DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať slyším tvůj hlas dřív, než se setmí

3. dubna 1990

Toužím po Tobě, Ježíši, můj Spasiteli,
který jsi mě vytáhl z jámy.
Vím, že se mnou zacházíš něžně
a že jsi mi dal trpět, abys mě lépe vychoval.
Buď opět mým Spasitelem!
Obnov mou radost, vyrvi ze mne všechno zlo,
vždyť miluješ Svatost a čistotu srdce!

Buď klidná, Mé dítě. Utrpení je Můj Dar tobě, aby tě posvětil. Budu sladkou trýzní tvé bezbranné duše, soužením tvé mysli,1 neuhasitelnou žízní tvých úst, tlukotem tvého srdce. Otevři oči, duše, a pokračuj na cestě ke svatosti, obětuj Mi svou vůli ... otevři oči a dívej se, duše! Dívej se na stopy, které zanechávám ... Má Cesta je značená Krví, sleduj tyto značky a dovedou tě ke Mně. Nehledej spojence a neptej se: 'Co je to?' nebo 'Co je tamto?' Má Síla podepře tvé pády. Pojď stále ke Mně, duše, a Já ti nabídnu Svůj Kalich. Vassulo neodmítej Můj Kalich, i když Můj Kalich chutná hořce, pij. Pij a vzdávej Mi chválu a Já na tebe jako myrhu vyliji Svá Požehnání.

Poslouchej, Vassulo, Má dcero,  přestože jsi obklopena Mými nepřáteli, nestane se ti nic zlého, proto se neboj už dopředu. Sleduj značky Mé Krve a nedívej se napravo ani nalevo. Jsem před tebou, čekám tě, abych tě posvětil. Pojď, pojď sama, nechci v tobě najít soupeře.

Pro Svou velkou Lásku, kterou k tobě mám, jez méně v těchto dnech očišťování. Jsem tvůj Vykupitel, který stojí na konci této cesty. Otevři oči a dívej se na značky Mé Krve, kterou jsem pro tebe prolil, ať jsou tyto dny pro tebe památné. Probuď se, duše, proč pospáváš? Pojď a najdi svou sílu ve Mně. Pojď a utiším tvou žízeň, když utišíš Mou žízeň po Lásce. To je, Má dcero, tvá povinnost, vždyť jsem to Já, kdo tě vysvobodil z jámy a kdo ti přišel na pomoc, ukázal ti Svou velkou Lásku. Pojď tedy a obětuj Mi svou vůli, projev svou horlivost utišit Mou neuhasitelnou žízeň po Lásce, ať pár kapek tvé lásky spadne na Mé vyprahlé Rty, přivítám je, jako květina v poušti vítá ranní rosu.

Duše! Nebyla jsi ani neposkvrněná, ani věrná, a přesto jsem ti odpustil ve Své Čistotě a Svém Světle. Vymazal jsem všechny tvé viny, tak Mě teď odměň, zvedni teď ke Mně své oči, a podívej se na korouhev, kterou nad tebou rozprostírám ... vybral jsem tě z mnoha, abych skrze tebe ukázal lidstvu Svou korouhev Lásky a Slitování, kterou teď rozvinuji nad vašimi hlavami.

Generace! Jako milenec, který sleduje svou vyvolenou, tak jdu všemi směry a hledám, jak bych vás mohl učinit Svými navěky. Ukažte Mi, generace, že za vaší zdí mohu ještě najít věrného přítele ... a dokonce kdybych nenašel věrného, tak aspoň váhavého přítele ... a Já proměním vaši proradnost v upřímnou řeč, aby na vás neudeřil Den zkázy. Příteli! Ty, který stále váháš mezi dobrem a zlem, nebuď vlažný! Ještě jsi nepochopil, že Mé Srdce je nemocné Láskou? Pojď a vnímej Údery Mého Srdce, každý jednotlivý Úder je překrásnou písní Lásky.

Pojď ke Mně dřív, než zapadne slunce a než na tebe stíny noci padnou jako závoj. Pojď ke Mně, nenechávej Mne v úzkostech až do zítřka. Pojď, dříve než přijde Oheň a Vichřice a rozmetá tě jako plevy. Přijď ke Mně a budu bdít nad tvou duší ve dnech soužení. Ať slyším tvou duši, ať slyším tvé kroky, ať slyším tvůj hlas než nastane noc .... 2 Fíkovník dozrál a brzy budete jíst jeho první plody ... šťastní, kdo teď hladovíte, budete uspokojeni.

Láska vás miluje, Můj Dům je vaším Domem. Padněte Mi do Náruče a naplním vaši vyprahlost Svým přívalem Lásky.

Pojďte, Já, Ježíš, vás nezměrně miluji.


1 to znamená: žíznit po Bohu a trpět tím, že ještě nejsem s Ním v nebi
2 Ježíš najednou změnil Svůj prosebný tón


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message