do lvího chřtánu; nutí jejich mladou mysl uctívat první šelmu a sloužit modlám, které zhotovili lidé, a vzdávat jim čest a chválu, která patří Mně; a tak se to všechno vrací zpět jejich rodičům;

vpravdě vám říkám: nepoddajné, kteří odmítli řídit se Mými Přikázáními a místo nich si zvolili zkaženost, nakonec čeká oheň; Ó, šťastní ti, kdo mají poddajné srdce, dosáhnou dokonalosti; proto vám říkám: nebuďte nepoddajní Bázni Boží -

víte, že jsem vám zakázal zabíjet, pokolení! jestliže se nazýváte Mými a říkáte, že jste částí Mé Církve a kážete proti zabíjení, jak to, že zabíjíte; domníváte se, že budete schopni tvrdit, že jste v právu a trvat na Své nevinnosti, až se přede Mnou ocitnete v den Soudu, když hromadíte zločiny proti nenarozeným dětem? dívám se z Nebe na hrůzostrašné obrazy; ach! jak trpím, když vidím, že lůno, které utváří dítě, je odmítá a posílá je na smrt, beze jména a bez lítosti; lůno, které je formovalo, už si na ně ani nevzpomene; těmto říkám:

„ostři si meč, napínej svůj luk a chystej ho, pro sebe si chystáš nástroje smrti a ze svých šípů děláš střely ohnivé; hle, chystáš se porodit Zlobu, počal jsi Trápení, zrodíš zklamání; odkrýváš Jámu a hloubíš ji, spadneš do díry, kterou jsi udělal; na tvou hlavu se vrátí tvé trápení, na lebku ti padne tvé násilí;“11

a ty,12 který jsi považován za věrného Mně a za toho, kdo se pevně drží Mého Jména, vím o tobě vše; ano, jsi považován za živého, za toho, kdo prospívá, a přesto nejsi, jsi mrtvý a v rozkladu; litujte! svěřil jsem vám bezpočet duší, ale ďábel vám nabídl, že je vymění za zlato a stříbro; ano, skutečně! vím, jak teď žijete, žijete jako šakalové13 v tajných doupatech,14 nad kterými vystavím všem přístupnou dálnici;15 přijdu k vám znenadání a vystavím vaši nahotu, a až přijde ten Den, nedovolím vám jíst ze stromu Života; pozorně poslouchejte: kážete proti zabíjení, a přesto zabíjíte Mého Ducha; chlubíte se Zákonem, a pak ho neposloucháte, protože jste nepochopili tajemství Mé skryté many; ne, ještě jste nepochopili Má zázračná nasycení, ani tajemství Mého Proměnění;

slíbil jsem, že vás na konci Časů zachovám naživu Svou Nebeskou Manou; řekl jsem Své církvi v Pergamu: „vítězi dám skrytou manu a dám mu též bílý kamínek - a na tom kamínku je vyryto Nové Jméno, které nezná nikdo kromě toho, kdo je dostává;“16 dnes vám nabízím tuto manu, uchovanou pro vaši dobu, Nebeský pokrm, stravu Mého Ducha pro vašeho vyhladovělého ducha; vylévám Svého Ducha v plnosti, aby naplnil poušť vašeho nitra, a nabízím vám Svou nebeskou manu zadarmo, protože je to strava chudých… ale vy jste nepochopili… proto ji odmítáte jíst a zakazujete ostatním, aby ji jedli; už jsem napsal Své Nové Jméno na „bílý kamínek,“ které bude známo jen chudým; tvrdíte o sobě, že jste pokorní a chudí, ale nejste ani pokorní ani chudí; váš duch se usídlil v bohatstvích Satanových;

- Já jsem Vládce pozemských králů a žádal jsem vás, abyste se nedopouštěli žádných nečistých skutků ani cizoložství; Satan zdokonalil cizoložství takovým způsobem, že ztratilo svůj význam jak v církevních řádech, tak i mezi laiky; Má trpělivost s vaším hříchem už dospěla ke konci; těm,17 kdo hledali rouhavou moc Satana a pozvedli ji jako prapor, aby zničili Mé Božství a Mou Svatost, i Mou Svatou Oběť, vám říkám: je to vaše vina, že se bezbožní rouhají Mému Jménu; poskvrnili jste Mou Svatyni tím, že jste na kněze vysvětili zvrhlé muže s hanebnými vášněmi; jeden jak druhý stejně poskvrněni nemají bázeň přede Mnou; jestliže se tedy bezbožní dopouštějí cizoložství a zdá se jim to přirozené, je to pro velkou liberálnost v Mé Církvi, ke které dala pokyn šelma, jejímž cílem je zfalšovat Pravdu;

jak to, že tak snadno zapomínáte, že vaše těla jsou částí Mého Těla? rád bych vás viděl osvobozené od zvráceností, vždyť vaše těla jsou chrámem Mého Svatého Ducha; Já, váš Bůh, bych rád viděl, že žijete svatě, protože Já jsem Svatý; tvorstvo! když uznáte Mě jako svého Boha, budete schopni uznat Můj Zákon, a tak ho dodržovat, ale mnozí z vás padli, a vaše mrtvoly se teď povalují jako smetí na této poušti… nepřikázal jsem vám hřešit, tak proč své svobody užíváte způsobem, který vaši duši přivádí do záhuby? modlete se ke Mně, abych vám odpustil, jinak ztratíte všechno; manželství je třeba ctít a udržovat ve svatosti;

Já jsem Pán a povolal jsem vás k životu v oddanosti, pokoji, lásce a svatosti; povolal jsem vás k Sobě navěky; povolal jsem vás, abyste se zasnoubili s Mou Něhou a Láskou, a dokud nepochopíte, že jste Moji a Mně zasnoubení, nepřestanete hřešit a dopouštět se vůči Mně nevěry; nepřestanu pro Své Svaté Jméno užívat všech prostředků, abych vás opět přivedl k rozumu, i kdybych vás musel zavléct do pustiny a tam vám odhalit Své Nejsvětější Srdce a Jeho Nezměrná Bohatství, abyste poznali nahotu a ubohost své duše; pak jako svitek před vámi rozvinu všechno své Poznání, abyste se vzdali svého hříchu; mám moc vás uzdravit, proto pojďte a litujte!

Můj Svatý Duch tě žádá, abys nekradl; jestliže říkáš, že jsi Můj a jestliže znáš Můj Zákon a tvrdíš, že jsi v Pravdě, tak proč ty, který jsi ustanovil sám sebe i jiné za kněze,18 nenaučíš sám sebe nekrást? ale ty ses nechal koupit, a aniž by si toho kdokoli všiml, lstivě následuješ šelmu, která tě naučila pozvedat prapory nezákonnosti; patříš světu a je toho moc, za co tě musím odsoudit; tvá ústa pyšně prohlašují, že děláš velké věci, dobré věci, poctivé věci, takže tvá beránčí maska klame i vyvolené; ale říkám ti, Mě neoklameš, protože vím, že za svou beránčí maskou chystáš lidstvu strašlivou katastrofu, kterou svět ještě nikdy neviděl: tvým cílem je zrušit Mou Oběť19 a nahradit Ji Zkažeností a Lží;

říkáš si Prorok, abys popřel Mé Vlastní proroky; nebojíš se, že bude tvé jméno vymazáno z knihy života, když neděláš nic jiného, než že Mi kradeš miliony duší a vedeš je na smrt? - tvé divy dnes působí na mnoho lidí a budou působit ještě víc v den, kdy se zbavíš Mých proroků a porazíš je20 mečem; teď jsi po zuby ozbrojený, abys s nimi válčil, protože jejich svědectví je nepříjemné tvým uším a jejich poslušnost Mým Přikázáním ti vadí ještě více; nenásledovali ani tebe ani šelmu, oni jsou ti, kteří Mi zůstali věrní, a z jejich úst nikdo nikdy neslyšel lež;21 jsou to Moji Ábelové; v očích tohoto světa to bude vypadat, jako bys je přemohl, ale tvá radost potrvá jen krátce, protože jako úder blesku na tebe dopadne Má Spravedlnost; sestoupím a znovu do nich vdechnu život22 a pozvednu je přímo před tvýma očima jako sloupy světla v Mé Svatyni…

a pak se nebe otevře a uvidíte Mě;23 a když se Mě zeptáte: proč jsou tvá skvostná roucha zbarvená do ruda? proč ta červeň na tvém plášti, proč jsi oblečený jako ten, kdo šlape v lisu?24 řeknu vám: sám jsem šlapal ve vinném lisu; z mužů Mého lidu se Mnou nikdo nebyl; ve Svém hněvu jsem šlapal po Svých nepřátelích, nikdy Mě nepřestali urážet a provokovat;

přišel jsem smést z povrchu země všechny lidské doktríny a pravidla, která byla jako otrávená strava pro vás pro všechny a byla vám vnucena mečem, aby zneuctila Mé Božství a Mou Svatost; toto bude první bitva konce;

Já Jsem: Vznešený Jezdec;25 Já Jsem: Slovo;

jestliže tato země naříká, hyne a její stromy už nedávají ovoce a jejich listí vadne, je to proto, že nejste poslušni Mého Zákona; - což jsem neřekl: nevydáš křivého svědectví? a přesto, v srdci Mé Svatyně, kde zůstává hrot kopí,26 kde jsou mezi Ábely i Kainové, se nedodržuje ani toto Přikázání; kněží ustanovení Kainem jsou teď rozesíláni do všech čtyř světových stran, ne aby svědčili o Mně jako Zmrtvýchvstalém, ani o Mé Oběti, ale aby zatracovali Mé Slovo tím, že pitvoří Písma a hlásají světu Falešného Krista skrze falešný ekumenismus; dávají světu příděl Racionalismu a Naturalismu, nečistý pokrm: Lež; pravím vám, že nezvítězí, ani nebudou vládnout věčně; Spravedlnost zvítězí!

nedovolím, aby se vám dařilo navěky, protože o vás vím všechno, jak mocí draka ustanovujete své vlastní kněze a dosazujete je na vysoká místa, aby drtili a přemáhali Mé vlastní kněze; říkám vám: ten čas je téměř u konce; strhnu vás z vašich vysokých míst, abyste padli k nohám Mých vlastních kněží, Mých svatých a Mých andělů, a přiměji vás, abyste přiznali, že jste otroky šelmy… brzy, velice brzy k vám přijdu jako zloděj, nečekaně, a svrhnu Lež, vašeho Falešného Krista, a znovu nastolím Pravdu; brzy přijdu a rozbiji tento falešný obraz, který o Mně vytváříte, a nutíte všechny národy, aby ho uctívaly;27 ne, nezvítězíte!

dcery a synové, vy, kteří bez cíle bloudíte v této poušti, vraťte se ke Mně, litujte! už nehřešte; vím, že jste mnohokrát křivě svědčili pro nedostatek lásky, ale kvůli vašemu nepřátelství vůči Mně, jste nebyli pod ochranou svého pastýře, aby vás učil svým nařízením; přesto k vám volám, navzdory vaší pýše a nepřátelství: miluji vás! a už jsem vám odpustil; pojďte ke Mně takoví, jací jste, a obléknu vás do Svého Božství; pro Své Svaté Jméno vám vrátím vaše božství;

- chcete svědčit? vydávejte svědectví o Mé velké Lásce a o Mém Slitování; chcete vydat svědectví? přinášejte svědectví v Mém Jménu, Ježíše Krista, Milovaného Syna Božího a Spasitele; milujte se navzájem, jako Já miluji vás; radujte se, že vám byla dána Má skrytá mana a že už jste na své čelo přijali Pečeť Mé Lásky;

- z Nebe jsem vám přikázal, abyste netoužili po majetku svého bližního ani po jeho ženě, ale ani toto Přikázání není zachováváno, od laiků až po kněze; svou Obětí jsem projevil Lásku ke všem tvorům na zemi a touto Obětí jsem vám dal věčný život a Své Poselství Lásky; mnozí z vás kážou pořád dokola lásku, odpuštění, pokoru, snášenlivost, svatost, a přesto jste schopní zabíjet, protože nemáte to, co chcete; nepřestáváte po sobě střílet otrávenými šípy, protože nemáte to, co jsem dal vašemu bližnímu; od dnů Mého Ábela až dodnes se stále opakuje tento hřích;

první člověk, který toužil po vlastnictví svého bratra, byl Kain, ale oč víc Kainů je dnes? a o kolik víc je Ezauů? motivován jen okamžitým prospěchem a ničím jiným se vzdal svého prvorozeneckého práva a propadl odpadlictví; proč nenásledovat příklad Ábela a být svatý? milovat znamená žít svatě podle Mých Přikázání; žádám vás, kteří Mě dnem i nocí chválíte, a přesto toužíte po statcích svého bližního, abyste litovali! když se Mě zeptáte: „jak to, že toužím po statcích svého bližního, , který jsem všechen svůj majetek zasvětil Tobě, svůj život a všechno; jak mohu toužit po jeho majetku?“ řeknu vám: tvůj duch prahne po duchu tvého bližního a právě po těch darech, které jsem dal jeho duchu; ďábel nastražil past tvé duši, nepadni! jak začínají války a bitvy mezi vámi v Mém Domě, když ne z duchovní žárlivosti? Kain něco chtěl a nedostalo se mu toho, proto zabil Ábela; Ezau něco chtěl, a aby to získal, vzdal se svého práva prvorozence; máte ambice, které nemůžete uspokojit, a tak buď přehlížíte štěstí svého bližního, abyste ho učinili nespokojeným, nebo jdete a jste připraveni zabíjet;

vpravdě vám říkám, máte-li v srdci hořkost žárlivosti nebo sobecké ambice, tak si nikdy na nic nedělejte nárok a nepokoušejte se zakrývat Pravdu lží, protože kdekoliv je žárlivost a ctižádost, tam je i nesoulad, pokrytectví a vlažnost; už nehřešte, litujte! a nedejte se ovlivnit těmi, které ustanovil falešný prorok, a kteří jsou obyvateli Satanova příbytku; nenaslouchejte jim;

brzy sestoupím se Svým Trůnem mezi vás, proto pojďte a litujte, dokud je ještě čas; pojďte, vy, kteří kolísáte a váháte mezi dobrem a zlem, a kdo se vkrádáte do domu svého bližního, abyste zapůsobili na pošetilé ženy, které jsou posedlé svými hříchy a dělají jednu hloupost za druhou ve snaze se poučit, ale nikdy nemohou přijít k poznání Pravdy;28 uvědomte si, jak uboze vypadáte v Mých očích a nevykládejte si Mé výtky špatně; uvědomte si, jak vás miluji; pracujte pro Mou Slávu a nedívejte se napravo ani nalevo, protože když se podíváte doleva, spatříte dravé vlky připravené vrhnout se na vás a rozsápat vás na kusy, a když se podíváte doprava, uvidíte jámu, která byla vykopána, abyste do ní spadli; buď, generace, spokojená s tím, co jsem ti dal, a dělte se, jako Já se dělím s vámi;

Můj Oheň je blízko a ach… tolik z vás bude nepřipravených, protože vaše éra nevěří; oni Mě nectí, nedoufají ve Mě ani Mě nemilují; vaše generace nahradila Pravdu a Má Přikázání rouháním; není mezi vámi Lásky; nežijete životem lásky, ani jste nepochopili, co to znamená, že „Počátkem Moudrosti je Bázeň Boží“; máte-li bázeň přede Mnou, jste požehnáni; máte-li bázeň přede Mnou, můžete dosáhnout dokonalosti; budete-li mít přede Mnou bázeň, opojím vás Svým sladkým Vínem a naplním vás Svými plody; budete-li mít bázeň přede Mnou, budete žít v Míru; budete-li mít přede Mnou bázeň, Moudrost přijde až k vašim dveřím; budete-li mít bázeň přede Mnou, budete s horlivostí zachovávat Má Přikázání, aniž byste na nich změnili jedinou čárku;

proto vám všem doporučuji, abyste nežili s neupřímným srdce; napojte svou duši Mou Božskou Milostí teď, dokud je ještě čas; litujte, dokud je čas; vraťte se ke Mně, dokud je čas; nehromaďte jeden hřích na druhý;

běda! běda zatvrzelým duším, které nechtějí slyšet tato poslední varování, co budete dělat při Mém Návratu? je o Mně známo, že jsem Věrný a Pravý,29 a říkám vám: Spravedlnost zvítězí; nepodléhej zmatku, Mé dítě; nediv se tomu, co jsem ti dal zapsat, protože bylo předpovězeno, že ve vašich dobách bude Má Církev zrazena jedním z Mých vlastních, stejně jako to udělal Jidáš, a Její odpadlictví vyjde z Jejího vlastního středu; budu zrazen těmi, kdo se Mnou seděli u stolu, kdo ke Mně patřili, kdo se Mnou pili a jedli;

ale teď už velmi brzy bude odhaleno všechno, co je skryto, a bude objasněno, co jsem řekl v metaforách a podobenstvích; chudým odhalím Svá přísloví a přirovnání; dříve než pomine tato generace, Svou Mocí a Slávou svrhnu Falešného Proroka; všechno, co říkají Písma, se musí splnit do posledního písmene, proto jsem všechno zapsal, abyste po prozkoumání těchto Poselství pochopili pravost každého písmene a že jsou to Má Vlastní Slova daná z Mé Milosti vám všem; přišel jsem oživit skomírající plamínek lásky dříve, než ho falešný Prorok úplně uhasí...

(Ježíš plakal.)

...ano, pláču; bydlí v Mém Domě, a místo, aby Mi podával vonné dary a oběti, nahrazuje je vším možným zlem, které mu nabízí zlý: nečistotou, promiskuitou, nespravedlností, neposlušností Mému Zákonu, zkažeností a opájením se krví Mých proroků, Mých Vlastních… z jeho úst bez přestání vychází chvástání a rouhání do všech čtyř světových stran; neplatná požehnání a skutečné kletby vychází z těch samých úst; vím o něm všechno, znám jeho nitro a říkám vám: nikdy nedojde na místo pokoje; Já, Pán, ti dám, Mé dítě, vizi toho, kdo má na svých rukou krev mnohých, a těch, kdo ho uctívají;

zůstaň bdělá, neustále se modli o sílu, abys stála pevně při Mně; slyš Mě: hříchy tohoto Rebela dosáhly až k Nebi a vyprovokovaly veškerou Mou Spravedlnost, ale zároveň způsobily Nesmírný Žal Mé Duše, protože musím odsoudit ho i celý jeho klan; - Můj Otec je stvořil s radostí a s velkou Láskou a Já jsem je miloval a obětoval jsem se, abych vykoupil nejen spravedlivé, ale i nespravedlivé; dal jsem za ně Svůj Život, ale on a jeho klan se obrátili proti Mně s plným vědomím, že ničí svou víru

(Ježíš opět plakal.)

…a navěky ruší Mou Smlouvu... jeho úmyslem je překroutit Písmo od začátku až do konce a udělat z Mého Slova, z Mých Pravd, z Mé Moudrosti a z řeči Mého Kříže řinčící cimbál, rozumovou teorii, filozofii a opičí Moudrost, a těmito prázdnými naukami živí mnohé a vede je na smrt;

- chvástavými ústy pitvoří Radostnou Zvěst, Mé Zmrtvýchvstání a celé Mé Božství; ach! doba vašeho obchodování už téměř končí; kupci, kteří vám dodávali zboží nejlepší kvality, budou poraženi a lidé budou zděšeni vaším osudem;

dcero, čti Ezechiela 28;

„protože tvé srdce zpychlo, řekl jsi: jsem bůh, bydlím v Božském příbytku, v srdci moře; třebaže jsi člověk, a ne bůh, činíš si srdce podobné srdci Božskému; hle, jsi moudřejší než Daniel, žádný z mudrců se ti nepodobá; svou moudrostí a svým rozumem sis nadělal bohatství, zlato a stříbro sis uložil do svých pokladnic; jak obratný jsi v obchodování! rozmnožil jsi své jmění a srdce ti z tvého jmění zpychlo; Pán Jahve proto mluví takto; protože sis učinil srdce podobné srdci Božskému, dobrá! hle, přivádím na tebe cizince, nejsurovější z národů;

vytasí meč na tvou krásnou moudrost a znesvětí tvůj lesk; shodí tě do jámy, a ty zemřeš násilnou smrtí v srdci moří; budeš ještě říkat: jsem bůh, Prorok, před svými vrahy? vždyť jsi člověk, a ne bůh, v rukou těch, kdo tě probodávají; zemřeš smrtí neobřezaných, rukou cizinců;

býval jsi vzorem dokonalosti, plný moudrosti, divukrásný, býval jsi v Edenu, v Boží zahradě; v samotném Srdci Mé Svatyně; při svém obchodování ses naplnil násilím a hříchy; množstvím svých provinění, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil Mou Svatyni;“

pak čti Zjevení 18;

- nyní byl vynesen rozsudek nad tímto světem; kníže tohoto světa bude brzy svržen; druhá šelma neboli Falešný Prorok, „velekněz“, Kopí, šakalové, jsou všichni jedno a totéž; to je on, kdo se po zuby ozbrojil, aby válčil proti Mému Zákonu30 a proti Mým prorokům;31 on a jeho klan jsou šakalové, o nichž jsem mluvil v předchozích Poselstvích; on a celý jeho klan Mě už unavují a nemám zálibu v trestání; chtěl jsem je vykoupit a adoptovat je za Své syny, ale oni se nechali koupit bohatými kupci, kteří padnou spolu s nimi; vnímej Mé trápení, vnímej Můj žal, vnímej Mou bolest; jsou to modloslužebníci peněz…

Můj Bože, pojď a odpočiň si
v srdcích Svých Ábelů,
těch, kteří tě doopravdy milují.
Možná je jich jen několik,
ale jsou to Tvoji svatí,
kteří obstojí ve zkouškách,
jsou to lidé, kteří Tě milují,
jsou to ti, kteří jsou věrní ve víře,
jsou to Tvoji přátelé,
jsou Tvými prvními plody,
kteří nikdy nedovolili lži,
aby vyšla z jejich úst.
Nabízím Ti je,
aby sis v nich mohl odpočinout.

složím Svou Hlavu v srdcích Svých oddaných dětí (svatých vaší doby); pojď, miluj Mě, utěš Mé Srdce a konej zadostiučinění za ty, kdo odvádějí celé národy od Mé Lásky tím, že stavějí zeď mezi Mnou a Mými dětmi; nikdy jsem žádné duši neodepřel Svou Lásku; modli se, Má Vassulo, bez přestání; mnozí budou očištěni modlitbou; mnozí budou očištěni oběťmi a postem; neotálej, čas naléhá, více Mne chval; odstraňuj zkaženost světa tím, že Mi budeš prokazovat víc lásky; ach, Vassulo, Má dcero, těš Mě a říkej Mi tato slova:

Ježíši,
uč Mě milovat tě něžně;
dej tuto milost těm, kdo Tě nemilují
a neznají Stravující Oheň
Tvého Nejsvětějšího Srdce;
amen;


3 Viz poselství z 30. ledna 1989.
4 Falešného Krista.
5 Bůh mi odhalil jejich jména.
6 Černé mše.
7 Falešného Krista.
8 Následovat Krista znamená být také ukřižován.
9 Sekta svobodného zednářství.
12 Zde Ježíš oslovuje falešného proroka s beránčí maskou.
13 Věrní, kteří se „zaprodali“ Satanovi a následují šelmu. 
14 Zednářské lóže.
15 Tzn., že Bůh tyto lóže svrhne.
17 Ježíš se opět obrací na ty, kdo uctívají šelmu.
18 Následovníci šelmy: falešný prorok.
23 Velké Znamení: Znamení Syna Člověka (Mt 24,30).
26 Falešný prorok.
30 Neboli Mojžíšovi.
31 Neboli Eliášovi: Zj 11,1-13.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message