DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství pro dobu postní

10. dubna 1990

(Poselství pro Lens, Švýcarsko)

pokoj vám… Já jsem váš Svatý, který se na vás dívá z nebe... useberte se a vnímejte Mou Přítomnost… vnímejte Mou Přítomnost, vnímejte, jak k vám upírám Svůj Pohled; říkám vám vpravdě, že nikdo nemá větší lásku než Já; Já jsem Ten, který vás nejvíce miluje, živý Bůh;

dnes, Moji milovaní, žijí vaše národy v temnotě, ale Já k vám ze Své Nekonečné Slitovnosti sestupuji, abych znovu zbudoval Svůj Dům a přivedl vás zpět k Sobě; skutečně vylévám Svého Ducha na celé lidstvo, abych sytil hladovějící národy Svým Slovem a připomněl vám, že jsem Svatý;

přicházím vás povzbudit v konání dobra a odradit vás od vašich zlých náklonností; duše, stojím na prahu vašich dveří a klepu; Já jsem Ten, koho hledáte; Já jsem Ten, kdo pozvedá vaši duši a zušlechťuje ji;

se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou vám pravím, Láska je na cestě k vám; Můj Návrat už je blízko, proto se modlete za obrácení duší, modlete se, aby se obrátili dříve, než se vrátím; modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dosáhlo k jejich uším a prolomilo jejich hluchotu; modlete se k Otci, aby Kalich Jeho Spravedlnosti nepřetekl dřív, než se obrátíte!

generace! volej ke Mně a Já tě uslyším! Ó, generace, generace… poskvrněná do takové míry, že to nelze slovy vyjádřit… tak poskvrněná, že se to nedá popsat, tvá vina tě zabíjí; tvá zvrácenost a tvá nevěrnost, generace, pronikla celou Věčností, otřásá sloupy nebes; tvé hanebnosti zbavily tvého ducha vší moudrosti; kdybyste jen věděli, jak se třesou Moji andělé, když vidí, co vás čeká… země bude kvůli vašemu odpadlictví pokryta vaší vlastní krví! země, která se před očima Mých andělů roztrhá na kusy! kdybyste všichni pochopili, jaká hrůza se blíží, nevyčerpávali byste se, jako dosud, prázdnými slovy a bezbožností;

Já, Pán, na vás vylévám Svého Ducha, abych vás připravil, abych vás učil z nebe a volal vás k pokání a obrácení; Já jsem Bůh Milosrdenství, který se k vám v těchto dnech Milosti sklání, aby vás zachránil;

naslouchejte Mému úpěnlivému Volání; milovaní, přicházím vás probudit; neúnavně opakuji Své snažné prosby, nevděčná generace, a nepřestanu ti Své prosby opakovat; Má Ústa nikdy neunaví vás volat, i když zároveň s Mým voláním pokračuje Mé utrpení… nicméně, Světlo je ti nablízku, aby zahnalo tvou temnotu, generace…

otevři své oči, otevři své oči a uvidíš Mě v Mé nádheře; Já jsem ochoten dát světlo vašim očím, abyste viděli, a tak se probrali ze spánku smrti; činy vaší generace jsou hříšné a podlé, vzdálené od toho, aby byly v souladu s Mým Obrazem, s Láskou, se Svatosti; Já jsem váš Svatý, ale vy Mě znovu křižujete každou minutu; Já jsem Ten, kdo vás dnes s velkou láskou objímá ve Svém Náručí a něžně vás vlastní Rukou sytí Svým Slovem, aby vás přivedl zpět k božství, pokolení, vždy tak slabé;

přicházím vás vysvobodit od zla, nepřicházím vám hrozit, přicházím vás jen varovat ve Svém Nekonečném Milosrdenství; z hloubi Svého Srdce vás toužím vlastnit, učinit vás Svými navěky a odít vás do zářivě bílého roucha; Mé Srdce se zoufale snaží odpoutat vás od vašich ohavností; volám, ale tolik z vás dnes neodpovídá; mluvím prostřednictvím slabých nástrojů, ale mnozí z vás nechtějí slyšet; místo toho tito lidé jednají s Mými posly jako s podvodníky; tito lidé by se raději rozhodli pro to, co Mě nejvíc uráží: vzít si život…1 myslí si, že Mi tak prokazují svatou službu; jejich duch v temnotě a nevědomosti neuznává Mého Svatého Ducha Milosti o nic více, než Mě uznávali Židé jako Mesiáše! provokují Mě, nechválí Mě, na Mou cestu kladou trní a hloží, podporují nemravnost a promiskuitu tohoto bezbožného a pošetilého pokolení; vnímejte Mou Trýzeň, vnímejte Můj Žal… Mé Oči se kalí utrpením a Můj Zrak slábne pro množství slz, které bez přestání prolévám;

přicházím až k vám s velkou láskou, abych vám nabídl dar Své Lásky, dar Svého Ducha, dar Svého Božství; přicházím vám připomenout Svou Svatost; řekni Mi tedy, ať tě slyším, tebe, kterého Mé Nejsvětější Srdce miluje a pro něhož bije, uvidím tě někdy vycházet z této pouště? vrať se ke Mně, ať už nemusím prožívat agónii, když čekám na zvuk tvých kroků;

nebudu tě kárat, ne, jen tě nechám vrhnout se Mi do Náruče a budu tě laskat se Slzami Radosti, Mé dítě; zaplavím tě přívalem Své Lásky, až tvá duše spočine v Mém Pokoji ... budu se o tebe starat, což nejsem tvůj Pastýř? vidíte? žijete na počátku dní, které vám byly slíbeny; řekl jsem, že Můj Duch Milosti dechne na vaše mrtvé; mám v úmyslu vás pozvednout z vašich hrobů a vést vás zpět na vaše místo:

do Mého Nejsvětějšího Srdce;

naplním vás Svým Duchem, uzdravím vás a uznáte Mě, svého Boha; a vy pak otevřete své oči a svá srdce, odevzdáte se Mi, nabídnete Mi svou vůli a Já udělám zbytek;

pamatujte na Mou Svatou Přítomnost; buďte Mými nádobami Světla, které nesou Mé Slovo a šíří Má Poselství; Já, Pán, žehnám každému z vás, Povzdech Touhy Své Lásky vám zanechávám na čele; buďte jedno;


1 „Vzít si život...“ Pouhá tři slova, která ovšem znamenají mnohem více. Myslí se tím také ti, kteří napadají Ducha Svatého promlouvajícího skrze posly, a potlačují Ho, čímž potlačují varování Boží. Tito lidé jsou zodpovědní za duše, které budou ztraceny. Svatý Duch Milosti se v dnešní době rozhodl, že nás probudí tím, co naše generace tolik potřebuje: udělí více zjevení, bude předávat poselství skrze Svá nadpřirozená díla. Fatimské zjevení nebylo bráno vážně a bylo ignorováno 13 let. Bylo to varování. Důsledkem toho byla Druhá světová válka a komunismus.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message