DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nepotřebuji filozofy a mudrce

17. srpna 1990

Přicházím k Tobě, můj Pane, poprosit Tě, abys mi odpustil hříchy. Pane, slyš mé snažné prosby, vím, že nám odpouštíš a přehlížíš všechny naše viny.

odpouštím vám, raději vám odpouštím, než abych na vás nechal dopadnout Svůj hněv… byla jsi zpustošená a neobydlená, byla jsi proslulá svou pouští, byla jsi jako zahrada bez vody a Já jsem k tobě přišel jako vodní tok, který teče do zahrady, abych zavlažil tvou půdu; zachránil jsem tě ze spárů Svého nepřítele; lev tě opustil a tvá země je teď zahradou díky Mé Nekonečné Lásce a Mému Slitování;

- Já jsem váš Spasitel a Ježíš je Mé Jméno; dovol Mi napsat následující poselství pro1... Já, Pán, jsem před ním a pokládám před něj oheň a vodu; dal jsem mu svobodu si vybrat; může vztáhnout svou ruku, podle svého přání; všímám si každého jeho činu; všímám si jeho vědomé a osobní upřímnosti vůči Mně i jeho vědomé a osobní neupřímnosti vůči Mně; „spěchej a přijď ke Mně a oživím tvůj plamen; ten malý plamínek v tobě už téměř skomírá! miluji tě věčnou Láskou a Mé Milosrdenství je Nezměrné; těšíš se Mé přízni;“

- mnozí z vás dnes říkají: jezme a pijme dnes, zítra budeme mrtví; nelžete sami sobě… vraťte se ke zdravému rozumu a postavte se tváří v tvář Mě, svému Bohu; poslouchat Můj Zákon znamená milovat Mě a každý, kdo žije v lásce, žije ve Mně; nepotřebuji filozofy a mudrce vaší doby, ani její mistry; potřebuji slabost... chudobu… prostotu… vidíte? přicházejí dny, kdy vložím Svůj Zákon do vašich srdcí;

přicházím v těchto dnech Milosti, abych připravil národy a připomenul jim, že mohu očistit vaše nitro od zkaženosti a mrtvých skutků, které vás můžou přivést do věčného ohně; - ale srdce této generace zhrublo, a přestože otevřeně mluvím k národům, stále Mi nenaslouchají; pojď, vezmi svůj kříž a následuj Mě; budu žehnat každému tvému kroku;

(Později, k malé modlitební skupině:)

pozval jsem mnohé na Svou hostinu, ale jen málo je jich ochotno přijít,2 proto vám říkám: jděte k chudým! jděte ke slepým! některé najdete mrtvé, ale nebojte se, Já je vzkřísím; pozvedl jsem vás všechny a pozvednu ještě mnoho dalších, proto vyjděte k chudým a nemocným a postarejte se, aby se Můj Dům naplnil! ať ti, kdo byli jako první pozváni na Mou hostinu a nechtěli přijít, teď žasnou, když uvidí, jak slepí vidí, chudí jsou bohatí Mým Poznáním a mrtví opět vzkříšeni!

prospívejte v Mém Bohatství a neuvadejte! buďte vytrvalí a pracujte pro Mou Slávu… děti, odstraňte své sobectví; Mé Království je vám velice blízko; buďte horliví a následujte Mé Slovo; zůstávejte čistí a učte se umenšovat, aby ve vás dýchal Můj Duch;

- vyvolil jsem vás, Moji andělé, ne proto, že jste toho hodni, ale proto, že jste chudí a ubozí; opět oslavte Mé Jméno tím, že se setkáte, abyste Mi sloužili;

buďte horliví v každém dobrém díle - Já jsem s vámi po celý čas;


1 Jednoho člověka z Rhodosu.
2 Tato malá modlitební skupina se mnohokrát pokoušela pozvat kněze a archimandrity, ba i známé mnichy, ale každý z nich se nějak omluvil, a neprojevil nejmenší zájem o Pánova poselství. Byli zdvořilí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message