DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vylití Ducha - Druhé Letnice

22. dubna 1990

„Kámen, který stavitelé odvrhli,
stal se kvádrem nárožním.“1

Můj Pane Ježíši, byl jsi odmítnut jako Mesiáš, protože jejich duch nebyl připraven, jejich srdce byla uzavřená a tvrdá, a přesto ses osvědčil jako Úhelný Kámen. V naší generaci, můj Pane, je vylití Tvého Svatého Ducha také „staviteli“ odmítáno, a přece jednoho dne nám všem Tvůj Svatý Duch dokáže, že byl Úhelným Kamenem. Když tito „stavitelé“ popírají a potlačují Tvého Svatého Ducha, který k nám přichází jako Ten, jenž připomíná Boží Slovo, tak si znovu připravují svůj vlastní pád.

vidíš, jak se splnily dřívější předpovědi? skutečně, říkal jsem, že Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v Mém Jménu, vás všemu naučí a připomene vám všechno, co jsem vám říkal, ale vždy jsem věděl, že jen malý zbytek bude naslouchat a vrátí se ke Mně; budou to ti, kteří Mi budou naslouchat, do nichž vložím Svého Svatého Ducha Moudrosti a Porozumění; ano, dám jim Svého Ducha Rady a Poznání, a malé světélko, které teď ve světě sotva bliká, se stane živým plamenem;

opakuji, že Můj Svatý Duch Milosti je posílán do všech koutů země, aby vás učil být svatými a opět vás učinil božskými bytostmi; země se stane kopií nebe, a tak se splní Má Vůle; modlitba, kterou jsem vás naučil, bude naplněna;

Pane!
Odvrať nás tedy všechny rychle od klamných cest.
Kéž jsme jedno, sjednoceni a žijeme svatě
jako Tvoji andělé v nebi,
jako všechny duše, které žijí v nebi
a nerozděleny ve Tvé Lásce.
Kéž my jako oni sdílíme Tvou Lásku v jednotě,
aby se země stala odleskem nebe.
Kéž přijde Tvé Království a obnoví zemi svěžestí,
kéž k nám Tvůj Svatý Duch rychle přijde,
aby nás o těchto druhých Letnicích
obnovil novým duchem lásky
a všechny nás proměnil v božské bytosti!
Maranatha!

pokoj vám; skutečně vám říkám, že přicházejí dny, kdy Mé Království bude na zemi tak jako v Nebi; už nebudete dlouho rozděleni pod tímto nebem, brzy budete všichni jedno a Láska bude žít mezi vámi: toto je Můj Slib; ale, Moji milovaní, tato obnova nepřijde bez soužení; jako každý porod i tato obnova bude mít své porodní bolesti, ale tyto bolesti budou brzy vystřídány radostí;

vylévám na vás, pokolení, Svého Ducha, abych zavlažil vaši pustinu a abych učinil z vyprahlé země prameny vod; ano! zavodním vaši poušť a proměním ji v Zahradu, konečně uvidíte sílu Mého Slova a jas Mé Krásy; chci vás všechny přivést zpět k božství, jednoho po druhém; Já jsem vaše Naděje, jsem vaše Útočiště, jsem váš Těšitel; Já Jsem Všemohoucí;

poznejte Dobu, rozpoznejte, jak na vás Můj Svatý Duch Milosti jemně vane; vanu teď na vaše národy, Svým Dechem křísím vaše mrtvé a vytvářím z nich odlesk Svého Obrazu; každý den si povolávám nové učedníky, aby znovu oslavovali Mé Jméno a evangelizovali s láskou pro Lásku;

prosím vás tedy, Moji milovaní, modlete se denně za Můj druhý Příchod, což jsou druhé Letnice; modlete se za obrácení duší, aby se obrátily dříve, než přijdu; pojďte ke Mně tak, jak jste, a opřete se o Mě, jako se o Mě opíral Můj milovaný Jan; také vy položte hlavu na Mou Hruď a naslouchejte Úderům Lásky Mého Srdce, každý úder je voláním po Lásce; všechno, co po vás žádám, je návrat k lásce; milujte Mě, klanějte se Mi a dělejte Mi, svému Pánu, radost;

žehnám vám, na čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno;

(Poselství naší Svaté Matky pro modlitební setkání v Lens, také v Itálii a v Paříži.)

pokoj vám; malé děti, jsem vaše Svatá Matka Lásky, Matka Slova učiněného tělem;

přicházím k vám v těchto dnech temnoty, abych vás vyučovala cestě vedoucí ke zbožštění; buďte bdělí a mějte se na pozoru, protože Satan, nepřítel, obchází kolem jako řvoucí lev a snaží se využít každé příležitosti, aby vás přivedl k pádu; postavte se proti němu a bojujte proti němu spolu se Mnou: bojujte proti němu svými modlitbami; vaše modlitby jsou proti němu nejsilnější zbraní; poslušnost a pokora zahání démona na útěk;

Bůh vám nabízí dar Své Lásky; odpovězte na jeho Milostiplná volání; Bůh mluví a On i Já vás voláme ze všech čtyř světových stran k obrácení, protože čas naléhá; Moje malé děti, zůstaňte malé a prosté, buďte solí země tím, že zůstanete malé, neboť vy jste světlo světa, jste milované duše Našeho Srdce… a Nebeské Království patří dětem a maličkým;

zjevuji se dnes v mnoha národech, abych obrátila vaše srdce k Božímu Světlu; chci obnovit vaši duši, chci vám připomenout, že všichni patříte Otci a že Otec je Svatý, proto i vy byste měli žít svatě; ale neztrácejte odvahu, protože jsem tu s vámi, abych vás vedla krok za krokem, a mohu vás ujistit o Našich požehnáních; žehnáme každému vašemu kroku;

chci z vás, když Mi to dovolíte, udělat obraz Věčného Světla, abyste, až se setkáte s Bohem, vypadali jako neposkvrněné zrcadlo činné moci Boží a jako obraz Jeho Svatosti a Jeho Dobroty;

dnes vás všechny vybízím k horlivé modlitbě za obnovu Církve, za druhý Příchod Páně: za druhé Letnice; proto dnes Ježíš i Já přicházíme do různých zemí, abychom vás všechny připravili na tento Příchod; modlete se a veďte život v adoraci, modlete se za obrácení duší, aby všichni byli připraveni na Pánův Návrat; Láska je na Cestě Zpět, poslouchejte a už uslyšíte Jeho Kroky;

proto vás snažně prosím, abyste změnili své životy a žili jen pro Boha a v Bohu;

vzpomeňte si, že Písmo říká:

„Ten, kdo tvrdí, že je ve Světle,
a přitom nenávidí svého bratra,
je dosud ve tmě.“2

smiřte se se svým bratrem, smiřte se s Bohem; uzavřete s Bohem Mír, milovaní; nezapomínejte na Naši Přítomnost;

žehnám každému z vás; buďte v Pokoji;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message