DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Klaněj se Mi a miluj Mě v Mé Svaté Eucharistii

29. prosince 1989

(Zjevení Páně)

Pane, můj Bože,
kterému se v tichu klaním dnem i nocí.
Ty, který jsi shlédl z nebe
a ze Svého Svatého a slavného místa,
smiloval ses nad Svými dětmi,
které byly drženy v zajetí
jako holubice v kleci,
hladové a zlomené,
utlačované nepřítelem.
Pochváleno buď Tvé Jméno,
které je plné laskavosti.

„Lid, který kráčel ve tmách,
uviděl velké světlo,
obyvatelům temné země
zazářilo světlo.
Rozmnožil jsi národ,
rozhojnil jsi jeho radost,
oni se před tebou radují,
jako se člověk raduje při žních,
jako se jásá při dělení kořist.“1 

spása přichází ode Mě; Já jsem Ten-který-zachraňuje;

pokoj s tebou; klaněj se Mi a miluj Mě v Mé Svaté Eucharistii; pojď a přijímej Mě v Mé Nejsvětější Oběti jako beránka bez poskvrny; musíš ke Mně přijít čistá;

kdybyste si jen uvědomovali, jak jsem přítomen v Těle a v Krvi, jimiž jsem vám všem získal věčné vykoupení, přistupovali byste ke Mně bez poskvrny a s úctou; ze Své Nekonečné Lásky jsem obětoval sám Sebe jako dokonalou Oběť, abych vás očistil od hříchů; chci, abyste všichni pochopili tuto Nejsvětější Oběť; ano, chci vás povzbudit tím, že pochopíte, co vám nabízím, a tak ve vás podnítit odezvu lásky; tato Oběť vás může vést k posvěcení a ke zbožštění; Mé dítě, může ve vás dosáhnout Mého záměru a přivést vás k věčné dokonalosti; Má milovaná, Má Oběť je věčná a tobě, kterou miluje Má Duše, se Jí dostává každý den;

Má svatyně je v této Svaté chvíli naplněna anděly všech řádů, kteří jsou připraveni setkat se se Mnou, svým Bohem; pokorně přede Mnou leží a klaní se Mi, utěšují Mé Srdce; a vy, kteří Mě můžete přijímat, se Mi nebudete klanět? nebudete Mě chválit?

buďte si vědomi Mé Svaté Přítomnosti; nespěte v Mé Přítomnosti; nedovolte svému duchu, aby v Mé Přítomnosti těkal; odvážili byste se být neteční, kdybyste stáli u paty Mého Kříže na Golgotě? Moji milovaní, jak by vám bylo, kdybyste byli při Mém Ukřižování na hoře? dovolili byste svému duchu, aby se zabýval nedůležitými denními záležitostmi? nebo byste pokorně padli na tvář u paty Mého Kříže a klaněli se Mi, svému Bohu? zemřel jsem za vás na Kříži, nedbal jsem na utrpení, která jsem musel podstoupit; dovolili byste si tedy být nepozorní a lhostejní tváří v tvář Mé Oběti? jsem přítomen ve Svém Svatostánku, stejně jako jsem byl přítomen a přibit na Svém Svatém Kříži; tentokrát tedy ke Mně přijďte s plným vědomím, koho přijímáte a kdo se s vámi sjednocuje, aby vás očistil a dal vám věčný Život;

dcero, buď trpělivá, jako Já jsem trpělivý; pojď, odpočiň si v Mém Nejsvětějším Srdci a dovol Mi odpočinout si ve tvém; Láska tě miluje;

„Ó, Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
slíbil jsi, že s námi budeš stále přebývat.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi,
ale naše viny nás rozdělily a nemáme sílu
se společně podílet
na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tento svůj hřích a prosíme Tě,
odpusť nám a pomoz nám
sloužit cestám smíření podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha,
dej nám ducha moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a stálosti,
lásky a kajícnosti,
na přímluvu Blahoslavené Matky Boží
a všech svatých.
Amen.“

(Modlitba otce Sergeje Bulgakova)PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message