DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bděte a modlete se - modli se!
Oheň, Spravedlnost už brzy sestoupí

Srpen 1990

(Klášter Sv. Nektaria)

Můj Pane, Svatý Duchu Pravdy,
vím, že to není náhoda, že jsem tady.
Svatý Duchu Pravdy,
Ty, který jsi mě vedl a vedeš,
co mám říci těmto dvěma řeholním sestrám,
které zde žijí,
co mám pro ně udělat?
Prosím Tě, mluv ke mně nejdříve Písmem.
Vím, že mě nezklameš.

(Náhodně jsem otevřela Bibli a můj pohled padl na Řím 16,1-2.)

Doporučuji vám naši sestru, jáhenku Mé církve. Přijměte ji a tu, která ji doprovází, v jednotě se Mnou, způsobem, jak se sluší na svaté, a pomáhejte jí ve všem, co bude potřebovat. Starala se (s tou, která ji doprovází, svými modlitbami, chválami, kajícností, umrtvováním a obětmi) velkoryse o mnohé duše.

(Poté Ježíš otočil Svou Hlavu, a zatímco se díval někam do neznáma jakoby za ty dvě sestry, řekl:)

Pracoval jsem a namáhal jsem se, často beze spánku. Byl jsem hladový a žíznivý a často jsem strádal pro nedostatek lásky. Byl jsem prochladlý pro nedostatek lásky, proto vy, kdo Mě čtete, postaráte se o Mě, o Mé beránky? Neříkejte: „Neobtěžuj mě, nemohu teď vstát a dát Ti to!“

(Pak Ježíš pokračoval jako na začátku tohoto poselství.)

Dnes říkám tobě, který Mě čteš, že Mých požehnání se dostává každému, kdo se stará o potřeby tohoto Domu. Protože cokoliv děláte, i to nejmenší, děláte pro Mě. Buďte tedy požehnáni vy, kdo Mě slyšíte a konáte Vůli Mého Otce. Proto každý, kdo se bude starat o potřeby tohoto domu, bude velkoryse odměněn Mým Otcem v Nebesích. Mějte se na pozoru před těmi, kdo chtějí působit všemožné potíže a problémy. Vyhněte se jim. Dělejte všechno s vytrvalostí v Pokoji, který vám dávám.

Dělejte všechno s láskou pro Lásku. Chci od vás jedině lásku. Mějte to vždy na paměti.

(Později:)

Pane?

Já jsem. Má Vassulo, jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?

Ó ano, Pane. Velebeno buď Tvé Jméno.

Modli se víc. To je moje rada. Bez ustání čekám na tvé modlitby. Neustále ti žehnám.

(Pak mě Ježíš požádal, abych náhodně otevřela Písmo Svaté a napsala, co mi ukáže.)

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.

(To bylo z Matoušova evangelia 26,41.)

Potřebuji Tvou mocnou Sílu.

Slyš Mě: Modli se. Nespi.

Mohu se na Tebe dívat v rozjímání?

Modli se!

(Modlila jsem se.)

Modli se ke Mně ještě jednou.

Sjednoť mého ducha
se Svým Duchem.
Amen. 

(Ježíš mi rychle vnukl, jak začít mou modlitbu, modlitbu, kterou si přál. Myslím, že mi ji nadiktoval.)

Mé dítě, Má milovaná, co bych pro tebe neudělal… Pozvedl jsem tě, uvědom si, komu patříš. Buď šťastná!

Jsem více než šťastná.

Tak to projev! Otevřu tvá ústa a budeš mluvit.1

Pochytej lišky,
které pustoší
Tvé kvetoucí Vinohrady.

Už velmi brzy sestoupí Vznešený Trůn. Rozmetám jejich2 skrýše a  jejich plémě bude zničeno, vymazáno z povrchu země. Čas odplaty je téměř tady, jen počkej a uvidíš… Zamýšlím osvěžit zemi vydatným pokrmem a Mému zbytku se dostane mnoha dobrých věcí. Miluji vás nepřestávající láskou a Má láska k vám je věrná. Dovolte Mi, vy, kdo Mě čtete, abych vás učil kázni. A když přijmete Mou výchovu, přivedu vás zpět k Sobě. Adoptuji vás a budu vás učit Svému Zákonu. Budu vás utěšovat, jako matka utěšuje své dítě.

Láska touží po lásce. Vassulo, potěš Mě a modli se Vyznání víry, zatímco se na Mě díváš.

Ano, můj Pane.

Naslouchám.

(Modlila jsem se.)

Dobře! Pojď, my, společně?

Ano, Pane. My, společně.

 

 

4. srpna 1990

(Proroctví)

Květino, pokoj s tebou.

- Oheň, Spravedlnost už brzy sestoupí – ekklesia oživne. Země se ocitne v plamenech.


1 Najednou jsem vyhrkla tato slova:
2 Lišky = svobodní zednáři.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message