DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať uslyším tvůj hlas dříve, než nastane noc

3. dubna 1990

Toužím po Tobě, Ježíši, můj Spasiteli,
který jsi mě vytáhl z jámy.
Vím, že se mnou zacházíš něžně
a že jsi mi dal trpět,
abys mě lépe vychoval.
Buď opět mým Spasitelem!
Obnov mou radost,
vyrvi ze mě všechno zlo,
vždyť miluješ Svatost a ryzí srdce!

buď klidná, Mé dítě; utrpení je Můj dar tobě, abych tě posvětil; budu sladkou trýzní tvé bezbranné duše, soužením tvé mysli,1 neuhasitelnou žízní tvých úst, tlukotem tvého srdce; otevři oči, duše, a pokračuj na cestě ke svatosti, obětuj Mi svou vůli… otevři oči a dívej se, duše! sleduj stopy, které za Sebou zanechávám... Má Cesta je značená Krví, sleduj tyto značky a dovedou tě ke Mně; nehledej spojence a neptej se: „co je toto?“ nebo „co je tamto?“ Má Síla tě podepře ve tvých pádech; přijď až ke Mně, duše, a Já ti nabídnu Svůj Kalich; Vassulo, neodmítej Můj Kalich, i když Můj Kalich chutná hořce, pij; pij a vzdávej Mi chválu a Já na tebe vyleji jako myrhu Svá Požehnání;

poslouchej, Vassulo, Má dcero, i když jsi obklopena Mými nepřáteli, tobě samotné se nestane nic zlého, proto se neboj, ale pokračuj vpřed, sleduj značky Mé Krve a nedívej se napravo ani nalevo; Já jsem před tebou, čekám na tebe, abych tě posvětil; pojď, pojď sama, nechci v tobě najít soupeře;

kvůli Mé veliké Lásce, kterou k tobě mám, jez méně v těchto dnech očišťování; Já jsem tvůj Vykupitel, který stojí na konci této cesty; otevři oči a sleduj značky Mé Krve, kterou jsem pro tebe prolil, ať na tyto dny nikdy nezapomeneš; probuď se, duše, proč pospáváš? pojď a najdi svou sílu ve Mně, pojď a utiším tvou žízeň, když ty utišíš Mou žízeň po Lásce; to je tvá povinnost, Má dcero, vždyť jsem to Já, kdo tě vysvobodil z Jámy, kdo ti přišel na pomoc a ukázal ti Svou velkou Lásku; pojď tedy a obětuj Mi svou vůli, ukaž mi, jak jsi dychtivá uhasit Mou neukojitelnou žízeň po lásce tím, že na Mé vyprahlé Rty necháš dopadnout pár kapek své lásky; přivítám je, jako květina v poušti vítá ranní rosu;

duše! nebyla jsi ani bez viny, ani věrná, přesto jsem ti odpustil ve Své Čistotě a Svém Světle, vymazal jsem všechny tvé viny; proto Mě teď potěš, pozvedni své oči ke Mně a podívej se na korouhev, kterou jsem nad tebou vyvěsil… vybral jsem tě z mnoha, abych skrze tebe ukázal lidstvu Svou korouhev Lásky a Slitování, kterou teď rozvinuji nad vašimi hlavami;

generace! jako milenec, který usiluje o svou milovanou, vydávám se všemi směry a hledám, jak bych vás mohl učinit Svými Navěky; ukaž Mi, generace, že za vaší zdí mohu ještě najít věrného přítele… a ne-li věrného, tak alespoň váhavého přítele… a Já proměním vaši proradnost v upřímná slova, aby tak na vás nedopadl Den zkázy; příteli! ty, který stále váháš mezi dobrem a zlem, nebuď vlažný! ještě jsi nepochopil, že Mé Srdce je nemocné Láskou? pojď a vnímej Údery Mého Srdce, každý jednotlivý Úder je překrásnou písní Lásky tobě, příteli; je voláním Lásky, která Žárlivě Miluje;

pojď ke Mně dřív, než zapadne slunce a než na tebe stíny noci padnou jako závoj; pojď ke Mně, nenechávej Mě v úzkostech až do zítřka; pojď, dříve než přijde Oheň a Vichřice a rozmetá tě jako plevy; přijď ke Mně a budu bdít nad tvou duší ve dnech soužení; ať slyším, duše, ať slyším tvé kroky, ať uslyším tvůj hlas dříve, než nastane noc…2 fíkovník dozrál a brzy budete jíst jeho první plody… šťastní, kdo teď hladovíte, budete nasyceni;

Láska vás miluje, Můj Dům je vaším Domem; padněte Mi do Náruče a zaplavím vaši vyprahlost přívalem Své Lásky;

pojďte, Já, Ježíš, vás nezměrně miluji;


1 To znamená: Žíznit po Bohu a trpět tím, že s Ním ještě nejsem v nebi.
2 Ježíš najednou změnil Svůj prosebný tón.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message